Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εtίεnτ ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ τα
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
15 Σεπτεμβρίου 2021
Νικήτα μεγαλομάρτυρος . Φιλοθέου Όσίου
Σελήνη 8 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7.07-Δύσις ήλίου 7.33
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι , Θερμοκρασία έως 32β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 31β.
Αριθμ. φύλ. 42061
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ή Ελλάς άναγνωρίζει τούς γάμους
δμόφυλων
ξευγαριν τής άλλοδαπής
Όλοι οί εύρωβουλευτές της ΝΔ, πλήν Ασημακοπούλου-Κεφαλογιάννι ,
ένέχρυναν τό ψήφισμα στό Στρασβούργο-Άποχή ήταν ή όδηγία Βέμπερ λόγω διαφωνιν
ΨΗΦΙΣΜΑ ύτέρ του γάμου όμόφυλων ζευγαριν της άλλοδαπής ένέκρινε τό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ την Νέα Δημοκρατία νά δίδει θετική νήφο. Μόνον οι εύρωβουλευτές Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
και Μανλης Κεφαλογιάννης διεχρισαν
την θέση τους , τηρντας άποχή . Τό ΕΛΚ .
στό όποιο άνήκουν οί εύρωβουλευτές της
ΝΔ, ένεφανίσθη διχασμένο, μέ τόν έπί κεφαλής Μάνφρεντ Βέμπερ νά καλεί σέ άποχή.Ωστόσοδ είσηγητής της ΝΔέπί του θέματος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος συνέστη σε στούς εύρωβουλευτές νά τό ύπερψηφί
σουν , πράγμα πού έπραξαν, διαχωρίζοντας
τήν θέση τους άπό τό ΕΛΚ.
κράτος μέλος πρέπει νά άναγνωρίζονται σέ
όλα τά άλλα όμοιομόρφος, και οί σύζυγοι καί
σύντροφοι του ίδίου φύλου πρέπει νά έχουν
ίδια μεταχείριση μέ έκείνη τν όμολόγων
τους του άντίθετου φύλου .
Τόκείμενο τό όποίο δέν είναι δεσμευτικό υίοθετήθηκε μέ 387 ψήφους ύπέρ, 161
κατά και 123 άποχές . Οί εύρωβουλευτές
ζητούν έπίσης coί οίκογένειες τοϋ ούράνιου τόξου νά άπολαμβάνουν τά ίδια δικαιματα στήν οίκογενειακή έπανένωση μέ
τάζευγάρια άντίθετου φύλου και την οίκογένειά τους. Επίσης ζητούν , οι ίκογένειες αύτές νά έχουν ίδια μεταχείριση σέ
όλη την ΕΕ, δταν μετακινούνται άπό τό
ένα κράτος μέλος στό άλλο.
. Στέλιος Κυμπουρόπουλος
Βαγγέλης Mεϊμαράκης
Μαρία Στυράκη
Θοδωρής Ζαγοράκης
άνου ύπέρ τοϋ πολιτικού γάμου όμοφυλοφί ακής έπανενσεως . Συγκεκριμένως στό κεί
λων . Γίνεται μάλιστα μνεία στούς τομείς της
έλεύθερης κυκλοφορίας και της οίκογενει - συμβισεως πού έχουν καταγραφεί σέ ένα
ίδια δικαιματα μέ τά έτερόφυλα . Τό ψήφι
Συμφνως πρός τό κείμενο τής Εύρωβουλής , οί χρες της ΕΕ καλούνται νά άναγνωρίσουν στά όμοφυλόφιλα ζευγάρια τά
ούσιαστικά ίκανοποιει έμμέσως πλήν
μενο άναφέρεται : Οί γάμοι ή τά σύμφωνα
σαφς τά αίτήματα της Επιτροπής ΣισιλιΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ληστεία στήν
Μητροπόλεως
μέ άρωμα
τρομοκρατίας
Άνή χρα είχε άκούσει τόν Καραμανλή .
Είσφορά άλληλεγγύης:
<Παγνεινw καί γιά
δημοσίους ύπαλλήλους
καί συνταξιούχους
ΧΘΕΣ Ο Κστας Καραμανλής είχε γενέθλια. Γεν- πολιτικές έπιλογές πού δέν έξυπηρετούν τό έθνι νηθείς τό 1956 πάτησεν τά 65. Όταν έχασε τίς κό συμφέρον άλλά τίς συμμαχικές άνάγκες καί μόέκλογές του 2009 ήταν πενήντα τριν έτν . Πέρασαν άπό τότε 12 όλόκληρα χρόνια . Αίνας πολιτικός στούς καιρούς μας . Εάν ή πολιτική του γιά Κστας Καραμανλής δικαινεται. Μία όλόκληρη γετήν Ελλάδα και ή ματιά του γιά τόν κόσμο ήταν λά-νιά πολιτικν πού άνέλαβε τά ήνία της χρας μετά
θος, σήμερα θά έθεωρεϊτο ξεπερασμένη. Ντεμοντέ .
Πασέ . Παρωχημένη . Δέν είναι έτσι όμως . Ο Καρα - στό δυτικό φυσικό άέριο. Στόν άμερικανικν συμμανλής όπως άπεδείχθη είχε άδικο, γιατί είχε δίκαιο
|πολύ νωρίς . Διέκρινε τόν νέο κόσμο πού έρχόταν
έγκαίρως . Καί έπιχείρησε νά τοποθετήσει τήν πατρί - σμό. Μία όλόκληρη γενιά πολιτικν ένσωματθηκε
δα μας σέ θέση προνομιακή . Γωνία. Στασίδι γιά λί- στίς πολιτικές των ΗΠΑ πού μάχονταν τήν έπέκταγους . Δέν τό λέμε έμείς. Τά γεγονότα τό λένε πλέον. Καίτόν έπιβεβαινουν. Οι δραματικές έξελίξεις Εύρπη και ύπόσχονταν έπάρκεια ένεργειακν πόστό Άφγανιστάν άπό τό όποιο άποχρησαν ταπει
νωμένες οί ΗΠΑ δικαινουν την άπόφασή του νά άλλων ." Iνα άποδειχθή στό τέλος τί"Οτιοί ΗΠΑ έγκαμήν στείλει στρατό στήν μακρινή αυτή χρα . Ακό - τέλειψαν πανηγυρικς τόν άγωγό EastMed μέ έπ μη και άν χρειάστηκε νά δυσαρεστήσει παραδο- σημες δηλσεις του Αμερικανού πρεσβευτή Τζέφσιακούς συμμάχους όπως οί HΠΑ και Προέδρους φρυ Πάυατ. Προδοσία! "Iνα άποδειχθη στό τέλος
τους όπως ό Μπούς και ό Όμπάμα . Οι λαοί της πε - τί; Ότι ή ίδια ή Εύρτη άπέρριψε τίς άμερικανικές
ριοχής διατήρησαν έτσι άσβεστη τήν καλή είκόνα νουθεσίες γιά άποφυγή ρωσσικου μονοπωλίου στήν
πού έχουν γιά τους Ελληνες άπό τήν έποχή του Με - ένέργεια . Μόλις προσφάτως ό Αμερικανός Πρόεγάλου Άλεξάνδρου. Η Έλλάς δέν ύπήρξε ποτέ δύ - δρος Μπάιντεν δήλωσε άμέσως μετά τήν συνάντηναμις άποικιοκρατική . Οι αύξήσεις στίς τιμές φυσι - σή του μέτόν Ρσσο Πρόεδρο Πούτιν στήν Γενεύη
κού άερίου σέ όλη τήν Εύρπη οι όποίες μέ τόν ένα ότι αδένέχω άντιρωσσική άτζένταν ένω άμέσως με ή μέ τόν άλλο τρόπο μετακυλίονται ήδη στίς τιμές τά τήν συνάντησή του μέ τήν καγκελλάριο της Γερτου ήλεκτρικού ρεύματος καί σέ είδη πρτης άνά - μανίας Αγγελα Μέρκελ στήν Ούάσιγκτων έδωσε
γκης στήν πατρίδα μας δείχνουν έπίσης ότιοί γεω
νον άργά ή γρήγορα πληρνονται άκριβά . Κυριολεκτικς πληρνονται. Από τις τοέπες μας , Καί έδω
ΕΝΟΠΛΗ ληστεία σέ τράπεζα, λίγα με .
τρα μακριά άπό την πλατεία Συντάγματος,
πραγματοποίησαν δύο νεαροί άνδρες πού
έφεραν βαρύ όπλισμό . Οι έως τρα πληροφορίες κατατείνουν στό γεγονός ότι δέν
πρόκειται για μία κάπλήν ληστεία, άλλά
φέρει στοιχεία που συσχετίζουν τούς
δράστες μέ την τρομοκρατία . Όλα άρχισαν χθές τό μεσημέρι, όταν στήν δδό Μητροπόλεως 53 και σέ ύποκατάστημα της
Τραπέζης Πειραις, μπή καν δύο νεαροί
μέ βερμούδες και κοντά μαλλιά και άκι νητοποίησαν πελάτες και ύπαλλήλους.
Ο ένας κρατούσε ένα καλασνίκωφ και δ
άλλος πιστόλι. Παρέμειναν περίπου δύο
ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ τής είσφοράς άλληλεγγύης στό δημόσιο και τούς συνταξιούχους
γιά τό 2022 έπεξεργάζεταιή Κυβέρνησις μέ
στόχο ή σχετική ρύθμισις νά συμπεριληφθεί στόν προϋπολογισμό του νέου έτους .
Τό έπόμενο βήμα προβλέπει τήν πλήρη
τόν ίδιο έπένδυσε όλα τά χαρτιά της πατρίδας μας
φερόντων άγωγό ΕastMed ό όποιος άντικατέστησε τόν ρωσσικό Soοuth Stream στόν έθνικό σχεδιαΣυνέχεια στήν σελ. 2
ση της ρωσσικής έπιρροής μέσω ττης ένέργειας στήν
ρων άπό τήν Δύση. Ύγροποιημένων , σχιστολιθικν,
Τό Ίράν καί
oί Ταλιμπάν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Δημήτρη Θωμα*
ΤΟ 2001 οί Ηνωμένες Πολιτείες είσέ βαλαν στό Αφγανιστάν για νά άνατρέψουν τούς Ταλιμπάν και να έξουδετερσουν τήν Άλ Κάιντα καί τό
όρμητήριό της , μετά τίς τρομοκρατικές έπιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Το 'ράν άντιτάχθηκε στήν άμερικανική στρατιωτική παρουσία, καί
έπεδίωξε άλλά καί συνεχίζει νά έπι δικει τήν περιφερειακή ήγεμονία
στήν εύρύτερη περιοχή . Όπως έπισημαίνει τό ίνστιτουτο BESA, παρά
τήν άπέχθειά τους γιά τους Σουνίτες
Ταλιμπάν , οί μουλάδεςς της Τεχερά
νης συνεργάστηκαν μέ αύτούς , για
νά άποσταθεροποιήσουν το Αφγανιστάν καί νά διξουν τούς Άμερικανούς καί τούς συμμάχους τους.
Ή καταστροφή τής Αγκυρας
[Αύγουστος 1916]
τής μαθήτριας ΓΛυκείου Εύαγγελίας Κ.Λάππα
( σελ. 3)
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
<οί έπτά θάνατου τής
Σκρέχας Αύξησις στό ρεύμα
1έως 2 εύρ τόν μήνα
Μαρίας Κάλλας> από
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αμπράποβιτε στήν ΕΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΌ άφησε τό ένδεχόμενο νά αύξηθεί ή έπιδο τησις τν λογαριασμν ρεύματος , σέ περίπτωση πού
ύπάρξουν καί νέες αύξήσεις στις τιμές του ρεύματος, δ
ύπουργός Περιβάλλοντος και Ένέργειας Κ. Σκρέκας
Συμφνως πρός τά στοιχεία πού παρουσίασε, μέ τό μέτρο τής έπιδοτήσεως και σέ συνδυασμό μέ τήν έκπτωση τής ΔΕΗ καλύπτεται τό συντριπτικά μεγαλύτερο
ποσοστό τν καταναλωτν, στε νά έχει μικρές έως
. Πρόστιμο 207 δισεκατομμυρίων γουάν (176,64
έκατομμυρίων δολλαρίων ) έπέβαλε ή άρχή κατά
τν μονοπωλίων τής Νοπίου Κορέας, στήν Google ,
θεωρντας ότι ό άμερικανικός τεχνολογικός γίγα
κάνει κατάχρηση τής κυρίαρχης θέσες του στήν
άγορά Ή Έπιτροπή Δίκαιου του Εμπορίου Τής
Κορέας (KFTΟ έκανε έρευνα σέβάρος τής Google ,
γιά καταγγελίς παρεμποδίσεως τν τοπικν παραγωγν κινητν τηλεφνων νά κάνουν χρήση
άλλων λειτουργικν συστημάτων , έκτός τού δικού της Ένωρίτερα μέσα στόν μήνα τό κοινοβούλιο Ψήφισε ένα νομοσχέδιο για Τήν άπαγόρευση σε
μεγάλους παρόχους έφαρμογν κινητής τηλεφωνίας όπως ή Google , Τής άσκήσεως πιέσεων σέπαραγωγούς λογισμικού προκειμένου νά εύθυγραμμίζονται μέ τό δικό της λει τουργικό σύστημα.
Αμέσως μετά τό πλήγμα της 11ης
Σεπτεμβρίου στίς Ήνωμένες Πολιτείες οί Άμερικανοί είσέβαλαν στό
Αφγανιστάν για νά καταστρέψουν
τούς Ταλιμπάν και τήν Αλ Κάιντα. Ή
άμερικανική πολιτική προέβλεπε την
έξουδετέρωση τν Ταλιμπάν καί της
Άλ Κάιντα, όχι μόνο στό Αφγανιστάν
άλλά σέ όλόκληρο τόν κόσμο, γεγονός που άποτελούσε άλλαγή γιά
Συνέχεια στήν σελ . 5
Συνέχεια στήν σελ. 2
Απτομρας στην σελ. 7
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Από τά Καρδάμυλα τν μεγάλων καραβοκυραίων
Σάς γράφω άπό τήν
ραία Χίο . Η Ώραία X
op ήταν ένα μικρό ζαχαφοπλαστείο-γαλακτοπωλείο
στήν παλιά μου γειτονιά .
όποία, πιτσιρικάδες , λατρεύ - έμείς , όφείλω νά δμολογή σω, ύπήρξαμε λίαν τυχεροί,
με ότι έμες μαστίχαω λέγα- άφού ό πατέρας μας , ς πα δίατρος στόν Οίκο τού Ναύτου, έίχε πολλές πελάτισσες
Θυμάμαι άμέτρητες κέπδρομέ μέ τά άδέλφια μου,
στά ντουλάπια καί στόν
μπουφέ του στιτού, προκ
μένου νά άπολαύσουμε τά π
. Η Apple προειδοποιεί τους χρήστες κινητν
τηλεφνων iPhone γιά ένδεχόμενη μόνιμη βλάβη
στην λειτουργία της κάμερας, σέ περίπτωση πού
αύτό έκτεθεί για ρα σέδονήσεις συγκεκριμένων συχνοτήτων, όπως έκείνες που παράγει ό κινητήρας
μιας μηχανής μεγάλου κυβισμού Ή έταιρεία τχνολογίας προειδοποιεί πς ή έκθεσις ένός iPhone K νητού σέ τέτοιες συχνότητες ένδεχομένως νά έπηρε
άσει τό σύστημα σταθεροποιήσεως είκόνος (OIS) ή
τήν ύπηρεσία αύτόματης έστιάσεως (AF) στό φα
κό τής κάμερας
αμε . ea πρέπει νά τονίσουμε και τίς τσίκλεφ, πού μάς
ήρθαν άργότερα άπό την
Μικρό μέν , γεμάτο εύωδίες Άμερική . Αργότερα , νίοθε τήσαμε τόν δρο τσίκλα.
της, φυσικά , Εφερνε προϊόντα Ηχιτικη μαστίχα ήταν τό
του νησιού του , μέ κυριότε- πλέον εύωδιαστό είδος στά
ντουλάπια του σπιτιού. Κι
έχουμε φωνή!
έκ Χίου , oί δόποίς, όταν έφερ - ρίφημα χιτικα γλυκά κουτα
ναν τά παιδιά τους γιά νά
τά δεί δ γιατρό , προσκόμιζαν και τά σχετικά εύωδιαστά πεσκέσια τους.
λιού καί, κυρίωs, τό <ύποβρύχιο, Τήν βανλια, μέ τό έντο
νο άρωμα τής μαστίχος
Συνέχεια στήν συλ . 4
δέ, άφού δ ίδιοκτήτης , ΧιΑνανεωμένη κα, ακομη nto δυνατη!
ΡpontosW5
pο όλων τήν μαστίχα , τήν