Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗιπΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη 12
ωβρίου 2021
Πρόβου, Ταράχου και Άνδρονίκου μαρτ. Δομνίνης μάρτ .
Σελήνη 6 ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 7.31-Δύσις ήλίου 6.52
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές καί νοτιοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 17β.
Άριθμ φύλ. 42084
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΡΟΛΟΣΤΗΣ ΜCROSOFΤΚΑΙ ΤΟΡΑΤEΒΟΥΜΕΤΟΝ ΜΠΡΑΝΤ ΣΜΙΟ
Τήν Σούδα> του Διαδικτύου
έγκαινίασε ό
Πρωθυπουργός
Μείζονος γεωπολιτικής σημασίας ή βάσις δεδομένων χιλιάδων έπχειρήσεων στό Κορωπί
Εύαίσθητες πληροφορίες άπό τά Βαλκάνια, τήν άνατολική Εύρτη
καί άλλες χρες άποθηκεύονται στόν έλληνικό κόμβο
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ είναι ήδη έδ, και είναι μια έπένδυσις είναι της Digital Realty , μίας
ψηφιακή πραγματικότηςν. Γιά τόν λόγο έταιρείας πού είναι ό παγκόσμιος ήγέτης
αυτό ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έπί κεφαλής κλιμακίου ύπουργν,
μεταξύ τν όποίων ό ύπουργός Αναπτύξεως καί ό ύπουργός Ψηφιακής Διακυβερνή- ή 'Ελλάς καθίσταται κομβικό σημείο διασεως , έγκαινίασε τις έργασίες γιά την κατασκευή του Κέντρου Δεδομένων Date
Center) Αthens 3) στό Κορωπί, πού άναμένεται νά δσει τεράστια θηση στόν
ψηφιακό μετασχηματισμό της χρας . Ή
που άνήκουν στόν άμεσο περίγυρό μας . Αν διαχείριση όλων τν εύαίσθητων πληροφοκαι τό κέντρο βάρους τν σχετικν δηλσεων έδόθη στήν οίκονομική διάσταση τού
έγχειρήματος, πρόκειται γιά μίαν έπένδυση
στρατηγική , μέ τήν πλέον σύγχρονη έννοια .
Δίδει τήν δυνατότητα για διαχείριση δικτύ
ων και δεδομένων, έξασφαλίζοντας πρτα
τήν άσφάλειά τους άπό κυβερνοεπιθέσεις ρότης τής εύρύτερης περιοχής, Δέν είναι
και άλλες κακόβουλες ένέργειες Αύτό ση.
μαίνει περισσότερη άσφάλεια για τίς έλληνικές ήλεκτρονικές έπικοινωνίες και άμεση
ριν κρατν, έταιρειν και ίδιωτν άπό τις
προαναφερθείσες γεωγραφικές ζνες
Μιλαμε χωρίς ύπερβολή για μία Σού δα τού Διαδικτύου στήν όποία θά διασταυρνονται δεδομένα και πληροφορίες άπό
τις όποίες έξαρτάται ή στρατηγική σταθεστόν χρο τν data centers και πού έξηγόρασε προσφάτως τήν Landa Hellix.
Μέ την άνάπτυξη του κέντρου αύτου
βιβάσεως δεδομένων σέ δλη την εύρύτερη περιοχή , μέ δυνατότητα άναμεταδόσε
ως έγγράφων ήλεκτρονικού ταχυδρομεί .
ου γιά τά Βαλκάνια , τήν άνατολική Εύρ τη , την 'Εγγύς Ανατολή και άλλες χρες
τυχαίο δτι τό διαδίκτυο και ή διακίνησις
τν δεδομένων χαρακτηρίζονται άπό τος
φάσι του Κορωπίου
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ένεργειακή κρίσις
καί πληθωρισμός
άνατρέπουν
την έξοδο άπό την
ένισχυμένη έποπτεία
Αρχηγοί πού να άντέχουν τούς ρόλους
Αναβινει ή ίστορική
Μάνδρα τού Αττίκ
ΟΛΙΚΗ άνατροπή στόν σχεδιασμό της
οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως έπιφέρει ή ένεργειακή άκρίβεια καιοί
έπιπτσεις τν πληθωριστικν πιέσεων
στήν άνάπτυξη τής οίκονομίας. Στό οίκο
νομικό έπιτελείο έπεξεργάζονται όλα τά
νέα δεδομένα και δέν κρύβουν τήν άνησυχία τους καθς μέσα σέ ένα χρόνο ό
Δείκτης Τιμν Καταναλωτού διεμορφ θη άπό τό-2,3% στό +2,2% τόν περασμένο Σεπτέμβριο, έν όλες οί έκτιμήσεις
συγκλίνουν ότι ή άνοδική πορεία του δέν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ μέ προσοχή χθές τήν ίδιαίτε- μέσω της Νεολαίας τής όποίας χρημάτισε Γραμ
ρα ένδιαφέρουσα συνέντευξη πού έδωσε στήν ματέας, άποτελεί γέννημα θρέμμα Τά έρωτήμαΕΡA, στήν έξαιρετική συνάδελφο Εύαγγελία τα δύο : Καλός είναι , γιά πρτος κάνει; Ποιόν συμΜπαλτατζή, ό εύρωβουλευτής και ύποψήφιος για φέρει ή έκλογή του; Τήν ΝΔ ή τόν ΣΥΡΙΖΑ, Ξεκινω
τήν Προεδρία του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης , άπό τό δεύτερο: στήν πολιτική δέν μπορείς νά κάΕίχα τήν εύκαιρία νά γνωρίσω τόν διεκδικητή σμούς. Τους βλέπει Θεός άπό ψηλά και γελάει .
του θκου της Φφης Γεννηματα πρό διετίας σέ
μία κλειστή ήμερίδα πού διοργάνωσε το Δίκτυο
για την Μεταρρύθμισην τής Αννας Διαμαντοπούλου στό ξενοδοχείο Οympic Royal , καί μου είχε κάνει κη καί παρενέβη εύθέως στήν έκλόγή της ΝΔ ύπέρ
έξαιρετική έντύπωση Είχε μιλήσει γιά τήν πορεία του! "Εδωσε εύλογία σέ δύο έπιχειρηματίες που
της Ενωσης και έδειχνε άπελευθερωμένος, κλυμέ - είχαν ποντάρει τότε στόν Απόστολο Τζιτζικστα
νος" , καμμία σχέση μέ τήν δημόσια είκόνα του στίς νά ρίξουν τό βάρος του στήν έκλογή του κεύκοτηλεοράσεις , όπου συνήθως έμφανίζεται σφιγμέ - λου , όπως τόν θεωρούσε , Κυριάκου. Γιά τήν ίστονος, κσάν νά έχει καταπιείλοστάρν πού λέει και ή ρική άκρίβεια οί έπιχειρηματίες ρτησαν τό περι
νεολαία. Πήρα τό θάρρος μάλιστα καί τόν ρτησα βάλλον του ατί νά κάνουμε στόν δεύτερο γυρον
στό τέλος της ήμερίδας γιατί δημοσίως είναι τόσο
ακλειστός, και ή είλικρίνεια μέ τήν όποία μου άπάντησε μέ έξέπληξε: Καμμιά φορά έχω άγχος γιατί
ή μητέρα μου είναι πολύ αύστηρή!ν πάντησε μέ το φιότητα του αεύκολου Κυριάκου τής "οίκογεχαρακτηριστικό κρητικό ήχόχρωμα στήν φωνή του .
νεις τέτοιους ύπολογισμούς καί τέτοιους σχεδιαΟ Αλέξης Τσίπρας , όπως έχει άποκαλυφθεί
στό διαδίκτυο, ύποτίμησε τόν Κυριάκο Μητσοτά( (σελ. 7)
Ή όμοψυχία
του 1%
και έλαβαν ίσχυρή σύσταση υπέρ Μητσοτάκη.
Για νά ένισχυθεί περαιτέρω μάλιστα ή υποψητου Σπυρίδωνος Τσάλλα %.
νειοκρατίας", κυκλοφόρησε ή Αύγή", παραμονή της έκλογής άρχηγού της ΝΔ, μέ προβοκατόριΤο ΠΟΛΙΤΙΚΟ προσωπικό τής Ελληνικής Δημοκρατίας άπό τό τέλος του
Β' Π.Π. έως και τό 1965 διαχειρίστηκε τήν πιό εύαίσθητη γεωπολιτική
Ισορροπία που ύπήρξε θεμελιωδς
στόν δυτικό κόσμο : ή χρα θά ήταν
μέ τους συμμάχους καί νικητές ή μέ
τους ήττημένους
Η έμφανής παρέμβαση των
Αγγλων καί ή άφανής παρέμβαση
των Αμερικανν διασφάλισε μέν ότι
δέν ένταχθήκαμε στήν όμάδα χωρν
τής δεύτερης (χρονικά) πολιτικής έπι-.
λογής του Γεωργίου Σημίτη, δηλαδή
τν συντρόφων του Άρη Βελουχιτη , άλλά δέν μπόρεσε νά άποφύγει
τήν πρτη του πολιτική έπιλογή , δηλαδή τν συντρόφων του Σπυρίδωνα
Μερκούρη , ήγέτη του μόνου νομίμου
κόμματος τήν περίοδο της κατοχής .
Τό 'Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος , δηλαδή ένα σοσιαλιστικό κόμμα ,
ήταν τό πολιτικό πέπλο τν συνεργατν της δημόκρατικά έκλεγμένης
σοσιαλιστικής κυβέρνησης τής Γερ
μανίας μέ ήγέτη τόν Αδόλφο Χίτλερ,
όμοϊδεάτη του ήγέτη του έπίσης σοσιαλιστή ήγέτη της Ιταλίας Μπενίτο
Ή Ούγγαρία και ή Πολωνία
στέλνουν τήν Κομμισσιόν
στό Εύρωπαϊκό Δικαστήρο
Γιά τούς δικούς μου κδικες αύτή ή άπάντη- κο άρθρο ύπέρ του Εύαγγέλου Μεϊμαράκη , γεγοση , ό σεβασμός στήν οίκογένεια και στούς γεν- νός που ένόχλησε σφόδρα τους ψηφοφόρους της
νήτορές μας , ήταν έξόχως ένδιαφέρουσα. "Εδει - παράταξης. Τά λοιπά είναι γνωστά : Ο κάχαστος.
χνε άνθρωπο μέ άρχές . Από τότε δέν έτυχε νά μι λήσουμε ξανά. Σήμερα ό Ανδρουλάκης φιλοδο- που οι δικοί του άποκαλούσαν ύποτιμητικς μέ τό
ξει νά ήγηθεί ένός πολιτικού χρου, του όποίου
έχασε μέ όκτ μονάδες τίς έκλογές άπό έκείνον
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Βιομηχανίακυκλωμάτων
μεταναστν πολεμά
την Ελλάδα
Τόν Δεκέμβριο
ξεκινά ή άνάπλασις
τής Πανεπιστημίου
. ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. ιά σχεδόν 33 χρόνια έζησε ς έρημίτης σέ ένα
νησί τής Μεσογείου, όπου ήταν ό μόνος κάτοικος
Ο Μάουρο Μοράντι, Υνωστός ς Ίταλός Ροβινσν Κρούσος, ήταν ό φύλακας του νησιού Μπουντέλλι κοντά στήν Σαρδηνία, άπολαμβάνοντας Τήν
σιωπή, Τήν μοναξιά και τήν γαλήνη Τής φύσεως
ζντας σέ μιά παλιά πίτρινη καλύβα τής παραλί
as, Τά όμορφα πράγματα όμως φθάνουν στό Τe
λος τους Μετά άπό χρόνια άντιπαραθέσεως μέ τις
άρχές του θαλασσίου πάρκου που ήθελαν νά τόν
έκδιξουν γιά νά μετατρέψουν τό νησίσέ περιβαλ λοντικό παρατηρητήριο, ό Μοράντι άπεδέχθη τήν
μοίρα του Αφού δημοσίευσε ένα μήνυμα παραιτήσεως , έφυγε άπό Τό νησί .
HANΘΕΛΛΗΝΙΚΗ έπίθεσις γιά τό μεταναστευτικό
είναι κένορχηστρωμένην . Ακριβος ότως κατήγγειλε
χθές στήν Βουλή δ ύπουργός Μεταναστευτικής Πο:
λιτικής Νότης Μηταράκης, ή χρα μας εύρίσκεται
είς τό στόχαστρον διαφόρων που θέλουν νά μας κα
ταλογίσουν εύθύνες για δήθεν έγκλήματα είς βάρος
ΑΡΧΙΖΟΥΝ τόν Δεκέμβριο τά έργα τής τελικής άναπλάσεως της δδού Πανεπιστημίου , μέ τόν Δήμο Αθη
ναίων νά ύπόσχεται τηνάναβάθμιση του κέντρου πού
δέν θά έχει νά ζηλέψει σέ τίποτε άντίστοιχες περιοχές
μεγάλων εύρωπαϊκν πόλεων. Η άνάπλασις τής Πανεπιστημίου θά προσφέρει έπί πλέον 19,3 στρέμματα
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήχρυσή Μαρία Κάλλας καί ή άπουσα αίσθητική
. Φιλόξενο καταφύγιο στήν Λιμνοθάλασσα Κα
λοχωρίου έχουν βρείοί λαγόγνροι, ένα είδος σκιούρων, πού κτρυπούν τήν περιοχή μέ τά δεκά
δες λαγούμια Τους και έχουν δημιουργήσει τήν
μεγαλύτερη άποικία τού είδους στήν Ελλάδα! Τά
στοιχεία προέκυψαν άπό την καταγραφή του λα
γόγυρου , που ύλοποιεί όμάς του Τμήματος Bιολογίας καί Κτηνιατρικής του ΑΠ , μέ ύπεύθυνη τήν έρευνήτρια Λήδα Ράμμου κΗ καταγραφή
μας ξεκίνησε άπό Τόν περασμένο Μάρτιο , όπότε
και ξυπνάει τό ζο άπό τή χειμέρια νάρκην δη λνει ή κ Ράμμου .
Καί μήν άκούσουμε πάτο . Η σύγχρονη Ελλάς δέν λιΤiς αφρότητες του είδους
κόταν έχεις τόν Παρθεννα
τόν ναό τού Επικουρείου
Απόλλωνoς, Τόν ναό τής
Αφαίας Αθηνάς , τουs στυλους του Όλυμπίου Διό,
ή ποιός είναι ό δημιουργός
μιάς Υλυπτικής συνθέσεως .
ή όποία έκτίθεται σέ δημόσια θέα .
Γεγονός άναμφισβήτηκάνεις τά άγάλματα; διότι
όλα αύτά είναι κάλλα λόγια
νάγαπόμαστε .
έχει Ιδιαίτερη έκτίμηση στά
άγάλματα και τά γλυπτά,
γενικς , Η Αθήνα , ή δποία
θά Επρεπε νά είναι γεμάτη άγάλματα και προτομέ, είναι ή πτωχότερη πόΠερπατάς στούς δρόμους τής Πράγας , Τής Βουδαπέστη , τής Βιέννης , τής
Ρμης , τν Παρισίων , Του
τόν ναό τού Ποσειδνος στό Λονδίνου , καί κάθε τόσο
Ποιά να τάγλυπτά στά
δποία μπορε νά σταματήσει
δτουρίστας στήν Αθήνα; Δέν
Βά έπρεπε στόν ραίο πεζότρα
έχουμε φωνή!
Ανανεωμενη καιη κομη πιο δυνατη!
λη Τής Εύρπης σέ μνημεία Σούνιο, τό Δίον , τους Δελφούς , τήν Βεργίνα , τί νά τά
σταματάς γιά νά διαβάσεις δρομο Αποστόλου Παύλου
σέ ποιόν άνήκει το άγαλμα
P pontos ews
και γλυτπτά.
Συνόχεια στήν σελ.4
12-10-2021 .