Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
19720153
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 14
Όκτωβρίου 2021
ΑΓΤΙΚΗ Βροχές, καταιγίδες και νοτιοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 13β.
Αριθμ. φύλ. 42086
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ναζαρίου καί Γερβασίου μαρτ. Κοσμά του ποιητού
Σελήνη 8 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.33-Δύσις ήλίου 6.49
ΟΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΗΣΕ
ΤΗΝΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣΝΑ-PΑΝΤΕΒΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
<Η δημοκρατία τραυματίζεται
όταν οί πολίτες αίσθάνονται άδικημένουν
<Η άνασφάλεια όδηγεί στήν άπονομμοποίηση του πολιτεύματος- Οίκοινωνίες άνθουν
όταν οί πολλοί αίσθάνονται ότι μετέχουν στήν ίσότιμη κατανομή των καρπν της προόδου.
ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ παρακαταθή -μοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, δ Σ
κη του Κωνσταντίνου Καραμανλή
γιά τήν κεντροδεξιά παράταξη και μέσα άπό δμιλίες του ίδρυτού τής ΝΔ
για την χρα άνέπτυξε χθές βράδυ
σέ βαρυσήμαντη δμιλία του στό όμ - κόμματος τήν περίοδο 1977-1979 , τό
νυμο"Ιδρυμα στήν Φιλοθέη δ πρην πολιτικό στίγμα της παρατάξεως, τό
Πρωθυπουργός Κστας Καραμανλής
Ενπιον πυκνού άκροατηρίου, στό νωνική δικαιοσύνην, διάλογος καί
όποίο μετείχαν μεταξύ άλλων ό Πρω-συνδιαλλαγή μεταξύ έργοδοσίας καί
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ό έργαζόμενων , καύτόνομη πορεία γιά
πρην Πρωθυπουργός Άντνης Σαμαράς και ό πρην Πρόεδρος τής Δη
παθν, κέθνική συνεννόηση>, κόχι
στήν πατριδοκαπηλίαν.
Οι άξονες της όμιλίας του ήταν τέσ- δοιο τής ΝΔ τό 1979 6τι κόταν ένας λα σερεις ή πολιτική ταυτότης τής παρατάξεως , ή έθνική συνεννόησις και ο έπαναπροσδιορισμός τής γεωπολιτικής θέσε
ως τής Εύρπης μέ βάση τάνέα δεδομέ .
να. Τά έθνικά θέματα. Όσον άφορά την
πρτη , ό κύριος Καραμανλής ύπενθυμίζων τά προσωπικά βιματα του Εθνάρχου (φτχεια , έθνικός διχασμός, άνέ
χεια, άπειλή έθνικής άκεραιότητος κατά
τήν διάρκεια του Μακεδονικού Αγνος)
άνεκάλεσε στήν μνήμη του άκροατηρίου τήν φράση Καραμανλή στό Α' Συνέ κύριος Καραμανλής έπικαιροποίησε
στά Συνέδρια και τά Προσυνέδρια του
ός δέν μπορει νά έτιτύχει τήν κοινωνική
δικαιοσύνη στά πλαίσια της δημοκρατίας, κλονίζεται ή έμπιστοσύνη στήν
ίδέα της δημοκρατίαφ. Τήν θέση αύτή
όκύριος Καραμανλής έπικαιροποίησε ς έξής: (Οταν οί πολίτες ή μεγάλη
μερίδα αυτν αίσθάνονται άδικημένοι
Συνέχεια στήν σελ . 3
όποίο δρίζεται άπό τίς έννοιες κοιτην Εύρωπαϊκή Ένωση>, ήρεμο πολιτικό κλίμαν, κάποφυγή πολιτικν
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΑΣΕΤΕ
Αίνιγμαν
Παπανδρέου
για την ήγεσία
στό ΚΙΝΑΛ
Μιά ίστορία για τό θάρρος
οι ήρωες του 1821
σέ έκθεση στό Μουσείον
τής Πόλεως τν Αθηνν
ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣ έξελίξεις λαμβάνουν
οί έσωκομματικές διεργασίες στό KΙ.
ΝΑΛ μετά την νοσηλεία της Προέδρου
του κόμματος Φφης Γεννηματά στόν
Εύαγγελισμόν Όλοι τρα άναζητούν
ένα πρόσωπο πού θά άναλάβει τά ήνία
στό κόμμα και θά ένσει τούς ψηφοφόρους μέχρι να άποσαφηνισθεί ή κατάστασις ύγείας της κ . Γεννηματά . Ενδε
χομένως καί σήμερα νά ύπάρχουν έξελίξεις ς προς τις έκλογές, άφού αύριο
λήγει έπισήμως ή προθεσμία ύποβολής
ύποψηφιοτήτων , Παρά τό γεγονός ότι οί
τρείς άνθυποψήφιοι τής κ. Γεννηματά
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΓΝΩΡΙΣΑ τήν Φφη Γεννηματά τό μακρινό 2006 , λος , δέν γονάτισε . Πήρε τό ΚΙΝΑΛ στό 5% , τό άνέΤήν προσεκάλεσα σέ μιά τηλεοπτική έκπομπή πού βασε στό 8% και τό παραδίδει σήμερα μήλον της
είχα τότε στήν ΕΡΤ, την Αλλη "Οψην και μιλήσα - έριδος . Ακόμη καί για άνθρπους σάν και έμένα, οί
με για τήν πολιτική , τήν οίκογένειά της καί τήν πε ριπέτεια της ύγείας της , Είχε μόλις νικήσει "Ηταν χωρο της είδικς μετά τό 1996, τό μυστικό της ήταν
τόσο δυνατή και τόσο εύαίσθητη, στε ό δεύτε - άπλό: ούδέποτε συμπεριφέρθηκε ς ή Πρόεδρος
ρος όροφος του Golden Hall που κάναμε το γύρισμα του 8%, Συμπεριφερόταν ς ή πολιτική κληρονο- είχε μόλις άνοίξει- έμοιαζε μέ αέκκλησίαν, Οι τε - μος του 48% του 1981. Μέ υπερηφάνεια και αύτοχνικοί είχαν στήσειν αυτί γιά νά άκούσουν κάθε πεποίθηση , Τής είχα πει σέ κάποιες άπό τίς συναλέξη της . Πρέπει νά είχα μαζί μου έκείνη τήν ήμέρα ντήσεις μας στήν Χαριλάου Τρικούπη ή στό πολιτιτόν Γιργο Σταμούλη , τήν Μαρία Φραγκιαδάκη - μη- κό γραφείο της στήν όδό Ακαδημίας ότι αυτό είναι
τέρα της ήθοποιου Κατερίνας Παπουτσάκη- καί τόν τό μυστικό της έπιβίωσής της σέ καιρούς θυελλΦτη τής ΠΑΣΚΕ ΕΡΤ Το ένδιαφέρον μέ τήν Γεννη- δεις: ότι δέν πολιτεύτηκε ποτέ ς συμπλήρωμα του
ματά ήταν πς δέν έφερε άπλς ένα έπνυμο πού
συγκινούσε τά πλήθη του ΠΑΣΟΚ . Αλλά πς έφερε πού άπαιτήθηκε νά κάνει τούς συμβιβασμούς της.
ένα έπνυμο του όποίου τό βάρος μπορούσε νά τό
ασηκσειν Ετσι δέν έξεπλάγην προσωπικς ούτε σμό μου καίγιά δύο άκόμη λόγους . Πέραν τού καθηόταν έξελέγη Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ούτε όταν τόλμησε νά διαγράψει άπό τό ΚIΝΑΛ τόν Εύάγγελο Βε - λεται ς γυναίκα σέ ένα άνδρικό κόμμα , πέραν της
νιζέλο παραμονές των έκλογν του 2019, ούτε όταν άπόφασής της νά προσπερνά σεξιστικά σχόλια κοάρνειτο νά υποκύψει στό φλέρτ του Τσίπρα και νά ρυφαίων στελεχν του ΠΑΣΟΚ καί έκσυγχρονιστν
Ψηφίσει έμβληματικά νομοσχέδια τής Αριστερας, δημοσιογράφων, ή Γεννηματά έπρεπε αύτά τά χρόούτε όταν άπό τό 5% σκαρφάλωσε στό 8%.
όποίοι πολιτικά είμαστε διαχρονικς άπέναντι στόν
( σελ. 7)
πολιτικού συστήματος έστω και άν ήρθαν στιγμές
Ήπερίπτωση .
Zemmour
καί ή Ελλάδα
Σήμερα πού κάφυπηρετείν έχει όμως τόν σεβαμερινού άγνος που έπρεπε νά δίδει γιά νά έπιβάλ
Κομμισσιόν: 7 μέτρα κατά
τής ένεργειακής άκρίβειας
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
του Α. Π Δημόπούλου *
νια νά διαχειριστείχωρίς θόρυβο, πρωτον, τήν κατά ΛΟΙΠΟΝ , Ene, θά πάρεις 3% και δέν
θά μέ έμποδίσεις, νά περάσω στόν
δεύτερο γορο " Η τούλάχιστον αύτή
ήταν , σύμφωνα μέ τόν ίδιο τόν Eric
Zemmour , ή φράση μέ τήν όποία ή κ.
Le Pen θέλησε νά τόν άποτρέψει νά
κατέλθει ύποψήφιος στίς γαλλικές
προεδρικές έκλογές του έρχόμενου
Απριλίου. Καί μπορεϊ ό κ . Zemmour
(που κάποιοι στήν Γαλλία άποκαλουν
"Τrump") νά μήν έχει άκόμα άνακοινσει τήν ύποψηφιότητά του , άλλά
αή περίπτωση Zemmour γίνεται ήδη
αίσθητή μέ έντονο τρόπο στίς δημοσκοπήσεις και άνατρέπει τά προγνωστικά."Ετσι δημοσκόπηση τής τελευταίας έβδομάδας βάζει τόν γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα νά
έρχεται δεύτερος στίς προτιμήσεις
των Γάλλων μέ ποσοστό 17% (έναντι
24% γιά τόν κ. Macron καί μόνο 15%
για τήν κ. Le Pen) . Καί αυτό άποτελεί
σόκ για πολλούς στήν Γαλλία , γιατί
δκ. Zemmour δέν προέρχεται άπλως
άπό τόν χρο της άκρας δεξιάς , άλλά
οί θέσεις του θεωρουνται πολύ πιό
σκληρές άπό αύτές της κ. Le Pen ,
Η Γεννηματά πέραν των παραδοσιακν σχέσε - σταση της υγείας της καί, δεύτερον, τήν ύπονόμευων που κληρονόμησε άπό τόν πατέρα της μέ κορυφαίο έπιχειρηματία της χρας , δέν έπαιξε παιχνί - κόμενα συμφέροντα. Γιά τήν υγεία της δέν πρέπει
δια όσο ήγήθηκε του ΚΙΝΑΛ , δέν ύπήρξε υπάλληση του χρου της καί της ήγεσίας της άπό διαπλε Συνέχεια στήν σελ . 3
ΠΕΝΝΙΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Παρητήθη
ή κατοχική χυβέρνησις
του Ερσίν Τατάρ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
μέσω ήλεκτρονικού
Ψαρέματο
. Ένας τάρανδος που ζούσε έδ καιί δύο χρόνια,
δηλαδή τήν μισή του ζωή , έχοντας περασμένο στόν
λαιμό ένα βαρύ λάστιχο αύτοκινήτου άπελευθερθη χάρις είς τήν παρέμβαση δασοφυλάκων στό Κολοράντο . Τό έντυπωσιακό άρσενικό, ήλικίας 4,5
έτν και βάρους περίπου 300 κιλν , ένετοπίσθη
στά νοτιοδυτικά του Ντένβερ. Αφού τόν νάρκωσαν
oί δασοφύλακες δέν είχαν άλλη λύση παρά νά τού
κόψουν τά μακριά κέρατά του για νά καταφέρουν
νάβγάλουν τό έλαστικό. Θά προτιμούσαμε νά κό
Ψουμε τό λάστιχο και νά του άφήσουμε τά κέρατα
που είναι πολύ χρήσιμα στά άρσενικά αύτού του
είδους κατά τήν περίοδο του ζευγαρματος , Όμως
ή κατάστασις έξελίχθηκε πολύ γρήγορα και έππρεπε
νά βγάλουμε Τό έλαστικό μέ κάθε Τρόπον έξήγησε
ό Σκόττ Μέρντοκ, ένας άπό τους δασοφύλακες πού
συμμετείχαν στήν έπιχείρηση.
ΔΕΚΑ μόλις μήνες άντεξεή cοίκουμενική φευδοκυβέρνησις του κατοχικοϋ ήγέτου 'Ερσίν Τατάρ, κα
θς χθές ύπέβαλε την παραίτησή της ό δήθεν πρω .
θυπουργός Έρσάν Σανέρ. Οί έξελίξεις άναμένε
ται νά είναι ραγδαίες καί δέν άποκλείεται νά έχουμε
έπανάληψη τν έκλογν στά Κατεχόμενα κατά τούς.
Συνέχεια στήν σελ . 3
HAΥΞΗΣΙΣ κατά 200% τό τελευταίο 9μηνο στίς δια δικτυακές άπάτες που καταγράφονται μέ τήν τεχνική
ήλεκτρονικου ψαρέματοςφ-phishing-μέσω ήλε
κτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικν μηνυμάτων
άποσπντας άπό τά θύματα τραπεζικές καταθέσεις ,
κινητοποιεί τις άρμόδιες άρχές που άναλαμβάνουν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Περί έφοπλιστικού κεφαλαίου καί έθνικν θεμάτων
. Πολλές οί πιπτσεις τής πανδημίας και τής καραντίνας, Άνάμεσά τους καί ή μειωμένη παραγωγή
μικροκυκλωμάτων (τσίπ , που άπό ότι φαίνετα
ύποχρενει τήν Apple νά μεισει τήν παραγωγή
του iPhone 13 κατά δέκα έκατομμύρια μονάδες . Ή
έταιρεία άνεμένετο ότι θά παραγάγει ένενήντα έκα
τομμύρια μονάδες άπό τά νέα μοντέλα του iPhone
άπό τό Τέλος του χρόνου . Όμως ή Apple ένημέρωσε τους υποκατασκευαστές της ότιό άριθμός Τν
μονάδων θά είναι μικρότερος έπειδή οί προμηθευΤές Της στόν τομέα τν τσίπ μένουν πίσων και δι
δεται πραγματική μάχη γιά τό ποιός θά προλάβr
νά τά χρησιμοποιήσει.
Τό έληνικό έpoπλιστικό
κεφάλαιο είναι τό πλέον σω
βινιστικό! Ούδείς ύποχρέω - πτήν σπόντα Τουs, λέγο σε τόσους καιί τόσουςΈλληνες ναυτίλους νά διαέσουν
τεράστια ποσά γιά νά δη - περί άκπτσεως τν δω
μιουργήσουν έργα κοινής ρεν άπό τήν φορολογητέα
ρελείας γιά τούς συμπατριτες τους . Και έπειδή
πολλοί-καί άρκετοί πολιτικοί- δποτε συζητούμε τό
θέμα θά κπετάξουν πάντοτωπίζω: κΝά μέ συμπαθάς , λουν ξω τουs λέω , και τό
δλλά οί έφοπλιστές βγάζουν μάτς λήγει 1-01
τά λεφτά τους στό έξωτερ
κό και φέρνουν μεγάλο μέρος ληθέί Διαμαντής Πατέρας
τους στήν Έλλάδα . Οiί κρα τικοδίαιτοι έπιχειρηματ - Τήν κατασκευή σύγχρονης
s Τους όποίους oί πολιτικοί
Άλήθεια, Τί έχε νά pe
ντας τά γνωστά τσιτάτω
περί κμή κατοβολής φόρων,
έχουμε φωνή!
δταν διέθετε χρήματα για
Μονάδας Θεραπείας στόν
Εύαγγελισμόν ; ΤΙ Τόν άoφτε τόν Όνάση νά χαρίσει
Συνέχεια στήν σελ. 4
Ανανεωμενη Αμομη ατο δυναιή!
ύλην και δλλα φαιδρά , έχω στηρίζουν μανιωδς , βγάφτιάξει τό δικό μου τσιτάτΟυ μέ τό δποίο τους άντιμε
ζουν τά λεφτά τους έδ καί
σκοτνονται πς νά βγά14-10-2021