Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

31oC, 21:00

23oC - Υγρασία 32%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:21 - Δύση ηλίου: 19:49

€0.80

Ãéáôß Üëëáîáí ïé áíôéðåñéöåñåéÜñ÷åò;

Eν πρώτοις, επίσημη, πολιτική τεκμηρίωση δεν υπάρχει.
Η Ρόδη Κράτσα από τη Θεσσαλονίκη στη Γαλλία. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και εφαρμόστηκαν. Οι εσωτερικές αλλαγές, τουλάχιστον όσον αφορά στους χωρικούς λεγόμενους, συντελέστηκαν. Είναι ήδη εγκατεστημένοι στις νέες τους θέσεις. Γιατί; Γιατί όχι, θα πει κάποιος; Οι ερμηνείες δευτερεύουσας σημασίας αφορούν σε προσωπικές φιλοδοξίες και συμπάθειες. Το πολύ, πολύ, να επεκταθούν και μέχρι τις εκλογικές επιδόσεις, που συνιστούν κριτήριο δημοφιλίας αλλά όχι βεβαίως διοικητικής ικανότητας. Αυτή μπορεί να υπάρχει, μπορεί όμως και όχι. 3»

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5432

ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΑΤΥΠΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ, ΖΟΡΜΠΑΣ & ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ

Ìåëßôá: Ìéá ïìÜäá åßìáóôå!

ÁíáöïñÜ óôï ãõìíü óôçí
ÊåñêõñáúêÞ ÐéíáêïèÞêç

ÆïñìðÜò: «Óôçí
äéïéêçôéêÞ åõ÷Ýñåéá
ôçò ÐåñéöåñåéÜñ÷ç
ïé áëëáãÝò»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εγκαινιάσθηκε την Τετάρτη η έκθεση από τη Μόνιμη Συλλογή της, Κερκυραϊκής Πινακοθήκης
με αναφορά στο «γυμνό». Διάρκεια
Έκθεσης έως 24 Οκτωβρίου 2021.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εν αναμονή της έκδοσης του ΦΕΚ για τον ορισμό
των νέων Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο και την εκχώρηση των
αρμοδιοτήτων βρίσκεται η Περιφερειακή Αρχή. Η θητεία των
μέχρι πρότινος Αντιπεριφερειαρχών έληξε την Τρίτη, ενώ
άτυπα έχουν αναλάβει πλέον
στην Κέρκυρα ο Κώστας Ζορμπάς που διατηρούσε έως πρόσφατα το χαρτοφυλάκιο της
Δημόσιας Υγείας.
ΣΕΛΙΔΑ

Áíáãíùñßóôçêå
ï íåêñüò
ðïõ âñÝèçêå óôïí
ÄñÜóôç ÐåñïõëÜäùí 4»
Âïí ÍôåñëÜéåí:
Íá áðïôñáðåß ìéá
ðáíäçìßá ôùí ìç
åìâïëéáóìÝíùí 6»

5»

Ïé ãåñìáíéêÝò
åêëïãÝò êáé åìåßò
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 9»

Êáëïýðéá áíáðíïþí
áðü ôïí Ê. Óðßããï

Γέμισαν οι φίλοι του γιατρού - ποιητή, Κ. Σπίγγου τον χώρο όπου η παρουσίαση
της νέας ποιητικής συλλογής του, «Καλούπια αναπνοών». Με ποιήματα για την απομόνωση, τον αποκλεισμό, την στέρηση νοήματος στις σχέσεις.

ÁíïéêôÞ åðéóôïëÞ
ðñïò ôç ÄçìïôéêÞ
Áñ÷Þ ôçò íüôéáò
ÊÝñêõñáò ãéá ôá
«ìðéôóüìðáñá» 11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα