Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27873
www.dimoprasion.gr
email: [email protected] oprasion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
<Ασπίδαν ΗΠΑΒρετανίας.
Αυστραλίας στον
Ειρηνικό με τη
συμφωνία AUKUS
ΜμΕ: Μόνο οι 40.000
είναι cbankableν
ΒΑΝΚΙ
πολλά , αλλά υπάρχουν ακόμη αρχετά
πράγματα να γίνουν , στε η πραγματι
κή οικονομία να αρχίσει δυναμικά να
δημιουαγεί θέσεις εργασίας, να αποκτήσει ρευστότητα, διατηρήσιμη ανά πτυξη και ευρωστία . Η επιχειρηματ.
κότητα έχει ανάγκη να στηρίζεται σε
στέρε ες βάσεις και χρειάζεται να προχωρήσει , με αποφασιστικά βήματα ,
στη δημιουργία φιλικότερου επιχειρη
ματικού περιβάλλοντος, να γίνουν ε.
πενδύσεις σε ανταγωνιστικούς τομείς
και να διαμορφσει ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης βασισμένης στο τρίπτυχο α.
νταγωνιστικότητα , καινοτομία και ε
ξωστρέφεια. Το εν λόγω τρίπτυχο, δια
τηρείται προτεταγμένο στην πολιτική
του Ε.Β.Ε.l. για τη στήριξη και ανά πτυξη του επιχειρείν στην ευρύτερη
0ι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδι
χουν να ενισχύσουν σε όλα τα επίπεδα τις συμμαχίες τους έναντι της Κίνας, ανακοίνωσαν με την
Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασθ. ειο μία ευρεία
σύμπραξη ασφαλείας που περιλαμβάνει κυρίως
την παράδοση πυρηνικν υποβρυχίαν στην Κομπέρα. Η Αυστραλία κσπάειν τη συμφωνία προμήθειας υποβρυχίων με τη Γαλλία
Αμεση συνέπεια αυτής της θεαματικής αναχοί .
νωσης : η Αυστραλία ακύρωσε ένα γιγαντιαίο συμ .
βόλαιο με τη Γαλλία για την παράδοση συμβατικν
υποβρυχίων, ποοκαλντας το θυ.
μό του Παρισού.
Η πρτη μεγάη πρωτοβουλί
Ευρπη: Στο
στόχαστρο οι
αρνητές
εμβολιασμού
Οι ΜμΕ, και στο νέο οιχονομικό μοντέλο πο διαμορφνεται , θα συνεχί
σουν να διδραματίζουν πρωταγωνιστι .
κό ρόλο , καθς είναι αυτές που , κατ' εξοχήν δημιουργούν ανάπτυιξη και προσφέρουν τις 2 στις 3 θέσεις εργασίας Α.
ποτελούν το 99% του σνολικού αριθμού
επιχειρήσε ων της χρας μας , συμβάλ.
λουν κατά 85% στην ιδιωτική απασχόληση και στο
70% της ετή σιας προστιθέμενης αξίας, εν έχουν
Νοσοκομεία, δομές φροντίδας και κέντρα υ .
η Ελληνική Αναπτυξιαχή Τράπεζα στο πλαίσιο
της 85ης ΔΕΘ με θέμα: Ο ρόλος των αναπτυ ξιακν τα πεζν στην ανάκαμψη της οιχονομίας
με βισιμα κριτήριαν, επεσήμανε πως έχουν γίνει
γείας ανέστειλαν τις συμβάσεις περίπου 3.000 εργαζομένων σε όλη τη Γαλλία επειδή δεν συμμορ
φθηκαν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά
της COVID , δήλωσε σήμερα η κυβέρνηση, καθς
χρες σε όλη την Ευρπη εξετάζουν πόσο μακριά
μπορούν να πάνε προκειμένου να καταπολεμήσουν την πανδημία .
Εν η Ιταλία ετοιμάζεται να ανακοινσει , ότι η
ατόδειξη εμβολιασμού ή ένα αρνητικό τεστ θα εί .
ναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους προ χορντας πιο μαχριά από οποιαδήποτε άλλη χρα
στην περιοχή , η Ολλανδία σχε διάζει ένα παρόμοιο
βήμα αλλά μόνο για την είσοδο σε μπαρή σε κλαπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου Πειρας, Βασίλης Κορκίδης
στην εκδήλωση-συζήτηση, που πραγματοποίησε
τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ σε σύγκρση με τις 27 χρες Ε .
Ομολογία Pfizer-Moderna: Η προστασία των
εμβολίων εξασθενεί με τον χρόνο
Εν τω μεταξύ, η Βρετανία λέει
ότι πολύ πιθανό να απαιτήσει από ΤΑ
τους υγειονομικούς πρτης γραμ
ι αμεριανικές εταιρείες Pfizer και Moderna
Πρτο έν σημο με ρήτρα διατήρησης
των θέσεων εργασίας
ανακοίνωσαν ότι η προστασία που παρέχουν τα α ντίστοιχα εμβόλια τους κατά του κορονοίού , μπορεί να εξασθενήσει με το πέρασμα του χρόνου , Η
γνωστοποίηση αυτή - μάλλον όχι τυχαία-έρχεται
μια στιγμή που
Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ετομάζεται να αποφασίσει κατά πόσο θα εγχρίνει ένα ευρύτερο πρό .
γραμμα ενισχυτικν- αναμνηστικν δόσεων.
Η Pizer, σύμφωνα με τους " Φαίνάνσιαλ Τάμς"
και το πρακτορείο Ρόίτερg, παρουσίασε μια μελέτη
του ιατριχού κέντρου Κaiser Permanente της Νό τιας Καλιφόρνιας , που δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της πίνει να εξασθενήσει φ.
σικά όσο περνάει ο χαιφός , άσχετα με την παραλ.
λαγή του χορονοίού" χαι όχι ως συνέτεια του στελέχους Δέλια.
Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα , η ανοσιακή
προστασία του εμβολίου μεινεται έξι έως οκτ
μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Η μείωση υπολογίστη
χε σε περίτου 6% ανά δμηνο μετά τη δεύτερη δόση.
πέφτοντας έτσι από το 96,2% λίγο μετά τον εμβο λιασμό, στο 83,7% τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη
δόση , Η εταιρεία επικαλέστηκε επίσης στοιχεία άλ.
λης ισραηλινής μελέτης , σύμφωνα με την οπο ία η
τρίη δόση αποκαθιστά την αποτελεσματικότητα του
εμβολίου στο 95 %.
Από την πλευρά της η Moderna
παρουσίασε στοιχε ία μεγάλης γλι
νικής δοκιμής της , σύμφωνα με τα
Το Πρόγραμμα εκτείνεται και το 2023
Υπηρεσία Τροφήιων και
Επεκτείνονται οι
<1 ενίσχυση της απασχόλησης και, ιδιαίτερα της απασχόλησης των νέων , η μείωση των επιβαρύνσε.
συμβάσεις των
επικουρικν
ων στην εργασία και η βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, αποτελούν κεντρικές
προτεραιότητες για την υβέρνηση και το υπουργείο Eργασία δήλωσε ο υπου ργός Eργασίας και Κοινω .
νικν Υποθέσε ων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) , κατά την οποία εξειδίκευσε τη δέσμη μέτρων αρμοδιότητας του υπουργείου που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα
της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης .
Οπως τονισε, μάλιστα , κτα μέτρα αυτά δεν είναι τα μόνα. Τους επόμενους μήνες , θα ακολουθηθούν και από
άλλα μέτρα είτε αυτά αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και τα προγράμμαπαγια εργαζόμενους
και ανέργους, που θα ξεδιπλωθούν από εχεί ιδιαίτερα μάλιστα τους νέους είτε αφορούν συνολικότερα μέτρα
κονωνικής πολιτικής που θα έρθουν και θα στηρ ξουν εμπράκτως την απασχόληση , τους εργαζόμενους και
τους ανέργου ..
Συγκεχριμένα, οκ. Χατζηδάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση του ανέφερε τα εξής
Το προηγούμενο διάσημα , εν μέσω ης πανδημίας με τα μέτρα στήριξης Της απασχολησης, που ελήφθησαν,.
διασφαλίσαμε όχι μόνο τη διατήρηση των θέσε ων εργασίας , αλλά και τη μείωση της ανεργίας.
η οποία , σύμφωνα με τα στοιχε ία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, έπε σε στο 14,2%, πο0οσπό που , Ε Δ
1 ην επέχταση πέραν του τριμήνου των συμ
βάσεων που θα υπογράψουν οι επικουριχοί (πλην
γματρν ) που θα κληθούν να αντικαταστήσουν
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους του ΕΣΥ που
βγαίνουν σε αναστολή καθηκόντων και την επέκταση των συμβάσεων των επικουρικν που εργάζονται στο σύστημα υγείας και λήγουν αυτό το
διάστημα , προκειμένου να καλυφθούν τα κενά
που δημιουργούνται , μελετά το υπου ργείο Υγεί .
ας, εν προχωρά και σε προσωρινές μετακινήσεις
προσωπικού, όπως ανέφερε κατά την συνάντηση
γνορμίας μετους δημοσιογράφους , η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
Επανέλαβε ότι προχωρούν οι διαδικασίας για
την πρόσληψη 500 μόνιμων γιατρν στο σύστημα , καθς χαι N
www.OimopraSIOn.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα