Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΣΑΒΒΑΤΟ
Κ.Τ.Α
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
9772529
029169
ΕΤΟΣ: 51ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14468
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Μαζικές αιτήσεις
Συντάξεις
ΕΛΣΤΑΤ
Ηλεκτρονικό εμπόριο
για εκταφές νεκρν
Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινονικν
Υποθέσεων σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπνονται
από ασφαλισμένους για το αν πρέπει να σπεύσουν να
προλάβουν τα ευνοϊκά όρια ηλικίας και να συνταξιοδοτη
θούν , μέχρι τις 31/12/2021, γιατί διαφορετικά θα μπορούν
α βγουν στη σύνταξη μόνο αφού συμπληρσουν το 670
έτος της ηλικίας τους.
Χρεωμένα με δάνεια, εξαιρουμένων των ενυπόθηκων στεγαστικν για την αγορά της κύριας
κατοικίας , ήταν πέρυσι το 28,4% των νοικοκυ
ριν της χρας , εκ των οποίων το 20,1% ενός
δανείου , το 6,4% δύο δανείων , το 1,6% τριν
δανείων και το ο,3% τεσσάρων δανείων .
- σελ. 3
Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στον κύκλο εργασιν ηλεκτρονικού εμπορίου της
Ευρπης εντοπίστηκαν στην Ελλάδα (77%),
πέρυσι. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από
την ευρωπαϊκή έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου
Η επίτιμη αντεισαγγελέας
Αρείου Πάγου Αννα Ζαίρη και
ο πρόεδρος ελληνικής
ιατροδικαστικής εταιρίας
Γρηγόρης Λέων , μίλησαν για
τις μαζικές αιτήσεις από αρνητές για
εκταφές νεκρν στε να διαπιστωθεί εάν
όντως πέθαναν από κορονοϊό .
Ο κ. Λέων σημείωσε πως πρόκειται για μια
πραγματικότητα που τις τελευταίες εβδομά
δες έχει ενταθεί Ο ρυθμός ζήτησης είναι
πολύ μεγαλύτερος από το συνήθη ρυθμό .
Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πολύ λανθασμένοι ενημέρωση κυρίως από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και μάλιστα απ ό,τι φαίνεται πηγά
ζει από συγκεκριμένους ανθρπους, κυρίως
νομικοί . Ανάμεσα στις οδηγίες που δίνουν
στο κοινό που θέλει να αμφισβητήσει την
ύπαρξη του κορονοίού είναι και ότι μπορούν
να προχωρήσουν σε νεκροψία-νεκροτομή
είτε σε εκταφή, εάν έχει προηγηθεί ταφήν.
Ο τελικός κριτής ειδικά για τις εκταφές
είναι ο εισαγγελικός λειτουργός. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αρκεί να το ζητήσουν, αλλά
επιστημονικά τεκμηριωμένα θα πρέπει α
αμφισβητήσουν το πιστοποιητικό θανάτου ,
άρα είναι στην τελική κρίση του εισαγγελέαν,
συνέχισε ο κ. Λέων. Ο ίδιος τόνισε πως στην
Αθήνα δεν υπάρχει καμία εκταφή και στην
Αττική δύο με τρεις εκταφές
για το 2021.
- σελ. 2
- σελ. 8
INE ΓΣΕΕ:
Η ακρίβεια επιδειννει το πρόβλημα
της φτχειας στην Ελλάδα
το γεγονός ότι , παρά τη χρηματοοι κονομική στήριξη την οποία παρείχε
ο δημόσιος τομέας σε επιχειρήσεις
και εργαζομένους, σχεδόν ένας στους
δύο ανέργους και ένας στους τέσσερις
οικονομικά μη ενεργούς, κάτω των 65
ετν , βρίσκονταν το 2020 σε κίνδυνο
φτχειας
Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της
χρόνιας αναποτελεσματικότητας που
χαρακτηρίζει το δίχτυ κοινωνικής
προστασίας , η οποία γίνεται πιο αι σθητή σε περιόδους κρίσης, όπως
αυτή της πανδημίας , με την Ελλάδα
να έχει έναν από τους υψηλότερους
αριθμούς ανέργων και οικονομικά
μη ενεργν στην ΕE , τονίζει το INE
Ταναπροσαρμογή των έμμεσων
φόρων, ειδικά του ΦΠΑ, και
Lo αποτελεσματικός έλεγχος
αθέμτων πρακτικν αισχροκέρδειας
στην αγορά θα μπορούσαν να συμβά
λουν στην αποτροπή των πληθωριστι
κν πιέσεων και της υποβάθμισης
του εισοδήματος και των συνθηκν
διαβίωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα
με το τελευταίο Δελτίο Οικονομικν
Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕE.
Αν και η αποκατάσταση των ανισορροπιν προσφοράς-ζήτησης στις αλυσίδες προμηθειν και η πρόσφατη
επιβράδυνση των ρυθμν μεγέθυν σης , πιθανά , να συγκρατήσουν τον
πληθωρισμό σε διεθνές επίπεδο,
υπάρχει ο κίνδυνος οι τρέχουσες πλη
θωριστικές πιέσεις να καταστούν πιο
επίμονες , εκτιμά το IΝΕ ΓΣΕΕ.
Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα και
με δεδομένη την αβεβαιότητα για τον
τερματισμό της πανδημίας, μια τέτοια
εξέλιξη , όχι μόνο θα εξανεμίσει την
πολύ μικρή αύξηση του καττατου
μισθού που αποφασίστηκε για το
202, αλλά θα πλήξει οριζόντια και
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα
και την αγοραστική δύναμη εργαζομένων και νοικοκυριν .
Το πλήγμα αυτό αναμένεται να είναι
μεγαλύτερο στο βαθμό που η άνοδος του πληθωρισμού σταθεί αφορμή
για τη σύσφιξη της νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής, αποκόπτοντας έτσι σημαντικές πηγές ρον
ρευστότητας , που στηρίζουν σήμερα
χρηματοπιστωτικά τον ιδιωτικό τομέα
και το επίπεδο της εγχριας δαπάνης ,
σημεινεται.
Νέος Ποινικός Κδικας:
Μόνο ισόβια
για τα σκληρά εγκλήματα
Αυστηροποιούνται οι ποινές
για τα ειδεχθή εγκλήματα, τα
σεξουαλικά εγκλήματα
Άλλωστε , όπως υπογραμμίζει το ΙΝE
ΓΣΕΕ, ηαύξηση των τιμν λαμβάνει
χρα σε μια περίοδο κατά την οποία
τα νοικοκυριά βρίσκονται σε δεινή
χρηματοοικονομική κατάσταση, αφού
ούτε τα εισοδήματα , ούτε τα ποσοστά
απασχόλησης και φτχειας έχουν
ανακάμψει από την παρατεταμένη
οικονομική κρίση της περασμένης
δεκαετίας και την επίπτωση της πανδημικής κρίσης στην οικονομία .
Είναι ενδεικτικό ότι, το 2020, το πο
σοστό των πολιτν , άνω των 18 ετν ,
που διαβιούσαν σε συνθήκες σοβαρής
υλικής υστέρησης, διαμορφθηε
στο 15,9% , ανακόπτοντας την τάση
αποκλιμάκωσης του συγκεκριμένου
δείκτη που καταγράφεται στη χρα
μας από το 2017 και μετά.
Μεταξύ των εργαζομένων, το ποσοστό
σοβαρής υλικής υστέρησης στη χρα
μας σημείωσε άνοδο 0,6 ποσοστιαίων
μονάδων και ανήλθε στο 11,7% , αποτυπνοντας την επίπτωση της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας
και στο εισόδημα των εργαζομένων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο ποσοστό , αν και 4,2 ποσοστιαίες
μονάδες χαμηλότερο έναντι του 2015,
είναι το υψηλότερο τόσο μεταξύ των
κρατν-μελν της ΕE , όσο και του
αντίστοιχου στη χρα μας , πριν την
ένταξή της στα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής το 2009.
Η Ελλάδα, μάλιστα , μαζί με την Ιρ
λανδία, τη Δανία , την Ισπανία και
το Λουξεμβούργο αποτελούν τις
μοναδικές περιπτσεις χωρν της
ΕΕ , στις οποίες το ποσοστό σοβαρής
υλικής υστέρησης υπερβαίνει εκείνο
Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο στην Ελ
λάδα αποτυπνεται στο διάγραμμα ,
το οποίο απεικονίζει το ποσοστό των
νοικοκυριν που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κάλυψης ορισμένων βασικν
αναγκν διαβίωσης το 2019 και το
2020. Σε αρκετές από τις υπό εξέταση
κατηγορίες αναγκν , το ποσοστό των
νοικοκυριν που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πλήρωσής τους
αυξήθηκε το 2020 έναντι του 2019.
Ειδικότερα, το 2020 το ποσοστό εκεί .
νων, που αδυνατούσαν να καλύψουν
το κόστος μιας εβδομάδας διακοπν
εκτός σπιτιού , αυξήθηκε κατά 4,3
ποσοστιαίες μονάδες (από 49,2% το
2019 σε 53,5% το 2020 ) , εκείνων που
δεν μπορούσαν να καλύψουν έκτα κτες ανάγκες κατά 2,6 μονάδες και
εκείνων που δεν μπορούν να τραφούν
κάθε δεύτερη ημέρα με κρέας , ψάρι,
κοτόπουλο ή αντίστοχης θρεπτικής
αξίας λαχανικά κατά ο,7 μονάδες .
(βιασμός, κ.λπ) και εγκλήματα
κατά της γενετήσιας ελευθερί
ας των ανηλίκων και προβλέπεται πλέον ως
μόνη ποινή η ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με
τις αλλαγές στο νέο Ποινικό Κδικα που θα
αναρτηθεί σήμερα σε δημόσια διαβούλευση,
όπως τόνισαν τόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κστας Τσιάρας , όσο και ο υφυπουργός
Γργος Κτσηρας , αντίστοιχα
Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατά την σημερινή
παρουσίαση των αλλαγν στον Π.Κ. τόνισε
ότι επέρχονται τροποποιή σεις αλλαγές σε
100 άρθρα και τόνισε ι Θέλαμε ένα σταθερό
πλαίσιο στε να προστατεύεται ο Έλληνας πολίτης και να προστατευτεί το κοινό
περί δικαίου αίσθημα . Η Δικαιοσύνη είναι
ο πυλνας της Δημοκρατίας και αφορά το
σύνολο της κοινωνίας . Στέλνουμε μήνυμα
ότι η ελληνική Δικαιοσύνη και πολιτεία είναι
του 2009.
παρούσαν :
Ανησυχητικό χαρακτηρίζεται επίσης