Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 23
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27899
Στις απράσινες>
επενδύσεις φυσικό
αέριο και
Πυρηνικά
καύσιμα;
Οι Προκλήσεις των τραπεζν στη
μετά Covid εποχή
τραπεζικός
κλάδος είναι έτομος
να ηγηθεί της οικο
νομικής ανάκαμψης
στην Ευρ πη , σύμ .
Cevip-19
Η πλειοψηφία των 27 χωρν μελν
της Ευρωπαϊκής Ενωσης τάχθηκε τη ΠΕ μπτη υπέρ της αναγνρισης του ρόλου
του φυσικού αερίου και της πυρην ικής ε.
νέργειας στον αγνα εναντίον της κλι .
ματικής αλλαγής , κά τι το οποίο θα διευκόλυνε τη χρηματοδότησή τους , σύμφω.
να με συγκλίνου σες πηγές .
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να
προτείνει πριν από το τέλος 3
της χρονιάς κατάλογο με μορ"
φωνα με τα συμπε.
ράσματα του European Banking Report
2021, που εκπόνησε η
Οliver Νyman , εταιρεία παροχής συμ
βουλευτικν υπηρε
σιν σε διεθνές επί πεδο.
Τί απειλεί τις
εκπτσεις και το
Black Friday
Οπως αναφέρεται
στην μελέτη το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αποδείχθη κε
ανθεκτικό , εν μέσω
Με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εχπτ.
σεις και τη Black Friday οι έμποροι αναρωτιούνται εάν σε μια περίοδο που μα .
στίζεται από αυξήσεις στις τιμές της ε .
νέργειας και της μετα φοράς των προϊό ντων, θα δουλέψει η αγορά κα εάν θα καταφέρουν να προσφέρουν στους καταναλωτές υψηλές εκπτσεις.
Οι ενδιάμεσες εκπτσεις του Νοεμβρ ου αποτελούν μια ευχαιρία για τους εμπόρους να εισρεύσει ζεστό χρήμα στο τα
μείο τους μέχρι να φτάσουν στην όαση της
Black Friday και φυσικά των
Χριστουγέννων.
μίας από τις πιο σοβαρές πτσεις του ΑΕΠ που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα .
Τα επίπεδα εποπτικν χεφαλαίων που
συσσωρεύτηκαν μετά την οικονομική χρί ση αποδείχθηκαν επαρχή και αρχετές από
τις οικονομικές επιπτσεις της πανδημίας
αμβλύνθηκαν, ως αποτέλεσμα των σημαντιχν προγραμμάτων κρατικής στήριξης .
Μία στις τρεις τράπεζες έχουν ήδη αντιστρέψει πιστωτικές προβλέψεις . Παρόλα
αυτά , τα έσοδα των τραπεζν και η αξία
των περιουσιακν τους στοιχείων έχουν
πληγεί: Σε χρες όπου επιβλήθηκαν αυ στηροί περιορισμοί , με οικονομίες έντονα
εκτεθειμένες στις επιπτσεις της πανδη
μίας, τα έσοδα μειθηκαν έως και 11%
και τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού
μειθηκαν σχεδόν 5%. Τα μισά χεφάλαια
του κλάδου βρίσκονται σε τράπεζες με απόδοση ιδίων κεφαλαίων μικρότερη από
σμού συνεχίστηκε , με έμφαση στο γεωγραφικό αποτύπω μα, την απλοποίηση διαδικασιν και την επαναξιολόγηση των προσφερόμενων τραπεζικν προϊόντων και υπηρεσιν . Σε συγκεχριμένες χρες υπήρ ξε συγκέντρωση του ραπεζικού κλάδου ,
με τις εποπτικές αρχές να αναμένουν πε
ρισσότερη ενοποίηση στο μέλλον. Αυτό
δεν σημαίνει ωστόσο ότι οι προοπτι κές εί
ναι απαραίτητα θετικές - α
πό μακροοικονομικής άπο- 2
Η απαραίτητη διαδικασία εξορθολογι.Εργαλει ο θήκην για την αντιμετ πιση της
ακρίβειας στην ενέρ γεια από την Ε.Ε.
Ταμείο Καινοτομίας
yια την αμυντική
ασφάλεια του ΝΑΤΟ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα
<Ποτέ μη λες Ποτέν σε νέο lockdown
27 χράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊ
κή Επιτροπή να προχωρήσουν με επείγο ντα τρόπο στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της λεγόμενης εργαλειοθήχης
για την παροχή βραχυπρόθεσμης ανα.
κούφισης στους πολίτες εξαιτίας της
πρόσφατης αύξησης στις τιμές της ενέρ
γειας , αναφέρει το χείμενο των συμπερα.
σμάτων της Συνόδου Κορυφής
Επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την πρόσφατη άνοδο των
τιμν της ενέργειας και τον αντίκτυπο
των αυξήσεων των τιμν στους πολίτες
και τις επιχειρήσεις , ιδίως τους ευάλωτους πολίτες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που προσπαθούν να ανακάμ ψουν από την πανδημία του νέου χορονο
Στην υπογραφή της Συμφωνίας για
τη δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας
προχρησαν 17 μέλη της ΝΑΤΟ (μεταξύ
αυτν και η Ελλάδα ) , στο περιθριο της
Συνόδου των Υπουργν Αμυνας , όπως α .
ναφέρει ανακοίνωση της Συμμαχίας.
Πρόκειται για πολυεθνικό Ταμείο το ο-.
ποίο θα βοηθήσει το ΝΑΤΟ να διατηρή.
σει το τεχνολογικό του πλεονέκτημα επι< Δεν μπορούμε να μείνουμε για μια ζωή εσκλειστοι επειδή κάποιοι δεν θέλουν να
εμβολιαστούνν σημεινουν οι ειδικοί.
Συναγερμό για δύσκολο χειμνα απεύθυνε ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της
Ετιτροπής ε μπειρογνωμόνων Αλκιβιάδης Βατόπουλος.
Ο καθηγητής ανέφερε ότι ο χειμνας δεν θα είναι εύκολος και θα έχουμε και τέταρτο
και πέμπτο κύμα της πανδημίας. Οπως είπε στον ΣΚΑΪ, το μέγεθος των επόμενων κυμάτων θα εξαρτη θεί από τη συμπεριφορά της πανδημίας.
Ερωτηθείς για το ενδεχό μενο ενός νέου Ιock down, ο κ. Βατότουλος απάντησε χαρακτηριστικά αποτέ μη λες ποτέ .
Τέλος, τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, σημεινοντας ότι όσα είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας (περί 8.000 επιπλέον νεκρν αν δεν είχαμε εμβολιαστεί ) και
η Μίνα Γκάγκα θα έπρεπε να γίνουν τηλε οπτικό σποτ.
σε τεχνολογίες διπλής φήσης με πιθανή
εφαρμογή στην άμυνα και την ασφάλεια.
Θα διευκολύνει επίσης τη στενότερη χαι
αξιόπιστη συνεργασία με καινοτόμους υ
Ψηλής τεχνολογίας , οι οποίοι διαφορετι .
κά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αναπτύξουν με επιτυχία τις καινοτόμες
λύσεις που χρειάζονται περισσότερο για
την προστασία της Συμμα.
www.lim oprasion .gr
Η λεγόμενη εργαλειοθήκη περιέχει
χρήσιμα μέτρα, βραχυπρόθε
σμα και πιο μαχροπρόθεσμα .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Έναρξη των Πανελληνίων Αγώνων Special Olympics στο Λουτράκι
  Τα Special Olympics Hellas, διοργανώνουν τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2024»,οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 29 Μαΐου στο Λουτράκι Κορινθίας. Το Σάββατο 25 Μαΐου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης των Αγώνων στο Ypanema Seaside στη Λιμνοθάλασσα στο Ηραίο! Στη φετινή διοργάνωση παίρνουν μέρος πάνω από 350 αθλητές Special Olympics απ’ όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουκρανία και την Ουγγαρία, οι οποίοι θα αγωνιστούν σε 4 επίσημα αθλήματα των Special Olympics (Κολύμβηση, Bocce, Powerlifting και Στίβος) και συμμετέχουν σε παράλληλες αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές �
 • ΕΤΑΔ Α.Ε.: Διαγωνισμός για τη λειτουργία του “Κάμπινγκ Ασπροβάλτας”
  Το άρθρο ΕΤΑΔ Α.Ε.: Διαγωνισμός για τη λειτουργία του “Κάμπινγκ Ασπροβάλτας” εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • ΕΤΑΔ Α.Ε.: Διαγωνισμός για τη λειτουργία του λιμναίου τμήματος στο Σπήλαιο Διρού
  Το άρθρο ΕΤΑΔ Α.Ε.: Διαγωνισμός για τη λειτουργία του λιμναίου τμήματος στο Σπήλαιο Διρού εμφανίστηκε πρώτα στο Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών.
 • Ξεκινάει η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού για την Ανάπλαση της ΔΕΘ
  Το Υπερταμείο και η ΔΕΘ – HELEXPO κάνουν γνωστό πως: Σύμφωνα με το Υπερταμείο και τη ΔΕΘ – HELEXPO την Τρίτη 21/05, κατόπιν εισήγησης του Υπερταμείου, εγκρίθηκε από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή η ένταξη της Ανάπλασης της ΔΕΘ, ενός εμβληματικού Έργου για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης. Όντως ορίζεται από τον ν.4413/2016 θα πραγματοποιηθεί Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός Παραχώρησης. H περίοδος Παραχώρησης ορίζεται στα 35 χρόνια και θα ξεκινήσει με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. Ξεκ
 • Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές
  Από τις 7 σήμερα το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Σύμφωνα με τη Δ.Α.Π-ΝΔΦΚ, οι κάλπες έχουν ανοίξει «ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα». Σημειώνεται, ότι η ώρα διεξαγωγής των εκλογών μπορεί να διαφέρει, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από κάποιον φοιτητικό σύλλογο. Ύστερα από σχετική απόφαση του διαπαραταξιακού συμβουλίου των φοιτητών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, έτσι ώστε η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοι�