Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9- Κυριακή 10
Όχτωβοίου 2021
ΠΜΗΙακβου άποστ . Αβραάμ του δικαίου
Σελήνη 3ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.28-Δύσις ήλίου 6.56
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 18β.
Άριθμ. φύλ. 42082
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
HEMΜΟΝΗ ΤΗΣΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΝΙΣΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΚΡΕΜΛΙΝΟ
Ποιοί εύθύνονται γιά την έχτίναξη
τν τιμν του φυσικού άερίου
υ ομέτν Π
25 δια εύρ ένισχύσεις πρός τά νοικοκυριά άπαιτουνται έως τόν Μάιο για να γλυτσουμε
την ένεργεακή φτχειαΑσπιρίνη> τά 500 έκατ. εύρ-Το άλμα άπό 3,6 στά 92,8 εύρ
στοιχεία του ΔΝΤ, θά τρέξει στό 6,0% και
μέ προοπτική να διατηρηθεί στά ύψηλό γιά άπανθρακοποίηση στό πλαίσιο άντιμεέπίπεδο τού 4,9 % τό 2022 (σέ σύγκριση μέ
3,49% τό 2020). Μέ τήν έκτιμμενη αύξηση
του ΑΕΠ στήν Εύρωζνη να τρέγει άκό. Ελεσμα οι ήλεκτροπαραγωγοί να έχουν
μα ύψηλότερα, στο 13,2 % σέ έτήσια βά- ράλληλα οί τιμές τν έκπομπν CO2 στήν
ση. Αύτή ή άπότομη οίκονομική άνάκαμνη άναπόφευκτα όδήγησε σέ πολύ ύψηλότερη ζήτηση ήλεκτρικού ρεύματος και.
φυσικού άερίου, πού άποτελεί πλέον βασι
κόκαύσιμο στήν ήλεκτροπαραγωγή , ίδίως
νάδων σέ Εύρπη καί ΗΠΑ μετά τά μέτρα
σοτήτων φυσικού άερίου , κάτι πού σύμφω να μέ δρισμένους άναλυτές έδρασε κατα EAΝ κάποιος ψάχνει νά άνακαλύψει μία λυτικά στήν έκτόξευση τν τιμν φ. άε ρίου, δμως στήν διεθνή άγορά αύτό πού
φαίνεται δτι έπαιξε καί παίζει πλέον κα
όλόκληρης της άλυσίδας ένεργειακν θοριστικό ρόλο είναι ή έκρηκτική αύξηση
τής οίκονομικής δραστηριότητας σέ Άσία .
Βόρειο Άμερική και Εύρπη μετά τά έκτεταμένα Ιockdown και τήν συνεπακόλουθη αύξηση της ένεργειακής ζήτησης
λοπλόκο Κρεμλίνο ς τήν κυριότερη-Μιλαμε για μία αύξηση του παγκόσμιου
ΑΕΠ τό 2021, πού σύμφωνα μέ τελευταία
Του Κ.Ν.Σταμπολή*
τπισης τής κλιματικής άλλαγής , μέ άπο συγκεκριμένη αίτία ή ένα ξεχωριστό λό γο πίσω άπό τήν ραγδαία άνοδο τν τιμν
στραφεί μαζικά στό φυσικό άέριο. Παπρτων ύλων και προϊόντων τίς τελευταϊες έβδομάδες , μάλλον θά άπογοητευθεί . Μπορεί έμείς στήν Εύρπη νά θεω
ρούμε τούς ακακούς Ρσσους και τό δοΕύρπη ξεπέρασαν τά e60/τόνο, δηλ. τριπλασιασμό της τιμής σέλιγότερο άπό δύο
χρόνια , καθιστντας άκόμα πιο άκριβό τό
ήλεκτρικό ρευ
Ό έμπνευστής του σχεδιου της κομμιοτο μετά τό κλείσιμο πολλν άνθρακικν μοαίτία για την μή παράδοση έπαρκν πο
Συνέχεια στήν σελ. 6
Frans Timmermans
πτού Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ό πληθωρισμός
<πολιορκίν
την οίκονομία
Ο Μητσοτάκης ς <Ελευθέρι09
Ό Τσίπρας ς <Οίκαδεν
Ποιοί είναι
οί πέντε νέοι Μητροπολίτες
πού έξέλεξε ή ΔΙΣ
ΡΕΚOΡ δεκαετίας κατέγραψε δ πληθω .
ρισμός τόν περασμένο Σεπτέμβριο κα
θς σκαρφάλωσε στο 2,2%, έπίπεδο πού
είχε να βρεθεί άπό τάτέλη του 2011, Τό
τσουνάμι στήν ένεργειακή άγορά, άλλά
και ή άνάκαμψις που καταγράφεται παγκοσμίως μετά τό άνοιγμα τής οίκονομί
ας άπό τά περιοριστικά μέτρα έχουν Τυροδοτήσει έντονες πληθωριστικές πιέ
σεις σχεδόν σέ όλο τό φάσμα της οίκονομικής δραστηριότητος , μέ τίς τιμές
σέ προϊόντα και ύπηρεσίες να παίρνουν
φωτιάν καί τά νοικοκυριά να εύρίσκο
νται σέ κατάσταση πολιορκίας . Τό ζήτημα τν ένεργειακν αύξήσεων άφησε
έντονο τό άποτύπωμα του και στόν πληθωρισμό , καθς είναι χαρακτηριστικό
πς οί τιμές του φυσικού άερίου στήν
έλληνική οίκονομία ηύξήθησαν κατά 108,5% σέ σχέση μέ τόν Σεπτέμβριο
του 2020, στήν πρτη θέση μέ τίς μετα βολές τιμν στόν πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ.
Είναι χαρακτηριστικό δτι άνατιμήσεις
ρεση τήν άποστολή έκστρατευτικού σματος στήν
ΔΕΝ ΑΠΕΚΑΛΕΣΕ τυχαία τήν Έλλάδα μικρή- ό
άρχηγός τής άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Η προ- Κορέα έπί Παπάγου καί είρηνευτικν έλληνικν δυσέγγισή του άνατρέχει στήν νετερη ίστορία της νάμεων σέχρες της Βαλκανικής έπί Σημίτη, ούδέχρας καί στήν άντίληψη που είχαν για τόν ρόλο της ποτε ή Ελλάς στίς δεκαετίες πού άκολούθησαν παοί κατά καιρούς ήγεσίες της . Η φράση "μικρή πλήν ρεσύρθη νά συμμετάσχεει σέ πολεμικές συρράξεις
έντιμος Ελλάςήταν ή άπάντηση της συντηρητικής μακριά άπό τό έδαφός της . Ο δικτάτωρ Παπαδόπουάντιπολίτευσης του Δημητρίου Γούναρη καί των φι- λος άρνήθηκε τό 1973 νά διευκολύνει στρατιωτικς
λοβασιλικν στό δόγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου τήν συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ στόν άραβο-ισραηλινό
για τήν Ελλάδα των αδύο ήπείρων καί τν πέντε θα - πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ (φοβήθηκε ότι τά άμεριλασσν . Ο μεγάλος Κρητικός είχε τήν άποψη, ότι κανικά πλοϊα που έλλιμενίζοντο στήν Ελευσίνα και
ή Ελλάς πρέπει νά ρισκάρει , νά έντάσσεται σε διε - έφεραν πυρηνικά όπλα θά έγίνοντο στόχος των σοθνείς άξονες, νά μπαίνει μπροστά , νά άναμιγνύεται βιετικν) και έπεσε άπό τήν έξουσία διά του Πολυσέ διεθνείς διενέξεις και σέ άντάλλαγμα νά κερδί - τεχνείου. Ο στας Καραμανλής πλήρωσε τό 2008
ζει έδάφη , έπιρροή , κυρος στήν διεθνή κοινότητα . άκριβά τήν άρνησή του νά στείλει στρατό στό ΑφγαΟ Βενιζέλος είχε ταχθεϊ υπέρ άποστολής έκστρα- νιστάν .
τευτικού σματος στήν Ούκρανία ένω ήγήθηκε της
Μικρασιατικής Εκστρατείας κατόπιν παρακλήσεως λοιπόν , οι κύριοι Μητσοτάκης καί Τσίπρας άνέπτυτων Βρεταννν . Οχι έξ αίτίας δικής του πρωτογε- ξαν ένα διαφορετικό δόγμα έξωτερικής πολιτικής
νους άποφάσεως .
dΑρπαξε τήν εύκαιρίαν, και θά του είχε βγει άν Κυριάκος μέ λογική Ελευθερίου Βενιζέλου έδειξε
περιοριζόταν στά παράλια . Η έκβαση της Μικρασιατικής Εκστρατείας (τήν όποία χρεθηκε μέ τήν δί - ξης της Ελλάδος σέ άξονες κρατων μέ άγορές έξοκη και έκτέλεση τν έξι ή συντηρητική παράταξη ) Πλισμων και άποστολή στρατευμάτων έναντι άνταλείχε μία στρατηγική συνέπεια: άναθερησε πλή- λαγμάτων στήν διαμάχη μέ τήν Τουρκία στό Αίγατο.
ρως για τά πολλά έπόμενα χρόνια τόν τρόπο σκέΨης τής έλληνικής έξωτερικής πολιτικής . Μέ έξα
Όλοκληρθηκε χθές τό άπόγευμα ή έκλογι
κή διαδικασία γιά την πλήρωση τν κενν
θέσεων πέντε Μητροπόλεων άπό τήν Ιερά
Σύνοδο της Ίεραρχίας της Εκκλησίας της
Έλλάδος . Οί νέοι Μητροπολίτες είναι οί
έξής: Μητροπολίτης Θήρας ό Αρχιμανδρί.
της Αμφιλόχιος Ρουσάκης μέ 61 ψήφους
Συνέχεια στήν σελ.4
Οίκτρόν ίδείν . .
στήν Βουλή.
Ή άμυνα
καί οί Νένέχου
"Οπως ήρθαν τά πράγματα προχθές στήν Βουλή
όντες και οί δύο ίδεολογικοί όπαδοί της Δύσεως . Ό
ότι άσπάζεται πλέον τό δόγμα της έμπρακτης έντατης Ζέζας Ζήκου
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΟ ΑΓΩΝΙΩΔΕΣ παρόν μας κυλά άδυνατντας να τό έλέγξουμε μέ τήν
έθνική τουρκική άπειλή να μας στο
χεινει , άπλς τό σχολιάζουμε μαζί
μέ τό συγκλονιστικό ξέστίασμα Δένδια. Και σχολιάζοντάς το , ξεθυμαί νουμε . Καί όλα συνεχίζουν όπως πρίν.
"Ομως είναι τραγικωμωδία Μπογδανι στές και Ακρα Δεξιά νά παίζουν ρυθμιστικό ρόλο , τούς όποίους έχειχλευάσει ή ίδια ή δημοκρατία και ό λαός.
Οίκτρόν ίδείν, λοιπόν, στήν Βουλή κατά τήν διάρκεια της συζήτησης για τήν
κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας| Γαλλίας . Οί λέξεις αψεύτης, ογραβά
τες-φρεγάτες και "μπογδανισμός
κυριάρχησαν , χάνοντας έτσι κάθε
νόημα σοβαρής συζήτησης. Ούδείς
προβάλλει και άκούει τήν ουσία, όταν
γύρω χορεύουν τά κούφια λόγια και
οι έντυπσεις , Αύτή ήταν ή είκόνα
της έλληνικής Βουλής. Όχι άσυνήθης , έδω πού τά λέμε . Όμως , άπογοητευτική λόγω συγκυρίας . Τήν είκόνα αύτή περιγράφει ή γνωστή ρήση
Ο Πρωθυπουργός διεκήρυξε δτι ή Ελλάς είναι τό
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κοιτική παιρουσίασιε
1 Ο Φίλης κατά τής Έλλάδος
για τίς έπαναπροωθήσεις!
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Χαρίκλειας Δημακοπούλο
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
.Ο Πρόεδρος
τής Ίταλικής
Δημοκρατίας
Σέρτζιο Ματταρέλλα θέλει νά νΟικιάΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ίσχυρισμούς εύρωπαϊκν ΜΜΕ , κυρίως γερμανικν , δτι τό Ελληνικό Λιμενικό κάνει παράνομες έπαναπροωθήσεις στό
Αίγαίο, υίοθετεί πλήρως ό πρην ύπουργός του ΣΥ
ΡΙΖΑΝίκος Φίλης. Μίλησε μέ τά χειρότερα λόγια
για τά στελέχη του Λιμενικού τούς δποίους άπεκά
λεσε μασκοφόρους έγκληματίεφ . Πρόκειται, όπως
είπε, γιά έπίλεκτα σματα του Ελληνικού Λιμενικού
Θεόδωρος
Κολοκοτρνης
Από τή μοοφή του
στήν είκόνα της
τν Δημήτρη Μχαλόπουλου
καί Δημήτρη Παυλόπουλου
σει σπίτι στήν
Ρμη, όπως
άπεκάλυψε σή
μερα ή έφημερί
δα Corriere della Sera . Τήν περασμένη Τετάρτη ό
Υπαλός Πρόεδρος έπεσκέφθη μαζί μέ τήν κόρη του
διαμέρισμα 120 Τετραγωνικν μέτρων , Τό όποίο
ένοικιάζεται σέ κεντρική περιοχή κοντά στό πάρκο
Βίλλα Αντα. Πρόκειται γιά ένα διαμέρισμα μέ τρία
ύπνοδωμάτια , δύο τουαλέττες καί ένα μεγάλο σα
λόνι. Το άκίνητο θά είναι διαθέσιμοο άπό τις άρχές
Δεκεμβρίου. Η ίδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν παρούσα καί ζήτησε νά μπορέσει νά βγάλει μία κσέλφιν μέ τόν Ματταρέλλα. Ο Τελευταίο , μετά τό Τέ
λος τής θητείας Του, στήν άρχή τού έπομένου έτους
δέν προτίθεται νά είναι και πάλι ύποψήφιος για τό
ύπατο άξίωμα του Ιταλικού κράτους
Συνέχεια στήν σελ . 5
Λεπτομέρειες στήν σελ9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ.4
ΉΔεκάτη του Μπετόβεν για όοχήστρα καί άλγό-ρυθμο
Μετά τόν θάνατό του,
σχεδόν τό ήμισυ τής Δεκάτης
συμφωνία ! Πέρασαν δη
μέχρι που κάποιος σκέφθη- λαδή τiς σελίδε στόν ύπολοκε, διακόσια χρόνια άργότε- γιστή κι έκίνo , άφού μιμήθηκε τήν σκέψη του Μπετό
τεράστιο ύπολογιστή , σέ βεν, συναρμολόγησε τά κομμάτια πού λειπαν (μέ βάση
Τις σελίδες πού βρέθηκαν) και
of μουσικοί που έν συνεχεία
μη άριστούργημά του . Οi
σελίδες έμεναν ς κειμήλια,
Δέν ξέρω άν πρέπει νά
χαρούμε ή νά άνατριχιά - δ γίγαs του πενταγράμσουμε, άλλά ή Δέκατη Συμφωνία του Λούντβιχ βάν
Μπετόβεν, που είχε μείνει
ακομμάτια και θρύψαλλα
στά συρτάρια του κολοσσιαίου μουσουργού, όλοκληρθηκε μέ τήν παρέμβαση
τής τεχνητής νοημοσύνης!
μου , το 1827 , &φησε κληρονομιά στίς έπόμενες γe
νεές τό έκπληκτικό tργο
του , άλλά και πολλές σελίδες γραμμένες μέ νότεs , of
δποίες-όπως άποφάνθηκαν
oι είδικοί , μπορεί νά άποτε
λούσαν μέρη άπό ένα άκόΤρα
έχουμέρωνή!
ρα , νά Τις μεταφέρει σέ έναν
μιά μηχανή μέ άνθρπινη σκέψη!
οΗ συλλεκτική άγωνιστική Ρorsche του Πάμπλο Εσκομπάρ βγαίνει σέ δημοπρασία αύτές τις
ήμέρες, μέ τίς προβλέψεις νά άναφέρουν πς ή τε
λική τιμή της θά διαμορφωθεί σέ έπίπεδα ρεκόρ. Ο
Ανανεωμένη και 9κόμη mιο δυνατή!
Έτσι, ένα πρόγραμμα τe
χνητής νοημοσύνης έδεσεν
DpontoSIW.
Συνέχεια στήν σελ. 5
Συνόχεια στήν σελ. 12
09-10-2021 ο