Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ανε
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
.ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ 1ΔΡΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 22
Σεπτεμβοίου 2021
ΑΓΙΚΗ Νεφσεις καί άνατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι, Θερμοκρασία έως 23β.
Άριθμ. φύλ . 42067
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Φωκά ίερομάρτ. , έπισκόπου Σινπης. Φωκά του κηπουροϋ
Σελήνη 15 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.13-Δύσις ήλίου 7.22
Ε.ΟΧΙΚΑΙ ΧΟΜΕΪΝΙ-ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΛΙΦΑΤΟ-ΑΣΧΟΛΗΘΕΤΕΚΑΙ ΜΕΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
<Θέσατε στόπ στό μαύρο χρήμα
του Τουρκικού
προξενείου, κ. Πρωθυπουργέ!ν,
Οργίλη έπιστολή τεσσάρων Μητροπολιτν τής Θράκης στόν Κυριάκο Μητσοτάκη κατά του σχεδίου
για τήν έκλογή Μουφτήδων -Εστευσμένως στόν Αοχιεπίσκοπο ή Ντόρα Μπακογιάννη
φεται ούσιαστικς κατά τής Προέ δρου της Επιτροπής Ντόρας Μπακογιάννη στήν όποία άποδίδει τήν
πρόθεση νά είσηγηθεί στήν πολιτεία τήν έκλογή των μουφτήδων
μέσω είδικού έκλεκτορικού σματος, ένω θέτει θέμα για την διακίνησημαύρου πολιτικού χρήματος άπό
τό Τουρκικό προξενείο στήν Κομοτηνή , Ε δέν θά νομοθετήσουμε τούς Χομείνί στήν Θράκη) είπε
στήν Εστίαν Μητροπολίτης τής
περιοχής , ό όποίος μας έπιβεβαίωσε τήν άποστολή της τετρασέλιδης
ΩΣ ΒΟΜΒA έσκασε> στό Με γαρο Μαξίμου ή έπιστολή διαμαρτυρίας πού έστειλαν στόν Πρωθυ
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οί
τέσσερεις Μητροπολίτες τής Ξάνθης Παντελεήμων, Μαρωνείας καί
Κομοτηνής Παντελεήμων , Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Δ δυμοτείχου Δαμασκηνός , για τις
δραστηριότητες τής Διακομματικής Επιτροπής πού συνεστήθη
για την άνάπτυξη τής περ
έπιστολή , ή όποία έκοινοποιήθη
και στόν Πρόεδρο τού Κοινοβουλίου Κωνσταντίνο Τασούλα, στρέ
Μητροπολίτης Εάνθης
Παντελεήμων
τΗ Μητροπολίτης Μαρωνείας
Παντελεήμων
Ε Μητροπολίτης
Άλεξανδρουπόλεως Άνθμος
Μητροπολίτης Διδυμοτείχου
Δαμασκηνός
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Ετσι δένγίνεσθε
Πατριάρχης
Όθωμανική χρησικτησία, έλληνική παθητικότης
2,5 ναυτικά μίλια άπό τήν Κρήτη
Άφαντο τό Πολεμικό Ναυτικό
του Εύθυμίου Πέτρου
Χέρ-χέρι Ερντογάν
καί Ελπιδοφόρος στά έγκαίνια
του κΣπιτιού της Τουρκίας
TΙ συμβαίνει μέ τούς Τούρκους; Πάλι τά ίδια; τρίτη περί περιορισμού τν έλληνικν χωρικν
Είναι το έρτημα του μέσου "Ελληνος, ό όποιος
βλέπει αίφνης αύτές τίς ήμέρες τήν γείτονα νά
έκδίδει Navtex γιά νά παρεμποδίσει τίς έρευνες Έλλάδος! .
γαλλικού πλοίου έντός έλληνικής ΑΟΖ νοτίως της
Κρήτης, διαβάζει ότι τουρκικά σκάφη,σημαδευουν διακεκριμένος "Ελλην διπλωμάτης , ό όποος μίμέ τά όπλα τους άντίστοιχα έλληνικά στο Φαρμα- λησε υπό τόν όρο τής άνωνυμίας στήν στήλη, σχοκονήσι, άκούει ότι τουρκικά άλιευτικά "διακορευ-λίασε σκωπτικς: Τί νομίζεις ότι κάνουν οί γείτοουνν συστηματικά τήν έλληνική ΑΟΖ, μαθαίνει ότι
τουρκικές φρεγάτες φθάνουν 2,5 μίλια έξω άπό
τήν Κρήτη, καί άπορεί . Επειδή ή ένημέρωση πού
έχω είναι ότι μέσα στόν Όκτβριο θά άρχίσουν ξανά οί περίφημες διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδος-Τουρκίας (μέ άλλαγές στίς συνθέσεις των
άντιπροσωπιν ) άπό τίς όποιες δέν άναμένουμε αφορά τήν . ..Γαλλία; Εύγενική ύπενθύμιση διά της
έντυπωσιακά άποτελέσματα όμως , ρτησα κορυ φαίο διπλωμάτη μας τί μπορεί νά σημαίνουν όλα
αύτά τά ξαφνικάν. Διότι μή νομίζετε ότι έμεις οί λια, δέν έχετε δικαίωμα νά κάνετε κάτι. Εξω άπό τά
δημοσιογράφοι τά ξέρουμε όλα, χάνουμε καμμιά 6μλια είμαστε έμες . Αύτόμας λένε. Καίδυστυχως
φορά τεύχην! Μέ κοίταξε σκυθρωπός: Τί θέ - τους δσαμε μονομιάς τό πάτημαν. Μετά ταυτα ό
λετε νά συμβαίνει , άγαπητέ; Είναι φανερό! Οι κι- διπλωμάτης μας μέ κάλεσε νά μελετήσω ξανά βανήσεις τους έχουν ς στόχο τήν έμπέδωση των
άπόψεν τους για τήν έλληνική ΑΟΖ δέν χρησι - προκλήσεων των Τούρκων στό Αίγαίο . Καί έπειτα νά
μοποιω τυχαία τόν όρο έμπέδωση- μο0 είπε και άξιολογήσω ποιά ήταν ή δική μας άντίδραση. Ποιά
προσέθεσε : "Στόχο έχουν τήν πρακτική άκύρω- είναι τά κείμενα; Πρωτον, ή έπιστολή Σινιρλίογλου
ση κάθε έλληνικής δραστηριότητας έντός έλλη-προσφάτως στόν ΟΗΕ. Δεύτερον , οί δηλσεις Πάνικής ΑΟΖ πέραν των 6 μιλίων . Ή ένημέρωση πού
έχουμε είναι ότι έξέλαβαν τήν δήλωση Γεραπεύδάτων στά 6 ναυτικά μίλια ς μήνυμα νά κάνουν
ό,τι θέλουν μεταξύ 6-12 μιλίων μέ τήν άνοχή της
(σελ 3)
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ τού Άρχιεπισκόπου
Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου δίπλα στον
Ταγίπ Ερντογάν και τόν κατοχικό ήγετη Ερσίν Τατάρ στά έγκαίνια του Σπιτι
ού τής Τουρκία στήν Νέα 'Υόρκη, έχει
προκαλέσει πλήθος άντιδράσεων κυρίως
άπό κυπριακά σωματεία και όμογενείς.
oί φωτογραφίες πού έδημοσιεύθησαν
στό διαδίκτυο έμφανίζουν τόν κ . Ελπιδοφόρο νά κρατεί τήν κορδέλλα πού έκοψε
δίσλαμιστής Πρόεδρος της Τουρκίας ,
μαζί μέ ύψηλόβαθμους άξιωματούχους
τής Τουρκίας , τόν Τατάρ και ίερείς μουσουλμάνους που καθημερινς άπειλούν
Συνέχεια στήν σελ. 4
Καί γιά νά μήν καταλείπεται καμμία άμφιβολία,
νες όταν τουρκικά πλοια λοκάρουν έλληνικά πλοϊα
στά σκόπευτρά τους , στέλνουν τά άλιευτικά τους
στήν έλλη νική ΑΟΖ όλο τό καλοκαίρι καί παρεμποδίζουν τό γαλλικό έρευνητικό σκάφος; Είδικως μετά
τήν δήλωση της έκπροσπουμας, ότι αύτό τό θέμα
Αμάσεια 1921:
Ή δολοφονία
της ήγεσίας
έπαναλήψεως μάς κάνουν , άγαπητέ!"Ενα κλίκ πάνω
άπό τό 2019 μας ύπενθυμίζουν ότι έξω άπό τά 6 μί σικά κείμενα ύπό τό φος τον φετινν άθόρυβων
του Πόντου
Εκθεσις
του Μουσείου Μπενάκη
γιά την οίκία Σεφέρη
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΜΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ τής όργανωμένης
Γενοκτονίας των Ελλήνων και είδι
κότερα στόν Πόντο, ήταν ή έξόντωση
της ήγεσίας τους άπό τόν Ιούνιο έως
τόν Όκτβριο του 1921.
υατ σέ έκδήλωση τού Πανεπιστημίου Πειραις για
Συνέχεια στήν σελ . 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Ή έξόντωση των Ελλήνων ήγετν ,
όπως συνέβη και μέ τούς Άρμένιους
τόν Απρίλιο του 1915 στήν Κωνσταντινούπολη, συνέβαλε στό νά χαθεί
ή καθοδήγηση τν Ελλήνων καί νά
σημειωθει πιό γρήγορα ή δολοφονία τους . Στόν Πόντο, ή ήγεσία των
Έλλήνων έξοντθηκε μέ τά λεγόμενα κδικαστήρια άνεξαρτησίας στήν
Αμάσεια τόν Σεπτέμβριο του 1921. Τά
αδικαστήρια άνεξαρτησίας έκδίδουν
αάποφάσεις και έκτελουνται πρό κριτοι, βουλευτές, δημοσιογράφοι,
καθηγητές, δάσκαλοι, κληρικοί, άπό
τους όποίους ζητούνται δηλσεις ότι
συμμετείχαν στήν όργάνωση του άπελευθερωτικου κινήματος στόν Πόντο .
οι σημαντικότερες μορφές του Ελληνισμού , "τό άνθος τής έλληνικής
Τήν έπιστροφή στήν πυρηνική
συμφωνία μέ τό Ίράν
προανήγγειλε ό Μπάιντεν
Αποζημίωσς
άπό την Νοvartis
ζητεί ή Κυβέρνησις
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΟΙ ΗΠΑ δέν έπιδικουν έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο
ούτε έναν κόσμο μοιρασμένο σέ μπλόκ . Αύτό έτο νισε ό Αμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν άπό
τό βήμα της Γενικής Συνελεύσεως τν Ηνωμένων
Εθνν , άναφερόμενος έμμέσως πλήν σαφς στήν
άντιπαράθεση πού άναπτύσσεται μέ την Κίνα καί
Συνέχεια στήν σελ. 5
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ έχει άρχίσει την διαδικασία άξισεως άποζημισεως άπό τήν Novartis και ήδη έχει άπευθυνθεί στίς άρμόδιες Αρχές τν ΗΠΑ. Αύτό άπεκάλυΨε χθές άπό το βήμα τής Βουλής δύπουργός Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας λέγοντας δτι ή Κυβέρνησις θά κάνει αύτό πού δέν έκανε δ ΣΥΡΙΖΑ, Τό Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους θά προτείνει στό έλληνικό
Δημόσιο τά έπόμενα βήματα πού πρέπει νά γίνουν.
. Γιωρίζατε ότι , κατά παράδοσιν, ό Πρόεδρος Τής
Βραζιλίας, έν προκειμένω Ζαx Μπολσονάρου
είναι ό πρτος ήγέτης που μίλησε χθές στήν Γενική Συνέλευση του ΟΗE; Δέν δείχνει νά έχει λογική .
Ή Βραζίλία δέν είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δέν είνα ή πρτη άλφαβητικά χ
ρα ούτε είναι αυτή πού φιλοξενεί τήν Γενική Συέ
λευση. Ο λόγος άνάγεται στις πρτες συνεδριάσεις Τής Γενικής Συνελεύσεως του OΗΕ Στς πρμες έποχέ, όταν κανείς δν ήθελε νά μιλήσει πρτος
ή Βραζίλία πάντα προσφερόταν νά μιλήσει . Καί
έτσι κέρδισε τό δικαίωμα νά έχει πρτη τόν λόγο
στή Γενική Συνέλευσην είχε δηλσει σχετικά ό Ντ
σμοντ Πάρκερ, έπί κεφαλής Του πρωτοκόλλου του
ΟΗE Ή Βραζιλία μιλάει πρτη άπό Τήν 10η Γινκή Συνέλευση του Οργανισμού Ήνωμένων Εθνν
τό 1955, Γιά τήν ίστορία , τόν λόγο μετά έχουw of
ΗΠΑ, ς φιλοξενούσα χρα.
Παρά θtν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ 3
Ό Τέρα καί οί πτυχές τής ναυτικής μας Ίστορίας
Ψαρν άπό τόν <Αβέρωφ
τό όποίο άλίευσε άπό τό β Έπιτρέψετε μου σήμε - ργιος Άβέρωφ , τό όποίο άρχου του Π.Ν έ& . Κωνσταρα νά πανέλθω στό θέμα άπελευθέρωσε τό ίστορικό ντίνου Καταγά , λάτρη και
Τής έπισκέψες μας στά Υαρά, δπου τό Ίδρυμα Μαρ
αs Τσάκου προσέφερε, διά
του ίδρυτού του Ίδρύματος
καπτ. Πανααγιτη Τσάκου τή , ό ήμαρχος του νησιού
καί του προέδρου του Αύθ.
Μητρόπουλου , τό όμοίωμα
του θρυλικού θωρηκτού κΓε
νησί, στόν Δήμο Ψαρν .
Τό όμοίωμα παρέλαβε,
σέ μία συγκινητική και γ μάτη έθνική φόρτιση τελεμύστη του Ομήρου καί άρι - βλίο Στόλος τού Αίγαίου .
στο γνστη τής ναυτικής Εργα και Ήμέραιν του Ακαμας Ιστορίας, ο όποιοs δι τέλεσε άρχηγός του Στόλου .
δημαϊκού νανάρχου Δημ .
Φωκά . Παρατίθεται αύτολεξεί:
εχουμέφωνή!
.Η Αμερικανική Διαστημική Ύπηρεσία (NASA)
άνεκοίνωσε ότι έπέλεξε τήν περιοχή τής Σελήνης,
όπου τό 2023 θά στείλει τό πρτο ρομποτικό σε ληνιακό ρόβερ της, Τό VIPER σέ άναζήτηση νερού
σέ μορφή πάγου. Πρόκει ται γιά ένα σημείο κοντά
στήν άκρη του μεγάλου κρατήρος Νόμπιλε έκτάσεως 93 Τετραγωνικν χιλιομέτρων στόν νότιο πόλο
του δορυφόρου Τής Γή
Ό ναναρχος Καταγάς,
Ανανευωμενη καιακόμη πιο δυνατη!
Από τής 19ης Οκτω Κστας Βρατσάνος . Ένδια- λοιπόν , θύμισε ένα Ιδιαίτeφέρον, δμως, έχε ή- πάντοε
καίρια-παρέμβασις του ναυρα σημαντικό περιστατικό βρίου, όταν έίχε συντελεσθή
άπό τήν άπελευθέρωση τν
Ppontos ews
Συνέχεια στήν σελ. 4