Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
Aρ. φύλλου : 4293
Πληθρα ένταξης νέων μελετν
έργων σε Σάμο, Ικαρία & Φούρνους
Μεταναστευτικό
Η εν Σάμω 1' Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή
Πλnopα έντοξης νέων μAετν γα έρyα unooομων nou oφορούν το νηou
euon onooorn ano ταν nεpοερειάρη oυρ70 ευρυν nepeμονης με τανοστων ενω non Exnη oήoκλnpΜθεί η μετοφορά tuν npοoφuνων και μετανοστνστη νέα δομ . Etdον εnστροpή στην
κανονικότητα για tο Βo0 μετό ono 6 xρόνια μετανοστευτικής κρίonς
κ. Κστο Μουτζούρn εγεpηκt to
Κειστή Ελεγχόμενη
Δομή Σάμου
εα του Ρέματος-Λonιo στον Oοσμό
Closed Controlled
Access Center of Samos
00 6ο0ούν με npoγpομματκή ουμpρoη oia tuv oεον του νnoou μος onou
στο Δήμο Αυστολκής Σόμου νια το έργo
το τελευταίο διόστημα εποpoύν σε
enς eno Enopxoxo Δρομο nογνο . pέματα οκ Τoυoprος ntpov tων unn .
Σnobopoiο npoc Aηματκό Ενoλεo na. poκν καθnκoντων του , ανοδεκνύ.
γνδο Ιομου . na ην αντηnnμμμοχή tto oε nραγμμκό φno ων Σομωτν
εται οε nραγμοικό φno tων Σομωτν.
npoστοοο εγκpίonκον 6ρόpεκ Yα τmν κο0ς οε οrήματο nou οpoρούν τmv
Πυρκαγιά στο ΚΥΤ, λίγες μέρες
Πριν την πλήρη εκκένωση του!
οι χpo του κέντρου
Μntopoκnc nopouoioοε στους εκηpooonouς εvων νο ono εuonuτες ομάδεc μονογονείκές οικογένευς πουργούν Χρο εστιστορίων με npo0ετη xοoon
και ελληνκν μέοων μεδκής ενημέρωoης τους κ γνοίες και 960 στο ΠΡΟκεKA npoνοκωρατκό κε - ως κρο κονάpησtuν δροστηpοτήτuν κα tλρoι
pους της υnepooμής και εξήrnoε m nεmοuργο τους ντρο κράτηoης ΑΛoδnν . nεpnaμpόνει neς εκ δονομής μη εδδpων aο0ν . Χρο 6nnon
Πupκαγo tonost στην nεpροκn των rγκατολελευμέγwν ακαγν poς rο ν μενος ano oν γενιε ypομστa Μετνο ουγpονες τεκές και επουργκές unoooμέ nou Χρο, ονοφυκής-podκές κρρές κονάμεηστα nhus
οναγκν . noanoi χρο δούησης και στέγοoης
κυρακής 19 Σεnτεμpρίου , ano ονυστη μέτp στημής aτίa , εν βρίοκονταν σε
εξthiξο ο ετομοσίες γιο τη μετοφορό των ενonoμενάντων μεταναστν , στη
νέα ΚΕΔ ιΚλειστη ΕΛεγκoμενη Δογο Enς ρακής Σερβού εnν onρία εγκονωσε καιαμου και ΠΕηno3 0φου δεν ηpoγμaτο tους εργοζόμενους σε ουτήν. Το έργο κατοοκεuης φεiο φυοκονυνν κα νομκν upnpεoν κοροι
Rρoovοu καnύntοuν to 25% tων ουvonικν κpuν
εταpeίa ΜΥΤΙΛΗΝAOE ΛΕ. toν Οτpρο του 2020, τς δομής ενω ono o, toωτερκοί xροι είvoi κnμο
ο υnoupyoς και οι ορομοί
ου η κnΕηΕεγmομενη Δομη ΚΕΔ, μnopί να φ οστικές ετορείες της Χρος , Στούοε ουνολκή 42
Οι Δήμοι Ανατολικής & Δυτικής Σάμου
στην Πολωνία για τις υπαίθριες εκθέσεις
Greek National Uprising 1821-1830%
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τα χρέη
της Πανδημίας
δη της ομλος του . ο unoupyeς κ Μη.
Ανατολικής & Δυτικής Σόμου συμμετείον στπν Εκοεση oproopou ων 200 xρόνων της Ελκής Eno
το rp στην tοtnn Η ononnpωμή των χρεν της
Επίσκεψη στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ
από την Πρόεδρο της Ένωσης
Αστυνομικν Υπαλλήλων Σάμου
τατοnοnσει nporrούμενα χρη κα0ς κοι να εξoφnεί
SAMOS
Την ntuntm 15 Iεatεμβρου , n npόεδρος της Ενωσης Αστυνομικν γnoλaAων
Σάμου, κ . Μapia Μουρίδου , συνοδευύμενη anό τον nρoεδρο της Π.ΟAΣΥ Πo
νeλλήvo ομοonονoία Αστυνομκν rnoAnniων κ. rpηyoρο rεpoκoράκο , npo μετιoης των επmτσεων του κορωνοίού.
τοι ηεκτρονικά μέχο και ος 51.12.2021 μέοω της
δοδιτυσκίς εφαρμογής nou θα τεθεί σε Δετουργα
το npooεές δοστημ γο oλες ις nεptσεις nou
στη ρύθμση ουντελeitoι με tπν καταβολή της npoτης
δόσης μέpι και τις 51.1.2022 . α επόμενες δόσεις της
nμtpo tων εnoμέvuν μηνν.
nou εnnrynoov noyω των μετρων γιo tmv αντμετnon
στον μία anopoon unoupγoύ oονομκν με μέτρα
- Πρωταρικς και σε ουνέxεια του
rpoβnenoμένων Rapia Tests anό το
της COVD-19. n noίa έxει Εκδο0εί εντός του 2020.
της unoστελtxωonκ nς Δυθυνoης η Ενωoη Αστuνομικν ΥnoλnΛων Eά .
Αοτυνομος Σάμου και η ανάγη άμε
στημονικν και nonrpoικv εκδηuoεων ξεκίνηoε
132020 ως 51,7.2021, nόyω των μέτρων για την αντι.
μετηon της novδnμος COVID -1.
ΕΝΗΝΕ . WE ARE AL GREΕKS . Η συμμετοή
των 2 Δμων στην Εκθεση oυμβόλλε στο μέγστα
των θεομκν οppοδοτήτων του eo
132020 έως 31.7.202 1,.
ή έστς την tteuoννon ουτν , Ano τmκoραn. ο cootoομος tymε με ένον μεγαλεκδη
των μετογωγν κn ο των ήτή ναμένοντος άμεοες και ουσκδεκ κούς ΤΛηνες κολτένεc εdου στην τρoiα σε όο τα μέοα μοδκής tnκονυνίος oστκή ου c0θενν στέμων, το τημo των οδο .
nopcν εξόδων κατό tκ εκτος tdpoς Tm nenrtική ytoo npopanoντος οε neus nou00 nopouv μέρος σε ουτό.
.2021.
nopeμβόoες ano tmv φυοn oΛd κα και τον npmgμe και φους τοuς onnouς φvοο γoωνα, κoς θο unopξει και τηneoκnή κο
- Nα ήtαν εγεγραμμένο, στο μητpo avέpγων του
και η ηpoοφάτως εκδ08είοα νομρho . wεninuon tuv umpeooκν npophn . όης του Βρότολο, το Erμελτήρο μαυ με τ oέφερε η aνακοίωon τωw δμων γατην συμμετο31.7.2021,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα