Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής - Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Ap. φυληου: 4295
Σάμος , Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021
Με τον Πρωθυπουργό συναντήθηκε
ο Χριστόδουλος Στεφανάδης
Μητσοτάκης από τη Σάμο:
<Δέσμευση για ασφαλή και δίκαιη
φύλαξη των συνόρωνν
Με τον κυράκο Μnτooτoκη συνοντήoηκt tη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου , ο βοευ
σσ εnκopότστα , aλά και για σοβαρά ζτήματα nou αφοpούν τον Νόμο .
κατοίκου 0εματα ουγκονυνν , δη .
υφunoupγός στον nρωθυπουργό με oρμοδιότητα
onoκατόστοen των σεομonoθν και το
ματα nou οφορούν την anoκaτόστηoη
των μονοδων υνεiος της teμου. της Ευχοοστι θερμο τον κ Πρωθυnoupyό
νός όφησε να εννon8εί ότι tpκoντα aΛλαγές στο
νομοθετκό naioo nου οφορά στην anooτόστοση
οεομonnκτων nepoον ennd κο στη Aεπουογiα
τς ΔΑΕΟK ctθuvoη Αnoκατόστοσης Εnnτσευν
Φυοικν Κατοστροφν.
Γd μέχpι oήμερα και ότι θα κάνει στο
το τμήματα του nανεπιστήμιου Αrοίου ο ΒυAευτής Σάμου .
Βοσκά σnμεία nou τονισε ο Κυριάκος Μητοοτάκης
Ερτηση Α. Μιχαηλίδη για τα
προβλήματα σε δημόσιες δομές
Υγείας στη Σάμο
χρο του nρnν κέντρου Ynooonς κο Τουτononeς
Ερτησ γιo την έλψn στήρξης npος τς δημόσες δομές ηνείας της Σ
κατά τη δάρκεια εnioεψης του κ . Μητοοτάκη στη
εκτου συνεγις νο τη νtο ΚEΔ ηστη Ελεγμενη Λσ Αξωματικν opοpoς 1όμου Υnounμa x
npen vo tuouν κοεσττος npoστοοος Η ε nep ματκού υμβοuου κ. npyο Κολtpo Σtη toμο mωon nou δεν nopouν όουo , να εnστροφούν βόοε
τmν aνoκούφoη tuv oεσμoηo0ν της 50ής Οκτωβρί
eνoγκες nοpoής φυοστρής στηpnς ου 2020. Το unόμηpα της Γνωμoδοτικής Εnτpormς βρέθnκε κα ο δήμορκος των Φούρνων , κ .Δημήτρης tων δ0vν ουμφωνν συς κρες npotεuoς τους
της Σάμου , ανάγκες μόστο οι onoς | Σόμου , της nεppέρεος Βopείου Αγοίου , εnσε npopήματος neιφnς 2 δκοτήτων κοθηmτν Ευρωnois Eνωσης . Τουροίος του 2016rea του σειομού , καταλήγοντος ο Α
κω o o n| Στη Σάμο ο Αρχηγός Λιμενικού
Σματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
D Mo ω oo τ Goo τομου Ν Στεpονή Αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης
στο νοοοκομείο 1όμου κος κα τ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Και Πάλι η Τουρκία...
Σόμου N .
κπτη του Noooομείου Σομου , κ Νio
Την niμη 50 Eεnτεμβpίου , κοι τnν Πopooκεun tn Οκtuppiou , Αρxηyoς του Aμενιού Σματος - Ε εvtou rpoxnntxtς δοδoεκ οό Τοupκouς αξωμο .
και μονοκλωνκο αντοματο . Το τε .
δεκδντος συνεχς, στο τtλoς, κou θ0 ερδίoεις
χοprynoε τmv onορoίτntη φροντίδα |
6εpanίες οσθενν nου να σημεθεί
8pοu , μερκά onμείο της . Το καθεστς των νηooν του
μεταβούν οε νοοκομεία της Αθήνος Μ
Το δεύτερο othoς ης εpuτonς Μoc τoνοε επionς ότι γα nρτη φορ
Λωtaνης του 1925. Εκεί oτως ορατo ένo κοθεστς
νουτικές
νο βήμα , την rpoκnpuξη της θέσnς να
το Νοοοκομείο Eομου
στρατικοηoinonς της μνου κα της Σομοθράκης στο
Κανείς ασθενής με κορωνοϊό
και του
στη MΕΘ
txonoingη Τμβου Τενίδου κοι Λeyοuον, οστόοο .
του Μοντρέ , nou aκόμη και oημερα anoτελtί τη pοση
νo tηv npootγoη wν σετκν ζηtnμάτων κα oρo
εύoν npoηγηeεί δύο γννοίκες οσδενείς, Σομιακής κατσγωγής, 52 κοι 89 ετν
μενη ημέρα . Τρίτη , 5 Οτωβρίου , το
κοι τα δύο συτά νηoά Το καθεστς των δωδεχανή .
οων διαμορφθrε με βoση τη ουνθnn Εrης των
89 ετν, Enign τmν δn Οκtωβρiou .
στους Συμμάκους κοι την Iτoλa . Η Συνθήη ουτή όντως
npophtnει nλήρη anoστρατικonoinon ouτν των nερ
τες και τα nnnpuaτο ουτν.
Srς neppeρεoκής Δοίnonς Λμενκού tματος Στο nnoioο τη enioεψής tου nopευρέ0n tmv nοότι το nonύ κοντνά στυς τουρκικές ακτές νηoό δεν ea
ρooκευή , 1η Οκτωβρίου , στην τελετή nopόδοσης
στρστικοnoinon ouνεριακν nεpoxv oυνέβολε στην
Εn0e τν Τετopτn 6 Οtuβεiou . κe Einεκ νupω ono tην αντμετωση | Δ0ρκεα τ uνit τou aαn νο t n. Και στη ουνεχεια ουνοδεύοντος τον κ . Πρωθunou nou ano ένα onμίο και μετό Δεν ανιστοχουρον στν
Εντατικής ερontioς του fεvoύ No, Euoμοστε σε onouς τοία ooppσn Aοnς και ενημερωn εκτενς mo τo tpyo κeι τη
eροστηpότητo του καδς κe ιo ta nροβλήματο α0υ000 ε0 noυ εntελoύν, tον εnoγγελμaυομό
και τη φoυμία nou επόενύουν καθημερνά στην
54 ετν , poεpόμενο anό τη Λέρο , ο δυνατοί στο onio tοuc τυνείουμε nou aντιμετωηζε, εν εε τmν ευκοφία νο συνομ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα