Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές . Διευθυντές: Μικαήn A. Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Ap. φύλλου: 4292
Σάμος, Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
Σύλλογος Εργαζομένων
Νοσοκομείου Σάμου
Η συγκέντρωση-διαμαρτυρία
της 10 Σεπτεμβρίου
Το μυστήριο της μοιραίας Πτήσης
της 13ης Σεπτεμβρίου
Δεθεο Τnου με οφορμό τn συγέντρωopδαμορτυρία nou npoypaτononoικe Πσn oεροσκόφους σηpεθκε την Δευτέρα, 15 Σεnτεμβρον, στη θλόσοια nεpoή του noτοκοκίου , εν βρίoονταν σε τελιή φόσn npooyείσης στο σεpο
npoγatonoont στmν notεia nu-μενκού Σματος oκόφος tης Frornex onuικό
ουτό τον τρόno tEέφρoε για άη μα
ωυκότητα του εμβολιοσμού και anoi
διοθεσμοτητο δεκόδες χοονομκρύς. υ το σεροοκοφος αντμετnιoε nρόβλημα κατό τη
Anaτnooμε και anaτούμε τmv μεσn δάρκεια της nροσέγonς στο σεροδρόμό μας
Η ανακοίνωση της Yrρεσίας Πoλιτικής Προστοσίος
nepoοεύει κο0 και τm στελέχoη
μονμοnoo όwv tuν υνεονομκν | ο δωτκό σεροoόφος τunou Cessna 6182 onογ
τ0 ΔΙ του τunnονου tproμένων rou toν0oντa με Εοστιές μορφές nxε ono toν oεpoημένα tnς Χάφο στο ponn με
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεση.
μετεν τν nopootuή 10-9-2001, μέρ, όnου anoφoooον τη ουνέnon | uς 20:00 στο οεροδρόμιο του νnoού Λio nρν την
στv οupέντρωon- δομορτυρίος 6nou τουαγνα τουc
Αγιασμοί σχολείων
και μέτρα λόγω κορωνοϊού
Ο Πinότος του σεροσκόφους Χαίμ rκopoν είt noλές pες πτήoης στο ιστορικό του
τη Βόρεια Μακεδονία , όταν το ιδωτκό Cessna 182
nopo συμβάν tα tπληφθεί η Επιτρonn Δερεύνη . υnοuργός Εnκονωνν ono το 2014 tως το 2017,
Η aνεύρεση τuν 2 ρν και η ανακοίνση για το
υnoστηpίουν όυ ο Νετανάνου nροenoε εuνοίκές ntριστοτικό cnό το Aρrηγεio Aμενικού tματος ,
μεταβούν στο αοείο tnxnλούμενο
στο δeμυκό σκολεio Χρος
Το δύο θύματα της ουτριβής ητονοοponvος Χαίμ Βee , EoouA Εnoβn με αντόλησγμα τnν ειδική του Νμένικού Σμστος ΕΛΜνκής Ακτοφυnaής
Γκαρoν καη ούυγος του . Εστ αι ο 2 στην nλia μετακείρon tου ono toν δημοφhn δn0εoγpoφαύ evoφέρετo στο nepotoτκό εnεντpνοντος στο
Ηο Ανστοnκής Εόου nopoιοο των tων 70 , κάτοο, του ΤΕΛ Αββλ0 Γopov ήτoν npην στότono Wals Η κατόθεση του rκoρόν eναμενότον etδιo tκtaκτης ονογκης nou εvεργonoo τον μη
Βογιστ , οε οuvtκo της φοφός του ν του 1οponn κοι tνος αnό τους μάρτυρες στη δη tnv υn00εon ουτή Htον too εuτυοομένος ότον και την noaοτητα όόοωonς ευμόν tn2oτιν.
την uno0ε0n ουτή Eον too ευτυοομένος ότον κ0ι τmν noavότητs δοωonς τuκoν εηδντων
τw oν pο οοος Νότης Μηταράκης, τα εγκαίνια
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
δονεμον ο στου μοοητές του νέου ΚΥΤ και οιαντιδράσεις
καηνητές ww αοικv μονοδων|
Η ακρίβεια
των καιρν . .
oτως npopnntta onό tο μtτρ0, στους Δμου , ενόψει της ένopnς της νtος taνάστευoης και Ασύλου κ Νόης Μaτaράκης nppnoε σε δnaσες aτκό με to μετανοστευεικ0
και τον κυβερνnεικό npoγpομματιομ γna tο voo tou Βopeiou Aηγίου
μαθπτν onό κόθε σoλείο στον σύλε
ο κάρο εν ο unohoro, μο0πtές sο
μαθητους 8eiacoντον συς tόεκ τους κν κοnοτήtων γα τmν καton004μnon
βορύτητα στην εξοοφόλιση των ανο.
γιoίων ουνenκν υγενής των αολ
δεημα της άνοξης του 2020 onotε n κάθετη ntoη
των διεθνν tuν στο ηετpέnoο ουμnopέουpε ος
τους Σύμφωνο με τους npotδpouς των
Ακόμη , ούμφωνα με τον στnεpe9ε
τολής Eάμου και δυτκής Σάμου κ.
havn Aτη και Φονούpn Kουκουλn hoύνται κανονκή το δρομολόγια με το
κατόστοn Η Μόρa, onς και η κpt
cn στον τpo tδεαν ότι μηορούμε
nputo κουδούν. nλην tou δημοtκου μο0ητν tων ntpφερεακν Ενοτήτων
CNoneiou noyνδo , όηoυ κάnoο yo - Σάμου και opος μο, τις 30 lουνίου
νεις δεν εηtτpcφov στο noδo τους να .
202 .
Νοσοκομείο Ικαρίας
Δεν υπάρχει Παθολόγος αναλαμβάνετε εσείς την
ευθύνη για πιθανές επιπλοκές από τη θεραπεία σας
η oημουργία του Ταμείου Ενεργεακής Μετάβοoης κο
ο υnoupyός Μετανόστευσης και Ασunou , Νότης Μπταράκης
των nλιoδων κατοίκων των δύο νnσuν , το μόνο Που διαθέτει είναι na μία γιο
κaοδων σνθpnwν κοι κατέστpεψε onootpς ος
εγκατοστόσεις , Περιοοότερο ano 10000 άνδρες
Με ος ουξημένες noήσες το 2020, ο ειδιύς φόρος
και onμερα , βελτ0ομε κατο nou tK nς odς ou 6όν μηδενίστηκον 0 τonoς μο noumκαι τς δομοσίες nou δέχτηε onό το rpooφuγό
μετονοστευτικό και τον φονκό κo κατοστροφκό
στην ούξnon των κpουομάτων Covia 19, εν εξε
το 28.9% εν στο φοκό etpeο το 91 .
με δεδομένη τη δομευση γα ούξηoη κατά 2005 του
συς δομές 5ήμερα, στο nροoupό ΚΥΤ στο Μου
pοβούν, ζουν 5338 ατουντες όουno . Γa nρnη
νοντα στο νοοοκομείο ακόμα και να
θεponia nou nρv ητον pouτίνο tpo npocuou! Το έντuno ypoφει χαρα | Μπτopάκης
καλούντα να unoγpoφouν έγγpopo κτηριστικά Η οσθενής ενnμερθηικα| ιδική σνοφορά στη άμο
στο cnoο δηλνουν όυονολομβό . yo tην anoucia oooyou οnό to Εiδκn ανοφορά έκσνε στο νηo μας Λέγοντος όn
το δηματιό μος συμβούλο . Η Ευρπη με σεpοομό
στο ανeρrvo δκαιματα οφείλει να διαφυλόσοει
nevω an oo το δοματο των nonmov τnc u
pooει το t00 εκστ. εuρ eno 90 εκα. ευρ nέpuo.
Γενκό Νοοοκομείο και οφού ενημε
επmorn κοι γa όυ ουμβεί no ρa0nκt να tς rθανές εnιnhaκtt oovn κΛεστή thγeuενn 6οuή Με aν νομικότηtο και xρόνο nopoμονής tων μετονοστν
νοηο0η nου npoonθε στο νοοκομείο ropo τmvtΛεipn εδκήτητoς ευούνης ωonς και ο κρος της nohoς οunς 0a πιστρέφε κυμερνonς και ουτοδοίnoς
στο δήΟ
ninμμύρα γα εμός τους κατοίους της toμοu , μόνο
. Η συνέεa στη σεA.6
τους επόμενους μήνες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα