Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015),
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
2 Νοεμβρίου 2021
Ακινδύνου, Πηγασίου , Αφθονίου, Ελπιδοφόρου και Ανεμποδίστου μαρτ.
Σελήνη 27 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.52-Δύσις ήλίου 5.25
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις , βροχές και νότιοι άνεμοι . Θερμοκρασία Εως 22β.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άσθενείς άνεμοι Θερμοκρασία ως 18β.
Αριθμ. φύλ . 42101
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΙΗΓΕΤΕΣ ΜΙΑΣΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΟΔΥΝΗΡΑΠΡΑΙΜΑΤΙΟΤΗΣ
Αύτή τν τροθύμωνν:
είναι ή μοϊρα
Πρτα ή βράβευσις, μετά ή πτσις
Μέ άφορμή την παραίτηση του Πρωθυπουργού τν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ
άπό την πρωθυπουργία μετά την βαρειά ήττα του στίς δημοτικές έκλογές
Ο ΖΟΡΑΝ ΖΑΕΦ άπελάμβανε μέχρι γό. Μεθυσμένος άπό τό-κατά Κίσσινπρότινος τήν έξουσία του και θεωρούσε
δτι χάρις είς την στήριξιν τής Δύσεως ,
θά μακροημερεύσει. Οί"Ελληνες έπ σκέπτες, άξιωματούχοι και άλλοι, στό
κίτς κυβερνητικό μέγαρο μέ τίς παχιές
κόκκινες μοκέττες και άρχιτεκτονική
πού νά θυμίζει κάπως τόν Λευκό Οίκο , γιά πολύ καιρό στήν θέση του πρωθυτόν άκουγαν τακτικς να άλλάζει συζήτηση καί άπό την έπίσημη άτζέντα
νά μετακινείται και νά θέτει ζητή ματα κέπενδυτικν εύκαιριν στήν περιοχή τν Βαλκανίων. Ωσάν να έπρό - μπορούσε νά τόν βλάψει , δπρτος. Επίκειτο γιά άτζέντη παρά για πρωθυπουρ - σημος έπίσκεψις του Προέδρου Πεντα
ρόφσκι στήν Αθήνα λίγο πρίν άπό τις γνριση τής μακεδονικής έθνότητος καί
δημοτικές , συνοδευόμενη άπό φιλόφρο - τής μακεδονικής γλσσης, κέρδισε καιί
να λόγια γιά την ένταξιακή προοπτική
τής γείτονος, ή δεύτερη Έγιναν και τά
δύο . Άλλά δέν ήσαν άρκετά για νά τον
γλυτσουν άπό την βαρειά ήττα μέ 14
μονάδες στόν Δήμο Σκοπίων ." Ετσι άπό
χθές δ κύριος Ζάεφ ήκολούθησε τήν
γνωστή μοίρα τν προθύμων πού κάνουν έξυπηρετήσεις στίς μεγάλες δυν
μεις, άλλά όταν έλθει ή ρα του ταμεί ου γιά τά συμπεφωνημένα άνταλλάΥμα- πού δέν τούς δίδει τό παραμικρό κίνητρο
τα έκείνες δέν είναι 100% έκεί . Οκύριος
Ζάεφ κέρδισε άπό την Ελλάδα τήν άναγκερ-άφροδισιακό ποτό της έξουσίας
και κολακευμένος άπό τήν πρόσφατη
βράβευσή του (μαζί μέ τόν Άλέξη Τσ πρα) γιά τήν συμφωνία τν Πρεσπν
άπό τό κρατίδιο τής Βεστφαλίας , δ Ζοραν Ζάεφ θεωρούσε ότι θά παραμείνει
τό όνομα Μακεδονία-στήν σύνθετή του
μορφή έστω-άλλά στό δεύτερο σκέλος
τής συμφωνίας τν Πρεσπν πού προ
βλεπε ότι θά δοθεί άποφασιστική θησις στήν ένταξη τής χρας του στήν
ΕΕ , ούδέν άπεκόμισε άπό τούς συμμάχους . Τρία χρόνια μετά την ύπογραφή
τν Πρεσπν, τά Σκόπια είναι άκόμη
στο απερίμενεν τής Εύρπης . Γεγονός
πουργού . οί δημοτικές έκλογές ήταν
τό τελευταίο έμπόδιο, γι' αυτό καίζήτησε άπό τήν Αθήνα στήριξη μέ δύο τρόπους: άποχή άπό κάθε ρητορεία πού θά
Συνέχεια στήν σελ . 5
του Μανλη Κοττάκη
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11
Η Κυβέρνησις χάνει
τόν έλεγχο
της πανδημίας
Ή έπιβεβαίωσις τής <Εστίας
διά χειλέων Βαρθολομαίου
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ προκαλεί ή έκτόξευσις τν κρουσμάτων κορωνοϊού
στήν χρα μας , ένω έντείνεται ή άνησυχία για τό τί τρόκειται νά άκολουθήσει δταν θά πέσει και άλλο ή θερμοκρασία και οί πολίτες θά συγχρωτίζονται
κυρίως σέ κλειστούς χρους . Ήμέρα
μέ την ήμέρα καταρρίπτεται τό ένα ρε .
κόρ μετά τό άλλο . Χθές τά κρούσματα
άνηλθαν σε 5.449 , έν οί περιοχές πού
είσέρχονται στό κόκκινο έπίπεδο είναι
δλο και περισσότερες . Οί διασωληνωμένοι άνέρχονται σέ 430 και ήδη ύπάρ χουν μεταφορές άσθενν σε άλλα νοσοκομεία δπου ύπάρχουν έλεύθερες
κλίνες. Οί νέοι θάνατοι άσθενν ήσαν
χθές 52, έν άπό την έναρξη της πανδημία έχουν καταγραφεί συνολικά 15.99
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 Ιουνίου τολ μήσαμε καί άνοίξαμε άπό
αυτήν έδο τήν θέση έπί τη
βάσει πληροφοριων πού
είχαν τεθεί ύπ' όψιν μας , τό
μείζον θέμα της διαδοχής
του Οίκουμενικοο Πατριάρχου. Συνδέοντάς το εύθέως
μέ τό μελλοντικό ταξίδι του
στίς Ήνωμένες Πολιτείες
Αμερικής . Τήν έπομένη δε χθήκαμε κομα τηλεφωνημάτων άπό ποικιλνυμες πηγές
του άθηναϊκο0 κατεστημένου, οί όποιες εύγενικς
μάς έλεγαν πς κάναμε λάθος" . Καί ότι δέν γνω- χης έπί άμερικανικο0 έδάφους , άφου πρτα συνάρίζουμε καλά τόν Πατριάρχη ό όποιος κάγαπά πολύ τόν θρόνο τουν . Γρήγορα δεχθήκαμε καί έπιθέ σεις άπό ΜΜΕ. ΟΕθνικός Κήρυξν της Νέας Υoρ - τής Χάλκης , και για τήν άποψη πού τρέφει σήμεκης δημοσίευσε στίς 18 Ίουνίου ρεπορτάζ ύπό τόν
τίτλο "Εύσεβείς πόθοι τά περίδιαδοχής το ο Πατρι - δρου Έρντογάν. Σύμφωνα μέ χθεσινά δημοσιεύμαάρχη Βαρθολομαίου . Εκκλησιαστικό σάιτ γνωστής
ταυτότητας ένημέρωσε τούς άναγνστες του στις ράστηκε δημόσια μέ ιεράρχες, κληρικούς καί λαϊ27 Ιουνίου γιά τό Ποιοί διακινο0ν τά σενάρια δια- κούς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής τήν έγνοια τυ
δοχής του Βαρθολομαίου.. Κάποιοι κρίνοντας έξ γιά τό "αύριον του Πατριαρχείου μέ τήν φράση παίδίων τά άλλότρια έπιχείρησαν νά μας έμπλέξουν ρακάλεσα τόν Θεό για τήν διαδοχή μου καί γιά την
στίς έκκλησιαστικές διαμάχες πιστεύοντας ότι ή
έφημερίδα μας θά καταδεχόταν νά παίξει τά παιχνίδια το0 ένός ή το0 άλλου. Όίδι ος ό Οίκουμενικός Πατριάρχης σέ
όμιλία του -προφανός γιατί άφαιρέσαμε τοστοιχείο της έκπλήξε ως άπό τό ταξίδι του στίς ΗΠΑ- δήλωσε περίπου ότι δέν έγκαταλείπειτίς εύθύνες το0 θρόνου, Μέχρι
που φθάσαμε στήν έπίσκεψή του
στίς ΗΠΑ Στό σήμερα . Ήταν ρα
νά μετρηθουμε όλοι Καί έμεις καί
έκεινοι πού μας έλεγαν προκαλέσατε έναν . . μικρό χαμούλη, άνευ
λόγου καίαίτίας."
ΕΣΤΙΑ Φ
Ή διαδοχή του Οίκουμενικού Πατριάρχου
ΒΕTHOVEN
LEGENDARY RECORDINGS
Αποκτήστε
τό 20& 30 CD μαζί
. Τόπρωτοσέλιδο τής<Εστίαφ
στίς 762021
Symphony no.2, Symphony no4
Symphony no.5, Symphony no.
Γιά νά δούμε τι είπε ό Οίκουμενικός ΠατριάρThe Cleveland Orchesm
Chicago Symphony Orchestr
ντησε τον Άμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν στόν Λευκό Οϊκο καί συνομίλησαν για τήν Θεολογική Σχολή
George Stel, Hix Reiner
ραό κ.κ. Βαρθολομαίος για τό πρόσωπο του Προ τα του Αθηναϊκού Τύπου ό κ.κ . Βαρθολομαΐος μοι ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ένοχλεί τόν Έρντογάν
ή Άλεξανδρούπολις
Κακούργημα
οί κατ έπάγγελμα κλοπές
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
Οκ. Θεοδωρικάκος έξαγγέλλει
έκ νέου τίς κάμερες στήν ΕΛ.Α !
ΠΕΝΝΙΕΣ
Άλλάζει τό χρονοδιάγραμμα
για τίς λιγνιτικές μονάδες
όκ. Μητσοτάκης
Τίκάνει ή ΝΔ
για την άνομία
στά Πανεπιστήμια;
ΤΗΝ (άποκαθήλωσην τής ήγεσίας τής
Αμέσου Δράσεως ζήτησε μετ' έπιτάσεως δ
ύπουργός Προστασίας του Πολίτου Τάκης
Θεοδωρικάκος άπό τόν άρχηγό της ΕΛ.ΑΣ
άντιστράτηγο Μιχάλη Καραμαλάκη , μέ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ.4
ΑΛΛΑΖΕΙ τό χρονοδιάγραμμα τής άπολιγνιτοποιή
σεως ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετα
θέτοντας τό δριστικό κλείσιμο δλων τν λιγνιτικν
μονάδων γιά τό 2028 έναντι τού 2025, Μόλις πρίν άπό
έναν μήνα , στό βήμα τής 76ης Συνελεύσεως του ΟHΕ
στήν Νέα"Υόρκη, ό Πρωθυπουργός είχε άνακοινσει
ΑΡΚΕΤΑ δύσκολη ύπόθεσις άποδεικνύεται γιά την
Κυβέρνηση ή πάταξις τής άνομίας στά πανεπιστή
μια . Και αύτό παρά τίς δεσμεύσεις της γιατην παταξη τής έγκληματικότητος στά ΑΕΙ παρουσία τής
πανεπιστημιακής άστυνομίας . Μπορεί πέρυσι τά
περιστατικά να ήσαν έλάχιστα , άφού τά μαθήματα
. Η Λούσι και ό Piki Ρικάρντο ήταν τό πιό άγατημένο ζευγάρι τής άμερικανικής τηλεοράσεως ,
πού κατέκτησε έκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως Άλλά πίσω άπό τήν έμβληματική τηλεοπτική
κωμική σειρά τής δεκαετίας του 50 "ILove Lucy",
τό πραγματικό ζευγάρι Λουσίλλ Μπόλλ και Ντσι Αρμάζ, δέν άπολάμβαναν Τήν ίδια εύτχία Βασικά καθόλου εύτυχία Ή διάσημη ήθοποιός περι
γραψε τ 9 χρόνια γάμου της ς κέφιάλτην . Τρα μία νέα ταινία Τού Amazon Prime , μέ τίτλο
"Being The Ricardos" -μέ πρωταγωνιστές τήν
Νικόλ Κίντμαν και τόν Χαβιέ Μπαρδέμ-έρχεται
νά άποκαταστήσει τήν άλήθεια . Καί νά φανερσει
άγνωστες πτυχές τής ζωής του διάσημου ζευγαφιού έκτός όθόνης
Ακουσον δέν
οίλιγνίτες θά μας
σσουν τόν χειμνα
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ . 3
τού Προδρόμου Εμφιετζογλου *
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΕΙΜΑΙ ΕΥΤΥΧΗΣ πού ή ΔΕΗ άντιλήφθηκε έγκαιρα τόν κίνδυνο νά μεί νουμε άπό Ηλεκτρική Ένέργεια τον
χειμνα καί φροντίζει νά γεμίζει τίς
αύλές μέ λιγνίτη για νά ύπάρξει ή μέγιστη δυνατή παραγωγή. Θά ήταν ίδι
αίτερα χρήσιμο νά έπαναλειτουργήσουν καί τά λιγνιτωρυχεία Καρδιάς και
Αμυνταίου. Οι δύσκολες συνθήκες
του χειμνα δέν θά είναι παροδικές . Ή καθυστέρηση στήν έξόρυξη
Φυσικού Άερίου, τά προβλήματα μέ
τόν Nord Stream 2, πολιτικά και οίκ νομικά συμφέροντα, θά όδηγουν τίς
Όλαϊκισμός, οί μαίντανοίν καί ή καλπάζουσα νόσος
.Η Μόνικα Βίττι, τήν όποία έρωτεύτηκαν σχε
δόν όλοι οί νέοι τήν δεκαετία του "70, θά έορτάσει αύριο τά 90 της χρόνια (γεννήθηκε στίς 3 Νoεμβρίου 1931) , μαζί μέ τόν άγαπημένο της σύζυγο Ρομπέρτο Ρούσσο. Ωστόσο δέν θά άναπολήσει
Τις μεγάλες καλλιτεχνικές της στιγμέ, Τις συνεργα
σίς μέ θρύλους του σινεμά, όπως ό Μονιτσέλλι ή
6 Μπουνιουέλ καί τίς συνεργασίες μέ τους θρύλος
Αλέν Ντελόν, Μαρτσέλο Μαστρογιάν, οίγκο Τονιάτσι , Μισέλ Πικολί , Μάικλ Καίη. Δυστιχς ή
Μόνικα έδ και 20 χρόνια πάσχει άπό άλτσχάιμερ
και ζεί άπομονωμένη στήν Ρμη.
Καλπάζει ό κορωνοϊός!
Γεμίζουν οί Μονάδες Ένταδημία Εγινε σου . Η σεμνότητα του Σωτήρη Τσιόδρα
Εδωσε τήν θέση της στήν
οίηση και στήν μεγαλοστομία. Δυστυχς , στήν Ελλάδα ή έννοια καθηγητής
Ήχρα μας έχε άρχίσε άντίστασην σέ μία νόσο πού
πάλι νά χωρίζεται σέ κπάνω
και κάτω πλατεία
σκοτνει κόσμο!
Βεβαίως , εύθύνες έχουν
και ή πολιτική έξουσία καί
Εμβολιασθούν! Οι κάνεμβολί- νά προβάλλουν κα oι πρ - ή Εκλησία και ή δημοσιοτς κάνεμβολίαστε πολιτ- γραφία και τό καθηγητικό
κές κινήσεις. "Ήδη οι κάνεμ- λόμπι. Ίδίως τό τελευταίο ,
τά έχει κάνει αμούσκεμα. Of
καθηγητάδς βρήκον στασ
δι στά κανάλια καιί ή πανπουs, oι όποίοι άρνούνται νά
Κι όπου νά να, θά δούμε
αστοι, πού άποτελούν κάπλιγότερο άπό τό 40% του
πληθυσμού τής χρας, 5χουν βολίαστοι έχουν γίνει π
ήδη άρχίσεα νά θυμίζουw τους λατάκια γιά πολλούς καιί
κάγανοκτισμένου
τής σημαίνει δάσκαλος και
διαφόρους , που πουλάνε
Συνόχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 8