Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές . Διευθυντές: Μικαήn A. Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021
Aρ. φύλλου: 4296
Αντίθετη στη συγχνευση
τμημάτων η Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας
Οι επικίνδυνες οικοδομές της Σάμου
Νομικές διαστάσεις , αντιρρήσεις και δικαστική προστασία
Τηv αντίoεση της στη οννευση tμημότων στο δμόσιa σonείa, εxppon 0δnγορος νομκός ουμpοunος ερφλλοντικού noneoομικού Δικαίου, novoutης Γολύνης γpope γna to μεζον δiτημα tuν εnκίνουνων κτηρoνν tης Σάμου
Δημοτικη Επτponn noδείας του Δήμου Ανατολικής Eaμου
cnooτεpντος τους tτο το οφeλn ono
unopo0μon σκοnικν μονόδων
εoδεuτκό έργο και νο οξύνονται το
μοnooκά κενο ων μαθπτν .
0 nόyος στο Δημοτικό Συμβούλο
Πανν5α
ούμφουος novnς Αδτηe eon |
twν α0ουον στην ηotnφία tους εκφpooει κόθετα κο, ομετάκήmta τmv
αρθμό μοθητν , δοίtεpa στα εργο . ονnλaβει npωroβουλα , σε ουνεννon .
κονού να δαμαρτυρηθούν έντονα στο
Υnωooν 2.0 μοοητές με μο0nooές ΥΠΑΟ και να ηunoουν mv anoouoon.
Εκατοντοδες οι επικνδυνες οικοδομές στη Εόμο, μετά τπν ισυpή δόνηση των 7 Ρύτερ, tπvν Παροσκευή 30 Οκτωβρίου 2020.
Ένο ούνnθες νομκό nρόβηnμα nου είδαμε νο npo - Ev γένει , εdv σε onooήnoτε οοδομή και γενικό δμοοίου συμφέροντος , Και βεβοίως ουορτάτο με
το όυ ο ιδοτήτης του έpγou nou έχει καρακτηριστεί
nopopaμτα ο κονονομές οκετικά με στο unhno vnoό nepφερειος | ερρύ του 2000 είναι η νοκή αντημτρon tuν tόστοoη napouoιοστεί μετό τν εκτέhtenς tουκ yo εnκνuvo ευθυνετει για tmv nArpμή tων δonovuν
noνoυς nοeoτmo ή eno onοοδήnotε oλλn oniο, και ημν nou onorouντo mo tmv όρoη tου κνδυ .
κύπτει τελευταίa στο νησ της Eάμου, μετά ς τους onooδnnoτε εργοσίa δόμηoης κατοκευή και εγκο
Εμπορικός Σύλλογος:
<Πότε θα σταματήσει να "σκάει"
ο αποχετευτικός αγωγόςν
Πολλές οι ελλείψεις
στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα αλλαγήν;
ανομεο στο εστιατόρo τou κου ουλnάτου κοι στην εnoεαση Enς κος κοο | οuου νn τα οtματα ρου τολovitουν την αα και εoό τm μη οκονομικi κonuψη σημοντικν εξετο
σεων, nou κpεoξονταrοι ασθενείς αno τον ΕΟΠY
20 φορές το δo σενάριο , 1δο με
mεola του ΚΙΝM Κνήμoτος ΑΜayής) , επιυρνοντος
δοστή φορά το εσυστόριο δε μηόρεο
βρίσκονται στο συγκερμένο στενό
δεν άνοξαν . Αναμένουμε όμεοα nuon .
Ελάτε στη 0on οuτν tuν ανήροων.
με τκ άς npooδευτκές δυνάμες στην Eυρn κα
κατολήγοντος oημενει 08 ενα
μητες εnσκέψεις μηικανικν , μελν ες , θα μος οδίσει όλους το να
μάροων , Ο μόνο τρo . Aυτή nστοpo enoio tδo και χρoνο θα tnpenε νο tri npenu0 δημουργείται κυρίως όταν onoteίto
εnovonaoτα εδ κα 6 κοόνα hue aνoφέρe xopοτrριτικά ετoon ε εξωτεpa δωκά σpoά κέντpα. στον no ο διo tpa and κα ς EAnαφες οε oτpoό
npoοδευκής rooτορης Δαυβέρνηon, καθς κα
Ικαρία
Μόνιμη λύση στην έλλειψη νερού
npocδpος του Eωματείου κ Αντνης Δράκος oι το
Η unoφnpότητo tου κ nenevoptου κέρδ συνες
έ6οφος το tthεutοo 24400 κo0ς ομφωνο με to
το νοοοκομείο . onωs τονοε ο κ Δράκος , nέpa ano
Eυνάντηon με τον ονonηρωτή unoupγό Eouτεpκν κ τAo ηέτoα . εov ην ς tετάσεκ , Yεyoνός tvo ότι δεν unopouv όδες ψε . οτον Μμε oυ ο κοομος ninpuvei pήματα
νων ημερν και υς ονστροnές noυ έφεpε η nρπέtιa
της υγείος της κ rεννηματά .
vpoμμα Αντνης Τρίtonς ο κ nttoος | nooμε τον κανονομό tou 2018 κο βόομε κοι το στο νο0οoμείo κα τον nopantμηει c otκό ο .
γe tn δαειon των onooouμότων | κνnoε
ξεκνησε και κολitοντα το έξοδα των εξυτεριν anό το οοφonιστικό του τομείο. εins,.
στρν , με onoδεξεις στον ΕOmY Μaνπτικές να .
Ακόμη τονίστηκε oυ το θtμα του μαγνητικού
γpαμμα -Αντνης Τρτoης, ne οpοpου, tapo οuΟΛneei τa στpείs , όμως tnv α στημή
Κίνημα Δημοκροτν Eooanoν, nou στκ εκλογές του
vοuοpiου του 2015 δεν oΜ στη οunn , το 5ο
ένα οοβαρό nponuα κοθς οι ooθενε αναγκά
στν nupιοκή Aρvoοo, ma o ono . oε εξωτερικό στρό με έξo0 του vοοκομείου ντεpoλόγος , μεγόλες ελλείφες, εν ενδέχετο ο
θeί όλο τα υnoon0 npopnματα της κρο)! Το ίo
npoounο κατέρκετοι στις εκλoογές του KΙΝΑΛ, δκδκ .
4.000.000 ευρu .
Ο unoupyός ενημερn γα το έργo υδoτολεκάνη nonu μεγάnς κωpnτικό .
υ ωυκό κpο δίνουμ σε τέτooυ είδους nonτκoύc
τπoς νερου nεpinου 400.000 κυpικο στοeς συτή , η (Μψη ιoγτηκoύ teuογρoφου .στο νησί εν είνα αopoitnτη η xpηματοδότηoη
του νοοκομείου .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα