Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
α Πέμπτη 23
Σεπτευβρίου 2021
Η σύλληψις του Προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου
Σελήνη 16 ήμερν 1 Άνατολή ήλίου 7.14-Δύσις ήλίου 7.20
ΑΤΤ ορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 23β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 21β.
Αριθμ. φύλ . 42068
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΚΗ Νεφόσεις καί
Η Κάσος
άπαντά στόν Έρντογάν
μέ μία τεράστια γαλανόλευκη
Τήν ζωγράφισαν οί κάτοικοι στήν Μαρίτσαν γιά νά φαίνεται άπό άέρος καί άπό θαλάσσης
ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ έλληνική σημαία διαστάσεων 40x26
μέτρων , ζωγραφισμένη στήν πλαγιά , στε νά φαίνεται
τόσο άπό άέρος όσο και άπό θαλάσσης, κοσμεί την περιοχή Μαρίτσα της Κάσου . Είναι μέρος τν έορτασμν τής
ήρωικής νήσου για τά 200 χρόνια της Εθνεγερσίας . Τόν
άγνα, στόν όποίο οί Κασιτες συνεισέφεραν μέ πολεμική δράση και θυσίες δυσανάλογα μεγάλες πρός τό μέ γεθος του μικρού νησιού τους . Είναι όμως ταυτοχρόνως
και μία άπάντησις τν ήρωικν νησιωτν του σήμερα
πρός τόν Ερντογάν καί τις άνιστόρητες άπαιτήσεις του
για κδιευθετήσειο στό Αίγαίο . Παραλλήλως , είναι και
παράδειγμα . Γιά όλους τούς Ακρϊτες τν έλληνικού θαλασσίου καί ήπειρωτικού χρου, πού όφείλουν νά δείχνουν τήν ίδια άποφασιστικότητα καί τόν ίδιο πατριωτισμό άπέναντι στόν Τουρκο. Πρωτίστως όμως δείχνουν
τόν δρόμο πρός τούς ταγούς τής Πολιτείας, οί ότοιοι πρέπει νά ύπερβαίνουν τά στενά δρια του κακς νοουμένου
ρεαλισμού και να πρωτοστατούν στόν δρόμο τής έθνικής
άνατάσεως.
Τό μήνυμα είναι πολλαπλό . Είναι μία δήλωσις , ότι ή
έδαφική άκεραιότης και ή έθνική κυριαρχία μας είναι άδιαπραγμάτευτα στοιχεία . Είναι μία έλληνική έξαρσις έκεϊ
όπου ή παράνομη ζνη του τουρκο-λιβυκού μνημονίου σχεδόν έφάπτεται ένός έλληνικού νησιού . Καί τό σημαντικτερο, γιά αύτό τό μεγάλο , σπουδαο και έθνικής σημασίας
έγχείρημα έγινε πανστρατιά . Συνέβαλλαν δλοι . Ή δημοτι
κή άρχή της Κάσου, ό Στρατός , χορηγοί και πολλοί έθελοντές άπό τόνησί . Ετσιή μεγάλη κυανόλευκη θά χαιρετίζει
έφ' έξής άπό τό έδαφος του νησιού τά άεροπλάνα, τά πλοια
και τόν κάθε έπισκέπτη τής Κάσου .
Ενα δεύτερο μήνυμα , έξίσου σημαντικό, έδωσε ή Κά.
σος μέ την όνοματοδοσία του άεροδρομίου της στό όπο ο
έδόθη το όνομα του Μάρκου Μαλλιαράκη. Ό καπετάν
Μάρκος Μαλλιαράκης ήταν άπό τούς πρωτεργάτες του
ξεσηκωμού τν Κασιωτν τόν Απρίλιο του 1821. Εύρί σκετο στήν πρτη γραμμή του άγνος, μέχρις ότου έπεσε
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
μ Ετσι θά γίνει
ή άπογραφή
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΑΣΕΤΕ
Η κλιματική κρίση άπειλεί τό φιστίκι!
"Εκκλησις για ένοποίηση
τής Εύρπης άπό
τόν Πο. Παυλόπουλο
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ τής έφετινής άπογραφής τού πληθυσμού τής
χρας καιί τν κατοικιν γίνεται έξ όλοκλήρου μέσω του διαδικτύου . Αύτήν την
φορά ή άπογραφή θά έπωφεληθεί της τεχνολογίας και οί άπογραφείς θά μπορούν
νά κάνουν μέρος της δουλειάς τους μέσω
του προσωπικού ύπολογιστού τους . Οι
περίπου 80.000 πού θά άπασχοληθούν
στήν άπογραφή πού θά διαρκέσει άπό
τόν Οκτβριο έως τόν Δεκέμβριο πρέ
πει νά καταθέσουν άρκετά δικαιολογητικά προκειμένου νά έπιλεγούν . Όμως
έν μέσω πανδημίας , ή όποία όπως λένε οι έπιστήμονες θά ένταθεΐ τούς έπομένους μήνες καθς άλλάζουν οί καιρι
κές συνθήκες, ή Ελληνική Στατιστική
Αρχή δέν προέβλεψε τό αυτονόηττο : έάν
πρέπει ή όχι οί άπογραφείς νά έχουν κά
νει τό έμβόλιο . Εάν πρέπει νά κάνουν
τέστ πρίν άρχίσουν νά έπισκέπτονται τίς
Συνέχεια στήν σελ.4
ΑΥΤΗ είναι ή σοδειά μας για φέτος! Η μητέρα μου μάζεμα της έλιας καί των σταφυλιν , στε πηγαί
μέ περίμενε μέ κάγριες διαθέσεις . Μού έδειξε γε - ναμε μαζί μέ τούς γείτονές μας , τούς Μούρτζηδες
μάτη όργή και στενοχρια τήν πενιχρή παραγω - καίτούς Άξιτηδες νά μαζέψουμε καί τά δικά τους.
γή μας άπό τά δέκα δένδρα φιστικιάς που είχε φυ - Τόν Αυγουστο μετά τόν τρύγο βλέπαμε τόν παπτπού
τέψει μαζί μέ τόν πατέρα μας στό κτήμα μας στό μας τόν Μήτσο νάπατάει σταφύλια γιατόν μουστο
Λεόντι . Κάθε χρόνο, τέτοια έποχή , συλλέγαμε-ό στό πατητήρι του Ζάβαλην, τόν ίδιο μήνα άπλάδερφός μου για τήν άκρίβεια- τούς καρπούς άπό ναμε το φιστίκι και προσευχόμασταν νά μήν βρέτήν νέα σοδειά , τους στέλναμε για καθαρισμό άπό ξει τή νύκτα (γιατί ή βροχή είναι έχθρός ) καί κατατό έξωτερικό ρόζ περίβλημα , τούς άπλναμε πά - στρέψει τήν παραγωγή . Τόν Οκτβριο τέλος άκονω στήν ταράτσα τού σπιτιού γιά νά τούς κλούζειν λουθούσαμε τόν πατέρα μας στό λιοτρίβι του. Ντέ δήλιος καί νά γίνουν αξηροίν , και στό τέλος τούς
τοποθετούσαμε σέ μικρά τσουβάλια. Ανάλογα μέ κάρβουνα μέ φρέσκο λάδι άπό τήν έλιά μας ήταν
τό μέγεθος της παραγωγής . Στά παλιά τά χρόνια άξέχαστη! Πέρασαν άστραπή όλες αύτές οι είκόπου ζούσε ό πατέρας μου τό -μάζεμαν ήταν γιορτή . νες άπό τά μάτια μου , μιά έποχή όλόκληρη , δταν ή
Στό κτήμα μας έχει έλιές , φιστικιές , λεμονιές , συ - μητέρα μου έδειξε πρός τό τραπέζι της κουζίνας.
κιές, χαρουπιές , κάποτε βερυκοκιές, άμπέλια, φοί- Πάνω σέ αύτό ήταν τοποθετημένο ένα τόσο δά μι νικες, πλοϋτος κανονικός .Απλωνε ό Στελλάκος τήν κρό σακκουλάκι μέ διακόσια γραμμάρια ταλαιπωρηαλινάτσαν κάτω άπό τό δέντρο, άνέβαινε πάνω σέ μένα φιστίκια έντός του . Αύτή ήταν ή .. παραγωγή
αύτό ς αϊλουρος μέ έπιδέξιες κινήσεις , κτυπούσε
τά κλαδιά γιά νά πέσουν τά φιστίκια στήν άγκαλιάν ση πς σου χαμογελούν , όταν είναι άνοικτά! Δικαίτης και όσα έμεναν άπ ' έξω , τήν λεγόμενη χαμά- ως ή Αναστασία ήταν θυμωμένη.
δα, άνελάμβανε νά τά συλλέξει ή πιτσικαρία . Έμείς
δηλαδή . Έμείς, που συνήθως παρασυρόμασταν και
άντί να μαζεύουμε τά φιστίκια στά κοφίνια , τά ξε - καθς ή φιστικιά δέν είναι μιά καλλιέργεια μεγάλων
φλουδίζαμε καί τά τργαμε. Η γεύση του φρέσκου άπαιτήσεων. Θέλει τήν προσοχή της, το οιάξιμό
φιστικιού είναι άσύλληπτα νόστιμη . Μοιάζει μέ τήν της, το πότισμά της , το κλάδεμά της άλλά καμμία
γεύση τού άβοκάντο και είναι δέκα φορές καλύτε - οχέση μέ τήν άγροτική παραγωγή του κάμπου της
ρη. Μάς άρεσε τόσο ή διαδικασία αύτή, όπως καί τό
<ΟΛΙΓΩΡΙΕΣ στό πλαίσιο της όργάνωσης
καί λειτουργίας τής Ευρωπαϊκής Ενωσης κα
ταδεικνύουν ότι ή Εύρωπαϊκή Ενοποίηση
είτε κάνει "βήματα σημειωτόν" είτε , άκόμη
χειρότερα, βήματα πρός τά πίσω.ν Αύτό έτόνισε δ τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και
Επίτιμος Καθηγητής τής Νομικής Σχολής
ντεν . Η γεύση του ψητού χωριάτικου Ψωμιου στ
Συνέχεια στήν σελ.3
Η γερμανική
τοιχοωμία
μας . Κλειστά φιστίκια, όχι άνοικτά-έχεις τήν αίσθητου Α. Π.Δημόπουλου *
Ακους έκει! Τόσα λίγα! Ρτησα τί πήγε λάθος,
ρας ήταν σταθερό καί κυριαρχείτο
άπό τήν έναλλαγή Χριστιανοδημοκρατν (CDU/CSU) καί Σοσιαλδημοκρατν (SPD) στήν έξουσία, οί κυβερνήσεις συνεργασίας στήν Γερμανία ύπηρξαν σταθερά δικομματι
κές (ένα μεγάλο κόμμα καί ένα μικρ )
και μάλιστα πληκτικά προβλέψιμες .
"Ίσως ή πιό χαρακτηριστική περίπτω
ση ύπηρξε ή σχεδόν καθεστωτικου
τύπου παραμονή στήν έξουσία των
Έλεύθερων Δημοκρατν (FDP ) , οί
όποιοι συμμετείχαν σχεδόν άδιάλει
πτα στήν όμοσπονδιακή κυβέρνηση άπό τό 1949 έως τό 1998 ( μέ δύο
διαλείμματα τις περιόδους 1957-1 61
και 1966-1969 ) , στηρίζοντας τήν μία
(για 29 χρόνια!) τούς Χριστιανοδημοκράτες (υπό τόν Adenauer, τόν Erhard
καί τόν Κοhi) και τήν άλλη (για 13 χρό νια! ) τούς Σοσιαλδημοκράτες (υπό
τόν Brandt καί τόν Schmidt). Καί αυτές
οι δικομματικές κυβερνήσεις , πού
χαρακτήρισαν τά περισσότερα χρόνια της μετά τόν πόλεμο όμοσπονδιακής (καί άρχικά διαιρεμένης) Γερμανίας, έχουν μείνει στήν συνείδηση
της κοινής γνμης μέ τά συμβολικά
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έκρηκτική άνοδος
στίς τιμές τν ένοικίων
. Ζήτημα μεταξύ του Πρίγκηπος Τής Ούαλίας Κα
ρόλου καί της Βασιλίσσης Ελισάβετ έχει άνακύψει
έξαίτίας τν σχεδίων του πρτου για τήν μετα τροπή τού άνακτόρου του Μπάκιγχαμ σέ μουσείο .
Δημοσιεύματα πού έπικαλούνται πηγή του παλατιού άναφέρουν ότι τό σχέδιο μετατροπής τύ παλατιού σέ μουσείο δέν θά πραγματοποιηθεί όσο
στόν θρόνο εύρίσκεται ή Ελισάβετ. Το παλάτι είναι
τό μέρος όπου ή βασίλισσα μεγάλωσε τά τέσσερα
παιδιά της , άσκντας τά βασιλικά καθήκοντά της
έδ καί δεκαετίς . Τό 1993 τό παλάτι άνοιξε γιά τό
κοινό, έπιτρέποντας στούς έπισκέπτες νά περιηγηθούν σέ έπιλεγμένα μέρη του παλατιού , άλλά όχι
στά οίκογενειακά διαμερίσματα. Ενας άπό τούς λόγοuς πού ό Κάρολος έπιθυμε νά άπαλλαγεί άπό τό
Μπάκιγχαμ όταν άναλάβει τόν θρόνο, πιθανολογείται ότι είναι τό ύψηλό κόστος συντηρήσεως . Το
άνάκτορο άνακαινίσθηκε γιά τελευταία φορά Τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο καιί έν ένεκρίθη άνακαίνισις 500
έκατομμυρίων δολλαρίων τό 2016, αυτή δέν θά έχει
όλοκληρωθεί μέχρι τό 2027.
Διεθνής άνη συχία γιά
κινεζική φούσκα άκινήτων
ΕΝΤΟΝΑάνοδικές τάσεις έμφανίζουν οί τιμές ένοικιάσεως κατοικιν τό 2021 σέ Αττική και Θεσσαλονίκη, έν στήν περιφέρεια τά μισθματα παρουσιάζουν
σταθερότητα ή μικρές αύξήσεις Συμφνως πρός πα νελλαδικά στοιχεία τής REMAXΕλλάς , τάμισθματα παρουσίασαν αύξηση κατά μέσον δρον 5% , μέ την
Αττική να εύρίσκεται στό + 6,2% , την Θεσσαλονίκη
στό +9,4% και τήν περιφέρεια στό +1,4%.
ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ περιθρια στενεύουν άπειλητικς
και οί διεθνεις χρηματαγορές παρακολουθούν μέ άγω νία τίς έξελίξεις μέ φόντο την Εvergrande. Τόνκινεζ
κόγιγαντιαίο δμιλο άκινήτων πού άν και φαίνεται νά
εύρίσκεται μία άνάσα άπό τό κκανόνυ, χθές στελέχη
του έπιχειρούσαν νά καθησυχάσουν τήν διεθνή άγορά
άνακοιννοντας πς κατέληξαν σέ συμφωνία μέ κά
ποιους άπό τούς δμολογιούχους, στε νά άποφευχθεί
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ .5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου |
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΉΜελβούρνη, ό σεισμός καί ή έλληνική τηλεόρασις
. Μπορεί τό σπίτι νά μήν έναι μικρό ούτε νά βρίσκεται σέλιβάδι . Ανήκε όμως στόν πρωταγωνιστή
τής γνωστής τηλεοπτικής σειράς τό Μικρό σπίτι
στό λιβάδν Μάικλ Λάντον . Πράγματι ό ίδιος άγορασε τό σπίτι αύτό, άξίας 3,88 έκατ. δολλαρίων ,
άξιοποιντας τά χρήματα που είχε κερδίσει άπό
τήν προηγουμένη τηλεοπτική σειρά στήν όποία
πρωταγωνίστησε, Τήν <Μπονάντσαν . Τό στπίτ ,
που τρα διατίθεται πρός πλησιν, βρίσκεται στό
κεντρικό Λός Αντζελε Χτίστηκε Τό 1926 και διαθe
τει τοξωτές πόρτες, μπαλκόνια καιί πλακάκια άπό
τερρακόττα, έν τά μπάνια του είναι έποχής
Μλησα χθές μέ καλό μου
φίλο , άπό τά μικράτα μας ,
που έχει τά τελευταία χρόνια μετοικήσει και άποκατασταθεί στήν Μέλβούρνη. Τ
έγινε; Ήταν δυνατός ό σει σμός;> τόν ρτησα . Πολύ δυνατός γιά νά τρομάξει τους Αύστραλούς , μέτρ oς γιά τά λληνικά δεδομέ
να . Τί νά μάς πουν έμάς οί
Αύστραλοί γιά σεισμούς;
Έμείς έχουμε μάθει στό κούνημα . Aς λθουν στήν Έλλάδα γιά νά καταλάβουν τά
πί Ρίχτερί μού είπε, γελέχουμε άρχίσει νά συνηθίζουμε καί τους σεισμούς.
Κατ' άρχάς έχουμε βελ τισει πολύ τίς οίκοδομικές
μας κατασκευές . Άν, γιά πα
ράδειγμα , είχαν οί Άγγλοι
έναν σεισμό μεγαλύτερο τν
Είναι άλήθεια , άγαπη- Ρίχτερ, ένας Θεός ξέρει Τί
τοί , ότι έδ , σέ μιά χρα Βάσυνέβανε, καθς όλα σχε
δόν τά σπίτια δέν έχουν γ
ρά θεμέλια! Φαντάζομαι ότι
καί στήν Αύστραλία , αυτό
το κάγγλοσαξωνικό ύφος
στίς κατασκευές θά έχει , έν
πολλοίς , άκολουθηθεί . Καί
δέν είναι συνηθισμένη ή Μολβούρνη στούς σεισμού . Φυσικό ήταν, λοιπόν, νά τρομάξει και ό παρουσιαστής
εχουμέφωνή!
ντας .
Ανανεωμένη και ακό μη ηιo δυνατή!
που κδέν τής λείπει τίποτε,
Συνέχεια στήν σελ. 4
PPontosnews