Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

18oC, 21:00

16oC - Υγρασία 71%-92% - Άνεμοι: ΝΑ-ΒΑ 0-1μπ. Ανατολή ηλίου: 07:47 - Δύση ηλίου: 19:04

€0.80

Oýôå Ýíá ÉÅÊ, ìùñÝ!

Η εργασία αξιώνει τα πάντα. Ο χρόνος και οι δεξιότητες των παραγωγών δίνουν τη δυνατότητα της τιμολόγησης των υπηρεσιών και των προϊόντων. Το ίδιο το κεφάλαιο δεν
είναι αυτοφυές. Άλλωστε δεν υπήρξε ανέκαθεν. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την συγκέντρωση της παρακρατημένης τιμής της εργασίας. Και μόνον απ’ αυτές τις σκέψεις, που δεν γίνεται να μην λογίζονται ως κοινής αποδοχής, αντιλαμβάνεται ο
«πάσα εις» την αξία της κατάρτισης. Ως προς τα καθ’ ημάς, την ποιοτική ενίσχυση της αξίας της εργασίας των ανθρώπων του
τουρισμού, που έτσι κι αλλιώς είναι ο πυρηνικός φορέας της ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας της Κέρκυρας. Γι’ αυτό και η
πάνδημη απαίτηση της αποκατάστασης της λειτουργίας του ΙΕΚ. 3»

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5451

ÊÏÉÍÇ ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÙÍ ÅÊÐÑÏÓÙÐÙÍ ÔÙÍ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÖÏÑÅÙÍ

Êéêßëéá ðÜñå èÝóç ãéá ôï ÉÅÊ

ÌðéÜãêçò (Êéí.Áëë.):
×ùñßò õðáëëÞëïõò
ôï ÉÅÊ, áëëÜ ìå
«ðëáóìáôéêü» ó÷Ýäéï
áðü ôçí êõâÝñíçóç!
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνάντηση με τον
Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Κέρκυρας σε μια κοινή
προσπάθεια για την διάσωση
του ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων, το οποίο επί της ουσίας
έχει κατεβάσει «ρολά», λόγω
της απογύμνωσής του από εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, με τελευταίο πυροτέχνημα την παραίτηση του Δ.
Μπακύρα από την θέση του
Διευθυντή!
ΣΕΛΙΔΕΣ

6&7»

Åðåñþôçóç ãéá
ôï Éíóôéôïýôï Åëáßáò
ôçò ËÁÓÕ
óôï ðåñéöåñåéáêü 9»

¼÷é óôéò
óõã÷ùíåýóåéò
ôìÞìáôùí ëÝíå
ïé åêðáéäåõôéêïß
ΚΕΡΚΥΡΑ. Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων πραγματοποίησε
χθες το μεσημέρι η ΕΛΜΕ με σημείο αιχμής τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛΙΔΑ 5»

Ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò ìïõóéêïåèíéêÞò ìíÞìçò

Óôï åðßêåíôñï ôï ãõíáéêåßï ôìÞìá
÷Üíôìðïë ôïõ Öáßáêá 13»

ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΝΑΣ • 10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα