Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
3 Νοεμβρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 23β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β.
Άριθμ. φύλ . 42102
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ανακομιδή λειψάνων Γεωργίου του τροπαιοφόρου
Σελήνη 28 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.53-Δύσις ήλίου 5.24
<Μακεδονία> τά Σκόπια
στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ!
Μέ έπίκληση τής Συμφωνίας τν Πρεσπν
χρόνια . Άλλά ς Μακεδονίω)!
Σκέτο.
ματα τηρούνται. Τά Σκόπια όνομάζονται Βόρειος Μακεδονίω .
Συμφνως μέ τις ίδιες πληροφορίες της έφημερίδος μας , στίς διαμαρτυρίες της έλληνικής στρατίωτικής άντιπροσωπίας για την
έμμονή στήν χρησιμοποίηση
του όνόματος Μακεδονίαν, ή
άπάντησις που έδόθη τόσο άπό
τούς έπιτελείς της συμμαχίας
δσο και άπό έκπροσπους τής
Του Μανλη Κοττάκη
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι ή σύνθετος
όνομασία Βόρειος Μακεδονίω
πού παραπέμπει σέ γεωγραφι κόπροσδιορισμό ύπήρξε δ μεί
ζων συμβιβασμός τν Πρεσπν ,
και κατά κάποιες έγχριες έλίτ
<κέπιτυχίαν της έλληνικής έξωτερικής πολιτικής . Ύποτίθε ται ότι ή νέα όνομασία περιελήφθη στό άναθεωρημένο Σύνταγμα τής χρας κατόπιν αίτή ματος σλαβική Δημοκρατία της Μακετής Ελλάδος προκειμένου αυτή
να ίσχύει erga omnes-έναντι
δλωνν . Εσχάτως δέ μετά και τς
ραγδαίες πολιτικές έξελίξεις συμβαίνει. Τά Σκόπια δέν έχουν
στήν γείτονα-παραίτηση του κυ ρίου Ζάεφ άπό την πρωθυπουργία- άκουμε τό έπιχείρη μα, ότι
θά ήταν βαρειά όπισθοδρόμηση
τυχόν καταγγελία τής Συμφωνίας τν Πρεσπν άπό τήν μία ή
την άλλη πλευρά , καθς τά Σκόπια θά ήταν έλεύθερα έφ έξης νά
χρησιμοποιούν τό όνομα <Μακεδονίαν σκέτο . Καθς μέ βάση τό
κείμενο τν Πρεσπν δέν είναι
δυνατή ή άναβίωσις τής ένδιάμεσης συμφωνίας και ή έπίκλησις
τής όνομασίας Πρην ΓιουγκοΗ Εστίαν είναι σέ θέση
νά γνωρίζει, και ή πληροφορία
της δέν έπιδέχεται άμφισβητήσεως ότι στό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ όταν συνεδριάζουν οί έθνικοί άντιπρόσωποι
μπροστά άπό τόν άντατο άξιω ματικό πού έκπροσωπεί τήν γειτονική χρα δέν ύπάρχει ή ταμπέλλα μέ τήν συντομογραφία γείτονος, είναι ότι μέ διασταλτι"NM (Νorth Macedonia ) , άλλά
ή ταμπέλλα μέ την συντομογραφία ΜKD" (Macedonia . Στίς
διεθνείς διασκέψεις άντιθέτως
πού μετέχουν πρέσβεις, ύπουργοί και βεβαίως ήγέτες χωρν
μελν του ΝΑΤΟ, τά προσχήδονία9Όλα τά παραπάνω ύποτίθετανν . Υπάρχει όμως καί κάτι
τό όποίο δέν κόποτίθεταν, άλλά
κή έρμηνεία της Συνθήκης τν
Πρεσπν καί δή συγκεκριμένων
άρθρων οί συντομογραφίες είναι
δυνατόν νά διατηρούνται πλήν
των τηλεφωνικν άριθμν, των
πινακίδων αυτοκινήτων και των
μπεί στό ΝΑΤΟ ς Βόρεια Μαστήν Ελλάδα τά τελευταία τρία
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Κστα Κόλμερ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11
Rapid test παντού
γιά τούς
άνεμβολίαστους
ΕΣΤΙΑ
Λαϊκό Μέτωπο
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ κι ό θάνατος τής προέδρου του ΚΙΝΑΛ έκτός της άνθρπινης πλευράς έχει και τήν διετούς έγκλωβισμού της οίκονομίας έκτης πανδηπολιτική: Εάν έκλεγεϊ νέος άρχηγός ο Γιργος Πα - μίας του Κινεζοϊου και τρα του εύρωπληθωρισμού ,
πανδρέου- νομοτελειακς άναπόφευκτο- συνεγείρει τόν ένδεχόμενο έκλογικού συναστισμου της περιθρια άντιδράσεως . Θά καταρρεύσει μαζί μέ
άριστεράς, ύπό τήν "μπαγκέτταν του πρην Πρω - τόνσ. Βαρουφάκη στό υπουργείο Οίκονομικν άπό
θυπουργού Κστα Σημίτη καί τό έκλογικό σύστημα τούς φόρους καί τήν διαστολή του δημοσίου χρέτης άπλης άναλογικής.
τό τρίτο το σ. Τσακαλτου τό χείριστον-μετά του
Καλπάζει τό τέταρτο κύμα
μέ 6700κρούσματα
που διπλασίασε το κόστος ένεργείας , δέν άφήνει
ΒEETH0VEM
Η ΡΑΓΔΑΙΑ έξάπλωσις τής πανδημίας στήν χρα μας, είδικά τά τελευταία 24ωρα , δδήγησε τήν Κυβέρνηση
στήν λήψη αύστηρν μέτρων γιά έκείνους που άρνουνται νά έμβολιασθούν.
Μπροστά στό ένδεχόμενο τις έπόμενες
ήμέρες τά κρούσματα νά φθάσουν άκόμη και τά 10.000 ήμερησίως-χθές έκτο
ξεύθηκαν σέ 6.700-ο1 έμβολιασμένοι θά
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
BΕETHOVEN
ους, πού ήδη έχει έκτοξευθή στό 210% του ΑΕΠ. Ή
LEGENDARY RECORDINGS
Η σύστασις Λαϊκού Μετπου άποκτά τήν προο- προκλητικότης έξ Ανατολν θά άγγίξει τά όρια του
πτική σχηματισμού κυβερνήσεως μέ τήν συνένωση
των κοινοβουλευτικν όμάδων του Σύριζα , ΚΙΝΑ ,
κόμματος Βαρουφάκη και του ΚΚΕ. Καί ναί μέν ό
γενικός γραμματέας του ΚΚΕ σ. Δ. Κουτσούμπας περιμένουμε .
έχει ταχθή έναντίον της συμπράξεως των "γνησίωνο κομμουνιστν μέ τούς έρζάτςάλλά θά μπορουσε όίδιος ν ' άντισταθη σέ μία ψήφο άνοχής της
άριστερής κυβερνήσεως μειοψηφίας, τήν έντολη κτήσεως τής άπολύτου, αυτή τή φορά , έξουσίας .
της όποίας προθύμως θά έδιδε ή Πρόεδρος της Δη- Ν άπολυσει έν πρτοις όλες τίς άριστερόστροφες
μοκρατίας;
Για πρη φορά η έχετεκή συλλογη γα τα 250 χρόνι
θερμού έπεισοδίου καί οι .μεταναστευτικές ροές
θά πάρουν έκρηκτικές διαστάσεις στά νησιά, μέ τό
ύπολανθάνον άριστερό σύνθημα κάνοίξαμε καί σας
Ατοκτήστε
τό 20 & 30 CD μαζί
Symphony no.2, Syrmphony no4
Symphony no. , Symphory no.?
"Εχει δθεν καθήκον ό Κυριάκος Μητσοτάκης
νά συνεγείρει όλες τίς ύγιείς δυνάμεις του έθνος
καί να έγείρει άνάχωμα στά άριστερά σχέδια καταThe Cleveland Orchestra
Chicago Symphony Orchesra
Μέλαμπρότητα τά θυρανοίξια
του Αγίου Νικολάου
στό Σημείο Μηδέν
George Saell, Fritz Reiner
σειρήνες στό Μαξίμου και νά άνοίξει χρο γιά τούς
οι καταστρεπτικές συνέπειες έπανόδου της άρι - έγνωσμένους πατριτες στήν κυβέρνηση. Ούτε λόστεράς στήν διεύθυνση της χρας είναι εύλογοφα - γος βεβαίως περί ακυρσεως των Σκοπιανν συμ
νεις: Ματαίωση του έπανεξοπλισμου της, μή κύρω- φωνιν-θά διέσπαζαν τήν ΝΔ. Κατόπιν νά δεχθή
ση διεθνν συμφωνιν παραμονής ξένων στρατευ- στούς κόλπους της ΝΔ όλα τά άνεξάρτητα στελέχη
μάτων στό έλληνικό έδαφος, λαϊκίστικες παροχές της φιλελευθέρας , πατριωτικής δεξιάς καί ν άπεκαί κρεμβανσισμός"έναντίον τής ΝΔ.
Η άδύναμος έλληνική οίκονομία , κατόπιν των έπραξε μέ τούς 7 άστυνομικούς , ή φυλάκιση τν
τριν έκνόμων "μνημονίων της φράου ΜέρκελΛεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Βέλην Δένδια πρός Σερβία
γιά οίκονομικές σχέσεις
μέ Τουρκία
λευθερσει τούς πολιτικούς καταδίκους, ς όρθς
ΠΕΝΝΙΕΣ
Συνέχεια στήν σελ 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Σέ έτοιμότητα
το οίκονομικό έπιτελείο
για νέα μέτρα ένισχύσεως
"Εργα τής συλλογής
Αντ. Κομνηνοϋ
στό Μουσείο Μπενάκη
.Ό πρίγκηπας Κάρολος έπαίνεσε τό νέο Ψηφιακό
D μόδας πού βοηθά τους καταναλωτές νά κάνουν
ήθικές έπιλογές Ο διάδοχος του βρεταννικού βασιλικού θρόνου εύρέθη στήν Ρμη Τό Σαββατοκύριακο γιά νά συμμετάσχει στήν Σύνοδο Κορυφής Τής
G-20 καί συναντήθηκε μέ διευθύνοντες συμβούλους
τν μεγαλύτερων brand μόδας Στήν συνάντηση
ήταν παρούσα ή Νατάσα Φρανκέκπροσωπντας
τήν ΕΟΝ τήν έταιρεία πού παρείχε τήν τεχνολογία γιά νά δημιουργηθεί ή Ψηφιακή ταυτότητα Ή
έπίδειξις έγινε μέ ένα κασκόλ, μια τσάντα, ένα πό
ντσο και ένα σακκάκι φτιαγμένο μέ φτερά πού άνακυκλθηκαν άπό στρματα Ή Φράνκ διευκρίνισε
ότι έν πολλές φορές οί έπενδύσεις που πραγματοποιούν ο έταιρείες μόδας γιά πιό βισιμες καί υπεύθυνες πρακτικές είναι άόρατες στόν πελάτη, ή ψη φιακή ταυτότητα θά έπιτρέψει στους άνθρπους
νά τίς βλέπουν.
ΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ έξιστόρησις μεγάλων στιγμν τής Ελληνικής Επαναστάσεως και της
δθωνικής περιόδου άποκαλύπτεται στήν έκθεση Θησαυροί Φιλελληνικής Ζωγραφικής
άπό τή Συλλογή του Ιδρύματος
(σελ. 3)
ΣΤΟΝ άσφυκτικό κλοιό της ένεργειακής άκρίβειας
και τν άνατιμή σεων βασικν προϊόντων και ύπηρεσιν άλλά και της έξάρσεως της πανδημίας εύρισκεται τό οίκονομικό έπιτελείο πού έχει ξεκινήσει
νά μετράει τά κουκιά και νά έπεξεργάζεται σχέδια
νέας στηρίξεως τν έπιχειρήσεων έφ' όσον κριθεί
Συνέχεια στήν σελ. 2
Βορειοηπειρωτικός
Συνέχεια στήν σελ. 7
του Σπυρίδωνος Άλφαντάκη*
EN ΜΕΡΟΣ της κατά τόν Άριστοτέλην
άρχικής κοιτίδος των Έλλήνων , της
ένιαίας καί άδιαιρέτου Ήπείρου , μίας χρας κατά συνείδησιν καί πολιτισμόν άπό χιλιετηρίδων Έλληνικής,
παραμένει ύπόδουλον. Ή Βόρειος
"Ηπειρος, το έπί τοϋ παρόντος νότιον τμήμα ένός κράτους μέχρι του
1913 άσυστάτου, έξακολουθεί, άναλμασι καί θυσία τού Ελληνισμου ,
νά εύρίσκεται είς χείρας ένός δυνάστου τυραννικωτέρου του Τουρκικου . Η άείποτε έχθρική και έμπόλεμος Άλβανία, σκοπουσα τήν έξόντωσιν καί το0 τελευταίου "Ελληνος , την
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Από τήν πάνω πλατεία όλο καί πιό κάτω, συνεχς ..
. Μετά καί τό τέλος τής πολύκροτης δίκης για
τήν έπίθεση μέβιτριόλι που δέχθηκε , ή Ίωάννα Πα λιοσπύρου έκανε Τό βράδυ τής Δευτέρας Τήν πρτη της έμφάνιση σέ κοσμική έκδήλωση καί μάλιστα στήν Εβδομάδα Μόδος. Συγκεριμένα παρευρέθη στήν έπίδειξη του Τάσου Μητρόπουλου γιά νά
στηρίξει τήν φλη της Ανίτα Ναθαναήλ καί τήν κόρη της Τερέζα πού περπάτησαν μαζί στήν πασαρ λα Hωάννα Παλιοσπύρου φόρεσε μιά έντυπωσιακή όλάσωμη φόρμα τήν όποία ό Τάσος Μητρόπουλος σχεδίασε άποκλειστικά γιά έκείνη. Νιθω πολύ
άνετα, αύτό ήταν τό ζητούμενο , νά νσω αύτοπ
ποίθηση γιά νάμπορέσω νά παρευρεθ έδ . Τό π
Τίχαμεε νομίζων άνέφερε ήκ Παλιοσπύρου
Γιά σκέψου! Ύπάρχουν πρίν μερικά χρόνια κυβέρνη- ζουν , τό κσίκουελ που λ - ήν δυνατότητα νά άπαντήΙατροί , πού συνιστούν σέ
πελάτες τους νά μήν έμβολιασθούν! Ύπάρχουν άκόμη έπιστήμονες πού έχουν
δσει τόν δρκο του πτοκράτους και ζούν σ' αύτό Τό
περίεργο παράλληλο συμπαν, τού διαδικτύου , άξι οι συνεχιστές έκείνων που
σαν τήν χρα ίσχυριζόμενοι
δτι μάς Ψεκάζουν!
νε στό σινεμά , λέγεται Μdς
έμβολιάζουν
σουν μέ ένα λα, τρα καημένε , που δέν ξέρεις! και νά
σηκσουν τους μους καί τό
Κι όταν τού ρωτούσες
άντάξε , &λλά ποιοί μάς ψε
κάζουν;> σου άπαντούσαν
μέ ένα <ν' άκούς Τί σού λένε,
έχουμε πληροφορίες
Έτσι και τρα , ή συνέ
χεια του φίλμ Μάς ΨεκάΤρα , μήν ρωτήσετε άριστερό φρύδι!
αποιοί μας έμβολιάζουν. Η
άπάντηση μπορε νά είνα δ πλή . Αύτοί και Εκενοι!
Μπορεί έπίσης νά άπαντή
σουν λέγοντας Ετούτοιν
ή Οι άλλοw!Έχουν άκόμη
Μιά άλλη , τό ίδιο έπικίνδυνη, κατηγορία κάρνητν άντιεμβολιαστν , είναι
έeivoι πού ιστεύουν όι τά
Σύνέχεια στήν σελ. 4