Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
ΙΣεπτεμβρίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7474
Τιμή : 1.00ε
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αλλαγές
σε τέλη κυκλοφορίαs και
ταξινόμησns σε
συγκεκριμένα
οχήματα
Εεκλειδνουν
επιδόματα και εκπτσειs
για χιλιάδεs νοικοκυριά
Η πανδημία και τα συνεπακόλουθα περιοριστικά
ανάγκασαν πάνω από 1
εκατ. Έλληνες να ζουν
επί ένα χρόνο με κρατική συνδρομή.
Αποζημίωση ειδικού
σκοπού 534 ή 800 εισπράξουν φέτος αρ ευρ,
Προκαταβολή , αποζη .
μίωση ενοικίου δηλθηκαν ως τα μοναδικά
εισοδήματα για το
κλιμάκωσης ακόμη και
νυν δικαιούχοι θα τα
λάβουν αυξημένα!
Ποιοι αποκτούν δ καίωμα στο επίδομα
τέκνων
Ένα από τα ειδό .
ματα noυ σίγουρα θα
μέτρα
Τροποποιήσεις στο
τέλος ταξινόμησης
και στα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων
ανακατασκευασμέ
νων οχημάτων φέρνει
τροπολογία που κατατέθηκε
Τροπολογία κατατέ- 2020 .
νόμου του Υnοup
συνέχεια στην 11
Επιστρεπτέα κετές οικογένειες-που
μέχρι πφότινος δεν
πληρούσαν τα σχετικά
κριτήρια για να το λάβουν- είναι το επίδομα
τέκνων Α21
Το ποσό του επιδόμα.
τος , ανάλογα με τον
αριθμό των εξαρτμε
νων τέκνων και την κα .
τέκνο πέραν του τρί Με τις προϋποθέσεις
για την χορήγηση επ δομάτων , λοιπόν, να
παραμένουν ίδιες με
την προηγούμενη χρο- τηγορία οικογενειακού
νιά, αρκετές χιλιάδες εισοδήματος, προσδιο πολιτν θα συνειδητοποιήσουν ότι μετά την
δραματική
ανά μήνα για το τρίτο
και κάθε εξαρτμενο
τέκνο πέραν του τρί.
Για την Β κατηγορία:
-42 ευρ ανά μήνα
για το πρτο εξαρτμενο τέκνο
στο σχέδιο
του .
Για την Γ κατηγορία:
-28 ευρ ανά μήνα
για το πρτο εξαρτμενο τέκνο
Επιστρεπτέα
ρίζεται ως εξής:
' Για την Α κατηγορία:
. 70 ευρ ανά μήνα
για το πρτο εξαρτ
μενο τέκνο
ανά μήνα για το δεύτερο
τέκνο
εξαρτμενο
προκαταβολή: Έρχεται κνωση των aroδοχν
νέο Ψαλίδν
συρρί τους αν μη τι άλλο θα
λάβουν και κάποια επδόματα που πθανόν ... ανά μήνα για το δεύδεν περίμεναν από το
Κράτος. Η λόγω της
ανά μήνα για το δε.
τέκνο
. εππλέον 84 ευρ τέκνο πέραν του τρί ανά μήνα για το τρίτο
και κάθε εξαρτμενο
εξαρτμενο
ανά μήνα για το τρίτο
και κάθε εξαρτμενο
εξαρτμενο
τέκνο
συνέχεια στην 10
Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότηταs:
Ζημίes
Επιπλέον ψαλίδι
στο ποσό των επιστρε
πτέων προ καταβολν
που έλαβαν οι επιχε ρήσεις και οι επαγελκατά τη
διάρκεια της πανδημίας φέρνει το υπουργείο Οικονομικν .
'Με νέα παρέμβαση
το οικονομικό επιτε.
λείο μεινει το επι
συνέχεια στην 2
ματίες
εμφάνισε το 2020
Σελίδα 9