Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής - Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βιοκτήτρια- Ειό ότμια Σεαυρδου L Συλιανή ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Α. φύλλου 6880-12434
0,50 ε
Μια καινούρια έκθεση
στην GALLERY 13 στη Δράμα
Συγκροτείται
τουριστική επιτροπή
για την τουριστική
ανάπτυξη
του Νομού Δράμας
Αρχίζει από σήμερα η λειτουργία του
Κύπελλο ΕΠΣ Δράμας
Αναδιοργαννοντας
το ΒιβλίοReform Βook
Με τη φωτογράφο Rolana Ceckaus kalto
| και τον εικαστικό Σαράντη Γκάκα
Για πρτη φορά
βρεφονηπιακός
σταθμός στο Δήμο
Προσοτσάνης
Χωρίς εκπλή ξεις
η δεύτερη
αγωνιστική
Ζητήθηκε από το Δ. Σ Δράμας
να βοηθήσει στον χα ρακτηρισμό
του Νοσοκομείου ως άγονου
Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη φετινή διοργάνωση
Από τις 5 Δεκεμβρίου
έως και Τις 2 Ιανουαρίου
η Ονειρούπολη 2021-2022
Αντιδράσεις για τις καθυστερή σεις του κανονισμού της χριστου
γεννιάτικης αγοράς
- Κατά της διαπαραταξια κής επιτροπής αΠόλη + Ζωήν, Αυτο διοί
κηση Πολτνν και Λαϊκή Συσπείρωσην
>Πρόβλημα προσωπικού στην Οικονομική Υπηρεσία παραδέχθηκε
ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θέτοντας θέμα χρόνου για τις διαδικασίες
- Εκτακτη επιχορήγηση 50.000 ευρ στο Νοσοκομείο για αγορά ΡCR τεστ
Διπλασιασμός από είκοσι σε σαράντα χιλιάδες για την επιδότηση ενοικίου
των επικου ρικν ιατρν που έρχονται στη Δράμα
Του Θανάση Πολυμένη
ΝΑ ΝΔΙΑΦΕΡΟΝ θέμα ως έκτακτο
συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συανεδρίασης του Δημοτκού Συμβου λίου (ΔΣ) Δράμας , το βράδυ της
Δευτέρας 20 Σεπτεμβρίου Το θέμα παρου - τΤμα π
. σόστηκε ως δεύτερο έκτακτο και oπς Π Τ Η Εδιάβασε τον τίτλο ο πρόεδρος του ΔΣ κ
Ι Χαραλαμπίδης , αφορά την δωρεά ιατρο - ,
φαρμακευτικού υλκού προς το ΝοσοκοΤου Θανάση Πολυμένη
Σ ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα
συζηπήθηκε
ρας 20 Σεπτεμβρίου στο
Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας , το θέμα της πραγμα τοποίησης της Χριστουγεννάτικης γιαρτής και χρ στουγεννάτικης αγοράς
για την Οειρούπολη 20212022 , εν συγκροτήθηκε
και η διαπαραταξιακή επ τροπή.
Κατά τη διαδεκασία , ο . Mλeκάνης εχ μέ1 ρους της παράταξης-Πόλη+ Ζωή- ψήφισε
ανα, όπως η εισήγηση" , eν από την παρ .
1 ταξη -Project Δράμα 2020-η κα . Κρτεβε,
η οποία είναι και η πρόεδρος του Συλλόγου
Ιατρν του Νοσακομείου Δράμας, αναφέρ
θηκε σε ζητή ματα του ιδρύματος .
Οπως είτεη κα. Κόρτεβε , eξαντλήθηκαν τα αναλ - γιατρούς να εγκατασταθούν μόνμα στην πόλη μας . Δεν
1 σμαγια το PCR τεστ και είχα ζητήσει τη βοήθαα από το
Δήμο αν υπάρχει κάποιο κονδύλιο στε να αγοράσουμε ρία ενταγμένα είναι το Νοσοκομείο Ναυπλίου , της
και πάλι ΡCR . Η ίδια σημείωσε ότι αυτή τη χρονική Θήβας , της Ξάνθης, της Κομοτηνής και άλλα.
στγμή είναι κρίσιμο να έχουμε τεστ PCR στο Νοσοκο
μείο και να γίνονται οι
εξ τάσεις ο γρήγορα
και να μην υπάρχει καθυ στέρηση . Η ίδια εξ
φρασε την χαρά της για
την κανοποίηση του ατήματος και όπως είτε,
ασαφς κρε δήμαρχε
στήρξη του Δήμου Δράμας προ το Νοσοκομείο
είνα υπαρκτή α εμείς την
αναγνωρίζουμε και σαν
εργαζόμενοι και σαν α.
ράταξη , εν στη συνέ
χεια αναφέρθηκε στα
πολλά προβλήματα του
Νοσακομείου .
Αγονο
το Νοσοκομείο
Δράμας
Συνεχίζοντας η ίδια,
έθεσε το αίτημα να χα ρακτηριστπεί εππέλους
άγονο το Νοσοκομείο
Δράμας σύμφωνα και με
την πρόταση που υιοθέ
τησε ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας και την
προωθεί Να γνουν κι
νήσεις αό την Περpe
1Εη ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ ΠΤ.|
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
να ξεπεράσουμε όλα τα πpοβλήματα που
αφορούν στον Covid και να μπορέσουμε
Ο εισηγητής εκ μέρους της δημοτικής να τη διοργανσουμε ακόμη καλύτερα
αρχής αντιδή μαρχος Πολτισμού κ. Καλ- από τις παλαότερες χρονιές με την τε
τρόπο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε καινούριους
λινιάδης , είπε ότι κευελπιστούμε φέτος ράστια αίγληείναι κάτι δύσκαλο να γνει μιας και σ ' αυτή την κατηγο| σελ4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου -Δικμάνη
παιδίατρος
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Εδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Kιv: 697 74 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠY
Καθημερινά 8:30-1 4:00 και 17:50-20:30 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:0020:00 (ετός Τετάρτης!
Σαββατοκόριακα κλειστά
Dr . ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
όλους τους
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
δημάρχους , από τους
βουλευτές του Νομού
στε το Νοσοκομείο
Δράμας να μπει στα
άγονα Νοσοκομεία Β'
Ζνης, κάτι που θα προσφέρει επιτλέον κνητρα στους γιατρούς κι
οικονομικά και κίνηπρα
εΕλίξης . Μ' αυτό τον
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜUNSTER -MAINZ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
K. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ26 - 1ος ΟPΟΦΟΣ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: [email protected] com
ΤΗA. 2521306858 - 69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡANTEΒΟΥ
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευ σης
Συχχαίρουγε όλουs τοUς έπιτυχόντές του Νομού
Γιάννης 4μαs ια την ει6arή τους 6την ΤριτοβΑια
Γαζάνης Εκπαίδνεη και τους ευχόμα 6τε καλή σταδιοδρομία!
στη δύναμή oου , στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα