Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ ο ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ πιατή
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 13
Οκτωβρίου 2021
Κάρπου , Παπύλου, Αγαθοδρου καί Άγαθονίκης μαρτ.
Σελήνης Πρ. Τέταρτο ! Άνατολή ήλίου 7.32-Δύσις ήλίου 6.50
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 19β.
Άριθμ. φύλ 42085
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5e
ΝΟΜΙΚΟΠΑΡΑΘΥΡΟΠΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕΝΗΣΑ ΤΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ΕΙΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΜΕ ΔΕΤΕΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
στήν άκοιτική Αλεξανδρούπολη
Στοατηγείο
αποκτούν οί Ήνωμένες Πολιτείες Άμερικής
Αρχισαν νά κατασκευάζονται ύποδομές στό στρατόπεδο ιαννούλη?-Αναφορές σ νησιάν,
<κυριαρχικά δικαιματαν καί τό <Δίκαιο τής Θαλάσσης στήν έπιστολή Μπλίνκεν
τό κείμενο της συμφωνίας μέ τόν όμόλο - φνως πρός πληροφορίες τής Εστίας) .
γότου. Στήν συνάντηση τν δύο άνδρν ήσυμφωνία και ή έπιστολή θά περιλαμ
στό Μέγαρο Μαξίμου ήδη έθεωρήθη κε κτημένον δτι οί ΗΠΑ μετά την έπιστολή
Πομπέο τήν όποία ζήτησε προσωπικς
δίδιος δ Πρωθυπουργός άπό τόν Υπουργό' Εξωτερικν του Τράμπ ( είς συνέχει - τείας: Στό Λιτόχωρο (άπό όπου άρχισε ό
αν τής έπιστολής Κίσσινγκερ πρός Μπi
τσιο) δημιουργείται παράδοσις. Η Ελλάς
δέν άρκείται πλέον σέ έπιστολές πρέσβεων όπως στό παρελθόν του Μάικλ Σω τήρχου, άν και αυτή, στήν συγκυρία πού
έδόθη στόν τότε Υπουργό Εξωτερικν
Αντνη Σαμαρά , είχε τήν άξία της. ΣυμΚΛΕΙΔΩΝΕ έντός τν προσεχν έχει έγκατασταθεί τό πολιτικό στρατηείκοσιτετραρων ή συμφωνία άμυντικής γείο της άντιπροεδρίας της τουρκικής κυβερνήσεως Δεύτερον , διότι ή έπιστολή
του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικν
θά περιέχει σαφείς άναφορές για θέματα πού άποτελούν τήν καρδιά τν θέσε
συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ. Και πα ρά τό γεγονός ότι ή πατρίδα μας δέν λαμ
βάνει ς άντάλλαγμα όλα όσα άκριβς
θά ήθελε , έν τούτοις τό περιεχόμενό
της άλλά και ή έπιστολή Μπλίνκεν πού
θά την συνοδεύει συνιστούν, συμφνως
βάνουν τά έξής σημεία:
Οί ΗΠΑ άποκτούν βάσεις σέ τέσσερεις νέες περιοχές τής έλληνικής έπικρα
ων της έλληνικής έξωτερικής πολιτικής .
ΟΟΥπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας
πρός διπλωματικές πηγές , στρατηγικό άφού συνηντήθη έπί δίωρο μέ τόν Πρω
κτύπημα στήν Τουρκία τού Ταγίτ Ερντο- θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί έλαβε τίς κατευθυντήριες δδηγίες για τό τελι κόστάδιο τής διαπραγματεύσεως , άνεχ ρησε χθές για τίς Ηνωμένες Πολιτείες.
Έκεί δπου αύριο, Πέμπτη, θά ύπογράψει
γάν. Πρτον, διότι δ άμερικανικός στρα .
τός άποκτα στρατηγείο στήν Άλεξανδρούπολη λίγα χιλιόμετρα μακριά άπό
τά έλληνοτουρκικά σύνορα . Εκεί πού
Εμφύλιος Πόλεμος μέ τήν έπίθεση στό
άστυνομικό τμήμα ) , στό Στεφανοβίκειο
Λαρίσης, στήν Σούδα (δευτέρα βάσις) και
στήν Άλεξανδρούπολη . Στό στρατόπεδο
Γιαννούλην δπου άρχισαν σιγά-σιγά νά
κατασκευάζονται νέες ύποδομές γιά τήν
NKOS Δένδιας
Αντονυ Μπλίνκεν
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπιστρέφουν
τά Λατινικά στίς
Πανελλαδικές
Οι άνεμοι τής διαίρεσης
Έκτός ή κυρία Γεννηματά,
στό βάθος όκ. Παπανδρέου
ΗΝΟΜΙΚΗ διαμάχη γιά τό άν τά Εθνικά Συντάγματα λος , είναι ότι ή Ελλάς ύπήκουσε στήν Κομμισσιόν
και κατ' έπέκτασιν τό έσωτερικό έθνικό δίκαιο των
χωρν μελων της ΕΕ είναι ύπέρτερα σέ ίσχύ κείμε- άστηκε νά ύποκύψει στό μό -αίσχρό τελεσίγραφο ,
να του κοινοτικού δικαίου ή όχι, δέν ξεκίνησε άπό
την Πολωνία. Ξεκίνησε άπό την Ελλάδα τό 2004 σε
έντελως διαφορετικές συνθήκες γιά νά -μετακομί - πρός τόν ύφυπουργό Οίκονομίας Χρήστο Φλια, ότι
σεν στήν Γερμανία καί τήν Γαλλία και νά καταλή- τυχόν έλληνική έμμονή στήν έφαρμογή του νόμου
ξει σήμερα στήν Πολωνία και την Ούγγαρία . Τις τέ - θά σήμαινε δραστική περικοπή των κονδυλίων του
ως άνατολικές χρες που κατά τόν Ντόναλντ Ράμ - Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης!
σφελντ, τόν Υπουργό Άμυνας του Μπούς , άποτελούσαν τήν Νέα και έλπιδοφόρο Εύρπη . Ή
διαφορά μεταξύ Ελλάδος και των λοιπων κρατν χρεωκοπίας τό Βερολίνο έκανε αύτοκριτική γι' αυτή
ήταν ότι ή χρα μας προσαρμόστηκε έκουσα άκου-.
σα στίς άποφάσεις του εύρωπαϊκού ίερατείου , άν
καί δικαιθηκε άργότερα έν μέρει μέ άπόφαση του γνωρισε ότι τήν μεγάλη εύθύνη γιά τήν χρεωκοπία
Ευρωπαϊκου Δικαστηρίου . Η διαφορά έπίσης είναι εχαν οί διεφθαρμένοι διαπλεκόμενοι όλιγάρχες.
ότι ή Ελλάς στήν έπίμαχη υπόθεση για τόν βασι- Δυστυχως, όμως, σέ όλες τίς άλλες περιπτσεις που
κό μέτοχο σέ ΜΜΕ καί στό έρτημα για τήν ίσχύ ακολουθησαν -πρτες έσυραν τόν χορό της άμφι
του άρθρου 14 του Συντάγματος γιά τά άσυμβίβα- σητησης τής κοινοτικής έννομης τάξης ή Γερμαστα στίς ίδιοκτησίες ΜΜΕ και προμηθευτν του Δημοσίου, δέν έπιχειρηματολόγησε ότι τό Σύνταγμά Της Πολωνίας-ούδέν μέτρο έφηρμόσθη έναντίον
της ύπερέχει του κοινοτικού δικαίου, άλλά ότι είναι
συμβατό μέ τό κοινοτικό δίκαιο . Θέση, που άργότε - καταπάτησε τήν εύρωπαϊκή νομοθεσία . Γ' αύτό σήρα δικαιθηκε μέ σκέψη στήν άπόφαση του Εύρω- μερα τρέχουμε . Εύρπη τρέχει έντρομη άπό τόν
|παϊκού Δικαστηρίου, ή όποία έπέτρεπε στήν βά
ση της άρχής της άναλογικότητας τήν καθιέρωση στους κόλπους της , μετά τήν άπόφαση της Πολωάσυμβιβάστου μεταξύ ίδιοκτήτη ΜΜΕ και έργολά - νικής Δικαιοσύνης, της 7ης Οκτωβρίου 2021.
βου ή προμηθευτή τού δημοσίου . Ή διαφορά, τέκαι στήν εύρωπαϊκή προσέγγιση, έστω καί άν χρειΣΤΑ ΛΑΤΝΙΚΑ θά έξετασθουν δριστικς στίς Πανελλαδικές του 2022 6λοι
οί ύποψήφιοι μέ κατεύθυνση τις Ανθρω πιστικές Σπουδές . Στά Λατινικά, τά όποία
είχε καταργήσει ή Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ προκαλντας πλήθος άντιδράσε
ων , θά έξετασθούν καί έκείνοι πού συμμετέχουν έκνέου στίς Πανελλαδικές , και
δέντό έχουν διδαχθεί ς έξεταζόμενο μάθημα . Οι δηγίες γιά τίς έφετινές έξετά
σεις περιγράφονται στό ΦΕΚ . Τό μάθημα θά άντικαταστήσει αυτό της Κοινωνι
ολογίας. Οί ύποψήφιοι τής όμάδος προ
σανατολισμού Ανθρωπιστικν Σπουδν
θά έξετασθουν είς τά έξής μαθήματα: Νε
οελλήνική Γλσσα , Αρχαία Ελληνικά,
της Επιτρόπου Ντανούτα Χιουμπνερ πρός τόν τοτε 'Υπουργό Εσωτερικν Προκότη Παυλόπουλο και
Ηδιαφορά, τέλος τέλος, είναι ότι στά χρόνια της
(σελ.4)
του τήν μή παρέμβαση διά του Ίρλανδού Επιτρό που Ανταγωνισμού Τσάρλς Μακκρήβυ , καθς άνε12 μίλια καί κήρυξη
ΑΟΖ τρα!
Συνέχεια στήν σελ.4
νία καί ή Γαλλία μέχρι νά φθάσουμε στό κρεσέντο
του Δρος Προδρόμου Έμφιετζόγλου *
τν χωρν μελν των όποίων ή έθνική δικαιοσύνη
ΠΑΝΩ άπό είκοσι χρόνια τονίζω, ύποστηρίζω καί έμμένω στήν άπόλυτη
άναγκαιότητα νά έπεκτείνουμε τά
χωρικά μας ύδατα στά δδεκα μίλια,
όπως δικαιούμεθα σύμφωνα μέ τό Δ
καιο της Θάλασσας καί τόν άντίστοιχο
Έλληνικό Νόμο . Όμοίως , τονίζω ότι
πρέπει νά κηρύξουμε τήν ΑΟΖ σύμ φωνα μέ τίς άπόψεις μας . Πρίν άπό δέκαχρόνια, σέ όμιλία μου στήν Παλαιά
Βουλή, έτόνισα ότι θά μπορούσαμε νά
ίδρύσουμε τήν Εταιρεία Ύδρογονανθράκων της Ελληνικής ΑΟΖ και
νά τήν τιτλοποιήσουμε . Μέ αύτόν τον
Η ένεργειακή κρίσις τού 1917
στήν Αθήνα: κουζίνες
μέκάρβουνο, Ψυγεία μέ πάγο
καί σίδερα Φαποράκια
φόβο της άνάπτυξης νέων διαιρετικν τάσεων μέσα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γράφει ό Ελευθέριος ΓΣκιαδας
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Σέ δίχη παραπέμπονται
27 άτομα για τό Μάτι
μέπρόταση του Είσαγγελέως
Κεφαλή .
ρωμαϊκν
χρόνων
θαλάσσια
ΠΕΝΝΙΕ
σουμε κεφάλαια άπό Ελληνες του
έσωτερικου καί του έξωτερικού , μέ τή
συμμετοχή τους στό μετοχικό κεφάλαιο, καί νά άποφύγουμε τά μνημόνια
που κατέστρεψαν τόν ίστό , τόν άνθό
άλλά και τήν οίκονομία της χρας.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
περιοχή
Πρεβέζης
. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν καπνό ήδη
πρίν άπό περίπου 12.300 χρόνια, όπως άνεκά
λυψαν έπιστήμονες στίς ΗΠΑ . Τά ευρήματα δείχνουν ότι ό καπνός έχρησιμοποιείτο άπό μερι κούς άπό τους πρτους άνθρπους που έφθα.
σαν στήν Άμερικανική ήπειρο , τούλάχιστον
9.000 χρόνια ένωρίτερα άπό ό, τι έπιστεύετο
έως τρα Οί προηγούμενες ένδείξεις άπό πίπε
καπνίσματος είχαν όδηγήσει στήν έκτίμηση ,
ότι οί πρτοι χρήστες καπνού ζούσαν στήν
προ-γεωργική Βόρεια Άμερική πρίν άπό περίπου 3.000 χρόνια Οί έρευνη τέ, μέ έπί κεφαλής
τόν Ντάρον Ντιούκ του κέντρου άνθρωπολογικν έρευνν Far Western Anthropological
Research Group στήν Νεβάδα, πραγματοποίησαν άνασκαφές σέ Ενα καταυλισμό κυνηγν
στήν περιοχή Γουίσμποουν στήν Ερημο τής
Μεγάλης Άλμυρής Λίμνης στήν Γιούτα. Έκεί
ένετόπισαν τά άπομεινάρια τεσσάρων καμμέ
νων σπόρων καπνού , τους όποίους πιστεύεται
ότι οί άνθρωποι είχαν μάλλον μασήσει. Σέ συν δυασμό μέ άλλα εύρήματα , άπεκλείσθη ή πιθανότης ό καπνός νά έχρησιμοποιείτο ς καύσιμη ύλη ή νά έτργετο άπό τά ζα.
Εφθασα στό σημείο νά έπικαλεστ τή ρήση <πάταξον μέν , άκουσον δέν . Άλλά δυστυχς οί Κυβερνήσεις άντελήφθησαν και έφήρμο σαν μόνον τήν πρτη φράση: Πάταξον . Καί προσπάθησαν άνηλες
άπό την έποχή του Σημίτη μέχρι σήμερα νά μέ καταστρέψουν οίκονομικά , στε νά μήν τούς ένοχλουν οί
Έθνικές μου θέσεις . Αποτέλεσμα, οί
Τουρκοι σταδιακά προχρησαν στά
Λεπτομέρειες στήν σελ7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μπορούμε μιά χαρά καί άπό μόνοι μας..
δί . Φοβήθηκα πολύ μόνο
στόν σεισμό του 1981 , που
μέ βρήκε μακρυά άπό τό
σπίτι μου καί μέχρι νά φθά - προσεκτική .
σω στόν Πειραιά άπό τήν
Αθήνα (Εκανα δυόμισι ρε )
Ετρεμα άπό τήν άγωνία γιά
τό Τί θά εύρισκα έκεi!
στική τής συμφοράς;) πού μέ
τό που θά γίνε σεισμός, Τόν
τiς σημερινές άκρότητες- και άποδίδουν στήν γκαντεμιά
του Μητσοτάκη! Υπήρχαν
κάποιοι καθηγητές σεισμολογίας , άλλά όλοι oί δημοσιογράφοι, γνωρίζαμε καλά
ότι ή συγκεκριμένη έπιστήμη βρισκόταν (καί βρίσκεται)
νία καί οί ξφημερίδες . Η ένημέρωση ήταν ήρεμη-χωρίs
ΗΕλλάς είναι χρα σεισμογενής . Τό μαθαίναμε στό
δημοτικό σχολείο . Και oί δάσκαλοι μάς εγαν. (άπό το
Τέ) κάν γίνει σεισμός , μπαί νουμε κάτω άπό τά θρανία
καί δέν στεκόμαστε ποτέ κά
τω άπό τήν δοκό τής πόρ .
ταS . Θυμάαμαι άρκετούς σεισμούς , άπ' όταν ήμουν παΣυνέχεια στήν σελ 3
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Δέν ύπήρχε τό διαδίκτυο,
δπου, έπειτα άπό κάθε σεισμό
περιμένεις . λλους δέκα Δέν
ύπήρχαν τά κατευθυνόμενα,
ύποπτα τρόλ ( άλήθεια,
αύτά θά τά ψάξει ή ΈξεταΕπί τη 71η έπετείω του θανάτου
του άειμνήστου Διευθυντού της στίας
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ
Τότε ύπήρχε ή κρατι κή τηλεόραση και ραδιοφω
έτελέσθη μνημόσυνον
και έψάλη τρισάγιον έπί του τάφου του .
Συνόχεια στήν σελ3
13-10-2021 ο