Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Σάββατο 16 - Κυριακή 17
Όκτωβρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Τοπικές βροχές άνεμοι Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές. Θερμοκρασία έως 16β.
Αριθμ. φύλ. 42088
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Λογγίνου έκατοντάρχου και των σύν αύτφ δύο στρατιωτων μαρτ .
Σελήνη 10 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.35-Δύσις ήλίου 6.4
ΠΡΕΜΕΡΑΜΕ ΕΝΕΡΓΗΤΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΓΙΑ ΤΟΝΝΕΟ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΓΗΡΑΙΑΣ ΑΛΒΙΩΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΛΟΤΖ
<Μετρημένες οί μέρες του Ερντογάν,
όδεύουμε πρός άναίμαχτη μετάβασην
Τέλέχθη στόμυστικό δείπνο τν πρέσβεων τής Μεγάλης Βρεταννίας στήν Αθήνα ,
τήν Άγκυρα καί τήν Κύπρο
Παρέστησαν μέλη της Κυβερνήσεως, της άντιπολιτεύσεως, στελέχη ΜΜΈ
την Τετάρτη τό βράδυ στήν όδό Πλουτάρχου
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ είχε προγραμματισθεί Τουρκία, δέν είναι ή πλέον συνηθισμένη
άρχικς να μείνει μυστική. Η άνταλλα- πρακτική. Μέ τόσο διευρυμένες συνθέσεις
γή άπόψεων τριν πρέσβεων της Μεγά λης Βρεταννίας πού ύπηρετούν σε θέσεις πρωτοβουλία του νέου πρέσβεως της Γη.
κλειδιά σέ πρωτεύουσες τής περιοχής
ότως ή Αθήνα , ή Λευκωσία και ή Αγκυ- δόποίος μόλις άντικατέστησε τήν έπιτυχη
ρα μέ Υπουργούς τής κυβερνήσεως τής μένη Ελεν Σμίθ, έθεωρήθη έξαιρετική. Η
ΝΔ, συνεργάτες του άρχηγού τής άξιωμα - διαρροή τής συναντήσεως όμως ήνάγκασε
τικής Αντιπολιτεύσεως, είδικούς άναλυτές
( όπως διεύθυντικά στελέχη έφημερίδων ) twitter σέ έξειδικευμένες σελίδες του διακαι άλλους μέ άντικείμενο συζητήσεως τήν
κατάσταση που έπικρατεί στήν γειτονική
ποιοί κσεσημασμένον συνάδελφοι δ γλυτσει τόν θόρυβο . Στήν 'Ελλάδα δμως ευθυντές και άρθρογράφοι ήσαν έκεϊ .
Η ούσία κρύβεται άλλως τε στό περιεκοιννησε μέ τέσσερεις τούλάχιστον τη - χόμενο της συζητήσεως καί στήν είκόνα πού μετέφεραν στούς παρισταμένους
οί πρέσβεις για τεκταινόμενα στήν γειτονική Τουρκί , ή όποία ήδη κλυδωνίζεται άπό νέα κρίση τής λίρας (δ Ερντογάν
άπέλυσε πάλι δύο ύποδιοικητές της Κεντρικής Τραπέζης.) Κατά τήν διάρκειατής ένημερσεως δ πρέσβυς τής Μεγάλης
κδιπλωμάτες και είδικούς άναλυτέρ γιά να
τούλάχιστον. Και άπό αύτήν τήν άποψη ή
δμιλούν όλοι. Και ή Εστίω , ή όποία έπε γές για νά διασταυρσει τά διαμειφθέντα
γνωρίζει καί τήν πλήρη σύνθεση της όμηγύρεως άλλά και το άκριβές περιεχόμενο
της συζητήσεως .
ραιάς Αλβινος στήν Αθήνα Μάθιου Λότζ,
τόν πρέσβυ νά την κέπικοινωνήσεν μέσω
Σεβόμενοι τόν (άρχικς) άπόρρητό χαρακτήρα της , δέν άποκαλύπτουμε ποιός
'Υπουργός έκπροσπησε την Κυβέρνηση, ποιός άξιωματούχος τόν ΣΥΡΙΖΑ και
δικτύου μέ φωτογραφία άλλη άπό τν συμ
μετεχόντων και μέ άναφορά σέ σύνθεση μέ
ΕΌτρέσβυς Μάθιου Λότς
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αύξήσεις-φωτιά
σέ προϊόντα
πρτης άνάγκης
Μάς άδικούν άξιοποιντας τά σφάλματά μας
Έκτίναξις τιμν και στήν
ένδυση λόγω άνατιμήσεων
στό βαμβάκι
ΟΛΟΕΝΑ καί πιό δρατές στά ράφια τν
σούπερ μάρκετ και στήν έλληνική άγοράγίνονται οί άρνητικές έπιπτσεις άπό
τίς μεγάλες παρενέργειες πού προεκάλεσε ή πανδημία στήν παγκόσμια έφοδι
αστική άλυσίδα . Οί τεράστιες αύξήσεις
στίς τιμές τν πρτων ύλν και τν μεταφορν, σέ συνδυασμό μέ τό ηύξημένο
ένεργειακό κόστος, έχουν ήδη όδηγήσει
σέ σημαντικές άνατιμήσεις άρκετά τρόφιμα, έν τολύ περισσότερες βιομηχα
νίες θά κπεράσουν τις αύξήσεις στήν
κατανάλωση μέχρι τό τέλος του χρόνου,
άλλά και στό ξεκίνημα του 2022. Τό πρό βλημα μέ τίς πρτες ύλες δέν είναι μόνον
ή πολύ ύψηλότερη τιμή τους άλλά και ή
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΣΥΜΦΩΝΟ . Τό τελικό κείμενο της Συμφωνίας άμυ- κό εύρος των έλληνοτουρκικν σχέσεων , ξεχνάμε
ντικής συνεργασίας Ελλάδος-HΠΑ δέν περιέχει κάτι: δέν θά χρειαστεί νά άπαντήσουν ποτέ στήν
αυτά πού άκριβως έπιδιξαμε κατά την διάρκεια της πράξη σέ τέτοια έρωτήματα οί ΗΠΑ. Μέ τήν έξαί
μακράς διαπραγμάτευσης. Το ίδανικό θά ήταν νά ρεση νά προκαλέσουν οί Τουρκοι θερμό έπεισόδιο ,
έχουν δεχθεί οί ΗΠΑ νά άνοίξουν βάσεις στά Δω - ή Έλλάδα στήν ούσία έχει άλλάξει πολιτική . Συζηδεκάνησα γιά τά όποια οί Τουρκοι έγείρουν θέμα- τουμε περί όνου σκιάς. Γιατί νά χρειαστεί νά έπέμτα άποστρατιωτικοποίησης. Το άπέφυγαν . Δέν κατέστη δυνατόν, Τό λογικό θά ήταν νά είχαν δεχθεί ων όταν ή Ελλάς έχει έγκαταλείψει έπισήμως καί τό
τούλάχιστον τήν Σκυρο ς τόπο δημιουργίας νέ - έχει διακηρύξει σέ έπίπεδο Υπουργν Επικρατεί
ας ναυτικής βάσης . Θά ένίσχυαν πολύ τά έπιχειρή- ας καί Δημοσίας Τάξεως, ότι τό εύρος των χωρικν
ματά μας για το νομικό καθεστς του Αίγαίου, Καί μας ύδάτων είναι τά 6 μίλια και κάθε σκέψη γιά έπέαύτό το άπέφυγαν στό τέλος. Στίς διμερεις άνε- κτασή τους στά 12 θεωρείται κέθνικισμός;
πίσημες έπαφές τους έδω στήν Αθήνα οι άξιωματουχοι των ΗΠΑ άπαντωντας σέ σχετικές έρωτήσεις διπλωματν έπίσης δέν δεσμεύονται για τι- κοι ξενοι μπορουν νά μας άδικούν γιατί άξιοποιουν
ποτε : ούτε για το άν θά χαιρέτιζαν τήν έπέκταση οικαμας σφάλματα! Πιατίνά χρειαστεί νά προστατων χωρικν μας ύδάτων στά 12 μίλια σέ περιοχές τευσουν τά κυριαρχικά μας δικαιματα οί ΗΠΑ; Σάτής άνατολικής Μεσογείου, ούτε γιά άν θά καταγράφουν στό μέλλον τίς παραβιάσεις του έναερί - Υεχωρικά υδατα στά 12 μίλια στήν άνατολική Μεσόου μας χρου μεταξύ 6-10 μιλίων, ούτε για τόν άν Υειο; Νοτως τής Κρήτης έστω; Που βασίζεται αύτή
θά έπέμβουν σέ μιά νέα κρίση στά"μια ή στό Φαρμακονήσι , ούτε άν κεύλογουν άσκήσεις του ΝΑΤΟ
στήν Λήμνο, ούτε άν θά πάρουν τό μέρος μας σέ
μιά διένεξη γιά τά κυριαρχικά μας δικαιματα μεταξύ6-12 μιλίων σέ τυχόν έρευνες πού θά πραγματοποιήσουμε έκει . Πράγματι λοιπόν. Φτωχή ή σοδειά . ξε ότι δέν θά γίνει ή Ελλάς κόλπος του Μεξικού
Όταν όμως θέτουμε αυτήν τήν προβληματική στήν
βάση των άνταλλαγμάτων που άφορουν το συνολιβουν οί Αμερικανοί γιά διενέξεις μεταξύ 6-12 μιλί(σελ. 5 )
"Οπως θά έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
Δέκα Κλάουζεβιτς.
ύποκλίθηκαν
στή νέα Συμφωνία
Έλλάδας- ΗΠΑ
μπως θά άνακηρύξουμε ΑΟΖ; Θά πεκτείνουμε άραΚατ' άρχήν συμφωνία για
την νέα γερμανική κυβέρνηση
αίσιοδοξία; Όταν πρτος ο άρχηγός της άξιωμα
τικής Αντιπολίτευσης Άλέξης Τσίπρας άπεκήρυ ξε άμέσως μετά τίς έκλογές το σχέδιο για έρευ
νες ύδρογονανθράκων νοτίως τής Κρήτης , όταν
δΥπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας διεκήρυτής Ζέζας Ζήκου
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ των ένθερμων νεανικν
άναζητήσεν μας μάθαμε άπό τόν Κάρολο φόν Κλάουζεβιτς, τόν μεγάλο
θεωρητικό της πολεμικής τέχνης , ότι
αό πόλεμος είναι ή συνέχιση της πο
λιτικής μέάλλα μέσαν. Δηλαδή , όταν
ή πολιτική , αυτή ή σπουδαία άσκησή
του νου ,φθάσει σέ άδιέξοδο , λόγω
είτε κακν έκτιμήσεων των δεδομένων και άλλων παραμέτρων είτε δόλιων μεθοδεύσεων , τότε οί ήγέτες κα
ταφεύγουν στήν κάσκηση της βίας
στόν άντατο δυνατό βαθμόν, κατά
τή διατύπωση του διου στρατηγού.
Καί έπειδή ή πολιτική της Τουρκίας,
πού βασίζεται στή βία είναι σαφς πιό
άμεσα άποτελεσματική , το "στρατι
ωτικόν πρόταγμα της ίσχύος" περι
βάλλεται άπό αίγλη και δόξα γιά τόν
Έρντογάν έναντι της <πολιτικής θεω
ρίας. Ωστπόσο, ή τελευταία φάση του
δράματος αυτου που έξελίσσεται είς
βάρος μας άπό τόν Τουρκο έχθρό πό
τήν άπειλή νέων άπείρως σοβαρότερων έπεξεργασμένων διεκδικήσεων,
φαίνεται δτι δέν έχει γίνει κατανοητό
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
και όταν ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αναρχικοί κέχτισαν τοίχο
έντός του άμφιθεάτρου
του Μετσοβίου
οί φιναλίστ γιά τό
Βραβείο Ζαχάρωφ 2021
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Υπάρχει ένα
όχημα πού είναι
έξοπλισμένο μέ!
άληθινά πολυβόλα καί μπορεί νά
κυκλοφορεί νομίμως σέ καθημερινή βάση! Βεβαίως
στήν Άμερική, Στήν Εύρτη θά πρέπει νά άρκεσθε
κανείς σέρέπλικες . Είναι τό Land Rover Defender
Series 3"Gunship" . Eχε κατασκευασθεί γιά τόν
Στρατό τής Γερμανίας στά μέσα τής πρτης δεκαετίας τού αίνος μας και όταν άπεσύρθη βρέ
θηκαν δύο λάτρεις του μοντέλου άπό την Ύόρκη
νά τό άγοράσουν . Έν συνεχεία τό πούλησαν στήν
John Brown 4x4 πού είδικεύεται στήν άποκατάσταση παλιν Defender όλων τν τύπων. Τοποθέτησε νέα άμορτισέρ , καινούργια φρένα, άντι κατέστησε όλους τούς ίμάντες και τοποθέτησε νέο
καρμπυρατέρ . Ο διευθυντής Του Τμήματος Μάρκετινγκ τής John Brown 4x4 Greg Hendry άνέφερε
δτι τά έξεζητημένα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Defender δέν πρνούν άπαρατήρητα στούς
φανατικούς φίλους τού μοντέλου, έν τά δύο πολυβόλα πού διαθέτει κλέβουν εύκολα τήν παράσταση καί έντυπωσιάζουν. Δέν ύπάρχουν πολλά Land
Rover Defender Series 3 "Gunship" και δ οίκος
δημοπρασίας RM Sothebys άναμένει νά πετχει
τιμή που θά φθάσει κοντά στις 20.000 στερλίνες
HAΝOMIΑ στόν χρο τν πανεπιστημίων φαίνεται
δτι όχι μόνο ζει και βασιλεύει άλλά και έχει έξελιχθεί και κέδραιωθείν στήν κυριολεξία . Είναι δύσκολονά περιγραφεί ή είκόνα ένός νεόδμητου κτίσματος έντός του άμφιθεάτρου του Μετσοβίου Πολυτεχνείου για νά φιλοξενήσευ τίς ίδέες του άναρχικού
Συνέχεια στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ. 9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ή αίνια έλληνική γκρίνια καί μιζέρια ..
Πλημμύρισε ή αύλή τού
σχολείου στή Νέα Φιλαδέλ- φύση άποφασίζει νά μας χο
φεια μέ τήν μεγάλη νεροποντή Τής Πέμπτης Ασφαλς
δέν ήταν ή μοναδική αύλή
που πλημμύριε . Πλημμύρισαν δρόμοι , ύπόγειες διαβάσεις , σταθμοί του μετρό.
Όπως πλημμυρίζουν σέ όλε
Τίς πρωτεύουσες και έλλες
Ολλανδία , τό Ηνωμένο Βασίλειο, τήν Γαλλία, τήν Ίταλία, μέ άνθρπινα θύματα . άμμο γιά νά συγκρατηθούν
Πόσες φορές δέν βλέπουμε
στήν τηλεόραση Τis φοβερέs
eκενες είκόνε , μέ τις διασσεις πολιτν μέ έλικόπτερα,
άπό τις στήγες τν στιτιν
τους δπου έχουν καταφύγε ;
Πόσες φορές δέν είδαμε στρα
τιτες νά κατασκευάζουν
φράγματα μέ σακιά γεμάτα
πόλεις του κόσμου , δταν ή
ρέμει στό ταψί.
τάποτάμια και οί χείμαρροι.
Oι πλημμύρες είναι φανόμενο σχεδόν ακανονικόν
στίς πόλεις Τής κεντρικής
και βορείου Εύρπης Πόσε
φορές δέν έχουμε δε νά σπάζουν κοίτες ποταμν στήν
Γερμανία , τό Βέλγιο , τήν
έχουμε φωνή!
Νά, λοιπόν, που είχαμε
και έδ μία-μικρή , σχετι
κά μέ δσα συμβαίνουν στήν
Ευρπη- πλημμύρα .
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνόχεια στήν σελ . 10
16-10-2021 ο