Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ε
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 20
Όκτωβρίου 2021
Αρτεμίου μεγαλομ . Γερασίμου όσ . του έν Κεφαλληνία
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 7.39 -Δύσις ήλίου 6.41
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άσθενείς άνεμοι. Θερμοκρασία έως 20β.
Αριθμ. φύλ . 42091
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Oι Γερμανοί ξανάρχονται
καί πιέζουν
γιά νέα λτότητα
Διασπούν τόν Νότο καίμαζί μέ άλλες έπτά χρες του Bορρά
έτιμένουν στά ύψηλά πρωτογενή πλεονάσματα
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ έπιστροφής σε
συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητος και άσφυξίας άπό τό 2023 πού
δέν θά ύπάρχει σέ έφαρμογή ή ρή - πανδημίας , την πλήρη άρση τν μέ τρα διαφυγής, σηματοδοτεί για τίς
χρες τής Εύρωζνης ή έμμονή 8
χωρν του Βορρά , οί ποίες εύρίσκονται ύπό την έπιρροήν τής Γερ- μάτων , μέ την έπαναφορά καί την
μανίας , γιά έπαναφορά των κανόνων του Συμφνου Σταθερότητος .
Μπορεί οί διαβουλεύσεις για τίς να έφαρμοσθεί ένας δημοσιονομιάλλαγές νά ξεκίνησαν χθές στις
Βρυξέλλες, άλλά οί 8 χρες τού
Βορρά μαζί μέ τήν Ισπανία , πού δι ασπα τόν Νότο, δείχνουν νά έπιμένουν στήν διατήρηση αύστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και στέλ
νουν έπί πλέον μηνύματα γιά τό όριστικό τέλος του έκτάκτου QE τής
ζει έδ και χρόνια την Εύρπη καί
θά την δδηγήσει σέ ένανέο κέμφύμένης δεκαετίας όχι μόνο γιά τήν λιου ς πρός την λιτότητα.
Από τις άλλαγές πού τελικς
άποφασισθούν θά άποτυπωθοϋν
τά νέα στρατόπεδα καί οι συσχετιΠρόεδρος των Φιλελευθέρων Κρί- σμοί στήν Εύρπη. Οί διαπραγμα στιαν Λίντνερ, πού τήν περασμένη τεύσεις θά είναι σκληρές και πο
δεκαετία ήταν ένας έκτν ύπερμά - λύμηνες , μέ τις χρες του Νότου ,
πλήν της Ισπανίας πού φαίνεται νά
διαχωρίζει τήν θέση της , νά είναι
νο, τότε τό μόνο βέβαιον είναι ότι ή άποφασισμένες νά δσουν μάχη
πολιτική της αύστηρής δημοσιονο- γιά την άναγκαία άναπροσαρμογή
του Συμφνου Σταθερότητος καί
Η Δένέχεινόημα ή συζήτησις για θά παραμείνει είς τό προσκήνιον ή Αναπτύξεως, στό φόντο τν νέων
Συνέχεια στήν σελ. 2
Στήν πραγματικότητα ξυπνούν
όδυνηρές μνήμες τής προηγου
τρων στηρίξεως τν οίκονομιν ,
και την έπιτακτική άνάγκη μεισεως του χρέους και τν έλλειμΕλλάδα άλλά και γιά άλλες χρες
τού Νότου. Εάν μάλιστα άναλάβει τό Υπουργείο Οίκονομικν δ
αύστηρή έφαρμογή τν κανόνων .
Κάποιες άπό τις χρες έπιδικουν
χων του Grexit και άπορρίπτει κάθε
συζήτηση για άλλαγή στό Σύμφωκός κκόφτης για τίς δαπάνες τής
κάθε χρας, στε νάπερνούν άπό
ένδελεχή έλεγχο , έν έπιμένουν
στήν διατήρηση
τογενν πλεονασμάτων.
μικής λιτότητος θά έπιστρέψει καί
ύψηλν πρω"Όνέος Βόλφγκανγκ Συμπλε
πρό τν πυλν
χρέος κάτω άπό 60% του ΑΕΙ
κόντρα Βορρα-Νότου, πού διχάτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καμπάναν
τεσσάρων έτων
σε Μητροπολίτη
για ύπεξαίρεση
περιγράψουμε τόν κόσμο
την στιγμή που άλλάζει!
Σύνδρομο περικυκλσεως
κατέλαβε τούς Τούρκους
Βαφτίζουν τουρκικούς άκόμη
Μέ δημοσιογραφία πού δέν κρύβει τίς είδήσεις
και σεισμούς σέ έλληνικά νησιά!
ΣΕ ΠΟΙΝΗ φυλακίσεως τεσσάρων
έτν κατεδικάσθησανό Μητροπολίτης
Ζιχνν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεος όπως καί ο πρωτοσύγκελλός του , γιά
ύπεξαίρεση κειμηλίων ίδιαίτερα μεγάλης άξίας άπό τόν ναό του Τιμίου Προδρόμου στό χωριό Αγγίστα Σερρν . Τά
ίερά κειμήλια ήταν δισκοπότηρα και
ένας σταυρός, τά δποία χρονολογουνται
πρίν άπό τό 1830. Είχαν άπομακρυνθεί
άπό τόν Ιερό Ναό μέ τήν αίτιολογία της
συντηρήσεως και της έπισκευής τους
άπό την Μητρόπολη Ζιχνν και Νευροκοπίου , άλλά ούδέποτε έπεστράφησαν.
Συνέχεια στήν σελ . 4
(σελ. 3
ΠΟΙΑ τύχη μπορεί νά έχει ή έκδοση μιας άκόμη έφη- ρουμε νά άναστήσουμε τήν σκέψη . Μπορούμε νά
μερίδας , όταν οί "Ελληνες έχουν έγκαταλείψει τό ταράξουμε τάλιμνάζοντα ύδατα . Μπορουμε νά έπι
χαρτί και χαϊδεύουν όλη μέρα , σκυφτοί, τό κινητό στρέψουμε στήν δημοσιογραφία πού άναδεικνύει
τους άναζητντας πληροφόρηση στήν μικρή τετρά- τά σπουδαία καί τά σημαντικά. Τήν δημοσιογραφία
γωνη όθόνη του ; Μέ ποιά έπιχειρήματα μπορει νά
πείσει κανείς τήν νέα γενιά νά σπεύσει έως τό πλη- άναγνστη σέ νέους δρόμους. Τήν δημοσιογραφία
σιέστερο σημείο πλησης νά άγοράσει έφημερίδα πού έχει τήν πληροφορία και δέν τήν κρύβει , δέν
όταν έκείνη καθηλωμένη ξενυχτά μπροστά στόν τήν αθάβειν, Τήν δημοσιογραφία της έμπιστοσύνης.
ύπολογιστή της γιά νά μαθαίνει τά νέα άπό άσύντακτες συλλογικότητες και από έρασιτέχνες ρεπορ- άπο καλύπτουν τίς είδήσεις καί δέν τίς άποσιωπουν.
τερ μέσω του facebook μέ τήν γνωστή διαδικασια της Αν έχουν έπιρροή καί παρέμβαση στίς κοινωνίες.
διασποράς που άγγλιστί όνομάζεται Share; Είναι δυ νατόν τό τυπωθήτων νά άνταγωνιστεί τήν "google";
Αύτές τίς έρωτήσεις κάναμε στούς έαυτούς μας
όταν λάβαμε τήν άπόφαση νά προχωρήσουμε στήν ρουμε έπισης ότι όΤύπος έχει μέλλον, έπειδή είναι
έκδοση της κυριακάτικης έκδόσεως της "Εστιας., όν πού προκύπτει άπό τόν διάλογο και τήν σύνθεση
Γιατί πράγματι ή έποχή άλλάζει, δέν είναι ευκολη . έπαγγελματιν δημοσιογράφων, έμπειρων καί νεωΔέν προσφέρεται γιά ήρωισμούς" . Τόσο δ έκδότης του Ομίλου αΕστία ΕπενδυτικήνΊωάννης Φι
λιππάκης , ό όποιος είχε τήν ίδέα, όσο και ολοιεμεις αίωνες προσφοράς πρός τήν πατρίδα, προχωρουμε
που άναλαμβάνουμε τό βάρος εύθύνης της έκδοσης , πιστεύουμε βαθιά μέσα μας σε ενα πραγμα: Κυριακής. Μίας έφημερίδας, σαράντα σελίδων, σέ
Δέν πεθαίνουν οί έφημερίδες . Ή σκέψη πεθαίνει!
Καί έμείς θεωρούμε ότι μέ τίς δυνάμεις μας μποπου έχει άποψη καί δέν διστάζει νά πλοηγήσει" τόν
Θεωρουμε ότι οι έφημερίδες έχουν μέλλον άν
Τετελέσθαι
<Επίδρασην , πιό σωστά, για νά χρησιμοποιήσουμε
μια λέξη του σπουδαίου Γιργου Θεοτοκά, Θεωτου Κστα Κόλμερ
συλλογικό προϊόν καί όχι διαδρομή μοναχική . Προϊ
ΜΕ ΤΗΝ Φράου Μέρκελ έπανελήφθη
ή παλαιά έξις του προσκυνήματος
τον πασάδων στήν Άγκυρα καί κατόπιν ή έπίσκεψη στήν Αθήνα άλλά γιά
τελευταία φορά. Ή τοποτηρητής καγκελλάριος της Γερμανίας προσηλθε
είς άποχαιρετιστήρια έπίσκεψη στόν
Τουρκο νεοχαλίφη Ταγήπ Ερντογάν
καί ύπέβαλε τά σέβη της για τίς μεγάλες αύπηρεσίες της, Τουρκίας !
Στό "προσφυγικόν, το όποιον ο ίδι ος δημιούργησε μέ τήν είσβολή του
Τουρκικοϋ στρατού στήν Συρία . Έν
συνεχεία χρησιμοποίησε τούς φτωχοδιαβόλους ( κέργαλειοποίησε κατά τις τηλεπερσόνες) για νά δοκιμάσει τίς άντοχές της Ελλάδος καί
Κομμισσιόν πρός Άγκυρα:
Απέχετε άπό γεωτρήσεις
στίς θαλάσσιες ζνες
κρατν μελν
τερων . Μέ τις σκέψεις αύτές λοιπόν ς πυξίδα καί
μέ προϊκα μας τά 145 χρόνια έγκυρότητος καί τους 3
άπό τίς 24 Οκτωβρίου στήν έκδοση τής "Εστίας της
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
Στήν Οίκονομική.
Είσαγγελία ή <λίστα Πέτσαν
Όθεατρικός
μονόλογος
<Η μηχανή
4ο0 Τούρνγκν
σέ πανελλήνια
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠΟ τήν περασμένη Ανοιξη εύρίσκονται είς τό στοχαστρον της Οίκονομικής Είσαγγελίας οί καταγγε
λίες για την λίστα Πέτσω , δηλαδή τά χρήματα πού
έδόθησαν έν μέσω πανδημίας στά MΜΕ. Αύτό άπεκάλυψαν χθές δικαστικές πηγές, άπαντντας στίς αίτιάσεις για μεγάλες καθυστερήσεις ς πρός τήν έρευνα
πού άφορα ένδεχόμενες ποινικές εύθνες του πρην
ύφυπουργού παρά τφ Πρωθυπουργφ Στέλιου Πέτσα
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Μπορεί κάποιοι άπό έμας νά ένθυμούνται τόν Δευθυντή Τής γερμανικής έφημερίδος Bild Γιούλιαν
Ράιχελτ. Είναι αύτός που κατά τήν πρτη φάση
τής οίκονομικής κρίσεως μάς ασυνιστούσεν κυριολεκτικς νά ξεπουλήσουμε τήν πολιτιστική κληρονομιά μας, μηδέ έξαιρουμένης αύτής τής Άκροπόλεω, Αύτός ό κύριος άπεμακρύνθη άπό Τήν έφημερί
δα, κατόπιν καταγγελιν γιά κατάχρηση έξουσίας
και έκμετάλλευση σχέσεων έξαρτήσεως έναντι γνναικν συναδέλφων του. Συμφνως πρός τήν άνακοίνωση τού έκδοτικού οίκου, ή λύσις τής συνεργα
σίας μέ τόν κ . Ράιχελτήλθε μετά καί Τις νέες πληροφορίες για τήν συμπεριφορά του
. Μπορεί ό ύπόγειος σιδηρόδρομος του Λονδίνου νά φυλάσσεται άπό είδικό κλάδο τής Άστυνομίας (Αστυνομία Μεταφορν) όμως καί οί έπιβά τες παίζουν τόν ρόλο τους , όταν άπαιτείται, γιά
τήν διατήρηση τής τάξεως Έτσι ένας άνδρας πού
έπεχείρησε νά έπιτεθεί σέ γυναίκα μέσα στήν Κeντρική γραμμή του ύπογείου, βρέθηκε στό έδαφος
να τρει τής χρονιάς του Οι έπιβάτες παρενέβησαν όταν μετά άπό άνταλλαγή ύβρεων , ό άνδρας
έκινήθη άπειλητικς Ατό κτύπησε .. καμπανάκι
στούς ύπολοίπους έπιβάτες που μόλις τόν είδαν
νά τήν πλησιάζει άμέσως έσηκθησαν άπό τις θέ
σεις τους, έτρεξαν πρός Τό σημείο καί τόν έρριξαν
στό έδαφος άποτρέποντάς τον άπό τό νά συνεχί
σει τήν έπίθεσή του!
ΕΣΤΙΑ.
ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!
Συνέχεια στήν σελ . 4
Λεττομέρετες
στήνσελ4
Aπό τιs 24/10 με δπλή επετειακή προσφορά!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Tαλανόλευκη
σε μεγάλες διαστάσεις
Όέρωτας στά χρόνια τής άκρίβειας. .
Ή συζήτηση, όπως είναι
φυσικό , γινόταν σχετικά μέ
τήν άκρίβεια, που άπειλε-δέν άπειλεί, έχει είσβά - ριμένω έγκεφαλικό . Βλέπεις ,
λει ήδη κανονικότατα-τό
πτωχευμένο άπό καιρό βαλάντιό μας . . .
σμό, άλλά κλαίε προκαταβολικς! Εγ, πού έμενα μέ
ένα έκατοστάρικο στίς είκοσι του μηνός , προβλέτπω νά
βγαίνω γιά δανεικά άπό τό
πρτο δεκαήμερον μάς λέι
καί άνάβει τσιγάρο . .
<Σβήσ, το!s τον φωνάζουμε όλοι μαζί και άπορεί .
μη λάβει κάποιο λογαρια- <Μά , είναι άνοιχτός έδ δ
ντά στό πενήντα τος έκατόν
λέει ό Γιργος , Εμένα δέν
μου ήλθε άκόμη , άλλά π
χρο Ψελλίζει, άλλά παίρνα άπάντηση έν χορφ: Κό Ψε τό τσιγάρο τρα που
άκριβαίνουν όλα! Πότε θά
βρές καλύτερη άφορμή γιά
νά τό κόψες; ..
ΕΣΤΙΑω
μέ είχαν πείσει δτι τό φυσι κό άέριο είναι φθηνότερο καί
έκοψα τό πετρέλαιο μουρ
μουρίζει όΗροκλής
γα τους ήρωας αθλητές του 1940
Σού ήλθε ό λογαριασμός Τής ΔΕΗ; Εμένα μού
ήλθε και ή αύξηση είναι κο<ίδού , λοιπόν , μιά άπό
τίς καλές πλευρές τής άκρίβειας . Θά κόψες τό τσιγάρο!
Ο Παντελής δέν έχει άκόΕΣΤΙΕ
Συνέχεια στήν σελ, 4