Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

27oC, 21:00

22oC - Υγρασία 41%-86% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:27 - Δύση ηλίου: 19:38

€0.80

Το γύρισμα της σελίδας είναι ένα πολιτικό στερεότυπο, που φιγουράρει συχνά και ως λογότυπο εκλογικών συνδυα13033 σμών.
Και όπως πάντοτε συμβαίνει με τα στερεότυπα, προϊόντος του χρόνου, μεταλλάσσονται σε νεκρό γράμμα, περνάνε απαρατήρητα, δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Συχνά απομένουν ως αποδείξεις μιας γλώσσας πεθαμένης, με την οποία επικοινωνούν κωδικά, τα μέλη της σέχτας που έχουν διαμορφώσει/επιλέξει τη διάλεκτο. Παρά ταύτα, τα σημάδια των καιρών όντως παραπέμπουν σε αλλαγή σελίδας για το παγκόσμιο στάτους, τις γεωπολιτικές επιδιώξεις και τις πολιτικές προσδοκίες. Και
σ’ αυτήν την αλλαγή σελίδας, τον τόνο δίνει η διεθνής του κεφαλαίου με το ήθος, τις αξίες και την κουλτούρα του. 3»

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5436

ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Ôï ëéìÜíé ôçò Ëåõêßììçò ìåãáëþíåé

Óôü÷ïò íá äçìéïõñãçèïýí äõï áõôïôåëåßò
ôïìåßò, ï åðéâáôéêüò
êáé ï ôïõñéóôéêüò

Greek Hero XTRI êáé
Corfu old town trail ôïí
Ïêôþâñç óôçí ÊÝñêõñá

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ. Επί τάπητος θα
τεθεί στην προσεχή συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ιονίων Νήσων η έγκριση της
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο
της επέκτασης του λιμένα Λευκίμμης, ο οποίος αν και έχει κατασκευασθεί κατά την δεκαετία
του 1980 στερείται ωστόσο περιβαλλοντικών όρων. Το θέμα
αναμένεται να συζητηθεί την
Παρασκευή στη συνεδρίαση
που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Δύο μοναδικά αθλητικά events το Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου 4»

Ðáñïõóßáóç ôïõ Ýñãïõ
«ÙäÞ óôïí ÉùÜííç
Êáðïäßóôñéá» 10&11»

101 åêëÝêôïñåò èá áíáäåßîïõí
åðéôÝëïõò ôçí íÝá äéïßêçóç óôï
Åñãáôéêü ÊÝíôñï ÊÝñêõñáò 7»

ÓôÜóç åñãáóßáò
êáé óõãêÝíôñùóç
ôùí õãåéïíïìéêþí 3»

Ç ÁÅ Ëåõêßììçò ìå Áðüëëùíá
ÊáëáìáñéÜò ôçí ÊõñéáêÞ 13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα