Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
ΙΣεπτεμβρίου
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7479
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΕΝΦΙΑ:
Αυξάνεται το κονδύλι
Σε περισσότεροus φέτos
η έκπτωση 50%
για την επιδότηση
λογαριασμν ρεύματ0s
Σε ανατροσαρμογή
των κονδυλίων για την
επιδότηση των τιμολογίων χαμηλής τάσης
Γ' αυτό και, σύμφωνα
με πληροφορίες , η διά
ταξη στο νομοσχέδιο
για τη σύσταση του ει δικού λογαριασμού με
την ονομασία Ταμείο
διαμορφθηκε ο λο γαριασμός- του φετι .
νού ΕΝΦΙΑ σύμφωνα
με τα στοιχεία της
ΑνεξάρτητηςΑρχής μέτρου . Τα αρμόδια
Δημοσίων
( ΑΑΔΕ ) , όπως αυτά
προέκυψαν μετά την
ολοκλήρωση της εκ .
καθάρισης για 6,2
εκατ. Φυσικά και νομικά πρόσωπα .
στα 200 εκατ. ποχω
ράει η κυβέρνηση , Ενεργειακής Μετάβα λίγες μόλις ημέρες σης θα προβλέπει ενίαπό την εξαγγελία του
σχυση με κατ ' αρχάς
ποσό 200 εκατ. ευρ,
το οποίο, όπως έχει
ανακοινωθεί , θα προ έλθει από τα έσοδα δη
μοπράτησης
δωρεάν δικαιωμάτων
ρύπων.
'Εν αναμονή της διάταξης του νομοσχεδίου
δρομολογηθεί να κατατεθεί στη Βουλή από
την περασμένη Παρασκευή , αλλά τελικά
φαίνεται να μετατίθε ται για την ερχόμενη
εβδομάδα βρίσκονται
οι εταιρείες προμή
θειας , οι οποίες θα
πρέπει να προετοιμά
Έσόδων
κυβερνητικά επιτελεία
διαπίστωσαν ότι ο λογαριασμός για την ορι.
ζόντια
νοικοκυριν και επχειρήσεων στη χαμηλή
τάση με 30 ευρ τη μεγαβατρα μηνιαίως
για το τελευταίο τε.
τράμηνο του έτους
επιδότηση
σουν τα πλη ροφοριακά
τους συστήματα για
την αποτύπωση της
επδότησης σε ευδιάκριτο σημείο του λογαριασμού ρεύματος .
Η εξειδίκευση του
τρόπου
της επιδότησης θα παραπέμπεται , σύμφωνα
με πληροφορίες, σε
Κοινή Υπουργική Απόφαση, ωστόσο οι neρισσότεροι
προμηθευτές προκει
μένου να προλάβουν
τους χρόνους-αφού η
επδότηση θα αφορά
και τις καταναλσεις
του Σεπτεμβρίου που
τιμολογούνται
Οκτβριο- έχουν ήδη
αναθέσει το έργο των
αναγκαίων παρεμβάσεων σε συνεργαζόμενες εταιρείες . Αυτό
βέβαια σημαίνει ότι
δεν θα υπάρχει μια τυnonoημένη ένδειξη
συνέχεια στην 10
συνέχεια στην 11
Ηλεκτρονικό δεν βγαίνει , στε να
εμπόριο:
Πρωταθλήτρια
η Ελλάδα
στην Ευρη
περιοριστεί η τελική
επιβάρυνση-από τις
συνεχιζόμενες αυξή .
σεις στη χονδρεμπορική τιμή μαζί με την
επιδότηση του 30%
της ΔΕH- στα δο.
ευρ τον μήνα .
εφαρμογής
Δάνεια
με μηδενικό
επιτόκιο σε
Πανευρωπαϊκό ρεκόρ
σημείωσε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα το 2020, καθς
καταγράφηκε η υψηλότερη αύξηση των
διαδικτυακν πωλή .
σεων σε σύγκριση με.
το 2019 σε όλη την Ευρπη .
Ετσι , εν ο τζρος συνολικά στην Ευρπτη
εταιρείεs που
συγχωνεύονται
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9