Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σκληρή μάχη ίδιωτικν συμφερόντων για τά 17 δισεκατομμύρια εύρ του Ταμείου Ανακάμ ψεως
ΣΕΛΙΣ 22
ΕΚΔ ΟΣΙΣ
ΚΥΡ ΙΑΚΗ Σ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Οίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Αρέθα μεγαλομάρτυρος. Σεβαστιανής μάρτυρος
Ημέρα το0 ΟHΕ Παγκόμια Ήμέρα Ακτν
Αριθμός φύλλου 1
Κυριακή 24 Όκτωβρίου 2021
ΚΑΙΡΟΣ
Νεφσεις μέ τοικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στά παραθαλάσσια
Τί μας όρίζει - Η παγκοσμιοΣΕΛΙΣ 20
ποίησις σημαδεύει τήν Δημοκρατα
0 Άλέκος Παπαδόπουλος
ΣΕΛΙΣ 6
έξηγεΐ γιατί ή πολιτική μας τάξις είναι έκτός
έποχής και πς έπιχειρεί νά έπιβισει
ΣΕΛΙΣ 68'
Έννέα λέγεται το νέο βιβλίο
που περιγράφει τά τελευταΐα δευτερόλεπτα τής
ζωής τν Κυπρίων ήρων Καραολή και Δημητρί.
ου, μέσα άπό τά μάτια του δημίου του
Η Εστία τής Κυριακής πα .
ρουσιάζει τά έπιχειρήματα τοΰ διαλόγου πού άναπύσσεται μέ άφορμή τά 200 χρόνια τής Παλιγγενεσίας: Κολοκοτρνης ή Μαυροκορδάτο;
ΣΕΛΙΣ 54
ΣΕΛΙΣ 9.
Η πολιτική έλίτ ταράσσεται ,
άνησυχεί καί ένοχλείται άπό τήν άπέχθεια των
πολιτν , άλλά δείχνει άνή μπορη να άντιδράσει
ούσιαστικς
Ή Εύρτη σαρνεται και σή.
ΣΕΛΙΣ 6
μερα άπό το άντισυστημικό κομα -Γιατί καλπάζει ή Τζρτζια Μελόνι στήν Ίταλία κι ό Ερίκ Ζεμ
μούρ στήν Γαλλία
Όι μυστικοίaρραβνες
τής άπλής άναλογικής
άλλάζουν τά ς πολιτικής
μέτωπα τής
ΓΡΑΦΟΥΝ:
E. ΣΚΙΑΔΑΣ
Ζ. ΖΗΚΟΥ
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Δ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
Μ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ |0. ΣΚΟΡΔΑΣ
Γ. ΚΟΥΡΗΣ
Κ. ΚΟΛΜΕΡ
A. ΤΑΡΚΑΣ
Τ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Δ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
του ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΑ ΚΗ
οί κουφές έτπαφές
Τσίτρα-Παπανδρέου, τόκόμμα
Λοβέρδου- Βενιζέλου
Ό λύκος καί άν έγέρασε Δέκα άκριβς χρόνια μετά , ο πρην Πρωθυπουργός έπανέλαβε τόν έαυτό του.
Έπέτρεψε τίς ύποψηφιότητες τν πολιτικν του φίλων
τεινε κάθε πιθανό και άπίθανο πρόσωπο γιά νά έκφυλί - Χάρη Καστανίδη, Παύλου Γερουλάνου, Παύλου Χρηστίδη , Βασίλη Κεγκέρογλου γιά νά (γεμίσευν τό γήπεδο
καί να μειωθεί ή άπήχηση τν κυρίων Άνδρουλάκη-Λοβέρδου , καί προσεχς θά άξιοποιήσει τίς άποχωρήσεις
τους ύπέρ του , για νά άποκτήσει δυναμική στήν τελική
εύθεία . Αύτή δμως είναι άπλς ή cτακτική πονηριάν του
κυρίου Παπανδρέου. Διότι ή κστρατηγική πονηριάν του
τόν Γιργο Παπανδρέου άρέσει τό σκηνοθετημένο χάος : τό 2011 γιά νά παραμείνει στήν θέση
του Πρωθυπουργού μετά τό ναυάγιο στίς Κάννες πρότό φλέρτ της Νέας Δημοκρατίας σει την διαδικασία ύπό τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας
μέ την Ελληνική Λύση νά τήν όδηγήσει σέ κατάρρευση καί νά παραμείνει έν τέΤί διημείφθη στήν μυστική καί όμπαλαντέρ Βαρουφάκης λει στήν πρωθυπουργία: Απόστολος Κακλαμάνης , Φ .
ΣΕΛΙΣ 18
λιππος Πετσάλνικος , Έλσα Παπαδημητρίου και πλείστοι
σύσκεψη τής όδού Πλουτάρχου για τόν κ . Ερντογάν και τούς ύποψηφίους άντικαταστάτες του
Τνέο έκλογικό σύστημα άλλοι όσοι, ήταν τά όνόματα πού έρριξε στό τραπέζι γιά
έξελίσσεται σέ θρυαλλίδα νά έκτρέψει τήν συζήτηση και νά διασσει τήν θέση του .
τεκτονικν άλλαγν κι άλλάζει Δέν το πέτυχε, καθς ίσχυρός οίκονομικός παράγων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Ο Γιωργάκης δέν είναι
τόσο βλάξ όσο νομίζουν μερικοί . Σύμφωνα μέ πληροφο το πολιτικο στηνικο οΣ Γιργο Καρατζαφέρη έπέβαλε την λύση Παπαδήμου ρίες πού έχουν περιέλθει σέ γνση τής Κυβέρνησης , ό
κύριος Παπανδρέου συζητά μυστικά έδ και μήνες στό
παρασκήνιο μέ τόν άρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Άλέξη Τσίπρα
τούς μυστικούς άρραβνες τους . Κάτι πού δταν συμ
βεί θά προκαλέσει άναγκαστικς άρραβνες και στόν
χρο της κεντροδεξιάς παράταξης. Αλλά και ήχηρά διΕπενδυτική έταιρεία ίδρύ.
του τόπου μέ πυροκροτητή τόν τότε Πρόεδρο του ΛΑΣΕΛΙΣ 22
ειό Σωκράτης Κόκκαλης μέ τά χρήματα άπό την
πληση τής Intrasoft
στό παραπέντε, Αλλά ό κύριος Παπανδρέου την πρακτι κή του δέν τήν ξέχασε.
Ή Εύρτη παραμένει διχα
ΣΕΛΙΣ 21
σμένη για τήν τύχη τού Συμφνου Σταθερότη
τος. Έκτός του πλαισίου μένουν οί δαπάνες για
μεταναστευτικό και άμυνα
μ Αναπλέοντας χειμάρρους
αζύγια σέ όλο τό πολιτικό σύστημα .
Ή άπλή άναλογική ήδη λειτουργεί καί προκαλεί ίσχυρές διεργασίες και άνατροπές . Ίσχυρή ένδειξη , ότι οί συζητήσεις Τσίπρα-Παπανδρέου άποδίδουν, είναι ή έξαι . . ναυαγοί στίς τάξεις τού άναγνωστικού κοινού-διότι ύπάρΔιατροφική θά είναι ή νέα
του ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΚΥΡΟΥ
ρετική σύμπτωση τής περασμένης Τετάρτης.
ΣΕΛΙΣ 48
πανδημία , μετά τόν κορωνoϊό . Τί συμβαίνει μέ
τά τεχνητά τρόφιμα
ποτελεί γνρισμα τού.
νθρπινου χαρακτήρα
κατά τή λεγόμενη τρίτη ήλικία ,
νά έπαναφέρει στή σκέψη άναμνήσεις τού παρελθόντος και νά
συγκρίνει τό κτότεν μέ τό κσήμε
ρα , καταλήγοντας σέ άπαξιωτικά
γιά τό δεύτερο άποφθέγματα και φορία τηλεοπτικν σταθμν, δέν
Ό κύριος Παπανδρέου μέ την δήλωση ύποψηφιότηχουν και αυτοί-άναζητοϋν τάς του διέγραψε τούς δρους ΠΑΣΟΚ καί ΚΙΝΑΛ άπό
τό λεξιλόγιό του και υίοθέτησε τόν δρο Προοδευτική
στασίας τού τνεύματος και τής Παράταξη . Όρολογία πού παραπέμπει κατ ' άρχάς σέ
όρθοφρονούσης δημοσιογραφίας, συνεργασία και γιατί όχι σέ κοινή κάθοδο (συγχνευση) τν δύο κομμάτων στό μέλλον , μετά τόν πρτο γύρο
νησίδες καταφυγής. Νησίδες προΣΕΛΙΣ 40
Διπλωματικό και στρατηγικό
δπως έκφράζονται άπό τίς στήλε
τν, έστω και όλίγων , έφημερίδων γνμης, σέ πείσμα τν χα λεπν καιρν και τής νοσηρής
άδιαφορίας . Στήν χρα μας, όπως
τανγκό "χορεύουν Κίνα καί Ρωσσία , μέ θεατή
τις Ήνωμένες Πολιτεΐες
τν έκλογν μέ άπλή άναλογική .
συνέχεια στήν 8η σελίδα
Τό βλέπουν όλοι , τό παραδέ.
χονται έλάχιστοι: Χωρίς ίδεολογικό άντίπαλο, ό
φιλελευθερισμός στίς μέρες μας χωλαίνει. Γιατί;
ΣΕΛΙΣ 50
συμπεράσματα . Έτσι και έμείς οί άρκεϊ γιά την όλοκληρωση της άλλως τε και στίς άλλες χρες, .
δημοσιογράφοι τής προηγούμε - δημοσιογραφικής του προσωπί- είναι λίγες οί έφημερίδες που συΤά άγνωστα
έπεισόδια
τής Μέρκελ
μέ Μητσοτάκη ,
Καραμανλή,
Σαμαρά, Τσίπρα
νης γενεάς νοσταλγούμε τις θο - κότητας , άν δέν συνοδεύεται και
ρυβδεις συναθροίσεις στά γρα - άπό την ίκανότητα προσελκσεως νεχίζουν την παραδοσιακή άποΌ μεγάλος καλλιτέχνης
φεία συντάξεως, τόν όρυμαγδό λ - ένός συχνά άδιάφορου κοινού. Δι. στολή της έντυπης δημοσιογραφίας , προβάλλοντας την γνμη
ΣΕΛΙΣ 53
νοτυπικν μηχανν και πιεστηρί - ότι τό χάσμα μεταξύ της προηγου- τν συντακτν και συνεργατν
Χρήστος Μποκόρος άποκαλύπτει άγνωστες πτυχές τής δημιουργίας του κι όμολογεί : 0 έρως
μας κατασπαράζει
ων , άκόμη και τίς σπαζοκεφαλιές μενης και της σημερινής γενεάς
του αριθμου λέξεων καί σελίδων άναγνωστν και θεατν είναι τους οσονδήποτε σκληρή και δυσάρεστη άν είναι . Στήν άποστολή
αυτή μία έφημερίδα γνμης, και
συνθέσεως , άρνούμενοι τήν άμεί - νεχς διευρύνεται μέ τά έπιτεύγ- όι θωπείας τν προτιμήσεων του
λικτη άλήθεια, ότι ή τεχνολογική ματα τής ήλεκτρονικής τεχνολο- άναγνωστικού κοινού, άντιμετω.
πρόοδος θεΐ στό περιθριο τήν γίας. Ακόμη καί ό σκεπτόμενος πίζει κυκλοφοριακή άνεπάρκεια .
έντυπη δημοσιογραφία, διευρύνο-άνθρωπος τής έποχής μας θά χα- μέ δλες τίς παρεπόμενες οίκονομι
ντας τούς όρίζοντες τής ήλεκτρο- ρακτηρίζεται ς (προϊστορικός κές συνέπειες , έφ' δσον άρνειται
νά ένταχθεί σέ κομματικούς μονόΘά πρέπει , λοιπόν , να παραδε- καθς κανείς δέν μπορεί νά προ-δρομους και σκοτεινές διαπλοκές.
Ή Εστία) είναι μία άπό τίς
λαδή ή ίκανότητα καταγραφής και σιογραφίας καί τήν μορφή τν μέ - έφημερίδες αυτές , Από τήν φησχολιασμού τής έπικαιρότητας σων ένημερσεως, άκόμη καί με - μερίδα τν ποιητν και λογο-.
τεχνν , δπως την έχαρακτήριζαν
Μέσα σέ αυτόν τόν κυκενα στίς τελευταες δεκαετίες του 19ου
τν πρτων χρόνων της φωτο - πράγματι άγεφύρωτο , ένω συσελίς 4
Για ποιούς λόγους τό
facebook συνιστά στίς μέρες μας σημαντική
άπειλή για τήν ίδια τήν Δημοκρατία
ΣΕΛΙΣ 44
Τελεσίγραφο Δένδια
στόν Πρωθυπουργό τής Λιβύης
γιά τό παράνομο μνημόνιο:
ΣΕΛΙΣ 12
Για ποιόν διάσημο μπασκετνικής ένημερσεως
στή συνείδηση τν έγγονν του ,
μπολλίστα διεφνησαν ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας και ό Πρωθυπουργός
χθούμε ότι μόνον ή κπέννα , δη - βλέψει τόν χαρακτήρα τής δημοΚΜή διανοηθείς
ωνά τό κυρσεις! α
άπό τόν σημερινό συντάκτη τν τά μερικές δεκαετίες
δσων άπέμειναν έφημερίδων και
τν διαγκωνιζομένων για κερδο - συγχύσεως και άβεβαιότητας, οί
"0 θείος μου, ό ήρωας,
ΣΕΛΙΣ 56
Ενα συγκλονιστικό κείμενο για τον Αργύρη
Σφουντούρη, που μάς θυμίζει τήν τραγική
σφαγή του Διστόμου
σελίς 10
συνέχεια στήν 2η σελίδα