Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ ύεεί
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
16 Σεπτεμβρίου 2021
Εύφημίας μεγαλομάρτυρος τής πανευφήμου
Σελήνη 9 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.08-Δύσις ήλίου 7.31
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηλιοφάνεια και μεταβλητοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 32β.
Αριθμ. φύλ. 42062
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΠΡΟΔΙΔΕΙΤΟΥΣΑΛΕΛΦΟΥΣΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜORABΙΑ
Ό Ερντογάν έπιχειρεί νά ύπονομεύσει
την συμμαχία Ελλάδος - Αίγύπτου
Συναγερμός στήν Άγευρα για
τήν τρμερήΆθηνν-Λευχωσίας-Καίρου στήν Καβάλα
ΜΠΟΡΕΙδ Ερντογάν νά παραμένει προκλητικός . Μπορεί έπίσης να έπικαλείται
έπετείους , δπως τήν μάχη του Σαγγαρί
ου γιά νά λεονταρίσει. Στήν πραγματικότητα όμως εύρίσκεται σέ πανικό . Η τρι
μερής τής Ελλάδος μέ την Κύπρο και την
Αίγυπτο άποδεικνύεται πολύ πιό σημαντικόστοιχείο πιέσεως πρός τήν Αγκυρα, άπό
δ,τι δρισμένοι πίστευαν. Η έπικείμενη σύνοδος αυτής τής τριμερούς στήν Καβάλα
είναι τόσο ένοχλητική για τόν αυταρχικό ταίως έχει σταματήσει νά χρησιμοποιεί τν
ήγεμόνα της Τουρκίας όσο και τό γεγονός
πς πρέπει νά άναδιπλωθεί άπέναντι στήν
Αίγυπτο, έλπίζοντας νά βελτισει τίς σχέσεις του μαζί της . Ετσι άπό την μία παραληρεί άπέναντι στήν 'Ελλάδα καί άπό την
άλλη φαίνεται νά έγκαταλείπει κάποια με
γαλοϊδεατικά σύμβολα, δπως τόν χαιρετισμό Rabia τν Άδελφων Μουσουλμάνων
τής Αίγύπτου , των δρκισμένων έχθρν του
Προέδρου Σίσι. Τούς έγκαταλείπει σέ μιάν
άπέλπιδα προσπάθεια νά ύπονομεύσει τήν
συνεργασία Ελλάδος-Αίγύπτου .
ρεσις τό Κατάρ ) ή Τουρκία είχε άνοίξει μέτωπα άντιπαραθέσεως Αύτό ήταν τό άποτέλεσμα της ύπερφίαλης και έξαιρετικά
έπιθετικής όσο και μιλιταριστικής έξωτερικής πολιτικής πού μαζί μέ τηνρητορική
του Ερντογάν , άπομόνωσαν τήν Αγκυρα.
"Έτσι τρα, μιά στροφή συντελείται καθς
ό Τουρκος Πρόεδρος έπιδικει νά κλείσει
κάποια άπό τά μέτωπα του δ ίδιος άνοιξε.
Κενά πού ή 'Ελλάς έχει καλύψει μέ κινήσεις όπως ή χθεσινή άποστολή πυροβολαρθεια της Άγκύρας νά γεφυρσει τίς χα - χίας Patriot στην Σαουδική Αραβία .
στήν κίνηση της Rabia των Αδελφν Μουσουλμάνων τής Αίγύπτου . Πρόκειται για
τόν χαιρετισμό πού συμβολίζει την φιλοδοξία άναβισεως του χαλιφάτου καί την προβολή του ς ήγέτου όλοκλήρου του σουνι τικού "Ισλάμ, όπως ήσαν κάποτε οί σουλτάνοι τής Κωνσταντινουπόλεως .
Τό χαρακτηριστικό στοιχείο πού πρέπεινά έπισημάνουμε, δσον άφορά την στάση του έναντι τής Αίγύπτου , είναι ότι τελευΚαθς αύτός δ χαιρετισμός, στίς τελευταίες έμφανίσεις του Ερντογάν, έπαυσε νά
χρησιμοποιείται , έκτιμάται ότι ή άλλαγή
αυτή έξυπηρετεί την άγωνιδη προσπάχαιρετισμό των κτεσσάρων δακτύλων> της
μουσουλμανικής άδελφότητο9. Πράγμα
τι τά τελευταία χρόνια δ Ερντογάν συνήθι
ζενά χαιρετά σέ όλες τίς δημόσιες έμφανίσεις του μέ τά τέσσερα δάκτυλα ένωμένα ,
δεις διαφορές της μέ τό Κάιρο. Άντίστοι χες προσπάθειες καταβάλλονται γιά την
συμφιλίωση μέ τά Εμιράτα και τίς χρες
του Κόλπου , μέ τις όποίες ( μοναδική έξαίΤάμέτωπα δμως δέν λείπουν και άπό τό
έσωτερικό τής Τουρκίας. Καί έκεϊ ύπάρχει
Όέτίμαχος χαιρετισμός
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
Άναδρομικά σέ
179.000 συνταξιούχους
έως τό τέλος
Οκτωβρίου
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέα πολιτική για τό Αίγαίο
Αντιφάσεις Σκέρτσου.
για τόν έμβολιασμό
ΓΙΑ τήν Δυτική Μακεδονία τά γράφαμε προχθές.
179 ΧΙΛΙΑΔΕΣ συνταξιούχοι θά είσπράξουν έως τό τέλος Οκτωβρίου τις αύξήσεις και τά άναδρομικά πού προκύπτουν
άπό τόν έπανυπολογισμό των συντάξεν τους μέ τά νέα ποσοστά άναπληρσε ως . Μέχρι τό τέλος του έτους θά πιστω
θούν τά ποσά πού δικαιούνται σέ έπί πλέ ον 20.000 παλαιούς συνταξιούχους (πού
βγήκαν στήν σύνταξη πρίν άπό τό 2016 ).
Η διαδικασία του έπανυπολογισμού
τν συντάξεων είναι μία έξαιρετικά σύνθετη καί ς έκτούτου χρονοβόρος διαδικασία.
Είναι ένδεικτικό πς στήν Ελλάδα ύπάρ χουν πάνω άπό 1.000 διαφορετικοί τρόποι
Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή. ΗΣα"Εχουμε ύποδομές, άλλά δέν έχουμε πληθυσμό . ντορίνη και ή Μύκονος, όπως άφησε να έννοηθεί ότη.
Η περιοχή έρημοποιείται. Τά βόρεια σύνορά μας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέ τήν τοείναι πλέον παντελς άνοχύρωτα . Τά φυλάνεν οί ποθέτησή του στήν ΔΕΘ, δέν μπορουν πλέον νά
άρκουδες καί τά άηδόνια. Γιά τήν Θράκη έπίσης τά έξυπηρετήσουν τούς έπισκέπτες πέντε κρουαζιαγράφουμε διαρκς καί θά έπανέλθουμε . Ο Πρω- ροπλοίων όταν αύτοί άποβιβάζονται ταυτοχρόνως
θυπουργός δήλωσε ότι άναμένει μέ άγωνία τό πό - πρός περιήγηση . Η Πάρος και ή Αντίπαρος γνωρίρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής , ουν εκρηκτική οίκιστική άνάπτυξη, ίδιαίτερα ή δευάλλά αύτή άπό ό,τι μαθαίνω εύρίσκεται σέ χειμε - τερα (καθως στήν πρτη ύπάρχει κορεσμός) και τι .
ρία νάρκη. Μέ συνέπεια ό πληθυσμός νά άναχω - θεταιπλέον έπειγον ζήτημα σεβασμού του φυσικού
περιβάλλοντος. Ή γραμμή φέρρυ μπτ ΠούνταΟι νέου
δέν ένέχουν
κίνδυνο,
καύταρχικέ
οι άπολύσεις
ρει καί άπό έκει και νά άλλοινεται ό συσχετισμός. Αντίπαρος διακινεί περίτό 1 έκατομμύριο έπιβάτες
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Στό Αίγαιο και ίδιαιτέρως στίς Κυκλάδες τά πράγματα όμως είναι έντελς διαφορετικά. Έκεί συμ τό θέρος -που είσαι Μανταλέναν νά τούς δείς! Τό
ρεύμα πέφτειν μέ τήν πρτη πίεση στό σύστημα
βαίνει το άκριβς άντίθετο: "Εχουμε ύπερπληθυ- διανομής ένέργειας και τό νερό είναι είδος έν άνεσμό στά νησιά, άλλάδέν έχουμε πλέον τίς υποδο-παρκεία . Στήν Αντίπαρο τό σουπερ μάρκετ της έπω
μές για νά τόν άντέξουν . Καί μέ τίς συνέπειες της νυμης άθηναϊκής άλυσίδας-σέ άντίθεση μέ τόν τοκλιματικής άλλαγής όρατές πλέον καί στόν τελευ- πικό Φαροϋπον πού άγαπα τόν κόσμο του- έπέβαταίο πολίτη, τά νησιά μας κινδυνεύουν νά γίνουν λεπλαφόν προμήθειας έμφιαλωμένου νερου μέσα
πλωτό λεκανοπέδιο: Ο ένας πάνω στόνάλλον χω-στόν Αύγουστο . Μέχρι τρία μπουκάλια έκαστος! Καί
ρίς τά στοιχειδη . Χωρίς ποιότητα ζωής! Βρισκό- σέ όποιον άρέσει! Γιά νά μπορεί νά άνταπεξέλθει
μαστε λοιπόν μπροστά σέ μία νέα κατάσταση: τό στίς άπαιτήσεις τν πελατν του. Στήν Πάρο καίτήν
φετινό καλοκαίρι στό Αρχιπέλαγος ήταν άληθινά Νάξο το κυκλοφοριακό κομφούζιο στίς είσόδους
όριακό . Καί σε κάποιες περιπτσεις άνυπόφορο . τν λιμανιν κατά την ρα της άφιξης τν πρω.
ινων πλοίων θυμίζει Κέντρο Αθηνν τήν ρα διεξαδή αυτοί πού μας έπισκέφθηκαν άψηφντας τίς γωγής πορείας . Τά τοπικά άεροδρόμια έπίσης δέν
έντολές-κυρίως Γάλλοι και Ίταλο!- μας άγαπάνε! έχουν τήν χωρητικότητα για νά άντέξουν τήν πίεση
Συνέχεια στήν σελ. 3
Στό βάθος
κήπος
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Α. ΠΔημόπουλου*
ΥΠΗΡΞΕ μία έγγενής διάσταση αίσιοδοξίας στά όσα είπε για τήν οίκονομία ό Πρωθυπουργός στήν πρόσφατη
όμιλία του στήν Θεσσαλονίκη. Λογικό.
Σέ μιά χρα στήν όποία ή φορολογική βία άποτελετ μακρά καί δοκιμασμέ νη παράδοση , κάθε πολιτική φορολογικν έλαφΦρύνσεων έπιδρά αυτονοήτως θετικά στήν ψυχολογία της οίκονομίας . Οχι φυσικά , ότι το πραγμα
δέν ένέχει ίσχυρή δόση άντίφασης
καί αύταπάτης . Γιά παράδειγμα , έάν
είναι όρθό, νά μήν ύπάρχει φόρος γονικής παροχής , μέ τό έπιχείρημα ότι ή
ίδια ίδιοκτησία δέν μπορεί νά πληρνεται αξανά και ξανάν (όπως όρθά πα ρατήρησε ό Πρωθυπουργός ) , για την
ταυτότητα του λόγου, τό ίδιο ίσχύει
καί μάλιστα πολύ περισσότερο γιά τόν
ΕΝΦΙΑ , έναν ένιαύσιο καί βαρύ φόρο
του όποίου ή σωρευτική έπιβάρυνση λειτουργεί , σέ βάθος χρόνου, σάν
έμμεση δήμευση. "Η , άς πάρουμε τήν
άναστολή της έπιβολής της λεγόμενης "είσφοράς άλληλεγγύης.. Όρθή
άπόφαση, σίγουρα, άλλά δέν άποτε λεϊ stricto sensu φορολογική έλάφρυνση. Η"είσφορά άλληλεγγύης άπο
τελεϊ άπαράδεκτο καί μοναδικό στόν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Από θαυμα δέν γίναμε διεθνς ρεζίλι . "Ισως έπειΠΕΡΙΕΡΓΑ
Μάς άγαπάνε πολύ.
. Κάμερα κινητού κατέγραψε άπίστευτες στιγμές κατά τήν διάρκεια τής καθιερωμένης όμιλίας ,
γιά τήν Κατάσταση τής Ενσεως, Τής προέδρου
τής Κομμισσιόν Ούρσουλας φόν ντέρ Λάνεν στό
Εύρωκοινοβούλιο στό Στρασβούργο . Δύο Επίτροποι μάλλον είχαν κάτι καλύτερο νά κάνουν,
έπιλέγοντας νά τό ρίξουν στό πλέξιμον . Καί όλα
αυτά τήν ρα που ή φόν ντέρ Λάνεν άνεκοίνωνε νόμους κατά Τής σεξιστικής βίας, στόχους για
τήν άντιμετπιση τής κλιματικής άλλαγής γιά
τήν μεταρρύθμιση τής φορολογήσεως, γιά τήν
εύρωπαϊκή άμυνα, τό Ταμείο Άνακάμψες καί
τήν έκστρατεία έμβολιασμού.
UBS: Ανάπτυξις 7,9%
γιά τό 2021
Σπουδαία εύρωπαϊκή διάκρισις
γιά τό ΕΚ ΑΚΜΗ αί
τόν πρόεδρό του κ. Pοδόπουλο
ΒΑΚΜΗ
ΠΑ νέα άναθερηση της άναπτύξεως άκόμη και άνω
του 7% έτοιμάζεται τό οίκονομικό έπιτελεϊο
έκτιμα δτι σχεδόν όλοι οί πρόδρομοι δείκτες θά κινηθούν μέ ρυθμούς ύψηλότερους άπό τούς προβλεπομέ νους. Τό μέγεθος τής άναθεωρήσεως θεωρείται πρόωρο
νά άποτιμηθεί άλλά θά άποτυπωθεί στήν κατάθεση του
προϋπολογισμού τόν προσεχή Νοέμβριο. Όλοένα και
περισσότεροι άναλυτές άνεβάζουν τίς προβλέψεις τους
ΒΑΚΜΗ
. Μπορεϊό άφγανικός λαός να πεινάει , στόσο κάποιοι Αφγανοί άξιωματούχοι θησαύρισαν.
Περίπου 12,3 έκατ. δολλάρια σέ ρευστό καί ρά
βδους χρυσού βρέθηκαν στίς οίκίες πρην άνωτάτων κυβερνητικν άξιωματούχων του Αφγανιστάν . Τά χρήματα πού βρέθηκαν προέρχονται άπό ύψηλόβαθμους άξιωματούχους τής
προηγούμενης κυβερνήσεως , όπως τόν Άμρουλάχ Σάλεχ (τόν πρην άντιπρόεδρο της χρα)
και άπό όρισμένους άξιωματούχους άσφαλείας,
πού φύλασσαν ρευστό και χρυσό στά γραφεία
τουςν σύμφωνα μέ τό δελτίο Τύπου που έξέδω σε ή άφγανική Κεντρική Τράπεζα. Υπό τήν κυβέρνηση του πρην Προέδρου τού Αργανιστάν
Άσραφ Γάνι, ή διαφθορά ήταν γενικευμένη . Δε
κάδες έκατομμύρια δολλάρια βοηθείας είχαν ύπεξαιρεθεϊ άπό τά δημόσια ταμεία ο διος ό πρην
έπί κεφαλής του άφγανικού κράτους κατηγορήθηκε ότι μετέφερε μαζί του έκατομμύρια δολλάρια
όταν έγκατέλειψε τήν χρα του γιά τό Άμπου
Ντάμπι, κάτι που έκενος διαψεύδει.
Συνέχεια στήν σελ. 2
(σελ.4)
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Έν πλ πρός Ψαρά, μέ τόν καιρό άνάποδα. . .
Έπιτρέψτε μου νά σάς
μιλήσω και σήμερα γιά τήν
Χίο . Τό πανέμορφο μαρτυρικό νησί , τό νησί τν ναυτικν και του Όμήρου. Πά ντα άπορούσα μέ τό δτι σέ
ένα τόσο όμορφο , πλούσιο
και ίστορικό νησί δέν ύπάρ- χή ύπηρεσιν , κάτι ή άλιεία
χει όχι έναάλλά περισσότε
ρα ξενοδοχεία πολλν άστέρων . Μέ τά χρόνια πείσθηκα ότι οί Χιτες δέν καίγο - δκόσμος σέ καλό έπίπεδο . Κι
νταιν γιά τήν κτουριστική
άναβάθμισην του τόπου
τους Ναυτικοί οί περισσότεροι άπό τούς κατοίκους , κάπ τό δημόσιο , κάτι ή παροοίκονομία στά καλά της καί
τήν πόλη περιποιημένη και
προσεγμένη , μέ καταστήματα καλοστημένα και μέ
τιμές που δέν έχουν νά ζηΔιοίκηση Επιχειρήσεων , και λέψουν άπό τήν Αθήα . Η
προκυμαία γεμάτη νεολαία
και ήχου , τό πλακόστρωτο μέ τά σχέδια έξaίσιο . Δέν
είναι ή Χίoς άπό τά νησιά
άν βάλεις τό Πανεπιστήμιο,
μέ τά Ναυτιλιακά καί τήν
έχουμέφωνή!
Τίς στρατιωτικές μονάδες , Τί
νά τόν κάνεις τόν μπελά του
τουρισμού
Η Χίoς , λοιπόν , είναι
ένα πεντακάθαρο νησί, μέ
Ανανεωμένη κα ακόμη nio δυνατή!
και ή κτηνοτροφία , καί φυσικάή έλιά καί ή μαστίχα , νά ή
ΡPontosnewS
Συνέχεια στήν σελ. 4