Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο
6 Νοεμβρίου 2021
Παύλου Κωνίπόλεως όμολογητο0 . Λουκα όσ. Λεονάρδου όσ .
Σελήνη 2 ήμερων-Ανατολή ήλίου 6.56-Δύσις ήλίου 5.21.
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί άσθενείς άνεμοι , Θερμοκρασία ως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άσθενείς άνεμοι . Θερμοκρασία εως 22β.
Αριθμ. φύλ. 42105
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Απρέπεια του Τούρκου πρέσβεως
κατά του Ύπουργού Εξωτερικν Ν. Δένδια
Τόν κατηγορεί ότι προκαλεϊ προστοιβές καί δυναμιτίζει τίς έλληνοτουρκικές σχέσεις
γιά νά αύξήσει τήν
δημοτικότητά του !-<Κίτρινη κάρταν άπό τό ΥΠΕΞ
ΕΝΑΣ άγραφος κανν της διπλω ματίας όρίζει ότι ό πρέσβυς μιάς
χρας δέν έμπλέκεται ποτέ στά
έσωτερικά και βεβαίως δέν καταφέρεται ποτέ προσωπικς , έμμε - έσχάτως άξιοσημείωτη έπικοινω.
σα ή άμεσα , κατά του Υπουργου
Εξωτερικν στόν δποίο είναι δι απιστευμένος. Άν παρ ' έλπίδα τό
πράξει , τότε άντιμετωπίζει τόν κίνδυνο της άπελάσεως δπως συνέβη
άλλως τε καί μέ τούς πρέσβεις δέκα
χωρν στήν Τουρκία οί όποίοι παρενέβησαν ύπέρ της άποφυλακίσε - γο ούτε πολύ ότι δΥπουργός Βξωως του έπιχειρηματία Οσμάν Καβα - τερικν Νίκος Δένδιας άπήντηλά. Κατ' ούσίαν ζήτησαν συγγνμη
άπό τόν Πρόεδρο Ερντογάν για νά
άποφύγουν τόν δημόσιο έξευτελι- ρίξει τίς έθνικές μας θέσεις άλλά
σμό και τήν άποπομπή . Αύτό τόν
του στήν έλληνική πολιτική σκη- ρείς σχέσεις παραπλανντας άρχινή. Απαντντας σέ έρτηση γι
τίς προιλητικές δηλσεις Τούρκων περιορίζει τις έπιλογές πού έχουν
Υπουργν όκύριος Οζουγκέργκιν
άπήντησε : Αυτό έννο μέ τόν καθρεφτισμό . Καί σέ αύτή την περί - δπως μεταξύ τν άνθρπων, ή άληπτωση σάς διαβεβαινω ότι οί τομείς ένδιαφέροντος καί άνησυχί- κύπτει όταν ή σιωπή μεταξύ τν
ας τν Τούρκων πολιτικν και τν χωρν έπιφέρει άνεση.
Τούρκων συναδέλφων σας είναι
πολύ εύρύτεροι άπό τν έλλήνων
όμολόγων τους Ίσως τά τεχνάσμα
τα της δημοσιότητας και ή δημόσια προστριβή να είναι χρήσιμες νομεύει τίς σχέσεις τν δύο χωρν
για τήν αύξηση, της δημοτικότη γιά νά αύξήσει τήν δημοτικότη τας ή τίς τηλεθεάσεις και τά δελτία
κυκλοφορίας. Αλλά μιά τέτοια συμπεριφοράβλάπτει τελικά τις διμεάγραφο κανόνα φαίνεται δυστυχς
δτι ξέχασε δ πρέσβυς τής Τουρκί
ας στήν Αθήνα κ . Μπουράκ Οζουγκέργκιν , δ όποίος έπιδεικνύει
κά τό κοινό καί τό πιό σημαντικό
oί ύπεύθυνοι στήν διάθεσή τους γιά
την χάραξη πολιτικής. Άκριβς
νιακή κινητικότητα . Κόσμος πάει
και έρχεται στήν πρεσβεία .
Οκύριος Οζουγκέργκιν, σέ συνέντευξη πού έδωσε τό περασμένο Σάββατο στήν Εφημερίδα τν
Συντακτν, ίσχυρίσθηκε ούτε λίθινή φιλία μεταξύ τν χωρν τροΟ κύριος πρέσβυς δέν άναφ
ρει βεβαίως τόν κύριο Δένδια όνομαστικς άλλά τόν φωτογραφίζει.
Καί τόν κατηγορεί εύθέως δτι ύποσε σέ όξείς τόνους στόν Μεβλούτ
Τσαβούσογλου όχι γιάνά ύποστητά του . Πρόκειται περί θράσους
Συνέχεια στήν σελ. 3
για νά αύξήσει τήν δημοτικότητά
Η Όκ Δένδιας
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Χίλιοι πυροσβέστες
ταλαιπρησαν
χιλιάδες
Ή διαπλοκή προσπαθεί να άναστήσει τό ΠΑΣΟΚ
Φήμες ότι έπανέρχεται
όγαμπρός του Ερντογάν
ψε ό Άνδρέας Λοβέρδος σέ μένα στήν ΕΡΤ τόν Ίανουάριο του |
2013 και στόν Β . Σκουρή τόν
Αυγουστο του 2018 στό PΣ News
247: Ότι έτοίμαζε τό 2010 Είδικό
Δικαστήριο για νά παραπέμψει
τόν Καραμανλη κατόιν όχλήσεως των ξένων. Ότι έπίσης προσέφυγε στό ΔΝΤ κατόπιν σχεδίου
μέ τρείς Υπουργούς του διαφω ΓΙΑ τήν γλυκανάλατη τηλεοπτική έπανεμφάνιση το Γεωργίου
Παπανδρέου, ο όποϊος παρουσιάσθηκε δέκα χρόνια μετά τήν
παραίτησή του άπό τήν πρωθυπουργία ς άθα περιστερά πού
δέν ήξερε τίποτε για τό έγκλημα,
δέν έχουμε νά πουμε πολλά. Σέ
όσους έχουν μνήμη , προκάλεσε
θυμηδία . Αφου δέν έχει νά έπι
δείξει τίποτε άπό τήν πρωθυπουργία του έκτός άπό νουντες σέ συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλί
αίμα, δάκρυα καί ίδρωτα, σήμερα διεκδικεί τήν ήγε
σία του ΠΑΣΟΚ μέ λάβαρο τίς φωτογραφίες του πατρός του καίτου παππου του. Μέ τήν ίδέα ότι τό έπνυμό του είναι ίσχυρότερο άπό τούς συνυποψηφίους του. ομιλος άναμνήσεων κατήντησε ή Ελλάς, τουρες που περνά ό έλληνικός λαός αυτή τήν έπο"Όταν ό κύριος Παπανδρέου άπαντήσει σέ όσα του χή όμως δέν μας έπιτρέπουν πολυτέλειες για ποκαταλογίζει ο Πρόεδρος Όμπάμα στό βιβλίο του για λιτικό ρετρό καί για πληγές του παρελθόντος. Δο Τίς εύθυνες του στήν κρίση χρέους-τόν έξευτελί- ζα το Θε, στοιχεία και ντοκουμέντα για τό έπόμεζει- όταν άπαντήσει γιατί σέ έγγραφα πού άποκαλύφθηκαν άπότόν Μιχάλη Ίγνατίου έμφανίζεται νά θέλει τήν έμπλοκή του ΔΝΤ στήν Εύρπη άπό τόν Φεβρουάριο του 2009 και όταν άπαντήσει γιατί ό Μπόμπ
Τράα του ΔΝΤ διέταζε σέ mail του τόν Γιωργο Παπακωνσταντίνου νά άναθεωρήσει τά στατιστικά στοιχεία του έλλείμματος του 2009 γρήγορα, σιωπη- πλοκή, παλαιά τζάκια κυρίως, έπιχειρεί νά άναστήρά καίμέ έχεμύθειαν ίσως άσχοληθουμε μαζί του .
Καί βεβαίως όταν άπαντήσει σέ αυτά πού άπεκάλυΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ χάος έπεκράτησε
χθές σχεδόν σέ όλη τήν Άθήνα λόγω δύο
παραλλήλων συγκεντρσεων . Το μεγαλύτερο πρόβλημα έντοπίσθη στό Μαρούσι, όπου περίπου 1.000 έποχιακοί
πυροσβέστες διέκοψαν την κυκλοφορία των όχημάτων καί στά δύο ρεύματα
ου (όπως κατήγγειλε τότε ο κ . Λοβέρδος ) . Τότε , ναί!
(( σελ. 5 )
"Όταν άπαντήσει σέ αύτά τά όλίγα θά λάβουμε
και έμείς σοβαρά υπ' όψιν τά λεγόμενά του .οί σκοΟ Κωνσταντίνος
Τσάτσος γιά τό 21 ,
την Ελληνικότητα
καί τό Ελληνικό Γένος
Συνέχεια στήν σελ . 3
νο βιβλίο μου μετά δέκα χρόνια, για τήν άλλοίωση
του έλλείμματος , υπάρχουν άφθονα . Η ίστορία
θά γραφτεί , άν μας άξισει ό Θεός. Το άληθι .
νό θέμα πού προκύπτει όμως άπό τήν έπανεμφάνιση Παπανδρέου καί θά έπικεντρωθουμε σήμερα, είναι κάτι που τόν ξεπερνά: Ως φαίνεται ή διατου Τίτου Το. Αθανασιάδη
Στήν Ελλάδα
τόν Δεχέμβριο
ό Πάπας Φραγκίσκος
ΥΠΑΡΧΟΥΝ προσωπικότητες , του
πνεύματος κυρίως , μπροστά στίς
όποίες ό κοινός θνητός, ο διαθέτων
αύτογνωσία , στέκεται όχι άπλς μέ
θαυμασμό , άλλά και δέος , διότι άντιλαμβάνεται, παρότι ή πραγματική
άπόσταση πού τόν χωρίζει άπ' αυτούς
είναι έλαχίστη, ή άλλην άπόσταση, ή
πνευματική και άξιοκρατική νά είναι
πολύ μεγάλη .
σει τό ΠΑΣΟΚ γιά νά τό βάλει σφήνα μεταξύ ΝΔ καί
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αίχμές Ντόρας
κατά ύπουργν :
<Μήν κουνάτε τό δάκτυλον
Νέο Κτίριο Τεχνν
στό Κολλέγιο Αθηνν .
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αύτό το συναίσθημα κατελάμβανε πολλούς δημόσιους ή δημοτικούς
άξιωματούχους, διανοουμένους καί
δημοσιογράφους άκόμη, που λόγφ
έπαγγέλματος πρέπει να βλέπουν
τόν άντικρινό τους χωρίς άναστολές , όταν βρίσκονταν μπροστά στόν
Κωνσταντίνο Τσάτσο είτε ήταν Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, είτε ύπουργός, ή άπλός πολίτης μετά τή θητεία
του στό άντατο πολιτειακό άξίωμα.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
HΑΥΣΤΗΡΟΤΗΣ μέ την όποία κυβερνητικά στε λέχη άπευθύνονται σέ άτομα πού δέν έχουν κάνει τό
έμβόλιο δέν άρέσει στήν βουλευτή της ΝΔ Ντόρα
Μπακογιάννη . Εκτιμα δτι ή Κυβέρνησις πρέπει νά
προσεγγίσει τούς πολίτες πού διστάζουν νά έμβολιαστουν μέ τήν πειθ και όχι ακουνντας τό δάχτυλον .
.Ο πιό ακριβοπληρωμένος
ήθοποιός του
Χόλλυγουντ, ό
διάσημος Ντουέιν Τζόνσον,
γνωστός μέ τό
προσωνύμιο
" The Roοck ",
έδεσμεύθη ότι
δέν θά χρησιμοποιήσει ξανά πραγματικά
πυροβόλα όπλα κατά τήν διάρκεια των γυρισμάτων στίς ταινίες του , μετά τόν θάνατο τής κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς πού πυροβόλησε
κατά λάθος ό Άλεκ Μπάλντουιν. Ή έταιρεία παραγωγής τυ, Seven Bucks Productions , στό έξής
δέν θά κάνει χρήση άληθινν Τυρν . Ο 49χρονος
ήθοποιός διευκρίνισε ότι τό άπαγορευτικό θά ίσχύε
όχι μόνο γιά ταινίς άλλά και γιά τηλεοπτικές σερέ, Σημείωσε ότι δέν τόν άνησυχεί τό κόστος μετά
τήν άπόφαση αύτή . Ό Τζόνσον είναι καλός φίλος
του Μπάλντουν και άπηύθυνε έκληση γιά τήν θέ
σπιση νέων πρωτοκόλλων και νέων μέτρων άσφαλείας στήν βιομηχανία του κινηματογράφου .
Συνέχεια στήν σελ . 3
Αναμφισβήτητα, άπό τή λάμψη των
άξιωμάτων πού κατείχε κατά καιρούς
δ Κων. Τσάτσος, ή προσωπική , πνευματική άκτινοβολία του ήταν ύπέρτερη. Οι θεσμοί κέρδιζαν άπό τήν παρουσία του σ ' αυτούς . Όχι τό άντίθε το . Το άξεπέραστο έργο του ς πανεπιστημιακού δασκάλου, άκαδημαϊκού,
φιλοσόφου, λογοτέχνη , ίστορικου
και κριτικού, προσέδιδε στόν θεσμό
του όποίου ήταν ή κεφαλή πρόσθετο κυρος.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
Ήσυμπαθέστατη τάξη τής έστιάσεως
καί ή πραγματικότης
Καί έπαναλαμβάνω την έμβολιασθί , γιά νά ξαναέρτηση ς άπορία . ΤΙ 6Ε
λουν νά μάς πουν οι ποιη Γιά σταθείτε, άγαπητοί
καιί βοηθήστε μας νά καταλάβουμε . Τί θέλουν νά μάς
πουν οι Επιχειρηματίες τής τές ; Μήπως δτι οί περισέστιάσεωs ; ΌΤι άγνοούν τό
περίπου 70% τν πολιτνπελατν και ακανακεύουν
φή: <Μόνο γιά έμβολιασμέ
νου . Δηλαδή γιατί άρχισε
παγκάκια ή σέ καφετέρι - τρα αύτή ή γκρίνια του
είδους <καί πς θά έλέγχω
tγ Τους πελάτες άν έχουν
έμβολιασθεί ή άν έχουν κάνει τό τέστ;. Και πάλι δέν
πίνουμε τόν καφέ μας στά
Ή προσωπική μου έμπειρία είναι ή
κυρίως πρόξενος της είσαγωγής του
σημερινού σημειματος.
es, οι όποίες θά τολμήσουν
(καί θά ύπάρξουν άσφαλς
σότεροι πελάτες τουs είναι
άνεμβολίαστοι; Αν ναί , άς καφετέριες, ρεστωράν και
μάς τό πούν νά τό γνωρίζουμε κι έμείς , που έχουμε πινακίδα μέ τήν έπιγρα "Ενιωσα τά περιγραφέντα συναισθήματα του κοινου άνθρπου που
Συνέχεια στήν σελ. 7
μπάρ) νά κρεμάσουν μία
τόύπόλοιπο τριάντα;
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνχεια στήν σελ . 5
06-11-2021