Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το ΑΛτακύμεμ, δotpo 6 pe nenς un5δe on feMn tn 30μο 600 κο onμpe t npui μ tmv extoυΠρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος κ . Στεφανάκης
Ap. φύλhou: 4296
Σάμος , Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
Ε 100
Περί θνητότητας από Covid-19
στην Ελλάδα:
Η μικρή εμπειρία
μιας επαρχιακής ΜΕΘ
Στην Ε.Ε. η παράνομη αλιεία
τουρκικν αλιευτικν
Το εντενόμενο nρoeAημα της napάνομης Λοθραίος και Άνορης nAΑ oλεioς onό τουρκκά ohεuτικά εντός ελλονικν κωροκν υδάτων στο Αrαίο χει οσχο
όnου εξάγοντο nonu onμαντικά εnιστημονικά ουμηεροοματ μ rmv Eunοo mστομεν ε το noopμα και τo νoτtουτο 0onoooος nροστοσος Anoγο, εν eουμε γίνer nooκ anodκτες καταγγτAων ano toμτες ψοp εντείνει τς npoonoθεές της γιο τν avτμτnon tου
dωoε Εεσο onμεpo στο ουμβούηο Υnoupγν το
δrμένη Ονητότnto an η vo00 covi .
τw ομόδ6 των εnδύντων co0ενν
οδιοψευστος μάρτυρος για το θρόσος των Τουρκων ψαρόδων nou nροσεγγζουν ανενόκηητου
μας εμπεφία και το ουμπερόεματά μος
στην nλικία και στο υnοκείμενα νο.
κου τις οκτές της Σoμου.
εφαρμογ των ευρωηαίεν κονόνων και βaως την
16μου . Η ΜΟ του νοοκομείου 1μου . δυο ομοδες , η ομοδα tuν o0ενν
δυναμπότητeς 6 κλνwν , αντιμετηo nou διοuλnνuonκαν και μηκoν στη ΚR Ανορκn ΑAt oε εupongio 06ατ0 εtehioosnou διοσυληνonκαν και μηκαν στη
ΜΕΟ aneνθείας anό τη κλνή Covia σ A H.0ε ευpangκο 00στ0. εέnos να tmw αντμετoη tοu npοβAnμoτος ούμφωνα με μος στηpει to Ελληνό aίτημo , οντnaμβάνεται την
του νοοοκομείου tμου 10 dτομa) κα
end Covia 19 , Οnι δοοAmωμένο noάa wv δο0μληνωμένwν η oτθεon με τις pοοές μος αξες κα δoίtεpα oλtίot Τόοε 6ε ότ όταν η EΕ00 0ε mvομα διonιστνει ότι το ελληνκή χρική ύδατο noτε nοuν
popος των κρατων Μεων της EE . εν unovoμεύει το κολυτερο δυνστά onoτthtoμoτο κοι τmo τmν oxpeς σε ουτnν την κατεύθυνon σε οuνεργοοο με
οθενν nou δεχθnκομε με σεpοδιο.
τα καλυτtpo δυνοτά onottntομοτα και δήτnot tw oppς σε ουτήw τν κατεύθυνoη aεοwvτργοoία με
τη βυσμότπτο των θuοσn0θεμάτων, συνστντος στήρn 6nων tων κρστν μελν . Τrν εhhmn uen τους εταίpους μος , με τον Ευpωnoίo Εnitpon , tmv
σέμπο σνταγωναμό noος τους tupωnaiouς anti , στηρξε η μεγoλη nλροψηφία των κρατν μεAν Ευponoίή Enrponn μέpς ότου η Τουpea νο στομα Τηλεδιάσκεψη για την Πορεία
αποκατάστασης της Σάμου
δητημa, one yo tmμα εφορμογης tης ευpωnoitς τπν Ennoos νo έvο τo 00βο0ό tημo Μ Euρω . στο ρκό ύδστο της ΕΛΛΟδος και της Ευpnnς στο
Στην ΚΕΔ Σάμου
ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
χριστοδουος mεpoνon, emoοκέφon τον upυπουργό napo tω ηρ ounoup
Υπογραφές.. .
Τηv Κυριοκή . 10 Οκτωβρίου επoκεπτiμενος τη Σάμο ο rohoς unoυνός Εσυτερικν κ 2εpό Ντορ.
Και εν κλενoμε το φέo του Σοββάτου, της 16ης
α ουοοί ωτεραν Noς Δένδιος κα Αντον
noyοu tων δύο xωρν . Η νέα nετοετής ουμφωνία .
συtημένων εrεvδύoεων των αμρκανκν ενόnλv
δυνατότπτα και γα ένταξη κάnoωv νέων στην nopοδο
του χpόνου.
φέτος nεριοοότεpο του ανομενομένου , ωστόοο η
Σεβοσμιτατου Μπτpononitm tομου κtς κnτοστροφές κ x ΤροντόηouAou.
και lopioς κ . Ευσέβιου , του αντιnε , βρέerκov μα του ο βουλευτής Σόμου .
unoδομν και τη δημιουργο νtων , oίτεpa στην
Ετάντζου , του δημάρου Δυτικής Σο .
κατόστοσης μετα τον σεομό και τv
2. Στην ΑΟmv 40 ζoης ετός του nnuuupo.
* Η συνέχεα στη σtΑ 9 . Μόνος Λογ00έτης Τον unoupyo Eoutεpκν tης 00όνεa της Entpoης στη δοχείρon toυ μετο .
Ο κ. Δένδιος είε κάnoες nρτες επoφές στmν Ου
Ανιχνεύοντας τη νόσο Αλτσχάιμερ
ογτον με μέλη του κογεnέρου κοι της Βουλής των
Δένδιος επρoκετο να συναντηeεί και με τον unoupy
Εξωτεριον του lαρonn , rap Λaniνt , Eν έει nρο
νοαμματιστεί να ονοντηeεί με τον ομοΛογo του των
NνEnς Μοοοούνος και Μηκανικής , 6oικn Pεvτουpn, evoγ δρoμος σε μια ΕΙΚο στην Ευοn εvoφει και της ανοληψnς
unopov νομοθετικό ηhaίoo .
οι δηλσεις Darmarin
0 ronoς unoupyός Eοuτεριν, κ
ano τς σοβορότερες εκφυλιστικς οσθένεες του καρο μος
από τη roΛia της nροeδpος της Ε.Ε. κατά tο ο
εξάμηνο του 2072 . τmν ουνoνmon enotunon .
Hνωμένν Apαβκν Εμιράτων (HAE).
ο0eεvν με νευροεpuιστικές αυκa 0Εω Kαι 0στy
oοθένεες tou εyεφάλου drως nx |
Υnoupyo γιο τη unoor του εδ στην ΕΛnoδο υe
χρες με ες onoiεcς η ΕM080 txεi ntoν σοpού n.
τομείς όnως η npοστοσίο των ουνόpων καθς οι
δύο κρες ανυμετωniξouν κοές npoxnnoεκ η
exn nnatφόρμα rο tw thnδoφoρo | ΕΛA60 ως nρo npτης unδοxής καη roMb
htio toυ noupyou εξωτερκν σνομένουν με oitε .
poδείκτες με βοoη τη yhoρ0 κοι to Aου Εnεoimνε Την Τn οοnr υnpeoκν της εΜηνκής κυβέρνησης στmν κατο nontunon tnς nopdvομης μετανόστευσης , και με
η δαεκριμένη trστήμονος Βoenxn Λo Και fohhia και tάνσε ους κΗ ο 660 κρες ουτόν τον τρόno γνupίοuε καno στη roAnia ότι
Α ντ. φuροuo
cπo το Καpnoβοσι ano τmν ntεupo της onής μετανοστευσης και οουnου με οpporn onna nροστατεύουν ooxnnpn tην Ευρn
Το iτnμa ενοι aν κα κατά noo αυτές οι ουμφωνες
εpευνίτpiο είνoι κόρn των σγατητν ήμετος οοφολεiος στην υρnn .
μου φων Titou Ρεvτούμη κο Ευτυ - οι δηλσεις Μπτορόκη
Ανοφορκά με το νέο εupuroixό Σύμφωνο Μετ - τν κον γνμn
μαθοίνουμε για όρους και napoγρόφους noυ , όλως

Τελευταία νέα από την εφημερίδα