Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
ΙΣεπτεμβρίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7467
Τιμή : 1.00ε
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Bισημο Επιστρεπτέα Προκαταβολή:
Και νέο κούρεμα
για νέουS
ωs 29 ετν
σε όλουS τουs κύκλουs
Νέο "κούρεμα. σε
όλους τους κύκλους
Επιστρεπτέων , Προκ ταβολν: Ανάλογα με
την πτση των ακαθάριστων εσόδων εκά.
στης ειχείρησης, ο
κάθε επαγγελματίας
θα κληθεί να καταβάλ
λει στο κράτος ακόμη
μικρότερο μέρος των
ποσού που του χορηγήθηκε μέσω αυτής
της διαδικασίας . Πα.
ράλληλα , δίνονται κ έναρξη εργασιν πριν
την 1η Ιανουαρίου
2019 και έχουν θετικά
ακαθάριστα έσοδα το
2019:
Σύμφωνα με πληροφορίες του DNews
μελετάται η πληρωμή
να γίνει σε δύο δόσεις δηλαδή 300
ευρ η πρτη δόση
( για νέους και εργοδότες ) και 300 ευρ η
δεύτερη δόση.
Αναλυτικότερα
νέοι ηλικίας μέχρι 29
ετν nου δεν έχουν
συνέχεια στην 11
Επιστρέφεται το εν
τέταρτο (25%) εφόσον
έχουν πτση ακαθάριστων εσόδων το 2020
σε σχέση με το 2019
άνω του 70% και κατα γράφουν ζημίες πφο
φόρων.
Επιστρέφεται το εν
τρίτο (33,3% ) εφόσον
έχουν πτση ακαθάριστων εσόδων το 2020
σε σχέση με το 2019
νητρα
επιχειρήσεις για να .
μεγαλσουν .
Εφόσον , λοιπόν , έχει μεταξύ 30% και 70% 2019 :
τηρηθεί η ρήτρα διατή.
ρησης εργαζομένων μίες προ φόρων .
που προβλεπόταν σε
κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκατα.
βολής
επιστροφή ποσά θα νέες εm χειρήσεις
αψαλιδιστούν περαι .
τέρω για επιχειρήσεις που
την 1η Ιανουαρίου
2019 ή είχαν μηδενικά
ακαθάριστα έσοδα το
φόρων.
Για τις λοιπές επχειρήσεις επστρέφεται
το εν τρίτο (33,3%).
Με βάση το ανωτέρω
σχήμα υπολογίζεται
ότι το 28% των επιχει ρήσεων θα επστρέψουν το 25% της
επστρεπτέας προκαγράψει θετικά ακαθά- ταβολής, το 39% των
ριστα έσοδα το 201 9 ) ειχειρήσεων θα επστρέψουν το 33,3% και
συνέχεια στην 10
και καταγράφουν ζΕπιστρέφεται το εν
τέταρτο (25% ) εφόσον
έχουν πτση ακαθάρι
στων εσόδων το 2020
σε σχέση με το 2019
( εφόσον είχαν καταΕΝΦΙΑ:
Ο νέ0s
υπολογισμός
Για τις λοιπές επχει .
ρήσεις επιστρέφεται
το 50%.
Τι θα ισχύσει για τις
Για νέες επχειρήσεις
έχουν κάνει
έναρξη εργασιν μετά
άνω του 30% και κατα γράφουν ζημίες προ
έχουν
κάνει
Το όφελ0s
για τα νοικοκυριά
από τα μέτρα
για τουs λογαριασμούs ρεύματοs
Ήταν το 2013 ότανη
επιστημονική ομάδα
στην οποία είχε ανα.τεθεί ο σχεδιασμός
του ΕΝΦΙΑ -ή του
φόρου κατοχής ακινήτων που θα αναλάμβανε να σχεδιάσει ένα
δημοσιονομικό ισοδύ5
ναμο για να αντικατα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9