Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5076 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Στις κάλπες οι έμποροι...
• Στις κάλπες θα προσέλθουν το διήμερο 7 & 8
Οκτωβρίου οι έμποροι
για να εκλέξουν νέο Δ.Σ.
στον Εμπορικό Σύλλογο
Καρδίτσας.
•Αναλυτικά τα ψηφοδέλτια που θα ζητήσουν την
ψήφο των εμπόρων...

Θέματα

s

Πολιτική

Η επίσκεψη Καρα-

«Επιχορήγηση αγροτών

μανλή στην Λίμνη

για εγκατάσταση φωτο-

Πλαστήρα

s

Óåë. 3

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

βολταϊκού συστήματος
Net Metering»

Óåë. 7

Óåë. 5