Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ή
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6
Όκτωβρίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νοτιοανατολικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 21β.
Άριθμ. φύλ . 42079
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Θωμά (του και Διδύμου) άποστόλου έκ των ιβ'
Νέα Σελήνη | Ανατολή ήλίου 7.25-Δύσις ήλίου 7.01
Τό Κογκρέσσο
άναγνωρίζει :
Τά"Ιμια είναι έλληνικά!
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του Κογκρέσσου των ΗΠΑ (LOC)
χρησιμεύει ς ό έρευνητικός βάσεις δεδομένων . Χρησιμοβραχίονας του Κογκρέσσου
και άναγνωρίζεται ς ή έθνι
κή βιβλιοθήκη τν 'Ηνωμένων τικές βιβλιοθήκες στίς Ηνωμέ - About the Library of Congress Subjeet iendings PDF Fles
Πολιτειν , ένω οί συλλογές νες Πολιτείες. Έν κατακλείδι ή
της περιλαμβάνουν τό πιό όλοκληρωμένο άρχείο στόν κόσμο
για την άνθρπινη δημιουργι
κότητα και γνση. Θεωρείται
ή μεγαλύτερη και πλουσιότερη βιβλιοθήκη του κόσμου , μέ
Θεματικές Ενότητες (LCSH)
πού διατηρουνται ένεργές άπό
τό 1898 έως σήμερα. (Τόν Απρί- γή βιβλίων , ήχογραφήσεων ,
λιο του 2021 παρουσιάστηκε ή 43η έκδοση ) Οι Θεματι - ρογράφων στόν κόσμο .
κές Ενότητες (LCSΗ) είναι
ένα έλεγχόμενο λεξιλόγιο πού
χρησιμοποιείται γιά τή σύνταξη εύρετηρίου και καταλό - οθήκη του Κογκρέσσου των
γων και άναζήτηση βιβλιογρα
φικν άρχείων σέ καταλόγους
βιβλιοθηκν και ήλεκτρονικές
ακά . Γίνονται δέ άκόμη πιό
έντυπωσιακά , έάν κάποιος δι ερευνήσει , μέσα άπό αυτή την
τεράστια βάση δεδομένων , τις
μαγικές λέξεις Imia Islands. Δ
ερευνήσαμε λοιπόν την τελευταία έκδοση (Απρίλιος 2021)
τν Θεματικν Ένοτήτων
(LSH), προκειμένου νά διαπιστσουμε ποιά είναι τά δε δομένα πού μπορούμε νά πληροφορηθούμε άπό την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου LOC )
τν ΗΠΑ, σχετικά μέ τά Νησιά" Ιμια.
Page I-4
Imia Islands (Greece)
Use For
Ikizce (Greece)
Kardak Adalan (Greece)
Kardak Kayaliklan (Greece)
Kardak Rocks (Greece)
Kardak Rocks (Turkey)
[Former heading]
Limnia Islands (Greece)
Νέsides Imia (Greece)
Nisides Imia (Greece )
Nisidhes Imia (Greece)
Nisoi Limnia (Greece)
Vrachoi Inmia (Greece)
Vrdkhoi Imia (Greece)
Broader Term Dodecanese
Islands (Greece) Islands
Greece
Library of Congress Subiect Headings PDF Files
About LGSH-Introduction to LCSH-Indlvidual Elles -Eree-onting Subdiyisions
ποιούνται δέ άπό τις περισσότερες άκαδημαϊκές και έρευνηMaterinis -Demographic Group Terms -Mediumot Peniormance Thesaurus for
Music
BT Dodecanese istarιάs (Groeco) p
Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου
(LOC) παρέχει στό Κογκρέσ- oν aμ
σο άντικειμενική έρευνα για p
την ένημέρωση τής νομοθε τικής διαδικασίας , διαχειρίζε ται το έθνικό σύστημα πνευματικν δικαιωμάτων καιί διαχειρίζεται τή μεγαλύτερη συλλοiaia fumily (Not Subd Gaog)
κoprid ay Subd Coog)
ny Not Subd Geog
UF Imhof farmily
Edition 2021
LIBRARY OF CONGRESS
φωτογραφιν, χαρτν και χειUF Ikzee ( Groece)
Kardak Adalan ( Greece)
Kardak Kayalikian (Groece)
Kardak Rocis (Greeο )
Kardak Rocks i
Limnia Istands ( Greece)
Νesides imia (Greec )
Nisides imia (Greece)
Νisidhes imia ( Greece )
Nisoi Uimnia (Greece)
Vrdchoi lnia (Groec )
Vrakhoi 1mia ( Greoce).
/ SUBJECT HEADINGS /
Σίγουρα όλα τά παραπάνω
πού άποδίδονται στήν ΒιβλιFomer teading] Fomw sf
43RD EDITION
Όπως μπορούμε νά διαπιστσουμε άπό τά πραγματικά
By Beginning Letter
Library of Congress , PDF Fles ,
Washington D.C, 2021
ΗΠΑ (LOC) είναι έντυπωσιΣυνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σύμπλεγμα Μεγίστης:
Ή καρδιά τής Ελλάδος
στό να Αίγαϊο
Οι λοξίες της συμμαχίας
Η Προεδρία άπαντα στήν
<Εστίαν γιά τους Εύζωνες
ΕΞΕΠΛΗΞΕ πολλούς ή άπόφαση του άρχηγού τής μέ νέα έπιστολή του 'Υπουργου των Εξωτερικν
άξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα νά καταψηφίσει τήν συμφωνία Ελλάδος- Γαλλίας γιά τήν ή Αμερική έπιτρέπει λοξίεςν στήν συμμαχία . Εκείάγορά φρεγατν καί τήν καθιέρωση ρήτρας άμυ - νους δηλαδή πού κοιτούν πρός άλλες δυνάμεις, καντικής συνδρομής. Εξέπληξε ίδίως την Κυβέρνηση . λή ρα όπως έμείς τούς Γάλλους . Ακόμη και στήν
Συνηθισμένη όπως ήταν δύο χρόνια τρα στά κατασταση που εύρίσκεται σήμερα ή διεθνής άξιοκπαρνν ή στά κύπέρν του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τήν διάρκεια κυρσεων διεθνν συμβάσεων συμφωνιν
μέ τίς ΗΠΑ , τήν Ίταλία , τήν Αίγυπτο, το "σραήλ , πουργού Βικτωρίας Νούλαντ τήν εύλογία τους
τήν Άλβανία και άλλες χρες , τό αίφνίδιο άριστε - στόν άμέτοχο Νίκο Δενδια για τήν προμήθεια των
ρό όχι τήν έντυπωσίασε . Δέν ήταν άναμενόμε - φρεγατν και τήν ρήτρα άμοιβαίας άμυντικής συννο. Καί άποδίδεται στό γεγονός , ότι ή Έλλάς ευρί - δρομής, άλλά δέν πέταξαν και άπό την χαρά τους
σκεται σέ προεκλογική τροχιά.Αρα συναινέσεις τέ λος για τά έθνικά άπό τήν άντιπολίτευση Ας μου
έπιτραπει νά διαφωνήσω . Η έρμηνεία αυτή είναι ρα. Καί οί φρεγάτες είναι ύπερ-όπλο πού δίδει αυτοέπιφανειακή , Ρηχή . Πρόχειρη . Η άπόφαση Τσίπρα νομία στήν έξωτερική πολιτική . Δίδουν τήν δυνατόδέν είναι τακτική . Είναι στρατηγική , Καί άφορά δύο τητα σέ κάθε"Ελληνα πρωθυπουργό νά ένεργοποι άθέατες παραμέτρους της συμφωνίας . Η πρτη : ή ει τό ένιαΐο άμυντικό δόγμα μέ τήν Κύπρο (οί Scalp
Κουμουνδούρου έχει συλλάβει στά ραντάρ της κεκαλυμμένη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για τήν άνάθε - πρός την Πάφο ) καί νά σημαδεύει (άν προμηθευτεϊ
ση του έλέγχου της έπιτήρησης των θαλασσίων συ- τούς κατάλληλους πυραύλους καί το θελήσει βενόρων μας στούς Γάλλους . Ναί μέν ή ίδια άπέρχε - βαίως ) μέχρι τήν Άγκυρα. Άρα όποιος σκεφτεί νά
ται άπό τήν περιοχή συνολικς-τό ΝΑΤΟ άναχωρεί καταλάβει έλληνικό έδαφος πρέπει νά άγωνια γιά
καί άπό τό Κόσοβο-ναί μέν ένδιαφέρεται για βάσεις μόνον στό έδαφος και στόν Βορρά (στήν λο- πής άτλαντιστής άπό τήν έπίσκεψή του στό Τέξας
γική της άντι- ρωσσικής άσπίδας ), ναί μέν θά συνοδεύσει τήν υπογραφή της πενταετούς συμφωνίας
του Παναγιτη Παύλου
της, κυρίου Μπλίνκεν , άλλά αυτό δέν σημαίνει ότι
πιστία της, έχει άπαιτήσεις .
οι Αμερικανοί έδωσαν λοιπόν σέ έπίπεδο ύφυΣακελλαοο τουλου
(σελ. 8)
AΝ ΔΕΝ ήταν μαργαριτάρι , θά ήταν
άλλος ένας βράχος στή νοτιοανατολική έσχατιά του Αίγαίου μας. Πλανή της αυτόφωτος που μέ τους δύο δορυφόρους του , τήν Ρω καί τήν Στρογγυλή ή Στρογγύλη , συναπαρτίζουν ό,τι
στά ούράνια. Θέλουν τήν Ελλάδα έξαρτμενη χρα στό Αίγαϊο καί τήν Μεσόγειο .Οχι αυτόνομη χΉ πολιτική
ς κατόρθωμα
ή ς προϊόν
του καφενές
Συνέχεια στήν σελ 5
των φρεγατν θά προστατεύουν τίς πτήσεις Ραφάλ
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Διαμαντή Σείτανίδη
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
το ίσοδύναμο τετελεσμένο, Ο Τσίπρας είναι συνεΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ δεχόμεθα μηνύματα, μαθαίνομεν είδήσεις, διαβάζομεν
άναλύσεις , οί όποιες άποδεικνύουνέάν , βεβαίως , τούς δσουμε τήν δέ
ουσα προσοχή-ότι ή άσκηση πολιτικής άποτελεί Υψηλή Τέχνη, δηλαδή
είναι κκατόρθωμα όπως έλεγε παλαι ότερα ένας έξέχων διανοούμενος της
έποχής μας , ο κ . Χρήστος Γιανναράς .
Απαιτεί άπό τόν πολιτικό εύφυία, άντί ληψιν, άναμφιβόλως ένστικτον και κατ
έξοχήν δυνατότητα συνθέσεως κατα στάσεων καί δημιουργίας έκείνων των
παραμέτρων , οί όποίες θά έξυπηρετήσουν τάς έπιδιξεις του .
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
τό 2013 καί μετά . Οί συνιστσες του (Τσακαλτος
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Ο Ντάνιελ Κρέγκ θά έχει τό δικό του άστέρι
στήν Λεωφόρο Τής Δόξης στό Χόλλυγουντ έν όψι
της ένάρξεως προβολής στις ΗΠΑ Τής νέας ταινίας
του Τζαίημς Μπόντ Νο Time To Die. Ο Ντάνιελ
Κρέγκείναι ότέταρτος ήθοποιός Τής κινηματογρα
φικής σειράς που άποκτά άστέρι, μετά τους Νταίηβιντ Νίβε, Ρότζερ Μούρ και Πήρs Μπρόσναν Ό
Μπάρρυ Νέλσον που υπεδύθη έπίσης τόν Τζαίημς
Μπόντ σέτηλεοπτική ταινία έχει έπίσης άστέρι
στήν Λεωφόρο τής Δόξης Η ταινία Nο Time Το
Die είναι ή πέμπτη καί τελευταία που ό Ντάνιελ
Κρέγκ ύποδύεται τόν Τζαίημ Μπόντ. Μάλιστα
τό άστέρι του θά είναι δίπλα σέ έείνο του Ρότζερ
Μούρ. Σέ δήλωση της ή παραγωγός τν τελετν
στήν Λεωφόρο Τής Δόξης στό Χόλλυγουντ, Αννα
Μαρτίνεζ , άνέφερε: Ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι πολιτστικό είδωλο τής Βρεταννίας, όπως καί ό Τζαίημς
Μπόντ, ό άνθρωπος που έχει άπεικονίσει σέ πέντε ταινίsς 007. Είμεθα ένθουσιασμένοι που τοπο
θετούμε Τόμωσακό μέ τό άστέρι του στήν Λεωφό
ρο Τής Δόξης δίπλα σέ έκενο ένός άλλου διάσημου
ήθοποιού πού ύπεδύθη έπίσης τόν πράκτορα 007
τόν Ρότζερ Μούρ. Οί θαυμαστές θά ένθουσιασθούν
όταν δούν ότι τά άστέρια τους βρίσκονται, όπως
άρμόζει στήν λεωφόρο 7007 Hollywood
Ανατιμήσεις
σέκρέας , ψωμ,
όπωροκηπευτικά
Στό κόμμα Κρανιδιτη ό διαγραφείς
άπό τήν ΝΔ Κων. Μπογδάνος
ΜΠΑΡΑΖ άνατιμήσεων σέ βασικά είδη διατροφής
καταγράφονται στήν άγορά λόγω τν μεγάλων αύξήσεων στίς τιμές τν πρτων ύλν , του μεταφορικού
κόστους καί της ένεργειακής άκρίβειας. Οί τιμές βα
σικν άγαθν όπως είναι τό κρέας , το ψωμί άλλά και
τά όπωροκηπευτικά, έχουν άρχίσει νά παίρνουν την
Αντ ' αύτου, στήν Ελλάδα των
ήμερν μας, δυστυχς , ή Ύψηλή Τέ
χνη της πολιτικής έκφυλίζεται άπό
τους περισσοτέρους μετέχοντας είς
αυτήν, είς ένα άφελές παίγνιον , ή
συμμετοχή είς τό όποϊον ούδέν έξέ
χον προσόν άπαιτει, παρά μόνον θράσος καί μονομανία προσωπικής πολιτικής έπιβισεως . Επίπαραδείγματι, ή
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Σεισμός, τσουνάμι , καταποντισμός , άπόγευμα Δευτέρας
Και ξαφνικά, μου τηλε
φωνεί ό Παντελής , άλαφιασμένος . Μέ τό έλα πού μου
είπε, άνησύχησα . Τό είδες;
TΙ θά κάνουμε τρα; ν μού
λέει . Όμολογ ότι ταράχθηκα . Πούνά ξtpω , ξαφνι
κά, άπόγευμα Δευτέρας , τί
Επρεπε νά έχω δε γιά νά τα ραχτ . ΤΙ νά δ; Δέν είδα
Τίποτε τού λέω .
Τρα μάλλον τόν άκου σα θυμωμένο . Καλά, που
ζες Εσύ; Δέν κατάλαβες t
ποτε; Τόσο άναίσθητος
είσαι ; Χαμπάρι δέν έχεις
πάρει;> μού λέει σάν νά μέ
μαλνει .
δ κόσμος όλος! Κι έσύ μου
λές ότι δέν κατάλαβες τίποτε; Τί νά σού π, Χριστιανέ μου, μιά ζωή Ετσι ήσουνον μού λέει καί μέ πληγνει
άράντάστα
ρά είχε γίνει σεισμός μέγας
και έγ δέν εχα πάρει είδη
ση, δπως συμβαίνει κάθε φο. Ηλεκτρική κιθάρα Μosrite Ventures 1 του 1965
που άνήκε στόν Johnny Ramone έπωλήθη σχεδόν
ένα έκατομμύριο δολλάρια σέ δημοπρασία. Πρόκειται γιά την <βασική κιθάρα του θρύλου τν
Ramones γιά δύο δεκαετίες και εύτυχς Υλύτωσε
άπό την κλοπή τό 1983 , μεγάλου μέρους Τού ξοπλισμού του punk rock συγκροτήματος. Ή κιθά
ρα έπωλήθη άπό τόν Ντάνιελ Ρέυ, ό όποιος ήταν
παραγωγός άλμπουμ τν Ramones και έγραψε
Τραγούδια μαζί μέ τό συγκρότημα . Είχε άγοράσει τήν κιθάρα άπό τόν Johnny Τήν έποχή πού οί
Ramones διελύθησαν.
δέν άντιλαμβάνομαι τό πα -.
ραμικρ !
, έχουμέ φωνή!
Και Τί θέλεις νά κάνω;
Φαίνεται δτι oί δονήσεις δέν
μέσυγκινούν του λέω , γιά
(Ωστε έγινε και δέν τό
Ανανεωμενη και κόμη nio δυνατή!
Μέσα μου αίσθάνθηκα νά
μέ κυριεύει ή άγωνία! Υπέ
θεσα ότι γιά μία άκόμη φο σχεδόν άπολογούμενος . Αν
έγινε, λέει"Εχει συγκλονιστεί
Συνέχεια στήν σελ. 4
06-10-2021 .