Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 18
Οχτωβοίου 2021
Λουκά του άποστόλου και εύαγγελιστού
Σελήνη 12 ήμερν 1 Άνατολή ήλίου 7.37-Δύσις ήλίου 6.43
ΑΠΙΚΗ Πρόσκαιρες βροχές μέ μετρίους βορείους άνέμους Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές Άνεμοι μεταβλητοί μέτριο Θερμοκρασία έος 19β.
Α Αριθμ, φύλ . 42089
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΙΟΙΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΗΣ ΠΟΛΗΙΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙΟ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Υψηλόβαθμος κυβερνητική έχπροσπησις
στό συνέδριο του κυρίου Γιάννου Παπαντωνίου!
Έπί τέλους , τό δόγμα τού Υτουργού Επικρατείας κυρίου Σκέρτσου
<ή ΝΔ συγκυβερνά μέ τό προοδευτικό κέντρο , λαμβάνει σάρχα καί όστά
ΔΥΝΑΜΙΚΗ έπιστροφή στήν κεντρική πολιτική σκηνή έτοιμάζει ό πρην Ύπουργός Γιάννος Παπαντωνίου , ό
όποιος έλπίζει ότι συντόμως θά άπαλλαγεί άπό τίς βαρύτατες κατηγορίες γιά τίς όποιίες διενεργεί έρευνα έναντίον του
ή ποινική δικαιοσύνη, δπως τυχόν δωροδοκία του για την
κατασκευή έξιγαλλικν φρεγατν άπό τά έλληνικά ναυπη.
γεία και τό τυχόν ξέπλυμα βρμικου χρήματος γιά την π
ληση πολυτελούς κατοικίας στήν Συρο. Ή τιχόν δωροδοκία
άφορά ποσόν 2,5 έκατομμυρίων εύρ γιά τό όποίο δπρην
Υπουργός έδωσε τίς άπαντήσεις του μέ πρόσφατο βιβλίο
του . Η έρευνα για τήν πληση της οίκίας του στήν Σύρο τό
2016 γίνεται γιά την περίπτωση που αύτή άποδειχθεί είκονική γιά νάνομιμοποιηθεί τυχόν μαυρο χρήμα. Μετά τήν άπομέπεριοριστικούς δρους ό πρην Υπουργός
φυλάκισή του
άτενίζει τό μέλλον μέ αίσιοδοξία, μέ όπλο του τό τεκμήριο
τής άθωότητος και σιγά σιγά θέτει σέ έπαναλειτουργία τό
πολιτικό think tank πού ίδρυσε τό 2013.
Στό πλαίσιο αύτό καί άξιοποιν πλήρως τό δόγμα τού
Υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου ή ΝΔ συγκυβερνα
μέ τό προοδευτικό κέντρον, ό κύριος Παπαντωνίου έτοιμάζει έπίδειξη ίσχύος τήν προσεχή Πέμπτη. Εχει διαγραφεί
έδ και καιρό άπό τό κόμμα του , τό ΠΑΣΟΚ , άλλά δέν έχει
διαγραφεί άπό τά καρν .. τής ΝΔ. Υπουργοί της, ύφυπουργοί της και άλλοι άξιωματούχοι έδήλωσαν μέ προθυμία
. Κστας Σκρέχας
Ε Κστας Φραγκογιάννης ΗΠάννος Παταντωνίου ΒΑλεξάνδρα Σδούκου
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
Μέ έλλείψεις
άπειλείτοαι
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ή χριστουγεννιάτικη
άγορά
Ενας Παπανδρέου άπέναντι σέ
έναν Μητσοτάκη καί πάλι
Ερχεται στήν Ελλάδα
1 γιά να ζητήσει συγγνμη
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ κινδυνεύει νά τιναχθεί ή
χριστουγεννιάτικη άγορά λόγω τν τεραστίων προβλημάτων πού καταγράφονται
στην παγκόσμια έφοδιαστική άλυσίδα , μέ
τά πλοία μεταφοράς έμπορευματοκιβωτί
ων νά μήν μπορούν νά καλύψουν την ζήτηση για μεταφορά φορτίων. Ταυτοχρόνως ,
τά ναύλα γιά την μεταφορά ένός έμπορευ
ματοκιβωτίου διαμορφνονται σέ ίστορικάύψηλά, οί καθυστερήσεις παραδόσεως
έμπορέυμάτων είναι ήδη τολύ μεγάλες, μέ
άποτέλεσμα νά καταγράφονται έλλείψεις
προϊόντων στίς άγορές καί μεγάλες άνατιμήσεις. Πλέον είναι δρατός δ κίνδυνος
ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΣ ή πολιτική άτμόσφαιρα πού έπικρα- στά δύο πρτα χρόνια τής διακυβέρνησης της ΝΔ,
τεί στήν Εύρπη και τήν Αμερική έπιτρέπει στό KI - συνεργαζόμενος πολύ στενά μέ την Ντόρα ΜπακοΝΑΛ νά κάνει όνειρα , ότι μπορεί νά άνακτήσει μικρό γιάννη στό πλαίσιο των έργασιν του Συμβουλίου
μέρος των δυνάμεων που έχασε τήν περίοδο 20092015.Ότι μπορεί νά έπιστρέψει στά διψήφια ποσοστά. Στήν Γερμανία οι Σοσιαλδημοκράτες άνάρρωσαν μετά σοβαρή κρίση δεκαπέντε καί πλέον έτων .
Στήν Σουηδία τό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα έπανέκαμψε . Στήν Ίσπανία ό σοσιαλιστής Σάντσες είναι συνόδευσε τήν Φφη Γεννηματά σέ περιοδεία της
Πρωθυπουργός. Υπάρχει κάποια έλπίς λοιπόν. Στά στόν νομό Αχαίας-τά δαχτυλίδια παραδίδονται άπό
καθ ' ήμας το έλληνικό διαδίκτυο έχει γεμίσει νο-έπνυμο σέ έπνυμο καί σέ αυτό τό κόμμα-έξασταλγούς του Ανδρέα Παπανδρέου, που γεμίζουν πέλυσε δριμεία προσωπική έπίθεση κατά τού Πρωτους ίστότοπους μέ γραφικές άφισέτες του συν- θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι κεύνοει τους
θήματος , αμέ τό ΠΑΣΟΚ περνούσαμε καλύτεραν . κατέχοντες, τά κατεστημένα και τά συμφέρονταν.
"Όπως οί παλαιοί κομμουνιστές τής ΕΣΣΔ πού άκό- Αλλά ταυτοχρόνως έβαλε καί κατά του πρην Πρωμη και σήμερα νοσταλγούν τόν αύπαρκτό, έτσι και θυπουργν Κστα Καραμανλή καί Αντνη Σαμαρά .
αυτοί : όμιλος άναμνήσεων . Παρά τήν εύνοϊκή άτμό- Στόν μόνο πού δέν άναφέρθηκε ήταν ό Εύάγγελος
σφαιρα, όμως, έδω είναι Βαλκάνια. Είναι πολύ νωρίς νά άπαντήσει κανείς σέ ένα τέτοιο έρτημα, άν στηρίζουν ότι ό πρην Πρωθυπουργός-καί αύτό τό
μπορει νά άναστηθεί τό ΠΑΣΟΚ άπό τόν τάφο του.
Μπορεί ναί, μπορεί όχι Μόνο νά παρατηρε μπορει Προεδρία του ΚΙΝΑΛ- άναζητά τήν αδικαίωσην . Τήν
στήν παροϋσα φάση κανείς και νά άξιολογεί Μέ
άξονα βεβαίως τόν Γιωργο Παπανδρέου , ό όποιος
φαίνεται ότι έτοίμαζε έδω καί καιρό τήν έκστρα: οποιο κατηγορεί ότι κινήθηκε έναντίον του σέ συτεία έπιστροφής του στό κόμμα που κατά δήλωσίν νεργασία μέ τά διαπλεκόμενα καί έν τέλει έπέτυχε
του έπιθυμεί νά οίκοδομήσει ς μεγάλη παράτα- τήν πτση του άπό τήν πρωθυπουργία.
ξην . Ο πρην Πρωθυπουργός έκανε άγρανάπαυση
της Εύρτης, καθς άποτελεϊ μέλος της κοινοβουλευτικής άντιπροσωπίας μας.
Από τό καλοκαίρι και μετά όμως έδειξε τίς διαθέσεις
του . Στίς 13 Αύγούστου και άφου προηγουμένως
( σελ. 4)
Τέσσερεις
δεκαετίες στήν
Ένωμένη Εύρπη
Συνέχεια στήν σελ. 2
Βενιζέλος. Οι τακτικοί συνομιλητές του ΓΑΠ ύπονόημα θά έχει μία πιθανή ύποψηφιότητά του γιά τήν
του Γιργου Κουρή
Στό θέατρο ή Συνοικία τό
"Όνειρον άπό τόν Σωτ. Χατζάχη
Λεπτομέρειες στήν σελ , 7
κδικαίωση άπέναντι στόν Εύάγγελο Βενιζέλο τον
ΣΤΙΣ 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε έκδήλωση στό Ίνστιτουτο K.
Γ. Καραμανλής μέ θέμα Η πο
ρεία της Έλλάδας στήν Ένωμένη Εύρπην όπου οί όμιλίες έστιάστηκαν στίς 4 δεκαετίες που πέρασαν άπό τήν ένταξή μας στήν
Εύρωπαϊκή Ένωση. Μετά σαράντα
χρόνια προσαρμογής στό θεσμικό, οίκονομικό , έργατικό και κοινωνικό πλαίσιο της ΕE , άξίζει νά συγκριθεί ή άναπτυξιακή πορεία τής
Έλλάδας σέ σχέση μέ της Εύρπης.
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέδριο
γιά την
Ρωσσική
Ποωτοπορία
Θεσσαλονίκη
Προύπολογισμός
μειωμένων προσδοκιν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Η Ρωσσίς ήθοποιός καί ό Ρσσος σκηνοθέτης,
πού παρέμειναν γιά 12 ήμέρες στόν Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS ) γιά νά γυρίσουν έκεϊ τήν
πρτη ταινία στό διάστημα , έπέστρεψαν στήν
Γή . Τό διαστημόπλοιο Σογιούζ MS-18, πού μετέφερε τήν Γιούλια Περεσίλντ, τον Κλίμ Σιπένκο
καί τόν κοσμοναύτη Όλεγκ Νοβίτσκι, προσγειθηκε στίς στέπες του Καζακστάν . Τό όχημα καθόδου του έπανδρωμένου διαστημοπλοίου Σογιούζ MS-8 είναι άσφαλέ Τό πλήρωμα αίσθά
νεται καλά!ν έγραψε ή Roscosmos στό Twitter .
Ό Επί κεφαλής της ρωσσικής διαστημικής ύπηρεσίας Ντμίτρι Ρογκόζιν έδωσε στήν δημοσιότητα πρίν άπό τήν έπιστροφή του διαστημοπλοίου στήν Γή, φωτογραφίες τής όμάδος του καθ"
όδόν πρός τόν τόπο τής προσγεισεως μέ δέκα
έλικόπτερα Ή 37χρονη Γιούλια Περεσίλντ καί δ
38χρονος Κλίμ Σιπένκο είχαν άπογειωθεί στίς 5
Όκτωβρίου άπό τό ρωσσικό κοσμοδρόμιο τού
Μπαϊκονούρ στό Καζακστάν, μαζί μέ Τόν έμπειρο κοσμοναύτη Αντον Σκαπλέρωφ, προηγούμε
νοι ένός άνταγωνιστικού άμερικανικού σχεδίου
μέ τον Τόμ Κρούζ , Ή ταινία του , που φέρει τόν
προσωρινό τίτλο cΗ Πρόκλησην , άφορά μιά χειρουργό πού μεταβαίνει στόν Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό μέ άποστολή νά σσει τήν ζωή ένός κοσμοναύτου
ΗΠΟΡΕΙΑ τν έσόδων τούς έπόμενους μήνες, οι έξε λίξεις στήν ένεργειακή κρίση και τό σπιράλ τής άκρί
βειας άποτελούν τούς τρείς βασικούς παράγοντες οι
όποίοι θά κρίνουν έάν θά ύπάρξουν τά δημοσιονομικάπεριθρια στε στό τελικό σχέδιο του προϋπολογι
σμού , ο όποίος θά κατατεθεί στή Βουλή στίς 20 Νοεμ βρίου, νά περιληφθούν ταροχές , όπως τό έκτακτοκοι
νωνικό μέρισμα σέ εύάλωτες κατηγορίες
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΣΤΙΑ
ΤΩΡΑ ΜΑΜ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ!
Λεπτομέρειες
Συνέχεια στήν σελ. 2
στην σελ . 7
Από τιs 24/10 με διπλή επετειακή προσφορά!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Γαλανόλευκη
Στά κακοτράχαλα τά βουνά, μέ ένα κίτοινο ταξ..
Έχω πάρει ένα ταξί άπό
τήν πλατεία Αγίου Νικολάον , στήν Νίκαια , γιά τό
σπίτι μας, στήν Καστέλα.
Από τότε πού έφθασε τό με
τρό στή Νίκαια , κατεβαίνω
έκεί , κάνω μιά βόλτα μέχρι
. τό πατρικό μου στίτι , βλέ
πω μερικούς φίλους καί έπιστρέφω στήν πλατία γά νά
πάρω ταξί . <Νά βάλω κανέ
να τραγουδάκι στό μηχάνη- δκούγεται ή είσαγωγή άπό νέχεια τά άλλα δργανα , καί
μα; μέρωτά κάποια στιγμή
δδδηγός <Ποιόν σταθμό 6ά
βάλετε; έρωτ. Μπά δ ν
δκούω ραδιόφωνο! Φτάχνω
μόνος μου " στικάκια" στό
σπίτΙ άπαντά
κάκι στήν ύποδοχή . Και
Αλίκης Κρίθαρη καί στήν συή βαθειά φωνή του Μητοιά.
τόν <Τσάμικο) Του Μάνου
Χατζιδάκ, άπό την <Αθανασίαω, σέ πίηση Νίκου ΓκάΤσου, μέ τήν κιθάρα τού Νότη Μαυρουδή . Κι ύστερα,
Ερχεται γλυκά καιί άπαλά το
ΕΣΤΙΑω
Και το 0ΑΥΤΕΛΕ Πριοδικό
ΕΣΙΑΖω
Με anοκαλυπτική στοpική έρευνα
Στά κακοτράχαλα τά
βουνά, μέ το νταούλι και
τόν ζουρνο, καί παρακάτω
κδική τουs είναι μιά φλούδα γής , μά Σύ θεέ μου Τους
εύλογεί/ γά νάγλυτσουν
Δίνω τήν άδεια που ζή- μπουζούκι του Θaνάση Πο
τησε, και τοποθετεί τό στι - λυκανδριτη , ή άρπα τής όι
ΕΣΤΙΑΦ
Συνχεια στήν σελ 4
464κήννnελονιςνονρατr μαnκ
18-10-2021