Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ του
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
20 Σεπτεμβρίου 2021
Εύσταθίου Μεγαλομάρτυρος. Ίλαρίωνος Κρητός νεομάρτ
Σελήνη 13ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.11- Δύσις ήλίου 7.25
ΑΤΤΙΚΗ. Καλοκαιρία καί δυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 36β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ηλιοφάνεια και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία ξως 31β.
Αριθμ. φύλ . 42065
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Δεύτερη βάσις για ΗΠΑ στήν Θράχη
άλλά έχτός άμυντικής συμφωνίας ή Σκύρος
Μέπαρέμβαση τής Αγκύρας στό ΝΑΤΟ - Γην καίύδωρ δίδουν οί Τουρκοι
στούς Αμερικανούς για νάμήν μεταφέρουν έγκαταστάσεις σέ Ελλάδα καί Ρουμανία
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ δδήγησαν τούς Τούρκους νά άναθεωρήσουν τήν άκραία όσο
και άλαζονική στάση τους άπέναντι Αθήνα , πού πολύ εύκολα ένθουσιάζεται
στούς δυτικούς συμμάχους τους . Βλέποντας άπό τήν μία την άπομόνωση στήν
όποία περιέρχονται σταδιακς , χωρίς
άπό την άλλη νά έχουν κατορθσει νά γί- έπιπτσεις πού έρχονται για την εύρύ
νουν ή ήγέτις δύναμις τού μουσουλμαν
κούκόσμου, όπως όραματίζετο ό Ερντο γάν, κάνουν στροφή πρός τόν ρεαλισμό . Σέ μία τέτοια συγκυρία εύρισκόΚαί δυστυχς οί Αμερικανοί, οπως και
οί περισσότεροι σύμμαχοι στό ΝΑΤΟ , χωρεί πρός την ύπογραφή πενταετούς
άποδέχονται και θέλουν νά ένθαρρύ-(και όχι έτησίας) συμφωνίας άμυντικής
νουν αυτήν την στροφή . Τέτοιες έξελί - συνεργασίας μέ τις ΗΠΑ, ένο άπό την
ξεις πρέπεινά άξιολογούνται καί νάλαμβάνονται πολύ σοβαρά ύπ' όψιν άπό την
άλλη ή Αγκυρα βλέπει τό ένδεχόμε
νο νά άρχίσουν να άπομακρύνονται οί μαχικές χρες.
άμερικανικές βάσεις άπό τό έδαφός
της . Πρόκειται για έξελίξεις πού έχουν
σημάνει συναγερμό στό έπιτελείο του
Ερντογάν και πού δδηγούν τήν τουρκική διπλωματία νά προσφέρει γήν καί
δωργ, νά παραχωρεί τά πάντα στήν
9υάσιγκτων, στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις έντός του πλαισίου και στικς άμερικανική διοίκηση σέ τουρκιτν μηχανισμν της Ατλαντικής Συ μαχίας . Στόχος είναι διοικητικές μονάέδαφος καί να μήν πάνε σέ άλλες συμ
άπό συγκυριακές έξελίξεις πού δδηγούν
τήν Τουρκία σέ άναδίπλωση, έν πεν
σματικς άρνείται νά δε τίς δυσμενείς
Συμφνως πρός άξιόπιστες πληροφορίες άπό την Διεθνή Γραμματεία του
ΝΑΤΟ, στίς Βρυξέλλες, οί Τούρκοι φέ.
ρονται να άποδέχονται παλαιές και νέ
ες διοικητικές δομές, καί στρατιωτικές
έγκαταστάσεις να είναι ύπό άποκλειτερη περιοχή .
κό έδαφος . Καί τουτο σέ μία προσπάθεια
νά πεισθείή άμερικανική κυβέρνησις
νά τίς κρατήσει ή να τίς έγκαταστήσει
μεθα τρα . Από την μία ή Ελλάς προΕΟύπουργός Εξωτερικάν "Ό ούρκος ύπουργός δες καί στρατιωτικές έγκαταστάσεις νά
NKoS Δένδιας
Αμύνης Χουλουσί Άκάρ
γίνουν ή νά παραμείνουν σέ τουρκικό
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό ύποχοιτικό
μανιφέστο Τσίπρα
γιά την μεσαία τάξη
Προσεπάθησε, άλλά δέν ήμπόρεσε
Η Γαλλία διασπά
τό ΝΑΤΟ
ΗΤΑΝ όντως φιλότιμη ή προσπάθεια πού κατέβαλλε ό
άρχηγός της άξιωματικής
Αντιπολίτευσης στήν Θεσσαλονίκη νά πείσει ότι άλλαξε .
"Ότι άπηλλάγη αυτός και το
κόμμα του άπό τόν παλαιό κακό έαυτό τους . Από αυτό πο
περιέγραψε ς μνημείο.
Ξεκίνησε τήν άπόπειρά του
τό Σάββατο στήν ΔΕΘ έπιχειρντας αείσπή δηση. στήν
μεσαία τάξη την όποία ύπερφορολόγησε κατά τήν διακυβέρνησή του . Επιχειρντας
νά διαχωρίσει τούς αύτοδημιούργητους μεσαίους άπό τά βαριά πορτοφό- μη, άλλά δέν θά πετύχει . Πρωτον , διότι ό κύριος Τσί
λιαν , τίς αέλίτο, τούς ανεόπλουτους και τούς βα- πρας κατήγγειλε άορίστως τις έλίτ και τήν διαπλοκή,
θύπλουτους~ που εύνοουνται άπό τίς ρυθμίσεις για άλλά δέν τίς όνομάτισε . Είτε γιατί τά έχει βρει μαζί
την γονική παροχή . Ή άπόπειρα συνεχίστηκε την
Κυριακή σέ φόντο μπλέν καί ακόκκινον, όπου ή συγκρουστεί θά βγουν σκελετοί είς βάρος του άπό
ανέα άρχήν ή όποία θά χαρακτηρίζεται άπό ριζο- τίς ντουλάπες . Δεύτερον, διότι κατήγγειλε την ΝΔ
σπαστισμό μέ ρεαλισμόν (άλμυρό μέ γλυκό μαζ!) γιά τά 6 μίλια , άλλά δέν μάς είπε άν είναι ό ίδιος ύπέρ
συνοδεύτηκε άπό τοποθετήσεις μέ μέτρο ."Ήτοι: δέν
ζητ έκλογές μέσα στήν πανδημία , δέν άσχολο μαι Μήπως γιατί"αύτό δέν άρέσει στούς ξένους; Εν
μέ έξυπνάδες δημοτικού περί γαλοπούλας , είμαι άντιθέτως θά άρέσει στούς ξένους ή πονηρή πρόύπέρ του έμβολίου , οί παροχές μου είναι κοστολο-τασή του για κατάργηση του Υπουργείου Μακεδογημένες , θά άπαλλαγο άπό τήν κομματική έπετηρί - νίας Θράκης; Τρίτον καί σημαντικτερον , διότι τό
δα, δέν γκρινιάζωγιά τά ΜΜΕ, γιατί δέν έπενδύουμε
τίς είσφορές του ΕΦΚΑ στήν
άγορά τού ΔΕΔΔΗΕ.
ΕΙMAΙ EΝΝΗΜΑ θρέμμα τής μεσαί
ας τάξης Αύτό δήλωσε άπό την ΔΕ
άρχηγός τής άξιωματικής Άντιπολιτεύ
σεως Άλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας
ένα πακέτο μέτρων πού στοχεύουν καί
στήν συγκεκριμένη τάξη, άπό τήν όποία
τό κόμμα του ύπέστη βαρύ πλήγμα στίς
προηγούμενες έκλογές λόγω τής ύνηλής
φορολογήσεως . Σέκάθε εύκαιρία ό Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε νά κα ταδείξει είτε την κοινωνική διαφορά του
μέ τόν κπορφυρογέννητον Πρωθυπουρ γό, είτε τήν οίκονομική, είτε τήν πολιτική , Θεωρεί, όπως είπε , άδιανόητο δ Κυριάκος Μητσοτάκης να όμιλεί για την
μεσαία τάξη τήν στιγμή πού δέν γνωρίζει
Σέ δεύτερο έπίπεδο , ο
κύριοςΤσίπρας προσπάθη
σε νά προκαλέσει ρωγμές
στό κέντρο καί στά δεξιά της
ΝΔ. Στό κέντρο μέ τήν έμφατική άνάδειξη της υπουργοποίησης Πλεύρη. Στά δεξιά
μέ τήν άνάδειξη δηλσεων
υπουργν τής ΝΔ ύπέρ 6 μι λίων στό Αίγαίο πού νομιμοποίησαν τό τουρκο-λιβυκό
μνημόνιο . Καλή ή προσπάθεια Τσίπρα, λοιπόν , φιλότι( σελ. 5
Τό δημογραφικ ,
μόνιμη τροχοπέδη
στήν άνάπτυξη
Συνέχεια στήν σελ . 3
τους και είναι συστημικός είτε γιατί φοβάται ότι άν
του Γιργου Κουρή
Έπίτιμος Δημότης Σύμης
ό Άλκιβιάδης Στεφανής
της έπέκτασης των χωρικν ύδάτων στά 12 μίλια.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ζητούμενο σήμερα είναι
ποιά κυβέρνηση διαμορφνει πολιτικές μέ στόχο τήν έπανεκλογή της και
ποιά έχει διάθεση νά διορθσει δομι
κά προβλήματα που άποτελουν μόνιμη τροχοπέδη στήν άνάπτυξη της
Έλλάδας . Δέν έχει έννοια νά προβάλ
λουν τά κόμματα τήν άριστερή, δεξιά
ή κεντρα τους φιλοσοφία . Το θέμα
είναι ποιά διακυβέρνηση έχει τά κό τσια νά άναλάβει τό πολιτικό κόστος
και νά έφαρμόσει πολιτικές που άποδίδουν στήν μακροχρόνια περίοδο.
Όλο και περισσότερο οί πολίτες κατανοούν ότι ή πρόσκαιρη ραιοποίη
ση της πραγματικότητας δέν είναι τό
βασικό κριτήριο στήν έπιλογή της παράταξης πού τους άντιπροσωπεύει.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ποιοί θά πληρσουν
ηύξημένο καί ποιοί
χαμηλότερο EΝΦΙΑ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Όταν τάάμερικανικά ταχυδρομεία, λίγο μετά την
ίδρυσή τους προσέφεραν χαμηλές Τιμές γιά μπαφορά
δεμάτων στους οίκονομικά άσθενεστέρους, δν έφαντά
ζοντο αύτό που συνέβη. ΌΤι δηλαδή κάποιες oκογένει
sέuεταλλεύθηκαν τήν κατάσταση γιά νά ταχυδρο μήσουνν τά παιδιά τους σάσιγγενείς!Πράγματι ένα
αpό κορίτσι μετεφέρθη διά του τοχυδρομείου στήν γα
γιά της, πού ζούσε 73 μίλια μακουά άπό τούς γονες
της Ημεταφορά κόστισε μόλις 53 σύντ, πολύ λιγτερράπό όσο θ έκόστιζε ένα είσιτήριο. Ασε που στήν τιμή αυτή περιελαμβάνετο καί ή άσφάλισις της μεταφορά
Αντάσυνέβaναν τήν δεύτρη δεκαετία του 20ού aίνο
ΟΦΕΤΙΝΟΣ λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ ύψους 2,5 δισ .
εύρ φτάνει σταδιακς άπό σήμερα σέ περίπου 7,3
έκατομμύρια φορολογουμένους Όσοι δέν είχαν καμ
μία μεταβολή στήν περιουσιακή κατάστασή τους θά
καταβάλλουν τόν ίδιο φόρο μέ αυτόν πού πλήρωσαν
τό 2020, ένω ΕΝΦΙΑ έχει ύπολογισθεί μέ τις άντικε
μενικές άξίες πού ίσχύουν μέχρι τό τέλος του έτους και
Δύο έογα του
Ντελακρουά
τό Λούβρο |
στό Μπενάκη
"Υπό αύτό τό πρισμα, πρέπει νά
άξιολογηθουν οί έξαγγελίες και οί παροχές πού άκούσαμε στή ΔΕΘ, ένός
απακέτου ή κοστολόγηση του όποίου
φτάνει τά3,5 δισ. εύρ . Τό ποσό αυτό
προβλήθηκε ς μία μεγάλη προσφορά πρός τούς πολίτες παρά τά πρόσθετα άνοίγματα που δημιουργούνται
Συνέχεια στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Μα διεθνής όμάς έπιστημόνων δημιούργησε-μέ την
βοήθεια ένός Ιαπωνικού ύπερυπολογιστού- ένα τερά
στιο είκονικό σύμπαν τό όποίο κάνέβασεν στό ύπολογιστικό νέφo, έτσι στε ό καθένας όπουδήποτε νά
είναι είς θέσιν νά κταξίδέψειν σέ αυτό. Πρόκειτα γιά την
μεγαλύτερη και πιό ρεαλιστική προσομοίωση του συμπαντος πού έχει ύπάρξει μέχρι σήμερα Όνομάστηκ Ούτσούουν (Uchuu) που σημαίνει Εξωτρικό Δ άστημαν στά Ιαπωνικά καί άτποτελείτα άπό 2.1 τρσεκατομμύρια σωματίδια σέ έναν ύπολογιστικό κύβο
μέπλευρά 963 δισεκατομμυρίων έτν φωτό, περίπου
τά τρίτα τέταρτα τής άποστάσκως μεταξύ της Γης και
τν πιό μακρινν γνωστν γαλαξιν . Τό Ούτσού
ουν προσομοινει τήν έξλιξη τής ύλης σχεδόν καθ όλη
τήν ίστορία τν 138 δισεκατομμυρίων έτν του σ
μπαντος άπό τή <Μγάλη Έκρηξην (Μπίγκ Μπάνγ
μέχρι σήμερα.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τόση πρασινάδα δέν έχει ούτε ό Παναθηναϊκός
Άλήθεια, ύπάρχει κάποιος
άπό τους πολιτικούς πού νομίζει δτι άπασχολούν τους
πολίτες όσα λέγοντα-χωρs φόρμες και νά άπολαύσουν
σχεδόν ποτέ νά πραγματο ποιούνται- άπό τους άρχη - λότιμο του Άλέκου Σοκελλάyous στήν πάλα ποτέ διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης Άν τό
πιστεύουν , δέν έχουν παρά τό
βράδυ πού ά πάνε στό σπίΤΙ Του , κατάκοποι άπό τις
ξαντλητικέ ονεδριάσεις του
Κοινοβουλίου , νά προστρέ
ξουν σέ κάποια άπό τις πλατΦαντάζομα τους έν άφθονiα κόλαες τν άρχηγν, δταν
oί πλευτοίοι όλοκληρνουν Τις
δμιλίες τους, Εσκισες , μεγάλε,
καλά, δ πρωθυπουργό, που
κυβερνά μόλις δύο χρόνια, δι καιολογετα νά π μάκουβέ
ντα παραπάνω , καθς ή θηΤεία του έχε συμπέσει μέ τήν
παγκόσμιο ύγειονομκή κρίση ,
που έχα πλήξη την oίκονομία
δλων τν χωρν στό μαλακό
τήν ταινία Υπάρχει καί Φ- Ήσασταν καταπλητικός, κύρε
πρόεδρε, ύπτήρξατε έξαισία, κ
ρία μου, καί άλλες τέτοες γα
έχουμε φωνή!
ριου, μέ τόνάνυπέρβλητο Λά
μπρο Κωνσταντάρα στόν po - λιφιέ , Τς όποί στήν προανολο του ύπουργού Εθνικής φερθείσα τανία διδάσκει τού
Ανασυγκροτήσεω Μαυρο- κόμματορ, Ετσ, άορίστω ) πα , νπογαστριο.
γιαλούρου!
Ανανεωμένη καρκομη πιο δυνατη!
Pontosnews
ρατρεχάμενος Γκρούεζας . Καl,
άι Συνέχεια στήν σελ. 4