Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Οκτωβρίου
(Κδημερινή οικονομική ειδική ερημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7495
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Τέλη ΚυΚαοο αs Ανοίγειν η Πλατφόρμα για
- Πότε ανε βαίνουν
στο Taxisnet-Ποι
εναι οι τυχεροί Πou
δεν θα ηληρσουν
τα αδήλωτα τετραγωνικά
-Τi ισχύει γα τα πρόστιμα και τιs αναδρομικές χρεσεις
Δεύτερη ευκαιρίαν
για να σσουν τα ακί νητά τους από υπέ.
αλλά . μέχρι ενός ση μείου: Συγκεκριμένα.
όσοι αποκαλύψουν τις
πραγματικές
νειες δεν θα τους επ .
πρόστιμα,
επιφά.
ρογκα
αποκαλύπτοντας
στους δήμους τα "ξε- βληθούν πρόστιμα και
χασμένα -αδήλωτα τε - αναδρομικές χρεσεις
τραγωνικά μέτρα , δίνει
η κυβέρνηση σε ιδιοΚερδισμένοι φέτος κτήτες ακινήτων που
θα είναι όσοι έχουν
οχήματα τα οποία τα .
ξίνομήθηκαν
την 1 Ιανουαρίου
2021. Τα τέλη για τα
οχήματα τα οποία εκ.
πέμπουν έως
γραμμάρια CO2 ανά
συνέχεια στην 11
για τα έτη έως και το
2019, θα προκύψουν
όμως επβαρύνσεις για
την περίοδο από το
2020 και έως την υποβολή της αίτησης
τους.
ΡΠότε θα μπει σε λει τουργία η πλατφόρμα
για τα αδήλωτα τετρα γωνικά
Η πλαττφόρμα rou
αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο
διάστημα θα παραμεί διαγράφεται το συδεν είχαν ενταχθεί
στην πρόσφατη ρύθ.
μιση.
Μάλιστα, η διαδικασία για την ενεργοποί
ηση της πλατφόρμας
θα επτρέψει
στους πολίτες να δηλσουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
πραγματική επιφάνεια
των ιδιοκτησιν τους,
βρίσκεται στην τελική νει σε λειτουργία έως
ευθεία.
Εφόσον βεβαίως δη
λωθούν τα .λειψά τε .
τραΥωνι κά
προβλέπεται απαλλαγή διορθσουν το , εμ
από πρόστιμα πφοηγουμένων
αυτό πουαναγράφεται
στους λογαριασμούς
της ΔΕΗ .
Σύμφωνα με την σχε
τική τροπολογία που
ψηφίστηκε στη Βουλή ,
δηλσεις εντός του
προαναφερόμενου
χρονικού διαστήμα122
Θα πρέπει να σημει ωθεί όμως πως η νέα
ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει και τη δή .
Υπεγράφη
συμφωνία
για ηλεκτρική
διασύνδεση
ΕλλάδαsΑιγύπτου
νολο των κάθε είδους
και τις 31 Δεκεμβρίου τελν και προστίμων
2021 , προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι,
αποκαλύψουν ή να
μέχρι 31 Δεκεμβρίου ρευματο δοτούμενων
2019, που προκύπτουν ακινή των, στε να
απαλλαγούν από τα δη.
μοτικά τέλη καθαριό τητας και φωτισμού.
συνέχεια στην 10
βαδό των ακινήτων
τους , σε σχέση με
από τις διαφορές τ τραγωνικν μέτρων
για τους υπόχρεους
rου θα υποβάλλουν τις
ετων,
Βγαίνει η
κοινωφελής
εργασία
Μνημόνιο κατανόη .
σης για την ηλεκτρική
διασύνδεση της Ελλάδας με την Αγυππο
υπέγραψαν χθες οι
υπουργοί Ενέργειας
των δύο χωρν , Κ.
στας Σκρέκας και Μοχάμεντ Σακέρ.
του ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9