Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ1876
Τετάρτη 29
Σεπτεμβρίου 2021
Κυριακου όσίου . Πετρωνίας μάρτυρος
Σελήνης Τελ. Τέταρτο ! Άνατολή ήλίου 7.19 - Δύσις ήλίου 7.11
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 22β.
Άριθμ. φύλ. 42073
ΥΕτος 145ον
Ε Τιμή 1,5ε
Κάτι ξεχάσατε κύριε Πρωθυπουργέ. ..
Ό. Μητσοτάκης παρέλειψε νά κάνει άναφορά στόν θεμελιωτή της έλληνογαλλικής συμμαχίας
Κωνσταντίνο Καραμανλή κατά τήν ύπογραφή της συμφωνίας γιά τίς φρεγάτες μέ τόν Πρόεδρο
Μακρόν στό Παρίσι-Θυμήθηκε τόν Χαρίλαο Τρικούτη καί τόν Ελευθέριο Βενιζέλο , μόνον
ΟΠΟΙΟΣ περάσει αύτές τις ήμέρες έξω άπό τήν γαλλική πρεσβεία τν Αθηνν , θά συναντήσει κάτι άσυνήθ
στο : μέ έντολή του πρέσβες της έχουν άναρτηθεί στόν
έξωτερικό περίβολο τής όδού Βασιλίσσης Σοφίας τά
πορτραϊτα Ελλήνων και Γάλλων ήγετν πού θεμελίωσαν μεταπολεμικς την έλληνογαλλική συνεργασία καί
φιλία. Άνάμεσα σέ αύτά ξεχωρίζουν τά πορτραίτα του
στρατηγού Ντέ Γκλλ , του Κωνσταντίνου Καραμανλή ,
τού Βαλερύ Ζισκάρ ντ 'Εσταίν , τοϋ Ανδρέα Παπανδρέου ,
του Φρανσουά Μιττερράν , του Κστα Καραμανλή , του
Νικολά Σαρκοζύ , του Φρανσουά Όλλάντ. Στήν είσοδο
της πρεσβείας κυριαρχεί τό πορτραϊτο Καραμανλή-Ν
Εσταίν . Αύτό πού άναγνωρίζουν οί Γάλλοι στόν θεμελιωτή της τρίτης έλληνικής δημοκρατίας, δυστυχς όμως
δέν τό άναγνωρίζει ή ήγεσία της έλληνικής πολιτείας.
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήτανδ άνθρωπος πού θε μελίωσε τήν σχέση Ελλάδος-Γαλλίας άναπτύσσοντας
προσωπική σχέση μέ τόν Πρόεδρο Ντέ Γκλλ μεταξύ
1955-1963 και , βεβαίως , ήταν για όσους δέν έχουν τά θει άμνησία, αυτός πού ύπέγραψε μεταπολιτευτικς την
λλία. Μέ τήν προπρτη άμυντική συμφωνία μέ την
μήθεια τν Γαλλικν μαχητικν άεροσκαφν Μιράζ.
χθές ήταν μία ραία μέρα για τήν έλληνογαλλική
συμμαχία . Ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έπέτυχε μία ίστορική συμφωνία μέ τό Παρίσι γιά την
ένίσχυση τής έθνικής άμύνης μας . Αξιοποίησε τήν κρίσηστίς σχέσεις ΗΠΑ-Γαλλίας , και ή 'Ελλάς ήγόρασε
σέ τιμή εύκαιρίας τρείς ύπερσύγχρονες φρεγάτες πού
ένισχύουν τό Πολεμικό μας Ναυτικό . Του άξίζουν όλο
θερμα συγχαρητήρια γι' αυτόΩστόσο, ή ίστορική αυτή
στιγμή έπεσκιάσθη άπό ένα γεγονός: ό Πρωθυπουργός
ξέχασε νά κάνει την παραμικρή άναφορά στό έργο του
Κωνσταντίνου Καραμανλή ς θεμελιωτού της έλληνογαλλικής συμμαχίας. Βρήκε φιλόφρονες λόγους γιά τόν
φιλο-Αγγλο κατά βάσιν Ελευθέριο Βενιζέλο, βρήκε φιλόφρονες λόγους, όρθς, για τόν Χαρίλαο Τρικούπη ,
άλλά λέξη για τόν Κωνσταντίνο Καραμανλή . Δέν είναι
ή πρτη φορά. Ο κύριος Μητσοτάκης στίς 24Ιουλίου
Συνέχεια στήν σελ .3
Οίκ Καραμανλής καίντέ Γκλλ
Η Οίκ. Καραμανλής καί ντ' Έσταίν
του Μανλη Κοττάκη
Και μέ τουρκική
βούλα τό τέλος
τν έρευνν
ύδρογονανθράκων
στό Αίγαϊο!
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Έχει ό καιρός γυρίσματα
Μακοόν: Θά προστατεύσουμε
τήν Ελλάδα σέ περίπτωση
είσβολής
Η ΤΟΥΡΚΙΑ, λίγα 24ωρα μετά την δή λωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άπό την Νέα Ύόρκη δτι δέν
συμφέρει την χρα νά χρηματοδοτηθούν έρευνες για ύδρογονάνθρακες στό
Αίγαίο, άνεκοίνωσε ούσιαστικς τό τέλος τν δικν της έρευνν στήν Ανατολική Μεσόγειο . Ο Τουρκος ύπουργός
Ένέργειας Φατίχ Ντολμέζ βρέθηκε στην
δυσάρεστη θέση νά άνακοινσει δτι όλα
τά έκατομμύρια πού ξόδεψε ή Τουρκία
για έρευνες στήν κυπριακή ΑΟΖ και
στήν εύρύτερη περιοχή ήταν μία τρϋπα
στό νερό . Δέν βρήκαμε τίποτα , άλλά
θά συνεχίσουμεν είπε δύπουργός έπαναλαμβάνων μάλιστα ότι οί έν λόγω περιο χές άνήκουν στήν τουρκική δικαιοδοσία.
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ στήν σύγχρονη πολιτική , ίσον ένας ση των θαλασσίων συνόρων μας έως τά 12 μίλια άπό
αίν. Πέρυσι , τέτοια έποχή , ο Πρωθυπουργός ήταν τά πλοϊα τους-μαζί μέ τήν Frontex-είχαν έτοιμά άμφίθυμος για τίς γαλλικές φρεγάτες καί έλεγε σει οί Καραμανλής-Βαληνάκης τό 2008. Μαζί μέ τήν
στούς συνομιλητές του το έξης: "Εμείς θέλουμε άγορά Rafale. Άλλά οί Άμερικανοί δέν ήθελαν τότε.
νά άγοράσουμε Μερσεντές καί oί Γάλλοι μας προ - Ούτε τούς Γάλλους ούτε τούς Ρσσους στήν Με σφέρουν Ρόλλς Ρόυς."Ηταν ή έποχή πού οί ΗΠΑ σόγειο . Καί έξθησαν τόν τότε Πρωθυπουργό στήν
ήσχολουντο άκόμη μέ την Εύρπη και ό πρέσβης έξοδο. Η Ελλάς έχασε δεκατρία όλόκληρα χρόνια
τους στήν Ελλάδα έδινε μάχες παρασκηνίου για να μέχρι νά άπαλλαγούν οί ΗΠΑ, λόγω άλλαγής προτεμπλοκάρει τήν άγορά των Belh@ra που έπιθυμούσε ραιοτήτων, άπό τήν Γαλλοφοβία καί τήν Ρωσσοφοδιακας τό έλληνικό Πεντάγωνο . Αίφνης, ένα χρό - βία, καί νά έπιτρέπουν-άναθέτουν πλέον στό Παρίσι
νο μετά, ή Έλλάς μετά τήν άποχρηση των ΗΠΑ άπό
τήν περιοχή και τήν στροφή τής άμερικανικής έξω τερικής πολιτικής πρός τήν Κίνα , ή όποία ς γνω - καθαρά άπό το 2008. Πόσο στρατηγικάν άνόητοι
στόν είχε ς συνέπεια την άκύρωση συμβολαίων οί σύμμαχοί μας!
μαμμούθ μεταξύ Αύστραλίας-Γαλλίας, δύναται νά
άγοράζει Ρόλλς Ρόυς! Νά άνασυντάσσει τίς δυνάμεις της στό Αίγαΐο και νά συμφωνει μέ τό Παρίσι Πολιτική καί για άλλους λόγους. Έσωτερικούς . Πέτήν ρήτρα που έμπόδιζαν οι Άμερικανοί καί τό ΝΑ ΤΟ: τήν ρήτρα άμοιβαίας άμυντικής συνδρομής. Και Υησεις να ακάψειν τήν άπλή άναλογική και έκμεταλόλα αυτά μέ τίς εύλογίες των τραπεισων είς φυγήν Λευομενος τίς μεγάλες διαφορές μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ νά
ΗΠΑπού πέρυσι τά ύπονόμευαν καί τά πολεμούσαν! προσφυγει σέ πρόωρες έκλογές . Ο Καραμανλής
"Ίνα άποδειχθή περίτρανα τί; "Ότι για νά κάνεις το
σωστό γιά τήν χρα σου καί για το έθνικό σου συμφέρον, πρέπει νά έχεις την άδεια των συμμάχων. Βουλή: Τελεινετε μέ τήν άπλή άναλογική! Ο κύριΜόνος, δέν έπιτρέπεται! Το ίδιο άκριβς σχέδιο,
πιό προχωρημένο μάλιστα, καθς προέβλεπε πέ
ραν της άγοράς έξοπλισμν και δη μιουργία ναυτικής βάσης των Γάλλων στήν Λήμνο καί έπιτήρητόν έλεγχο της Μεσογείου στό πόδι τους. Καί στήν
Έλλάδα νά κάνει αύτό που ό Καραμανλής έβλεπε
(σελ . 3 )
Τό κόστος
της άπραξίας
"Ενας χρόνος, ίσον ένας αίνας στήν σύγχρονη
ρυσι τέτοια έποχή ό Πρωθυπουργός έδέχετο είσητου Κστα Κόλμερ
του τό είχε έπισημάνει μάλιστα άμέσως μετά τίς νι
κηφόρες έκλογές του 2019 στό γραφείο του στήν
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ το είδησε ογραφικό
πρακτορείο Μπλούμπεργκ, ή Ελλάς
συνεγείρεται για τήν άντιμετπιση των άνατιμήσεων στόν τομέα της
ένεργείας.Οί τιμές του άργου πετρελαίου κέρδισαν έχθές 2% μέσα
σέ μία μόνον ήμέρα (22.9.21 ) , στά 72
δολλάρια τό βαρέλι, ένω δύο βρεταννικές έταιρεϊες-πάροχοι ήλεκτρικού
κατέρρευσαν λόγω της άνόδου του
κόστους ένεργείας διεθνς . Τό φυσικό άέριο καί οι τιμές των ρύπων δι οξειδίου του άνθρακος καλπάζουν
στά άνω . Κατά τόν Εύάγγελο Μυτιληναίο, το φυσικό άέριο έχει άνατιμηθή
3,9 φορές τελευταίως.
ος Μητσοτάκης δέν άκουσε τίς είσηγήσεις των συνεργατν του καί δέν προκήρυξε έκλογές . Σήμερα,
έναν χρόνο μετά , πού βρισκόμαστε; οι όλιγάρχες
Αγριες συμπλοκές
έξω άπό τά πρατήρια
καυσίμων στήν Βρεταννία
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
Πεδίο μάχης μεταξύ
άκροδεξιν καί άριστερν
σχολείο τής Θεσσαλονίκης
του Μαντείου, 01 ΦΑλ.
ΠΕΝΝΙΕΣ
τής Δδνης  Ελεγες . Τόν κύριο τάδε
και άπό κάτω , μέ λατινικούς χαρακτήρες "Long
John Street "! Ύπήρχε κι
ένα άλλο , άκόμη πιό άστείο ,
Παλαιότερα , Χτυπούσε
τό τηλέφωνο , <Παρακλν
έχουμεφωνή!
Άσφαλς , ή πινακίδα
είναι λάθoς έπί λαθν , καθς ή άναγραφή μόνον του
όνόματος "Mar's" δέν πε ριλαμβάνει καί το κτητικό " "s" , άλλά άς μήν στα άπαντούσε ή φωνή άπό το
άκουστικό . Ο ίδιο άντέ
τινες έσύ.
Ανανεωμένη κα ηκόμη nio δυνατή!
P pontoshewS
Συνόχεια στήν σελ. 4