Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Οκτωβρίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική ερημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηροσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7501
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τσουνάμι". .
ανατιμήσεων
Αύξηση Πάνω
από 40% στο
καλάθι τns
Αυξήσειs
σε 134.000 συντάξεις
έωs τIs 29 Οκτωβρίου
νοικοκυράs
Αυξήσεις σε 134.000
συντάξεις έως τις 29 Μαΐου του 2016 και
Οκτωβρίου. Ζεστόν έχουν περισσότερα
χρήμα θα δουν τις επόμενες ημέρες χιλιάδες
συνταξιούχοι , με το
υπουργείο Εργασίας
και τον ΕΦ ΚΑ καθημε.
ρινά να συμπλη ρνουν
σε καθημερινή βάση
ταξη πριν από τις 13
από 30 έτη ασφάλισης
είχαν λάβει τα αναδρομικά τους και εκκρεμούσαν οι αυξήσεις
στα μηνιαία ποσά σύνταξης που λαμβάνουν.
δι 3 προϋποθέσεις
συγκεκριμένοι
Το πρτο ακύμα
ανατιμήσεων αρχίζει
να κάνει αίσθηση
στην ελληνική αγορά
με τους καταναλωτές
να αντιλαμβάνονται το καλεντάρι των πληκαθημερινά τις αλλε - ρωμν . Βάσει του υφιπάλληλες αυξήσεις
τιμν σε rρoϊόντα και
υπηρεσίες, εν έχουν
συνέχεια στην 11
αναδρομικά και αυξήσεις
Υπενθυμίζεται ότι για
να λάβει ένας συνταξι
ούχος αναδρομικά και
αυξήσεις θα rpέπει να
πληροί τις nαρακάτω
τρεις προύποθέσεις
. Να έχει πάνω από 30
χρόνια ασφάλισης.
. Να έχει συνταξιοδο τηθεί πριν από τον
Μάιο του 2016 (οι μετά
στάμενου σχεδιασμού
από τις 25 έως τις 29
Οκτωβρίου, δηλαδή
μαζί με την πληρωμή
των συντάξεων , ερί .
που 134.000 συνταξιεν 29.000 περιπτ
σεις που εκκρεμούν θα
έχουν πληρωθεί μέχρι
Νυχτερινό υχοι θα δουν κα τ
τιμολόγιο ον συντάξεων τους
και 77,5 ευρ επάνω
τις συντάξεις τους. Η
αύξηση θα δοθεί σε
βάθος πέντε ετν που
ξεκινά από το 2020 και
κλείνει το 2024
Έτσι κάθε έτος οι
συνταξιούχοι θα παίρ .
νουν την ετήσια δόση
που θα είναι ίση με το
αυξήσεις έπειτα από
τον επανυπολογισμό
το τέλος όκτωβρίου ).,
. Να διατηρεί μικρή ή
μηδενική προσωπική
διαφορά.
Σύμφωνα με εκτιμή.
κατ ' εφαρμογή του
νόμου Βρούτση
| (4670/2020 .
Πρόκειται για nολίτες τον Μάιο 2016 έχουν πληρωθούν στο τέλος 1/5 της συνολικής αύ
που βγήκαν στη σύν.
σεις του ΕΦΚΑ οι συνταξίούχοι
που θα
ήδη λάβει αναδρομικά,
του μήνα θα δουν έως
συνέχεια στην 10
myDATA
Ηλεκτρονικά
βιβλία για
όλοus από
1η Νοεμβρίου
Εφόσον το επιθυμεί
ο ενδιαφερόμενος , ο
ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να
εγκαταστήσει
παροχή του , μετρητή
με χρονοχρέωση, δηστην
μετρητή ο
οποίος μετρά χωριστά
την κατανάλωσή του
σε δυο
χρονικές
ζνες , τη ζνη κανο νικής χρέωσης (ημε ρήσια ζνη) και τη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9