Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5060 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Υγεία: Δημόσιο με ιδιώτες
• Στις Συμπράξεις του Δημοσίου με τον
Ιδιωτικό τομέα
της Υγείας προχωρά η κυβέρνηση και στην
Πρωτοβάθμια
Φροντίδα
Υγείας. Ποιος θα
είναι ο ρόλος
του ΕΟΠΥΥ.

Koινωνία
Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία
στους Σοφάδες

s

Óåë. 14

Διαβάστε μας και στο
alithianews.gr

s

Δήμοι
Εξοπλίζονται με σύγχρονα
όργανα 18 υπό ανακατα-

s

σκευή παιδικές χαρές του
Δ. Καρδίτσας

Óåë. 16

Óåë. 5