Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ταυιΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015).
ΕΣΤΙΑ Φ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
17 Σεπτεμβρίου 2021
Σοφίας καί των τριν θυγατέρων αυτής Πίστεως,
Αγάτης , Ελπίδος μαρτύρων
Σελήνη 10ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.09-Δύσις ήλίου 730
ΑΓΤΙΚΗ. Καλοκαιρία καί άσθενείς άνεμοι . Θερμοκρασία έως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 33β.
Άριθμ. φύλ . 42063
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΤΗNΟΥΕΛΛΑΠΟΥΕΕΣΠΑΣΕΠΑΤΗΝΔΗΜΟΣΙΟΠΟΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ρεκόρ μεισεως πληθυσμού
άπό το 1932:
Είναι ή δημογραφία, ήλίθιοι!
δοιέτα
Καί δέν φταίνε οίξένοι γ' αύτό!- Τά άκρα φύονται έχεί πού ύπάοχει κενό πολιτικής
Όμλείκαί ΣΥΡΙΖΑ, εύρωβουλευτές του ότοίου μίσθωναν άκίνητά τους σέ έξαθλιωμένους μετανάστες
του Μανλη Κοττάκη
λους!Ο βουλευτής δέν πρέπει νά είναι ούτε
έκφωνητής για νά έχει έκπομπή σέ ραδιο
φωνικό σταθμό ούτε βεβαίως ίστοσελίδαέστω και άν την έχει μεταβιβάσει σέ προ - άνθρπινα δικαιματα όλων όσοι βρίσκο- τήν ίστορία τής παράταξής μας Ήταν ένα μοσίευση μιας λίστας στήν όποία κυριαρσφιλές του πρόσωπο-γιά νά είναι ταυτονης Οίκονόμου, έρωτηθείς σχετικς, δή- άρχή. Ώς έκ τούτου , ή πράξη του κ . Μπολωσε τά έξής: Αδιαπραγμάτευτη πολιτι - γδάνου ήταν ένα λάθος. Ήταν ένα λάθος ,
κή της κυβέρνησης είναι νά διασφαλίζει τά μία πράξη πού δέν συνάδει μέ τίς άρχές καί δίζει τίποτε μία κοινωνία όταν μέ την δηπαράνομο, άποτελούν πλέον άνω του 50%
του πληθυσμού , θεωρεί τά έξής : Δέν κερΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ τής ΝΔ Κωνσταντίνος
Μπογδάνος διέπραξε πράγματι ένα σοβαρό λάθος: έπέτρεψε νά δημοσιευθεί στόν
ίστότοπο Mea Culpa, πού άνήκει σέ οίκεία
του πρόσωπα, δ κατάλογος μέ τά όνόματα χρόνως κριτής και κρινόμενος. O βουλευμικρν μαθητν του 73ου νηπιαγωγείου
Πετραλνων άπό τόν όποίο προκύπτει ότι ή
συντριπτική πλειονότης αύτν-οί 18 στούς
20-είναι άλλοδαποί , και μόνον δύο"Ελληγες. Ακόμη και άν ή άνάρτηση δέν έγινε
άπό δικό του λογαριασμό , οί εύθύνες του
ς πρός τό ζήτημα τής παραβίασης προσωπικν δεδομένων είναι βαρύτατες. Επι τέ λάθος πού δ ίδιος άναγνρισε μέν άπολονται έντός τής έλληνικής έπικράτειας Π σωμάλλοντν νέων παιδιν. Ήάρχή αυτή γούμενος για τό γεγονός δτι άναπαρήγαγε
χουν άραβικά όνόματα, τίθενται σέ κίνδυνο έχθροπάθειας τά μέλη της Όποια και άν
τές είναι νομοθέτες , δέν είναι σχολιαστές είναι άδιαπραγμάτευτη. Είναι άδιαπραγμ - στοιχεία παιδιν πού είχαν δημοσιοποι- είναι αύτά . Τό ζήτημα στήν προκειμένη πεΗ ένέργεια του κυρίου Μπογδάνου νά δημοσιοποιήσει όνόματα μικρν μαθητν ξε - κυβέρνηση έντός τής ΕΕ. Ακόμα περισσόσήκωσε θύελλα άντιδράσεων άπό την άντιπολίτευση , ή όποία τόν κατηγόρησε όμοθυμαδόν γιά ρατσισμό και ζήτησε έπιτακτικς τήν διαγραφή του άπό τήν ΝΔ , ένω
χθές ό κυβερνητικός έκπρόσωπος Γιάν
τευτη γιά μία φιλελεύθερη δημοκρατική ηθεί, στόσο, όφείλω νά ξεκαθαρίσω ότι
άνάλογα λάθη στό μέλλον δέν θά μπορούν
ρίπτωση δέν είναι τά όνόματα . Το ζήτημα
είναι οί άριθμοί . Δέν φταίνε οί μετανάστες
πού είναι περισσότεροι άπό έμας . Φταϊμε
έμείς πού είμαστε όλιγτεροι άπό αύτούς.
τερο, είναι άδιαπραγμάτευτη γιά μία φιλελεύθερη δημοκρατική κεντροδεξιά παράταξη, όπως είναι ή Νέα Δημοκρατία . Καί
είναι αυτονόητο ότι όλα τά στελέχη του
κόμματος πρέπει νά άκολουθούν αυτήν την
Η έφημερίδα μας , ή όποία στο προ-Οταν άκόμη και ένα σπότ γιά τήν υπογοσφατο παρελθόν μέ πρωτοσέλιδά της άνeδειξε την είδηση, δτι σέ πολλές συνοικί
ες τν Αθηνν οι μετανάστες , νόμιμοι και
νιμότητα γίνεται μέγα πολιτικό θέμα και
Συνέχεια στήν σελ.3
τής Μύρνας Νικολαίδου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Ποτον ένσημο
για 35.000 νέους
μέρήτρα
μή άπολύσεως
Αμερική: Δέν μπορεί πιά μόνη!
Ο Μιχάλης Σαράντης
Καποδίστριας στήν νέα
ταινία του Γιάννη Σμαραγδή
Συναρχηγός της Δύσεως ή Μεγάλη Βρεταννία
ΩΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝΑΙΘΡΙΑ έπεσε
ή άνακοίνωσις περί συμφνου
συνεργασίας ΗΠΑ-Βρεταννίας-Αύστραλίας άπέναντι στήν
Κίνα. Αν καί άφορά έκ πρτης
δψεως τήν άμυνα , ή έν λόγφ
συμμαχία ήλθε νά άνατρέψει
τίς γεωπολιτικά δεδομένα . Ή
νεοσύστατη αύτή σύμπραξις ύπερδυνάμεων φέρει την
όνομασία AUKUS , άπό τά άρχικά των τριν χωρν (Australla ,
υκ.,USA) καί άποτελεί ούσιαστικά τήν άναβίωση του Ισχυρού διπόλου ΗΠΑ -Βρε - ταξύ Βρυξελλων καί Λονδίνου ό Πρόεδρος Μπάι ταννίας, πού είχε έξασθενήσει τά τελευταϊα χρόνια . ντεν έπέλεξε ξεκάθαρα καί αυτό άποτελει ένα σφοΑποτελεί δέ μια σημαντική προσωπική νίκη για τόν δρότατο πλήγμα για τό γόητρο καί τήν είκόνα της
Βρεταννό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον , ό όποιος ΕΕ στόν κόσμο. Επέλεξε νά δημιουργήσει ένα κασυνήψε τήν πρτη μεγάλη συμφωνία μετά τό Brext,.
θέτοντας τίς βάσεις για περαιτέρω συνεργασία μέ εύέλικτο καιγρήγορο, άποτινάσσοντας τά βαρίδια
τις 'Ήνωμένες Πολιτετες. Αλλά καί οί ΗΠΑ έχρειάζο- τής γραφειοκρατίας των Βρυξελλν και τίς πολύ
ντο ισως περισσότερο άπό ποτέ αύτήν τήν συμφω- χρονοβόρες άποφάσεις τον "27-.
νία των ίσχυρν , μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν
καί τήν ντροπιαστική άποχρησή τους άπό τήν περιοχή . Η άλλοτε πανίσχυρη υπερδύναμις έχει συ - έδέχθη άναμφίβολα τό Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός της
νειδητοποιήσει μετά τά λάθη σέ Ίράκ, Αφγανιστάν Αύστραλίας Σκότ Μόρρισον άκύρωσε τήν γιγαντιαία
καί Συρία ότι ή μοναξιά της κορυφής κρύβει καί πολκάθε νέας προσλήψεως νέων , άνεξαρτήτως είδικότητος ή έκπαιδευτικής κατηγορίας, οί όποίοι θά άπασχοληθούν γιά πρτη φορά , άφορά τό πρόγραμμα κΠρτο
ένσημον. Στό πρόγραμμα άρχικς θά
ένταχθούν 35.000 άνεργοι κι έφ' δσον
ύπάρχει ζήτησις, θά έξετασθεί τό ένδεχόΠΠ μενο διευρύνσεως τν θέσεων. Τό μέτρο
θά συνοδεύεται άπό ρήτρα διατηρήσεως τν θέσεων έργασίας , άντίστοιχη μέ
αύτή άλλων προγραμμάτων πού ίσχύουν .
Τό ποσόν θά έπιμερίζεται μεταξύ έργοδότου και έργαζόμενου ς έξής : 600 εύρ
λές παγίδες και άναζητεί πλέον συμμαχίες πού μηορούν νά
κάνουν τήν διαφορά καί νά τής
άποφέρουν άμεσα όφέλη άπέναντι στόν μεγάλο άντίπαλό
της, που δέν είναι άλλος άπό τό
Πεκίνο. Καί σέ αυτές τίς συμμαχίες προφανέστατα δέν περ λαμβάνεται ή Εύρωπαϊκή"Ενωσις, ή όποία για μία άκόμη φορά περιορίζεται στόν ρόλο του
άμήχανου παρατηρητο . Με( σελ. 7)
Λόγος έλλογος ,
Έλληνικός
Συνέχεια στήν σελ. 2
τά κάποιο τρόπο μικρό ΝΑΤΟ, τόόποιο θά είναι πιό
Γράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
Τό " Ίδουμα Πολιτισμού σζει
τόν Ελληνικό Τύπο της Όδησσού
ΔΙΑΒΑΣΑ μέ προσοχή τή Διακήρυξη των 160 στήν παντοτινή έπαλξη ήθους καί άρετης , της .Εστίας".
Θαύμασα τό άριστοτελικό ύφος το
αμέτρουν καί τουμέσουν στή γραφή
των συντακτν. Τίποτα τό ex cathedra
ή τό μεγάλαυχο και κομπαστικό , Μόνον εύγένεια καί μετριοφροσύνη .
οι συντάκτες γράφουν και καταθέτουν τή γνμη τους άκούοντες τή
φωνή της συνειδήσες τους . Καί μέ
έμπιστοσύνη στήν άγαθή προαίρεσή τους καί στόν "Ελληνα λόγο , όπως
τόν όρίζει ό Εύαγγελιστής Ίωάννης:
κέν άρχη ήν ό Λόγος και δ Λόγος ήν
πρός τον Θεόν , και Θεός ήν ό Λόγος" . Δέν ήταν όργίλος σάν του Ιωάννη τοο Προδρόμου, στρεφομένου
κατά της Ήρωδιάδος. Ήταν πράος,
συνετός καί δημιουργικός λόγος. Και
στέρεος σάν τον βράχο της Ακρόπολης ή τόν μαρμαρδη τιτανόλιθο του
Λυκαίου. "Ήταν ή φωνή της γής, τής
Έλληνικής , Κάτι σάν το ίτε παϊδες
Έλλήνωνw των Σαλαμινομάχων. "Η
σάν τό μέ τά δικά μας χέρια Ελληνές μου θά έλευθερσουμε τόν τόπο μας του Θεοδρου Κολοκοτρνη. Καί , άκόμη, σάν τά Χρυσά "Επη
Συνέχεια στήν σελ 5
Στούς κόλπους της ΕΕ, το μεγαλύτερο πλήγμα
Λεπτομέρειες στήν σελ . 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΌΠΟΥ άναστέλλει τήν
έγκρση του Sputnik- V
Τό πιάνο της Κάλλας
συνοδεύει την Μπελλούτσι
. Διάσημοι άστέρες τού διεθνούς πενταγράμ μου θά μετάσχουν στίς συναυλίες που θά δοθούν σέ όλο Τόν πλανήτη στίς 25 Σεπτεμβρίου
για τό κλίμα, τά έμβόλια και τήν πείνα . Ο τ
νόρος Αντρέα Μποτσέλλι άπό τήν Τοσκάνη , οί
Metallicaάπό τό Λούιβιλ τν ΗΠΑ, ό Ρίkι Μάρτιν άπό τό Λάς Βέγκας θά ένσουν τίς φωνές τους
μέ τόν Ελτον Τζν και τόν Έντ Σήραν άπό τό
Παρίσι, τήν Κάνλι Μινόγκ καί τούς νικητές τής
Eurovision Μάνεσκιν άπό τό Λονδίνο και τους
Coldplay άπό τήν Νέα Ύόρκη . Οί συναυλίες θά
μεταδίδονται γιά 24 ρες σέ όλο τόν κόσμο μέσω YouTube , Twitter άλλά και του TF1, BBC
ΑBC Time και άλλων διεθνν δικτύων.
Μόσχα-Λόγω μή τηρήσεως τν προδιαγραφν ποι
ότητος στήν παραγωγή του ρωσσικού Sputnik-V σέ
να άπό τά έργοστάσια , ό Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας άνεκοίνωσε έχθές πς άναστέλλει τήν διαδικασία έγκρίσεως του ρωσσικού έμβολίου , Η διαδικασία αύτή άνεστάλη έπειδή κατά την διάρκεια έπιθε ωρήσεως σέ ένα άπό τά έργοστάσια, στά όποία παρά
γεται τό ρωσσικό έμβόλιο Sputnik-V, διεπιστθη δτι
Συνέχεια στήν σελ. 5
. στήν σελ. 7
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Στά Ψυράτου Αίγαιου, προπύργιο του Ελληνισμού
. The Summer oman> είναι ό τίτλος ένός δι ηγήματος πού είχε γράψε ό Τννεσσύ Ουλλιαμς
τό 1952 καί άνεκαλύφθη τυχαία στά άρχεια μιας
βιβλιοθήκηςs του Πανεπιστημίου Γαίηλ . Το διήγημα έδημοσιεύθη τρα γιά πρτη φορά στό
The Strand Magazine και όλοι άπορούν γιά ποιόν λόγο ό Ουίλλιαμς δέν τό είχε ποτέ έκδσει . Ή
ίστορία διαδραματίζεται στήν Ρμη καί κεντρ κός ήρως είναι ένας Άμερικανός καθηγητής και μιά
γυναίκα Τήν όποία έχει έρωτευθεί την περίοδο
του ΒΠΠΙ Όσυγγραφεύς περιγράφει μέ έξαιρετ κό τρόπο τήν Ίταλία μετά τόν Πόλεμο , Τίς όμορφιές της , τούς κατοίκους της, άλλά και τήν έμπλοκή τν ΗΠΑ σέ πολλές χρες τού έξωτερικού
Μί τό πού μπαίνει τό ήλιος tτοιμάζεται νά βυθι - νερά του άρχιπελάγους καί
πλεούμενο στό λιμάνι τν
Υαρν , Τό μάτι πέφτει στό
κατάλευκο, ύπέροχο άγαλμα, δωρεά του νουτίλου eα νάση Μαρτίνου , πού άναπαριστά τήν Δόξα, ή όποία ή αυρα του ήρωκού νησιού ,
μοιάζει, πρόγματ , νά βαδι
ζει κστν Υαρν τήν όλομανρη ράχη . Και καθς ό
στεί στά καταγάλανα νερά φωνάζει κείμαστε έδ, φυτου Alγαίον, ή είκόνα Y- λάσσοντας θαλάσσιες Θερ
νεται άκόμη πιό ύποβλητι - μοπύλε . .
κή Δέν μπορεί νά μήν συγκνηθείς, νά μήν σέ άγγίξει πρτη φορά , στά μέσα Τής
άπλωμένα δθε-κείθε. Καί
μού είχε κάνει έντύπωση-Τό
TE- ή άφθονία τν άστοκν
στήν περιοχή . Μέ τό που
Είχα έλθει στά Yαpά Yιά γανεό ψαράς μέ τά- λίYα- δίχτυα του , Επέστρεφε
μέ είκοσι δκάδες άστακούς!
έχουμεφωνή!
δεκατίας του 60. Θυμάμαι
Ανανεωμένη και ακομη nιo δυνατή!
τής μικρής αύτής πέτρινης ένα μικρό παροθολάσσο χω- Σήμερα, όπως Εμαθα άργόκορυφής , πού ύψνει περήφανα τό άνάστημά της στά μικρό λιμανάκι και δίχτυα
ριουδάκι , μέ βαρκούλες στό
τερα, άν κάποιος κάνει
Ppontosnews
Συνόχεια στήν σελ .4