Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το Ελντοράντο της μικρής λιανικής
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6097 Πέμτη 04.11.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Πληρότη τα 80%
Πληρότητα σχεδόν 60% στους ορεινούς
προορσμούς της Ηπείρου την χειμερινή σεζον
>>> Τελ.
ΕE-ΗΠΑ:
>>> Τελ.
ΕΚT: Στο 1,5% το
ποσοστό δαπανν
Νέο κεφάλαιο συνεργασίας
ΕE-ΗΠΑ για τη γεωργία
για R&D
στην Ελλάδα
Στο 1,50% διαμορφθηκε το
ποσοστό
δαπανν Έρευνας & Ανά
πτυξης (Ε&A ) επί του ΑΕΠ
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚT) , ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελλην
κού Στατιστικού Συστήματος
για τις ευρωπαϊκές στατιστκές Ερευνας Ανάπτυξης και
Καινοτομίας.
Το 2020, έτος το οποίο χαρακτηρίστηκε από την παν
δημία Coνid-19 και τις επιπτσεις της στην οικονομία .
οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην
Ελλάδα ήταν 2.473,45 εκατ.
ευρ, αυξημένες κατά 135,8
εκατ. ευρ σε σχέση με το
2019 (ποσοστό αύξησης
5,8%).
Με βάση την , κατά 5,8% ,
αύξηση των δαπανν Ε&A
και τη μείωση , κατά 9,8% ,
του ΑΕΠ στην Ελλάδα το
2020, ο δείκτης Ενταση
Ε&A) , που εκφράζει τις
δαπάνες E&A ως ποσοστό
Του ΑΕΠ , διαμορφθηκε σε
1,50% από 1,28% το 2019.
Τα αποτελέσματα της στατ στικής έρευνας του ΕΚΤ που
διεξήχθη το 2021 σε φορείς
με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες
στους τέσσερις τομείς δρα
στηριοτήτων επιχειρήσεις
(BES).
εκπαίδευση (HES) κρατικό
τομέα (Gον) και ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά
( PNP ) , είναι διαθέσιμα στην
έκδοση Βασικοί Δείκτες
Έρευνας και Ανάπτυξης για
δαπάνες και προσωπικό το
2020 στην Ελλάδα- Προκαταρκτικά στοιχεία
στα ιδιωτικά διαγνωστικά
Το ευρ ενισχύεται 006% ,
στα 1,1590 δολάρια
Η ισοτιμία του δολαρίου
υποχωρεί σε
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρ έναντι του
δολαρίου
άνοδο σε ποσοστό 0,06% διαμορφνεται
και διαμορφνεται στα
1,1590 δολάρια.
Το ευρ βρίσκεται στα
131,9300 γεν , στο 0,8511
με τη στερλίνα και στο
1,0573 με το ελβετικό δολάρια .
φράγκο.
COVID-19
ποσοστό
Confirmed cases
σημεινει 0,05% έναντι του γεν και
Πρόκειται να γίνει η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στην
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του Συντονιστικού Οργάνου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
113,8700 γεν .
Η στερλίνα έναντι του
δολαρίου σημεινει ορια
κή πτση 0,03% και δια-Υγείας παρουσία των εκπροσπων των Ομίλων
μορφνεται στα 1,3615
των διαγνωστικν εργαστηρίων και φορέων του
υγειονομικού μετπου.
2020 και το οποίο εκτιμάται
Σύμφωνα με πληροφορίες τα
μέλη του Συντονιστικού Οργά - περί τα 28,1 εκατ . ευρ από
νου θα θέσουν στην ηγεσία την πανδημία να επιβαρύνει
του υπουργείου Υγείας τρία
θέματα
1) Το κόστος που προκλήθηκε γοντας, πολλοί ήταν οι ασθε
στους Ιδιτες παρόχους το
τριτοβάθμια
αποκλειστικά και μόνο το κράτος Όπως μας ανέφερε παράιδρύματα
νείς που επέλεξαν την
Created by Universal Document Converter