Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

28oC, 21:00

24oC - Υγρασία 60%-98% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:23 - Δύση ηλίου: 19:44

€0.80

Λένε πως η ποίηση στις μέρες μας πάσχει. Μπορούμε να φαÌÜãïé óå êüóìïõò áðïìáãåìÝíïõò νταστούμε
πόσο μαγευτική ήταν κάποτε η εμπειρία της θάλασσας, του ουρανού, του κεραυνού. Σήμερα, ξέροντας ότι η θάλασσα είναι νάτριο, χλώριο, οξυγόνο και υδρογόνο, η βροχή υγροποιημένα σύννεφα και το φεγγάρι ένα κομμάτι βράχος που γυρνά γύρω απ’ τη γη, είναι πολύ δύσκολο να γράψουμε έχοντας αληθινά λατρευτικά, ποιητικά συναισθήματα για όλα αυτά, παρά μόνο αν σκάψουμε πολύ βαθιά κι επίμονα, στις προεφηβικές αναμνήσεις μας· κι αν θα βρούμε κάτι κι εκεί!... ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5434

ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Öïýíôùóå ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï

Óýãêñïõóç ìÝ÷ñéò åó÷Üôùí
åíüøåé, åðéôÝëïõò, åêëïãþí
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Απορρίφθηκαν τελικώς τα ασφαλιστικά μέτρα
που κατέθεσε η προσωρινή διοίκηση του ΕΚΚ κατά της συμμετοχής του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων στις επικείμενες
εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου.
Η προσωρινή διοίκηση του ΕΚΚ επικαλούμενη εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και το
γεγονός ότι έχουν κατατεθεί δυο
αγωγές από την Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού κατά του
Συνδικάτου για παράνομες εκλογές και καταστατικό είχε
προσφύγει στα Δικαστήρια,
προκαλώντας την σφοδρή αντίδραση του μεγαλύτερου Σωματείου στην Κέρκυρα.
ΣΕΛΙΔΑ

Ç åðéäçìßá
ôùí áðïæçìéþóåùí
êáôÜ ôçò ðáíäçìßáò
ôïõ covid-19 6»

7»

Äåóìïß öéëßáò ìå ôçí ÉóñáçëéôéêÞ
Êïéíüôçôá ôçò ÊÝñêõñáò áðü ôï ãåñìáíéêü
Äéáðïëéôéóìéêü Äßêôõï ôçò Wilde Rose
Μήνυμα ειρηνικής και ισότιμης συνύπαρξης των ανθρώπων εναντίον κάθε μορφής βίας και αποκλεισμού. 8»

Óõíåóôßáóç ôïõ Ñïôáñéáíïý
áöéåñùìÝíç óå áíÜìíçóç
ôïõ âïìâáñäéóìïý ôçò ðüëçò 4»

Íüôéá ÊÝñêõñá: Áðïóýñèçêå
ôï èÝìá ôïõ ÄÇÐÅÈÅ, åí
áíáìïíÞ ôïõ «äéáæõãßïõ» 7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα