Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
π ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΠΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 7
Όκτωβρίου 2021
Σεργίου και Βάκχου μεγαλομ . Πολυχρονίου ίερομ.
Σελήνη 1 ήμέρας !Ανατολή ήλίου 7.26-Δύσις ήλίου 6.59
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις βροχές και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κακοκαιρία καί νοτιοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 20β.
Άριθμ. φύλ . 42080
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
HΕΣΤΙΑ>ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣΕΝΔΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ: TΕΛΟΣ ΟΙΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Μνημείο Έθνικής Ένότητος στόν Γράμμο
Μέτό αμμα του Εμφυλίου χάραξαν Στάλιν-Τσρτοιλ.
τις σφαίρες έπιρροής καί τήν Γιάλτα!
Πιόνι στήν σκακιέρα των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν ή Ελλάς
Ό Εμφύλιος πυροδοτήθηκε γά νάμήνείεθα άνεξάρτητη χρα
δεση τής χρας σέ άρματα ξε νοκρατίας . Είναι πλέονγνωστό :
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ και πλέον χρό - οί Άγγλοι ήθελαν τήν Ελλάδα
νια μετά τήν λήξη τού άδελφο - στήν σφαίρα έπιρροής τους για
νά έλέγχουν μέσω τής Μεσογείου και τού Σουέζ τούς θαλάσσιους δρόμους γιά τίς κτήσεις τους
στήν Ίνδία . Γι' αυτό μας ήθελαν
στήν Δύση, Άλλις Οί Σοβι.
Όστε νά συλλάβει τίς άληθείς ετικοί διαπραγματεύτηκαν την
Πολωνία μέ την Ελλάδα και γενικτερα τήν κατοχύρωση τής
πυροδοτήθηκε άπό τίς Μεγάλες έπιρροής τους στήν Ανατολική
Δυνάμεις της έποχής , μέ στόχο Εύρπη , ρίχνοντας στήν πυρά
τούς συντρόφους τους κομμουνι νωνικν δυνάμεων τής πατρί - στές πού είχαν άνέβει στό βουνό . Τούς άντάλλαξαν άκριβά γιά
να έξασφαλίσουν ζωτικό γεω
πολιτικό χρο στήν αύλή τους .
Ο Στάλιν τούς είχε κπουλήσει λήξη του , χρησιμοποιείται έως
Τού Μανλη Κοττάκη
ροής . Και δμως! ΟΕμφύλιος,
κοντεύει αίνας πλέον άπό τήν
μήνες πρίν την Γιάλτα, σέ μυστικαι σήμερα άπό τά άκρα δεξιά
και την κομμουνιστική άριστε
κτόνου Εμφυλίου Πολέμου τό
πολιτικό μας σύστημα δέν έχει
καταφέρει άκόμη νά άποκτήσει
την ριμότητα πού άπαιτείται
στε να ύπερβεί το γεγονός.
κές συναντήσεις στήν Μόσχα
την ρα πού αυτοί έπεφταν στόν ρά γιά διαίρεση Όχι για ένότηΓράμμο και στό Βίτσι μέ όνειρο
την λαϊκή έξουσία.
τα .Ως όχημα άκραίων συντηρητικν για ίδρυση κομμάτων καί
πρόκλησης άποσταθεροποιητικν πολιτικν έξελίξεων . Ως
λάβαρο τν κομμουνιστν , ότι ή
Τά άποκαλύπτει όλα αυτά
στό έξαιρετικό βιβλίο του, βασισμένο στά πρακτικά της ΔιάσκεΨης, δ καθηγητής S . M.Plokhy , ίστορική άνάμνηση τής άνοησί Γιάλτα: τό τίμημα της είρήνης.
Πιόνι στήν σκακιέρα των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν ή Ελλάς!
Μέ το αίμα τν Ελλήνων χαρά - είχε πουλήσει στόν Τσρτσιλχθηκαν οί νέες σφαίρες έπιρ
ίστορικές διαστάσεις του .Ώστε
νά συναισθανθεί ότι ή σύρραξη
ας τους- νά πολεμούν στόν Γράμ
μο άναμένοντας ματαίως βοήθεια άπό τόν Μόσκοβο πού τούς
την διαίρεση τν πολιτικν κοιδας μας καί έν τέλει την πρόσΣυνέχεια στήν σελ . 3
του Διαμαντή Σείτανίδη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μόνο στήν έλληνική
έπιχράτεια 6 μιλίων
ή γαλλική άμυντική
συνδρομή
Έμείς, οί νικητές . .
Έπαναπατρίζονται δύο είχόνες
του 18ου αί. άπό τήν Γερμανία
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Ιστορία είναι διάσπαρτη μ νικες ς μή όφείλουν, ήττημένοι Συμπατριτες μας πού
πού έσωσαν λαούς και μέ ανίκες που κατέστρεψαν γεννήθηκαν μετά τόν έμφύλιο είς οίκογενείας ήττηάλλους . Η έκβασις των δύο Παγκοσμίων Πολέμων μένων καί μεγάλωσαν άκούγοντας είς τήν οίκογέτόν 20ό αίωνα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των
πρτων . Η ανίκην τού Πύρρου έπί των Ρωμαίων (ή στίχους του τύπου μαυρα κοράκια μέ νύχια γαμ και "πύρρειος άποκληθείσα) ή έκείνες των έλλη- ψά, πέσαν, έπάνω στήν έργατιάν, είναι δική μας διανικν στρατευμάτων άπό τα παράλια της Μικράς χρονική εύθύνη νά αίσθάνονται ότι αύτές οί άναΑσίας έως τον Σαγγάριο τό 1922, είναι δύο άπό τά μνήσεις δέν τούς άφορουν πλέον .
πολλά παραδείγματα των δευτέρων . Κάποιος νικά
όχι μόνο είς τό πεδίον της μάχης άλλά καί μέ τόν
τρόπον πού άξιοποιεί τήν νίκη του . Τά στερνά τι μουν τά πρταν λέει ό λαός μας.
( σελ. 7)
ΠΑΡΑΜΟΝΗ τής ψηφοφορίας στήν
Βουλή τής συμφωνίας για την άγορά
τν φρεγατν Belh@rray, τό γαλλικό Υπουργείο 'Εξωτερικν έδωσε δι ευκρίνιση ς πρός τό τί ίσχύει για τήν
ρήτρα άμοιβαίας άμυντικής συνδρομής
Ησυμφωνία άφορά τήν έπικράτεια καί
μόνο τν δύο κρατν , άνέφερε τό γαλλικό ΥΠΕΞ , μετά έρτηση τής εύρωπα
ικής ίστοσελίδος EURACIV (Γαλλίας) έάν ή συμφωνία μέ τήν χρα μας και
συγκεκριμένα τό άρθρο 2 καλύπτει και
την έλληνική ΑΟΖ. Τελικς , διευκρινίζεται άπό τό Παρίσι ότι ή όμπρέλλα
νειά τους , κατά τρόπον μονότονο, άκαλαίσθητους
Έμείς, οίνκητές , έχουμε τήν κυριωτέραν εύθύνη νά <γιομίσουμε μ άνθη , όπως έλεγε ό Σολωμός
κτό ρήγμα π' άνοιξε ό σεισμός,"Ετσι τιμούμε τήν
ήρωική θυσία των προγόνων μας . Διότι τό αίτημα
του έμφυλίου ήταν νά παραμείνει ή Ελλάς έλεύθε
ρη. Κι ή φωνή του Περικλέους, αίνες πρίν , συμπληθη τόν Αυγουστο του 1949. Καί έπειδή έσθη , είναι ρνει: Ελεύθερον τό εύψυχον ., Εμείς, οί ικητές ,
προσβολή πρός τίς αίματηρές μάχες που στοίχισαν όΦείλουμε νά έπιδείξουμε διαχρονικς τήν όφειζωές Ελλήνων , είναι προσβολή στό αίμα των προ - λομένη γενναιότητα, πού καταφάσκει τήν Ελευθε γόνων μας, έμεΐς, οί νικητές , νά τήν εύτελίζουμε . ρία της Ελλάδος . Μικρότητα και ένδειξη Ψυχικου
Έμείς, οί νικητές , έχουμε τήν μεγαλύτερη εύθυνη συμπλέγματος άποτελεί ή χαιρέκακος ύπόμνησις
νά καταστήσουμε τόν έμφύλιο διχασμό ένα άμιγως σας κερδίσαμεν, Τό γνωρίζουν άπαντες, νικητές
και ήττημένοι, το έχουν νισει άμφότεροι στό πε Ναί! Είμαστε ύπερήφανοι για τήν έκβαση του
έλληνικού έμφυλίου πολέμου . Ναί, ή Ελλάς έσΗ Δεξιά
ς όμηρος
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Α. ΠΔημόπουλου *
ίστορικόν γεγονός, δηλαδή κάτι πού δέν άφορά τήν
σημερινή πολιτική ζωή και τόν τωρινό δημόσιο διά
λογο , άλλά άπλως άποτελεί ένα κομμάτι της έλληνικής ίστορίας του 20ου αίνος.
ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ πολλά χρόνια άπό
τότε που ό Γεργιος Παπανδρέου
άποκαλούσε το ΚΚΕ ς κόμμα του
έγκλήματος καί της προδοσίος συναγωνιζόμενος σέ άντικομμουνιστικό οίστρο άλλους ήγέτες του τότε
φιλελεύθερου κέντρου, τόν Σοφούλη , τόν Πλαστήρα , τόν Σοφοκλή Βενιζέλο. Καί πράγματι , ή χρα είχε λόγους νά περιχαρακσει, ρητορικά καί
ούσιαστικά, τόν έκατέρωθεν μνησίκακολόγο , πού γέννησε μεταπολεμικά ό
έμφύλιος καί νά είσέλθει σέ μιά γνήσια έποχή λήθης καί έθνικής συμφιλίωσης", μάλιστα δέ αύτή ή πολιτική
έπιλογή έγινε πράξη άπό τίς πρτες
μεταδικτατορικές κυβερνήσεις της
Νέας Δημοκρατίας.Ετσι όχι άπλως
νομιμοποιή θηκε τό ΚΕ (έπιλογή όχι
αυτονόητη, άν σκεφτει κανείς ότι σέ
άρκετές χρες της Δύσης ή πολιτι
κή έκφραση του κομμουνισμού πα ραμένει έκνομη, συμπεριλαμβανομένων δημοκρατικότερων ήμν χωρν
όπως ή Γερμανία και ή Βρεταννία),
άλλά ή παράταξη , πού έπικράτη σε
στόν έμφύλιο και άπέτρεψε τήν μετατροπή τής χρας σέ έναν άκόμα
κομμουνιστικό δορυφόρο (καί τόν
Συνέχεια στήν σελ. 3
τσίν των , όπότε πρός τί ή υπόμνησις ;
ΠΕΝΝΙΕΣ
Έμείς, οί νικητές , όφείλουμε είς έκέίνους που
έδωσαν τίς μάχες είς τούς ήρωικς πεσόντας των
Έμείς, οί έπίγονοι τν νικητν, όφείλουμε να μαχων νά κρατήσωμεν τήν Ελλάδα έλευθέρα , συάπαλείψουμε κάθε αίτία, ή όποία έπιτρέπει είς τους νεπς και ένωμένη . Νά έχουμε συνείδηση γιά τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
έπιγόνους των ήττημένων νά αίσθάνονται κι αυτοί,
. Δέν έχει προηγούμενο αύτό που συνέβη στό
Σαρλότ τν ΗΠΑ και συγκεκριμένα σέμία κατάμε
στη μπνραρία Ογερόλυκος Της ρόκ, Μίκ Τζάγκερ
άπήλαυσε γιά άρκετή ρα τό ποτό του χωρίς νά
τόν άντιληφθεί κανείς! Άν και πρόκει ται γιά έναν
άπό τους πλέον άναγνωρίσιμους άνδρες στόν κό
σμο, οί θαμνες Τής μπυραρίας δέν έδωσαν σημασία
σέ έναν ήλικιωμένο πού καθόταν μόνος του . Μόνον
όταν ό ίδιος άνήρτησε στά κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία του μέσα στό μπάρέγινε πρτο θέμα συζη
τήσεως Όταν ρτησαν τόν ίδιοκτήτη έάν ή σερβιτόρα άντελήφθη τόν διάσημο στάρ τής ρόκ, έκείνoς
άπτήντησε άρνητικά λέγοντας ότι είναι πολύ νέα .
Σημειωτέον ότι όρισμένοι άπό τους θαμνες μπορεί νά έδωσαν άκόμη καί 400 δολλάρια για νά τόν
δούν στήν συναυλία πού έδωσε την έπομένη ήμέρα
Νέα ρεκόρ στίς τιμές
ρεύματος , φυσικού άερίου
καί πετρελαίου
Έπιστρέφει
ή διασκέδασις στήν
πρό κορωνοϊού έποχή
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ έπικρατεί στήν ένεργειακή άγορά
μέ τά σενάρια να είναι όλοένα και πιό δυσοίωνα καί
τις τιμές νά σπάνε τό ένα ρεκόρ μετά τό άλλο . Η τιμή
του φυσικού άερίου κατέγραψε χθές νέα ίστορικά pρε κόρ στίς εύρωταϊκές άγορές λόγφ τής ίσχυρής ζητήσεως , καθς πλησιάζει όχειμνας , κυρίως στήν Ασία
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΣΤΗΝ πρό πανδημίας έποχή έπιστρέφει σταδιακς
και μόνο για τους έμβολιασμένους ή καθημερινότης
στήν χρα μας, άκόμη καί στις άποκαλούμενες κόκ
κινες περιοχές . Τήνρα πού χθές έσπασε τό φράγμα τν 15.000 νεκρν άπό τόν κορωνοϊό , δ ύπουρ γός Υγείας Θάνος Πλεύρης άνεκοίνωσε την άρση
Συνέχεια στήν σελ. 4
.Έτοιμη νά καταρρίψει έκ νέου τά δικά της ρεκόρ
ήταν ή Βρετανς Τραγουδίστρια Αντέλ Μετά άπό
έξιχρόνια μουσικής κσιγήρέπιστρέρει δυναμικά στς
15Ότωβρίου μένέο Τραγούδι, χαροποιντας τούς
έκατομμύρια θaυμαστς Της ΜέΕνα μικρό άσπρόμαυ
ροβίντεο, ή ταλαντούχα τραγουδίστρια προανήγ
γειλε τό Εasy On Me. Πρόκειται γιά τό πρτο
τραγούδι Τού πολυαναμενόμενου όλμπουμ της πού
είναι βέβαιον ότι θά κυραρχήσει στά charts και θά
τής άποφέρει δεκάδες έκατομμύρια εύρ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Περί διαγραφν, έπανακάμψεων
καί ίδιαιτέρων συνθηκν
oί διαγραφντες έπιστρέφουν μεμψιμοιρs . Γιά την περ στό μαντρί κατά τήν προ
κλογική περίοδο και συνήΔέν είναι κάτι νέο οί διαδ Κ. Μητσοτάκης είναι φα . Τό νά μήν πλένει ή σύζυγος τάρούχα του διά
σημου συζίγου της καί έπιτυχημένου ποδοσφαριστού Τής Γερμανίας είναι γιά τόν Λόταρ Μάττέους σημαντική αίτία γιά διαζύγιο! Ο άρχηγός
της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου και της Μπά
γερν Μονάχου άνεκοίνωσε ότι χρισε τήν κατά
27χρόνια νετερη σύζυγό του Άναστασία, έπειδή
ήρνείτο νά πλύνει τις ποδοσφαιρικές φανέλλες καί
τάρούχα του
γραφές βουλευτν άπό την
κοινοβουλευτική όμάδα του
κόμματος μέ τό όποίο χουν θως Επανεκλέγονται . Και oί
ΕΜεri. Γ' auτό καί δέν προ- ψηφοφόροι τούς δέχονται δέρωνά ναν βουλετή του ,
καλούν πλέον τόσο έντονο
πτωση Μπογδάνου , φαίνε- νατικός ύποστήρικτής τής
ται ότι πρωθυπουργός θe- άποφυγής κάθε συγκρούσερησε σωστό νά κόψει τόν
εχουμέφωνή!
ωs μέ άναφορές στό παρελθόν . Κοιτάμε μπροστά , δι ακηρύσσει σέ κάθε εύκαιρία,
και φαίνεται όηι δέν τό θεωρε
Ανανεωμένη και ρκομη nιo δυνατή!
ένδιαφέρον δσο παλαιότε
ρα . Τis περισσότερες φορές
χωρίς άντίρρηση , μέ δεδομέ
νο ότι ό προελογικός πυρe
τός δέν άφήνει περιθρια καί
δ όποίος είχε Επανειλημμέ
να ίσορροπήσει σέ τεντω μένο σχοινί, μέ δεδομένο ότι
Συνέχεια στήν σελ. 4
P Pontosev:
07-10-2021 ο