Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α . ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
| ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
5 Νοεμβρίου 2021
Άριθμ. φύλ. 42104
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5 ε
Γαλακτίωνος και Επιστήμης των μαρτύρων
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άσθενείς άνεμοι, Θερμοκρασία έως 21β.
Σελήνη 1 ήμέρας 1 Ανατολή ήλίου 6.55-Δύσις ήλίου 5.22
Μαύρα σενάρια
έπιφέρει τό τέταρτο κύμα
για τοιψήφιες άπλειες
της πανδημίας
τασιωο Πουζητούν πίσω άπό τις κλειστές πόρτες στό Υτουργείο Υγείας
Η ΕΛΛΑΣ κινείται στήν τροχιά τν άριθμν μέ γεωμετρική αύξηση καί
καθημερινά κρεμιέται κυριολεκτικς άπό τά χείλη τν έκπροσπων του
ΕΟΔΥ καί τν έπιστημόνων . Τόνέο χθεσινό μαύρο ρεκόρ μέ 6,808 κρού
σματα και ή δυσοίωνος πρόβλεψις τού καθηγητού Πνευμονολογίας Νίκου
Τζανάκη περί ένός έκατομμυρίου μολύνσεων σέ άνεμβολίαστους έπιτείνει τήν άγωνία για τόν χειμνα πού έρχεται . Ο φόβος είναι διάχντος έάν
λάβουμε ύπ όψιν και τις προβλέψεις τν είδικν για τριψήφιο άριθμό θυμάτων ήμερησίως , Συμφνως πρός πληροφορίες τής Εστίας, ό ήμερήσιος άπολογισμός θανάτων είς τό έπόμενο διάστη μα θά είναι άνω των 100.
Από έκεϊ καί πέρα, μέχρι τόν Μάρτιο, βλέπουμε δότι θά έχουν μολυνθεί
γρω στό 1,5 έκατομμύριο άνεμβολίαστοι μέ θανάτους 2.000-4.000, πιέζοντας άσφαλς τό Σύστημα Υγείας, όχι τόσο σέ πανελλαδικό έπίπεδο , όσο
τοπικά, δηλαδή σέγεωγραφικές περιοχές μέχαμηλή έμβολιαστική κάλυ
Ψην τόνισεδγνωστός καθηγητής Πνευμονολογίας. Ανάλογες είναι και οί
έκτιμήσεις του καθηγητού Φαρμακολογίας Αχιλλέα Γραβάνη, δ όποίος
δήλωσε χθές ότι τό έπόμενο 20ήμερο θά έχουμε περίπου 10.000 ήμερησίως πού θά συνοδεύονται μέ βαρειές νοσηλείες καί άπλειες άνθρπων.
Η μεγάλη διασπορά του ίού σέ όλη τήν χρα άποδεικνύεται δτι λει τουργεί ύπέρτου έμβολιασμού, καθς οί πολίτες βλέποντας τούς άριθμούς
διασωληνωμένων και θανόντων νά αύξάνονται σπεύδουν στά έμβολιαστι κάκέντρα. Συμφνως πρός τά έπίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ ,την ΤετάρΌκ Τζανάκης δήλωσε δτι τά 6.000 και 6.500 κρούσματα άνά ήμέραστήν
πραγματικότητα είναι 8.000 έως 10.000. Κατά συνέπεια στούς έπομένους
τρείς μήνες σχεδόν 1.000.000 άνεμβολίαστοι θά έχουν μολυνθεί Εξήγησε
δέ ότι τό 90% έξ αύτν δέν θά έμφανίσουν συμπτματα, έν περίπου τό 69
7% θά νοσηλευθεί. Το 10-2% 8σων νοσηλευθούν θά διασωληνωθούν , καί
ένδεχομένως νά καταλήξουν. Οί θάνατοι άνεμβολίαστων κάτω τν 60 έτν
θά είναι κατά πολύ λιγτεροι . Εδ και καιρό δκ. Τζανάκης είχε δηλσει
δτιάπό την 1η Όκτωβρίου έως τά τέλη του έτους οί θάνατοι θά είναι έπί πλ .
ον 3.0001 Τρα δμως λέει ότι έπειδή ήδη έχουν πεθάνει 1.000 άσθενείς τόν
Οκτβριο, οί 3.000 θάνατοι είναι μία συντηρητική πρόβλεψις
τη ήμέρα μέ περισσότερα άπό 6.000 κρούσματα, κλείσθηκαν άλλα 15.000
ραντεβού . Πρόκειται γιά αύξηση 500% , καθς τόν περασμένο μήνα πε
ένεβολιάζοντο άνα ήμέρα . Εξ ίσου ίκανοποιητική
είναι και ή προσέλευσις για την τρίτη δόση. Τίς τελευταϊες ήμέρες έχουν
Συνέχεια στήν σελ . 3
ρίπου 5.500 άνθρωη
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11
του Μανλη Κοττάκη
Μεινει τό χρήμα
που τυπνει ή Fed
ΕΣΤΙΑ
Παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας
ΤΗΝ μείωση κατά 15 δισ. δολλάρια τον
μήνα στόν ρυθμό άγορν όμολόγων άπε φάσισε ή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ
σηματοδοτντας τήν άρχή του τέλους της
ποσοτικής χαλαρσεως χωρίς νά άποσα
φηνίζει πότε θά προχωρήσει είς αύξησιν
των έπιτοκίων . Τά 10 δισ. άφορούν την
μείωση άπό άγορές κρατικν τίτλων και
τά 5 τά κεκαλυμμένα έταιρικά όμόλογ .
Πρόκειται γιά τόπρτο βήμα άποστάσεως
άπό τις πολιτικές πού έφηρμόσθησαν τόν
Μάρτιο του 2020 γιά τήν καταπολέμηση
τής ύφέσεως και του κύματος άπολύσεων
πού προεκάλεσε ή πανδημία του κορωνοϊ
ου. Επίπλέον , ή άπόφασις της Fed σημαί
νει ότι τό πρόγραμμα τής μηδενικής χαλαρσεως θά έχει μηδενισθεί τόν Ιούνιο.
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΑΙ τίς βιαστικές έκτιμήσεις για τίς συ- άμέσως τόνισε ότι θά παμε σέ δεύτερες έκλογές.
νεντεύξεις πρωθυπουργν . E, δέν είπε και τίπο - Καί γιατί θά πάμε ; Γιατί όπως είπε είναι περίπου
τε καινούργιο ό κύριοςς Μητσοτάκης!> σχολίαζαν άδύνατον νά συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεγασίας.
χθές ύπό την πίεση του χρόνου νετεροι συνά- Δύο λεξουλες χρησιμοποίησε και είναι βέβαιον ότι
δελφοι το0 πολιτικο0 ρεπορτάζ Η μακρά πετρα τίς είχε σκεφτει πολύ πρίν τίς έκφωνήσει ό κύρι στόν χωρο -οχεδόν τριάντα χρόνια δημοσιογρα - ος Πρωθυπουργός : Περίπου άδύνατον. Αν έλεφικής πορείας στήν Αθήνα-μέ θει πάντοτε να γε κάδύνατον" σκέτα , ή άπάντησή του δέν θά χω
βλέπω δεύτερη φορά τίς δημόσιες παρεμβάσεις ρουσε καμμία παρερμηνεία , Περίπου άδύνατονο
των Προέδρων των κυβερνήσεων καί για σιγου - είναι δμως θολό. Ασαφές . Αόριστο. Όχι σίγουρο.
ριά να μελετ καί τό άπομαγνωτοφωνημένο κεί - Τρα γιατί τό κάνει αυτό τρα δ κύριος Μητσοτάμενο των δηλσεν τους. Δέν πρόκειται για δι κή μου έξυπνάδα. "Ετσι μο0 έμαθαν οι παλαιότεροι συνάδελφοι όπως ό άρχισυντάκτης , ό δάσκαλός μου στήν Απογευματινή.Τίτος Αθανασιάδης
έτσι κάνω τρα, αύτό λέω καί στους νεωτέρους, λιτικοί καί ίδίως οι πρωθυπουργοί δέν μιλουν αμέ Η δεύτερη άνάγνωση δείχνει ότι οκύριος Μητσοτάκης είπε πράγματα . Είπε και παραείπε μάλιστα! νέντευξη, μιλούν καί αέξων . Γνωρίζουν πς τούς
Άρκει νά τόν άκο0ς προσεκτικά. Εθεσε κατ' άρχάς άκουνε" καί έξω . Τήνέπομένη μέρα κάθε δημότό δίλημμα των έκλογν που έχει στό μυαλό του
γιά τήνΑνοιξη ή τόν Σεπτέμβριο , είπε έν συνεχεία μενη ωρα-άναφορές άπό όλες τίς πρεσβείες των
και το άν θά συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας ή όχι μετά άπό έκλογές μέ άπλή άναλογική . πρωτεύουσες, Ένα τό κρατούμενο λοιπόν : Ο ΠρωΚαί για όσους δέν τό κατάλαβαν, άφησε άνοικτό θυπουργός μίλησε εύθέως για τήν στρατηγική των
ένα τόσο δά παραθυράκι συγκρότησής της . Μικρό διπλων έκλογν και άφησε άορίστως και ένα παάλλά ύπαρκτό .Όταν ρωτήθηκε άπό τούς συναδέλ- ραθυρο γιά κυβερνήσεις συνεργασίας . Διότι ποιός
φους μου Ιωάννη Πρετεντέρη και Ράνια Τζίμα γιά ξέρει πς θά είναι τό τοπίο αύριο . Αλλά δέν είναι
τίς έκλογές, άφο0 άπάντησε ότι ό στόχος του θά μόνον αύτό . Ο κύριος Μητσοτάκης δέν δίστασε νά
είναι ή αύτοδυναμία στίς πρτες έκλογές , εύθύς
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΒΕTHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
κης, άγνωστον. Έκείνος ξέρει.
Οί πολιτικοί δέν έργάζονται μόνο μέ τό καλύτεροσενάριο, έργάζονται καί μέ τόχειρότερο . Οί ποΑποκτήστε
τό 20& 3ο CD μαζί
Symphory no.2, Symphory no4
Symphony no.5, Symphony no7
σαν στήν έπικράτεια κάθε φορά που δίδουν συThe Cievtland Orchestn
Chicago Symphony Orchestn
Ceorge Stell, Pitz Retner
σιας παρέμβασής τους-έπί μνημονίων την έπό Αθηνν φεύγουν πρός τις εύρωπαϊκές και άλλες
Δικαστές
κατά Τσιάρα
για τίς ψευ δείς είδήσεις
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έγκρισις στό πρτο χάπι
κατά τής Covid-19
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ 3
οί Τουρκοκύπριου
θά ύφαρπάξουν
περιουσίες Κυπρίων
ς cάντάλλαγμαν!
Νέα σημαντικά εύρήματα
στό Ναυάγιο
των Αντικυθήρων
Τέλος στήν πληση
νέων Ι μέ diesel
καί βενζίνη άπό τό 2030Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
(σελ. 7
ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ άπό τό 2030, της πωλήσεως
νέων αυτοκινήτων μέ κινητήρες έσωτερικής καύσεως ,
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δ κλιματικός νόμος πού
φέρνει πρός ψήφισινή Κυβέρνησις. ΗΕλλάς φαίνε
ται νά άκολουθεί τό πρόσταγμα τν καιρν , πού είναι
ή ήλεκτροκίνησις Η έλληνική άγορά αυτοκινήτου θά
(σελ. 5)
ΠΕΝΝΙΕΣ
<Εάν κατακτήσεις
όλον τόν κόσμο
καί δέν φελήσεις τόν λαό,
δέν είσαι άληθινός ήγέτη >
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
. Σύμφωνα μέ Τις μέχρι στιγμής-διόλου αίσιόδοξες-ένδείξεις ούτε τά φετινά Χριστούγεννα θά
είναι covid ree μέ τις περισσότερες εύρωπαϊκές
πόλεις νά σχεδιάζουν ήδη τό πλάνο γιά τό πς
θά άνοίξουw τις άγορές και θά πραγματοποιήσουν
τις έορταστικές έκδηλσεις πάντα μέ προσοχή.
Ή Γαλλία ήδη άνεκοίνωσε πς ή 451η διοργάνωσις τής χριστουγεννιάτικης άγοράς του Στρασβούργου, στά άνατολικά Τής χρας, θά διεξαχθεί κύπό αύστηρά μέτρα άσφαλείας μέ τήν κινητοποίηση μεγάλης άστυνομικής δύναμης, προκειμένου νά τηρηθούν τά ύγειονομικά πρωτόκολλα έν
μέσω έπανεμφανίσεως τής Covid-19 Τήν ίδια ρα
στήν Ίταλία γνωστοποιήθηκε πς oί Τρείς Μάγο
θά έχουν κάτι έπί πλέον νά μεταφέρουν έκτός άπό
τά δρα , όταν θά ταξιδέψουν φέτος τά Χριστούγεννα Θά πρωτοτυπήσουν , παραδίδοντας καί τό
ύγειονομικό πάσο γιά την Covid-19 !
(Ο Διογένης ό Κύων, πρός τόν Άλέξανδρο)
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
Πάλι ταξίδι στό άγνωστο, καί ό Θεός βοηθός
Έπισκέφθηκα έναν καλό
φίλο, έπιχειρηματία έπιτυχημένο , Πιάσαμε τήν κουp
ντα, μού έφερε ή γραμματέ
a του καφέ , συζητήσαμε πe
ρί πολλν θεμάτων και κά ποια στιγμή του είπα ότι
που έχω λάβει όταν ύποβάλλω τό ίδιο έρτημα . Δηλαδή τό έμβόλιο δέν είναι
πεις , προφανς, στό έξωτε - κατάλαβες . Δέν είμαι έμβο - δοκιμασμένο έλλά και κά
ποιες δλλες αίτιάσεις , στίς
νά κάνω τό μβόλιο μού λ παρυφές τής συνωμοσιολογίας , Καλά, δέν βλέπεις τί
ΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ψέμα , πακεταρισμένο μέσα στό φανταχτερό άμπαλάζ της πολιτικής όρθότητας , του
newspeak , είναι το κατά συρροήν συντελούμενο πολιτικό έγκλημα τής
έποχής μας (ή και όλων των έποχν) .
Μόνο ή άλήθεια σζει. Σ' αυτή τή γήινη όσο καί θεϊκή ύπαγόρευση και
πραγματικότητα, πρέπει νά προσγεί ωθουν όλοι οί πολιτικοί (politicians)
και οί Κυβερνήτες (statesmen) όλου
Σέ εύχαριστ πολύ,
άλλά δέν θά έλθων μού είπε
και μέ αίφνιδίασε . eά λε (Εν τάξει, δέν είναι κακό . Θά
δείξεις τό τιστοποιητικό καί
θά περάσει του λέω . Δν
λιασμένος καί ούτε πρόχει τα
ρικόν έίπα, άλλά ή δεύτερη
Εκπληξη ήταν άκόμη μεγα
λύτερη . Όχι, άλλά έκεί θά
θά τόν καλέσουμε σέ κάποια ζητούν πιστοποιητικά έμβοκδήλωση που έτοιμάζουμε λιασμού και λοιπά μού λέε .
Καί πάλι δέν είχα καταλάβει .
a, και τά χάνω!
Άμέσως Εσπευσα νά μά- γίνεται στήν Ρουμανία , πού
θω τό γιατί; , και ή άπά
ντηση ήταν όμοια μέ άλλε ,
δκόσμος δέν έμβολιάζεται;
έντός του τέχοντος μηνός.
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5