Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
ΙΣεπτεμβρίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7468
Τιμή : 1.006
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΟΑΕΔ:
Ξεκίνησαν
οι αιτήσειs
για το ειδικό
εποχικό
βοήθημα
Νέο Εξοικονομν:
Ανθρακες ο θησαυρόs
σουν εξαιρετικά δ .
σκολο για κάποιον οι .
κονομικά ασθενή να
υποβάλει αίτηση .
Στο νέο πρόγραμμα
αντατου προϋπολογι - καταργείται-ορθς- η
ιεράρχηση
των αιτησεων και θεσπίζεται ως σημαντικόκριτήριο
Απρόσιτο για τα ευά
λωτα νοικοκυριά το
νέο πρόγραμμα , λόγω
του μειωμένου ποσοστου επδότησης του
Την Τρίτη 14 Σε
πτεμβρίου στις 8 το
πρωί ξεκίνησε η διαδι κασία υποβολής ηλεκτρονικν αιτήσεων
για το ειδικό εποχικό
βοήθημα του ΟΑΕΔ
έτους 2021, εν η
υποβολή αιτήσεων καλύψουν μεγαλύτερο
στα Κέντρα Εξυτηρέ
συνέχεια στην 11
σμού και των εισοδη- χρονική
ματικν ορίων
Χαμηλότερα εισοδηματικά όρια , μικρότερα
ποσοστά επδότησης εκτιμμενη
και μειωμένο αντατο
προϋπολογισμό ανά αί .
τηση κρύβει το "Νέο
Εξοικονομν , Οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να
ετήσα
εξοικονόμηση ενέργειας , βάσει του προκόστους
παρεμβάσεων . Η πρό .
θεση όμως του Υπουρ γείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας να επ απ ό,τι πέρυσι με ίδια δοτήσει την αναβάθ
περισσότερων
κατοικιν ( 50000
έναντι 40.000 στο
Εξοικονομ-Αυτοτερο
τεινόμενου
δυσπρόσιτο για τα λε γόμενα ευάλωτα νο .
Συγκρίνοντας.
λοιμέρος των δαπανων
κοκυριά.
πόν. το νέο πρόγραμμα
με το αμέσως rοΜένει να δούμε εάν ο
οδηγός που προδημοσίευσε το ΥΠΕΝ θα
είναι και ο τελικός ή θα
ενσωματωθούν
ηyoύμενο. διαπιστνει
κεφάλαια ή με δάνειο.
ο προδημοσιευμένος
οδηγός του rpογράμ.
ματος περιλαμβάνει
αρκετούς ακόφτες",
που συνδυαστικά ανακάποιος:
Φορολογικές
δηλσειs
Ευκαιρία για
διορθσειs
χωρίs πρόστιμα
1.Τα εισοδηματικά
όρια για ένταξη στο
Εξοικονομν
φτάνουν έως τα 50.000
ευρ για ατομικό εισόδημα (90.000 ευρ στο
Εξοικονομ-Αυτονομ ) και τα 0.000
τριπτική πλειονότητα ευρ ) , περιορίζει το ( έως και την ερχόμενη ευρ για οικογενειακό
κάνομν ) , σε συνδυασμό ποιες από τις αρατηπου
μένεται να οδηγήσουν υπολογισμό ( περίrου κατατίθενται κατά τη
διάρκεια της δημόσιας
με τον μειωμένο προ ρήσεις
σε επιφανειακές αναβαθμίσεις για τη συν625.000.000 ευρ,
έναντι
896.750.000 διαβούλευσής
Παρασκευή 17 Σεπτεμ
βρίου ).
( από 120.000 ) .
των επιλέξιμων αιτήσεων και να καταστή
εύρος του προγράμμα
τος , καθιστντας το
συνέχεια στην 10
ΜεισειS
στο ρεύμα!
Εκπνέει η προθεσμία
για την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποι
ητικν δηλσεων
Τέλος χρόνου για
την υποβολή τροποποιητικν δηλσεων
χωρίς πρόστιμα . Η
προθεσμία για την
υποβολή τους λήγει
συνέχεια στην 2
- Τι θα γίνει με όσουs
δεν είναι στη ΔΕΗ
Σελίδα 9