Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ νας
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 30
Σεπτεμβρίου 2021
Γρηγορίου ίερομάρτ , έπισκόπου της Μεγ. Αρμενίας , του φωτιστο
τ Σελήνη 23 ήμερων Ι Άνατολή ήλίου 720-Δύσις ήλίου 7.10
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκράσία έως 24β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άνατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 21β.
Άριθμ. φύλ . 42074
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑΝΑΜΗΝ ΒΡΟΝΤΟΥΝΑΠΟ ΤΙΣ 8μ.μ. ΕΩΣΤΙΣ 8π.μ.
ΠΑΝΑΜΗΝΤΑΡΑΣΣΕΤΑΙΟΥΠΝΟΣΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τά τσαρούχια τν Εύζνων
ένοχλουν τήν Κυρία Πρόεδρο!
Καίνέον έπος: Ό κτηνίατρος τής Καλυψούς καί οί μανούβρες τής πυραυλακάτου
Ο ΤΣΑΡΟΥΧΟΔΡΟΜΟΣ είναι μία δσους έπότισαν μέ τόαίμα τους τήν έλληνισειρά άπό ίδιαίτερες πλάκες στό πεζοδρόμιο πού έκτείνεται άπό τήν Ήρδου του
Αττικού μέχρι τό Μνημείο του Αγνστου
Στρατιτου . Τόν άκολουθούν κατ' έπανάληψιν κάθε ήμέρα οί Εύζωνοι τής Προεδρικής Φρουράς. Η πορεία τους έχει ένα
τυπικό καί έναν συμβολισμό . Άλλά αυτά
δέν τάγνωρίζει ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κάθε λίγα μέτρα , τά τσαρούχια τν
Εύζνων βροντούν ρυθμικς στόν δρό μο αυτόν πού συμβολίζει την πορεία το
έθνους διά των αίνων. Καί κάθε κτύπος Πρόεδρος τής Δημοκρατίας . Η Πρόεδρος
του τσαρουχιού στό έδαφος είναι μήνυμα . γνωρίζει μόνον δτι δ ήχος του τσαρουχιΠρός όσους έπέρασαν και πρός δσους έπεσαν. Ο βρόντος του τσαρουχιού λέει πρός
σε έντολή άπό τις όκτ τό βράδυ μέχρι τίς
όκτ τό πρωί να μήν βροντούν τά τσαρού - λαροπούλου έχει δείξει ότι δέν έχει συναί
χια . Νά μήν δίδεται τό μεταφυσικό μήνυμα σθηση της σοβαρότητος τν καθηκόντων
πρός τούς πεσόντες τοϋ Εθνους. Νά μήν κά
νουν τίς προβλεπόμενες κινήσεις οί Εύζωνοι πού φρουρούν τό Προεδρικό Μέγαρο.
Of Εύζωνοι πού φρουρούν την διαχρονική
συνέχεια τής άνωτάτης ήγεσίας τού έλλη- γικές έπιλογές της.
νικού Κράτους , Καί αύτό , γιατί ή Πρόεδρος
θέλει νά κοιμάται . Καί τά τσαρούχια ταράσσουν τόν υπνο της!
Πολλές φορές , δυστυχς , ή κ . Σακελκή γή πς δάγν συνεχίζεται . Πς και σήμερα ύπάρχουν άξιοι"Ελληνες πού τιμούν
την φουστανέλλα καί βροντούν τά τσαρούχια . Άλλά αύτά δέν τάγνωρίζει ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Oί Εύζωνοι, κάθε
φορά πού διανύουν τόν τσαρουχόδρομον .
είναι οί άγγελιαφόροι τν σημερινν γενεν των 'Ελλήνων πρός όσους πέρασαν
καί πρός δσους θά έλθουν , ότι σέ ατήν την
γωνιά της γής ο Ελληνισμός πατά μέ στι βαρά βήματα . Άλλά αυτά δέν τάγνωρίζει ή
της . Ξεκινντας άπό τήν άπονομή παρασήμων σέ άτομα περιθωριακά , μέ τά όποία δέν
θά έπρεπε νά άσχολούμεθα , γιά νά φθάσουμε στίς-τούλάχιστον άτυχείς-ένδυματολοΠροσφάτως , έγινε θόρυβος για τό μαξιλάρι πού κοσμεν τό γραφείο τής κ. Σακελ
λαροπούλου μέ άπεικόνιση τής ίδίας και της
γάτας της!Ετσι, τό πανελλήνιον έμαθε ότι
ή γάτα όνομάζεται Καλυψ . Αύτό που δέν
έμαθε ή κοινή γνμη είναι ότι ή Πρόεδρος
ου τήν ένοχλεί . Δέν τήν άφήνει νά κοιμηθεί."Ετσι είναι κάτι μήνες τρα , που έδω Έχει άρά γε συναίσθηση όλων αύτν
πού πιό πάνω άναφέραμε ; Συναισθάνεται
τούς ίερούς συμβολισμούς στούς δποίους
έκτής θέσες της άπαιτείται νά μετέχει
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Διαφωνία
ΗΠΑ- ΥΠΕΞ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οί κανόνες της διαδοχής
για την διάρχεια της
άμυντικής συμφωνίας
Παρέμβασις Οίκονομικού
Είσαγγελέως για
τίς έξελίξεις στήν ΔΕΗ
Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ της Εκκλησίας τής
Έλλάδος έχει μία μοναδική εύκαι
ρία τήν προσεχή έβδομάδα: νά
άνανεσει ριζικά τήν σύνθεσή
της καθς οί πέντε Μητροπόλεις
των όποίων οί θρόνοι "χήρευσανν λόγω άποδημιν ή παραιτήσεων Επισκόπων (Καστοριάς, Κιλ
κίς , Λαγκαδά , Θήρας , Περιστερίου) άναμένουν τόν νέο ποιμενάρχη τους . Είδικς, οί Μητροπόλεις
τν άκριτικν νομν της Βορείου
Ελλάδος. Εκτός άπό εύκαιρία , ή διαδικασία έκλογής γή Μητροπολιτν δέν άφορα τούς μελλοντικούς
άποτελεϊ όμως και εύθύνη. Μεγίστη εύθύνη . Η στή- συσχετισμούς της διαδοχής του Άρχιεπισκόπου.
λη παρακολουθεί προσεκτικς τίς διεργασίες που
βρίσκονται έδω και καιρό σέ έξέλιξη στίς πέντε μη- στίς 8 Οκτωβρίου, όχι μελλοντικοί έκλέκτορες. Ή
τροπόλεις, καί χωρίς νά θέλει νά υπεισέλθει σέ πρό- δέ Εκκλησία μας δέν είναι ούτε κυβερνητικό σχήμα
σωπα τήν πορεία τωνόποίων γνωρίζει άριστα ο Αρχι - όπως είπαμε , ούτε όμως και πολιτικό κόμμα για νά
επίσκοπος και οι σύν αυτφ, διάτυπνει τήν εύχή οι λειτουργεί μέ τούς κανόνες του και τούς ύπολοέκλογές νά βασιστουν στίς κάτωθι άρχές :
. Στήν άξιοκρατία. Δέν πρέπει έπ' ούδενί λόγω τά αύριο. Όποιος, δέ , μπεί στόν πειρασμό να μετατρέπρόσωπα πού θά ήγηθο0ν στό μέλλον ίστορικων μη- ψειέκλογή σέ λάφυρο μέλλοντος -ύπόθεση κάνουτροπόλεων νά άποτελέσουν προϊόν έπιλογής ίσορροπιν μεταξύ των κεφαλν της Εκκλησίας. Οι ίσορ- ξει ότι οι χοντες υπερβολική φιλοδοξία καί βιασύροπίες ήταν χρήσιμες σέ άλλες έποχές . Μά στήν νη για τά άξιματα στήν πατρίδα μας , καίγονται στό
έποχή μας , δεδομένης τής δημοσκοπικής κατρακύλας της Εκκλησίας και της φθοράς της στήν κοι νωνία, άπαιτείται νά έκλεγουν οί
καλύτεροι. "Όχι οί άρέστοί. Περιθρια για μετριότητες δέν ύπάρχουν . Η ίεραρχία δέν είναι κυβερνητικό σχήμα καί οί έκλογές δέν
συνιστούν άνασχηματισμό γιά νά
γίνονται άποδεκτές ακαραμπόλες ή γιά νά βγαίνουν" Υποχρεσεις μεταξύ Επισκόπων.
TΙΠΟΤΕ δέν έχει κριθεί άκόμη είς δ,τι
άφορά τήν χρονική διάρκεια και τούς
δρους τής Συμφωνίας Άμοιβαίας Άμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος-HΠΑ σχε δόν δύο έβδομάδες πρίν άπό την ύπογραφή της στήν Ούάσιγκτων. Εχθές , έκπρό
σωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ μέ δήλω
σή του , έπεχείρησε να ταράξει τά νερά,
κάνοντας λόγο για έπ ' άόριστον χρονική
έπέκταση τής συμφωνίας. Το 'Υπουργείο
Εξωτερικν , συμφνως πρός πληροφορίες της Εστίαφ, διέψευσε αυτό τό ένδε
χόμενο, ύπενθυμίζοντας την πρόσφατη
δήλωση τού Πρωθυπουργού.
ΥΠΟ διερεύνησιν θέτει ή Οίκονομική
Είσαγγελία δημοσιεύματα και καταγγελίες για ένδεχόμενες άξιόποινες πράξεις
πού σχετίζονται μέ τήν αύξηση μετοχ κού κεφαλαίου της ΔΕΗ, ή όποία άνεκοι νθη πρίν άπό λίγες ήμέρες . Μέ έντολή
του πρός τούς οίκονομικούς είσαγγελείς,
. Στήν άπουσία κάθε κοσμικου κριτηρίου κατά την έπιλογή νέων Μητροπολιτων . Η έκλοΣυνέχεια στήν σελ. 2
Αφορά τίς τοπικές κοινωνίες . Ίεράρχες έκλέγονται
Η Γαλλία μόνη
Συνέχεια στήν σελ.3
του Α. Π.Δημόπουλου *
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχει δύο πατρίδες.
Τήν Γαλλία και τήν δική του !> Αύτή
τούλάχιστον τήν φράση χρησιμοποί
ησε το 1961 στό Παρίσι ο Πρόεδρος
Kennedy ( μιμούμενος τόν Thomas
Jefferson καί τόν Benjamin Franklin),
και το νόημά της στά συγκεκριμένα
συμφραζόμενα δέν ήταν πολιτισμικό άλλά πολιτικό. Σήμαινε ότι ή Γαλλία και ή Δύση είναι άλληλένδετες,
ότι δέν νοείται Γαλλία έκτός της Δύ σης και ότι ή Δύση δέν νοεϊται χω ρίς τήν Γαλλία . Πς άλλάζουν όμως
οί καιροί! Γιατί δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι άκόμα και μέ τόν Στρατηγό De
Gaulle στήν έξουσία, ο όποτος προσωποποιούσε τήν πολιτική μιας αύτοδύναμης και χωρίς έξαρτήσεις Γαλλίας στά παγκόσμια πράγματα καί γενικότερα μία λογική γαλλικού έξαιρετισμού. (exceptionalism) , άπό την
σκοπιά τούλάχιστον των ΗΠΑ, ή θέ ση της Γαλλίας έντός ένός δυτικου κόσμου , ό όποιος έννει Εύρπη , Βόρεια Άμερική άλλά και τούς
συμμάχους τους στήν Ασία και τούς
Άντίποδες, ήταν περισσότερο άδιαπραγμάτευτη έκείνη τήν πριμη μεταπολεμική έποχή άπό όσο είναι σήμερα. Καί τίποτε δέν τό άναδεικνύει καλύτερα αυτό άπό τήν συμφωνία
γισμούς του : σέ βοηθάω τρα , για να μέ ψηφίσεις
"Ερχεται έπιδότησις
καί του φυσικού άερίου
με- θά τό εύρει άπό τόν Θεό. Ή ίδια ή ζωή έχει δεί Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
"ζέσταμαν.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ένεργειακή άσφάλεια
ύπόσχεται ό Πούτιν
στήν Τουρκία
Τό Μουσείο Μπενάκη
συμμετέχει
σέ έκθεση στό Λούβοο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Η κατηγορία τν άσθενοφόρων περιλαμβάνει πληθρα όχημάτων διαφορετικν Τύπων άνά τόν κόσμο.
Μερικά όμως άπό αύτά μοιάζουν πολύ ξεχωριστά για
νά είναι άληθινά Τό Nissan GTR άποτελεί έναν κινούμενο θρύλο μέ πολλούς φανατικούς φίλους καί άρκετους
Τιχερούς ίδιοκτήτες άνά τήν ύφήλιο . Ένας άπό τους
αύτούς είναι καί ό Ιατρός Michael Livingston, πού
Ο ΡΩΣΣΟΣ Πρόεδρος Βλαντιμήρ Πούτιν δήλωσε
πρός τόν Τούρκο όμόλογό του Ταγίπ Ερντογάν , κατά
τήν έναρξη τν συνομιλιν πού είχε μαζί του στό θέ
ρετρο Σότσι, ότι ή Τουρκία είναι προστατευμένη άπό
τήν κρίση φυσικού άερίου πού έχει πλήξει την Εύρπη , χάρη στόν ρωσσικής κατασκευής άγωγό φυσικού άερίου TurkStream πού ξεκινάει άπό τήν Ρωσσία .
Συνέχεια στήν σελ. 5
προίσταται δύο κλινικν στήν Αύστραλία Όταν ύπεχρε
θη νά σπεύσει σέ ένα έπείγον περιστατικό, μετά τό
όποιο μετέφερε άσθενές παιδίμέ τό αύτοκίνητό του, σκέ
φθηκε νά ζητήσει άπό τις τοπικές άρχές νά λάβει άδεια
άσθενοφόρου γιά τό Νssan GT-R του Σέαυτή βεβαίωs περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδική σήμανσις καθς καί φωτεινέ ένδείξεις μέ σειρήνα . Τό Αύστραλιανό
Υπουργείο Μεταφορν όμως ήρνήθη , ύποστηρίζοντας
ότι ύπάρχει μγάλο ένδεχόμενο νά προκληθεί άτύχημα.
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν τό διαδίκτυο γίνεται θερμοκή πιο κινδύνων
Συνέχεια στήν σελ. 3
. θά όνομάζετα Astro, και είναι τό πρτο οίκιακό ρομπότ πού άναπτύσσεται άπό τήν Amazon . Θά είναι
προγραμματιζόμενο καί βά έλέγχεται μέ τηλεκοντρόλ
στε νά έπιτηρείκατοικίδια, ήλικιωμένους καί τήν άσφάλεια του στπιτιού, όταν ό διοκτήτης άπουσιάζει. Περιπολεί τό σπίτι και στέλνει είδοποίηση άν βλέπειν κάτι
πού δέν φαίνεται κανονικό Ή έταιρεία άναφέρει ότι προγραμματζεται νά κάνει ένα εύρύ φάσμα άπό κινήσεις καί
νά έκφράζετα ποικλοτρόπως , στνά άποκτήσει τήν
δική του προσωπικότητα . Τόμικρό ρομπότείνα ξοπλισμένο μέ πρισκόπιο καί κάμερα πού άναδύονται άπό
τό κεφάλι του. Άκόμη έχει καί αίσθηση όσφρήσεως, στε
νά άντιλαμβάνεται καί διαρροές ύγραερίου .
Δέν γνωρίζω έάν ή ρύe - λευση γιά νά διαπιστωθεί
μιση περί τροποποιήσεως
του Νόμου περί διασποράς
Ψυδν είδήσεων τήν όποία
έχει θέσει πρός διαβούλευ- έκφρασθούν δλες οί άπόψεις
ση ή κυβέρνηση είνα κάντσυνταγματική . Νομίζω δηι
οί πρός είσαγωγή πρός ψή
φιση άπό τήν Βουλή ρυθμί
σεις , Τίθενται πρός διαβούδυνου, του γελοίου άλλά καί
έάν άντίκεινται στό Σύνταγ - τής λογικής .
μα, άν έχουν νομικές άτέλειs και, έν κατακλείδι , γιά νά
πόσοι ξερόλες ή βαρεμένοι
δημοσιεύουν ύβρεις , παλαβομάρες , άνερμάτιστες άπόΔέν είχα άσχοληθέί μέ τό
σπόρ τής πλοηγήσεως στά
άδυτα τν μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, δπως άποκαλείται-κατ' εύφημισμό , κατά τήν άποψή μου , τό διαδίκτυο . Ασχολήθηκα , δμως
Τό τί διαβάζει κανείς και τό
και νά κριθούν , φυσικά Μe
ταξύ μας , δμως , άγαπητοί,
αύτό που γίνεται μέ τό διαδίκτυο, έχει ξεπεράσει πρό
πολλού τά δρια τού έπικίνσεις του είδους <μού επαν .
ή κάκουσα νά τό λένεή , τό
χειρότερο άπό όλα , είναι
άλήθεια, τό έγραpε κάποιος
στό ίντερνετ, δέν λέγεται!
έχουμέφωνή!
Ανανεωμένη και ρκόμη πιo δυνατή!
P pontosnews
Συνόχεια στήν σελ. 4