Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25
Οκτωβοίου 2021
Μαρκιανο0 και Μαρτυρίου μαρτύρων. Ταβιθάς
Σελήνη 19 ήμερν ! Ανατολή ήλίου 7.44-Δύσις ήλίου 6.34
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφσεις και άνατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία εως 16β .
Άριθμ . Φύλ . 42095
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ή έχπτωσις τοϋ νόμου
καί ό πολυτελής λαϊκισμός
Πκρά συμπτεράσματα άπό την άξιολόγηση θεσμν καί κομμάτων
μετά την αήματηρή συμπλοκή άστυνομικν καίκακοποιν στήν όδό Ελπίδος στό Πέραμα
τάτην γνωστοποίηση του συμβάντος , έπιβαίνουν δόπλοφορούντες λαμπροί
νέοι της έποχής μας; (Αναφέρομαι
στήν περίπτωση τής Εκάλης , όταν
αυτοί πού πυροβόλησαν την μάντρα
του παρουσιαστού πυροβόλησαν καί
τούς άνδρες τής ΔΙΑΣ πού τούς άντε όποίου τήν καταγωγή συνήθως ύποτι μούμε, ή δσοι συμπαθουμε τις μειονότητες , προσπερνούμε τήν παραβατική
συμπεριφορά ένός κατά συρροήν δρά
στου, ο όποίος άψήφησε τίς έντολές,
δέν άκινητοποίησε τό κλεμμένο όχημα πού δδηγούσε και έξέθεσε τήν δική του ζωή , την ζωή τν διερχομένων
και την ζωή τν άστυνομικν σέ κίν δυνο. Άποψίς μας είναι ότι πρέπει νά
προσεγγίσουμε αυτή τήν ύπόθεση σε
δύο ένότητες συλλογισμν: μέ δρους
με σέ δεύτερη μοίρα τήν όμοβροντία θεσμν καί μέ κρίσεις για τήν συμπ .
ριφορά του πολιτικού συστήματος μεΤου Μανλη Κοττάκη
Μέ δρους θεσμν τά έρωτήματα πού
τίθενται είναι τέσσερα:
ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ συμβάν του Περάμα
τος τό όποιο είχε ς άποτέλεσμα τήν
άπλεια της ζωής ένός είκοσάχρονου νέου άθιγγανικής καταγωγής ,
πατέρα δύο παιδιν, δέν προσφέρεται για τήν κλασσική πολιτική άντι παράθεση πού έχουμε συνηθίσει νά
κάνουμε στήν πατρίδα μας σέ τέτοιες
περιπτσεις. Ήτοι "Οσοι πιστεύουμε στόν νόμο και στήν τάξη, θέτουΈρτημα πρτον: οί πολίτες
πληρνουν φόρους στό κράτος γιά
τήν άσφάλειά τους , Γιά την προστασία τής περιουσίας τους. Τί θέλουμε λήφθησαν,) Θέλουμε νά έφαρμόζουν
νά κάνουν στό μέλλον οί άνδρες τής
ΔΙΑΣ δταν ύποπίπτει στήν άντίληψή
τους δτι κινείται στήν περιοχή εύθύνης τους όχημα πού έχει κλαπεί; Τί θέλουμε νά κάνουν όταν ύποπίπτει στην
άντίληψή τους δίτροχο έπί του όποίου
τόν νόμο ή έπιθυμούμε νά μετατρέπονται σε τροχονόμους και νά κάνουν
τά στραβά μάτια; Γιά πολλούς άπό
τούς άνδρες τής ΕΛ.ΑΣ , άπό έχθές
καί μετά τήν σπουδή τοϋ άναρμοδίου
πυροβολισμν έναντίον άόπλου , του
Συνέχεια στήν σελ .3
τής Μαρίας Κορνάρου *
ΜΗN ΚΥΡΙΑΚΗ 3 1/10
"Ερχεται ήψηφιακή
ένημέρωσις
λογαριασμν
άπό την ΑΑΔΕ
Ή φωνή τν νέων
ΚΔΟΣΙΣ Τ Η Κ ΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΗΠΑ: Ντοκυμανταίρ σόκ
άποκαλεί τά Κατεχόμενα <χραν
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
ΕΝ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ τίθεται έντός του
Νοεμβρίου ή ψηφιακή ένημέρωσις κι
νήσεως γιά τούς φορολογουμένους, μα
έφαρμογή πού θυμίζει τό ebanking και
θά άποτυπνει κάθε τους συναλλαγή μέ
την έφορί .
Μέσα άπό την ύπηρεσία αυτή, τό σύ νολο τωνφορολογουμένων , φυσικν
και νομικν τροσπων , θά έχει τήν δυνατότητα νά βλέπει μηνιαίως-άρχής γε
νομένης άπό τόν έπόμενο μήνα , τί ποσά πλήρωσε και για ποιές φορολογι
κές ύποχρεσεις (ΦΠΑ , ΕΝΦΙΑ , φόρο
είσοδήματος, κ.λπ.), άλλά και τί ποσά συνεψηφίσθησαν και μέ ποιούς φόρους , τά
πόσα πού κατεβλήθησαν στούς λογαρια
σμούς του και τά ποσά πού κατεβλήθησαν ς ύπερειστράξεις. Επί της ούσίας ή
ΚΥΠΡΟΣ, ή αδικαιολογημένην είσβολή του 1974 Τούρκων του νησιού , οι όποιοι δήθεν έξεδικοντο
και ή καταπίεσις των Τουρκοκυπρίων άποτελουν ς μειονότητα. Ούδόλως άμφισβητείται ή άπόφασις
τό θέμα τής νέας σειράς ντοκυμανταίρ μέ τίτλο Τό της Βρεταννίας για ένωση της Κύπρου υπό ουνδι νησί πού χωρίστηκε στά τέσσεραν, του δημοφιλούς οίκησην των έπί αίνων καταπιεζομένων Ελλήνων
Αμερικανού δημοσιογράφου Τζννυ Χάρρις. Στό μέ τούς όλιγάριθμους καταπιεστές τους , Τούρκους .
πρωτο έπεισόδιο πού έκανε πρεμιέρα πρό όλίγων Ηδέ τουρκική είσβολή του 1974 λογίζεται οίονεί διήμερν στό έπίσημο κανάλι του στό διαδίκτυο- έχει καιολογημένη , έξ αίτίας της παραβιάσεως των πε
δέήδη συγκεντρσει ύπέρ του ένός έκατομμυρίου συμφωνημένων άπό τήν έλληνική Κυβέρνηση της
προβολές, ο Χάρρις βρίσκεται στό νησί για νά άνα - χούντας. Δέν είναι ν ' άπορει κανείς που μετά άπό
καλύψει τήν άλήθειαν γιά μία ύπόθεση που , όπως τέτοια παραπληροφόρηση ό Χάρρις φθάνει νά χαδηλνει , τόν άπασχολει έδω καί χρόνια. Η άνακά-ρακτηρίσει τό τουρκικό ψευδοκράτος, που δέν άναλυψις όμως της άληθείας άπαιτει έπαρκή ίστορική γνωρίζεται άπό ούδέν άλλο κράτος τής οίκουμένης,
γνση και έπαγρύπνηση. Τά όποια έλλείπουν άπό ς ούσιαστικά μία χραν!
τήν έρευνα του Χάρρις γιά τήν Κύπρο , όπως αυτή
παρουσιάζεται στό ντοκυμανταίρ . Η Κύπρος παρουσιάζεται ς νήσος κατοικούμενη μέν κυρίως άπασχολείται μέ εύαίσθηταπολιτικά θέματα κατά τή
άπό "αύτοπροσδιοριζόμενους- ς Ελληνορθοδό- διάρκεια της λίαν προβεβλημένης καρριέρας του.
ξους, πάντοτε όμως υπό τήν διοίκηση μίας μεγάλης Από τά πρτα στελέχη του διαδικτυακο0 κολοσαυτοκρατορίας , όπως ή Ρωμαϊκή , ή Όθωμανική καί
η Βρεταννική, ή δέ περίοδος της όθωμανοκρατίας μέσα άπό τήν σειρά ντοκυμανταίρ Borders , όπόχαρακτηρίζεται καιρός είρηνικής συμβισεως" με
ταξύ έλληνικού στοιχείου καί Τούρκων κατακτητν .
Κατά τήν περίοδο της βρεταννικής άποικιοκρατίας , άπό τήν Κίνα ς τό Μεξικό , μή παραλείποντας νά
οί"Ελληνες χαρακτηρίζονται ς καταπιεστές των
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ!
LEGENDARY
RECORDINS
ΠΑΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Η ΕΠΕΙΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΗ ΓΙΑΤΑ 250 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟΤΗΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥν
ΒΕETHOVEN
Δέν είναι ή πρτη φορά που ό Τζννυ Χάρρις
ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ SONY CLASSICAL
Συνέχεια στήν σελ . 2
σου ένημερσεως Vox, ό Χάρρις έγινε γνωστός
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
τε έταξίδευσε σέ όλο τόν κόσμο παρακολουθντας
τίς έντάσεις και τίς έξελίξεις μεθόριων περιοχν,
Άνεπιθύμητους έκήρυξε
ό Ερντογάν δέκα πρέσβεις
Στό νοσοκομείο
ό Οίκουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαϊος
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό Ελληνικός γάμος
του πρίγκηπος Φιλίππου
Το < Digger, ή έλληνική
πρότασις για τά "Όσκαρ 2022
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
(σελ. 5 )
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τροφή στίς θεωρίες συνωμοσίας θά δσει ή άπόφασις του Τζό Μπάιντεν νά άναβληθεΐ γιά ένα έτος
ό άποχαρακτηρισμός τν άπορρήτων άρχείων γιά
τήν δολοφονία στό Ντάλας, Τό 1963 , Του Τζν Φ
Κέννεντυ. Πόσω μάλλον πού ό λόγος τόν όποΐο έπ
καλείται ό Άμερικανός Πρόεδρος είναι ότι οι άρχειΟφύλακες καθυστέρησαν στήν έξέταση Τν φακέλων
έξαίτίας Ττής πανδημίας Covid-19 και χρειάζοντα
περισσότερο χρόνο!
Ήέλληνο-γαλλική
σύμπραξη
καλύπτει κενά
τής εύρωπαϊκής άμυνας
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Παρά θν' άλός
του Δημήτρη Καπράνου
του Γεωργίου Πουκαμισα*
Η ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ συνθήκη στρατη
γικής έταιρικής σχέσεως για συνεργασία στήν άμυνα καί άσφάλεια , μέ τήν
συμφωνία άγοράς τριν σύν μίας (3+1 )
Φρεγατν τύπου Belharra , ή όποία
τήν πλαισινει , άποτελεί ούσιαστική
στροφή μετά άπό πολυετή άπραξία
τής χρας , μάλιστα στόν τομέα άποκαταστάσεως της ίσχύος του ΠN, στί
θάλασσες πού βρέχουν τόν ήπειρωτικό κορμό καί τίς νήσους του κράτους .
Από τίς κορυφογραμμές στήν θάλασσα
. Καί όμως οί προσπάθειες γιά θεραπεία μιας γυναίκας που ύπέυψε στόν καρκίνο τό 1951 , σέ ήλικία 31
έτν, συνέβαλλαν στήν δημιουργία Τν έμβολίων κατά του κορωνοού, Πρόκειται γιά την Εριέττα Λάκς ,
ή όποία είχε προσβληθεί άπό μιά μορφή καρκίνου Το
σο έπιθετική , που τά καρκινικά κύτταρα διπλασιάζονταν κάθε 24 ρε Ο γιατρός της Τζρτζ Γκάν καιί
ή σύζυγός του Μάργκαρετ άπεφάσισαν νάχρησιμοποιήσουν κάποια άπό τά κύτταφα Τής Λάκs γιά ρευνητικούς σκοπούς. Παρατήρησαν ότι σέ άντίθεση μέ
τάκύτταρα άλλων τά δικά της κύτταρα μπορούσαν
νά έπιβισουν έκτός σματος γιά πολύ . Ή κντταρ κή σειρά ΗeLa, όπως είναι γνωστή στους Ιατρκούς
κύκλου , πήρε τό όνομά της άπό τήν Ένριέτα Λάκς
σαι που ήσουν πρίν άπό λίYss ρες καί γιά που πετά ,
μέσα σέ ένα τοπίο πού σού
καυσαέριο . Τετάρτη βράδυ,
μού τηλεφνησε ό καπετάνιος , Είσαι νά φύγουμε ΠαΔυτική Μκεδονία . Δέν πρέ
πει νά τούς θυμίσουμε ότι
ύπάρχει ή διέξοδος πρός τήν
θάλασσα; Τόσα χρόνια, τά
Και ξαφνικά, βρίσκεσαι
σέ ένα σκηνικό που σέ μαγεύει. Καταπρόσινα λατα, σμί
γουν σέ έναν τρέλλό χορό μέ θυμίζει ποιά είναι ή άληθι - ρασκενή καί νά πάμε Κοζάνη
κατοκόκανα άγριστλατάνα νή Ελλάδα, που ύπάρχει ή
και χρυσόφυλλες όξυές . Και άληθινή ζωή , πού θά Ετρεκαθς τό αυτοκίνητο σκαρφαλνει τόν έλικοειδή δρό - τήςπροσοχής μας τόσα χρό -τής ΔΕΗ, ή άνεργία έτινάσ - Σάββατο πρωί πιά , κι άφού
μο που όδηγί στήν όροσε
ρά του Γράμμου, άναλογίζ
καί Πτολεμαίδα, νά μιλήσου- Υράφεις Έλα και νά τους τά
με στά νέα παιδιά γιά τή θάλασσα; Κλείνουν of μονάδες
πέρ μού λέει . .
πε νά έχει πέσει τό βάρος
Και νά 'μαστε τρα,
νια , που βαλθήκαμε νά κλειστουμε στό τσιμέντο καί τό
σεται, θά χαθούν είκοσι χιλιάδες θέσεις έργασίας στήν
Εχαι προηγηθεί μιά ύπέροχη
Συνέχεια στήν σελ . 4
Συνέχεια στήν σελ. 2