Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
14 Σεπτεμβρίου 2021
"Υψωσις του Τιμίου Σταυρου
Σελήνη 7 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.06-Δύσις ήλίου 7.35
ΑΤΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βορειοδυτικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 30β
Άριθμ. φύλ. 42060
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ ΤΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΩΝΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΔΟΘΗΣΑΝΣΕΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΟΝΙΑ
Χάρτης πρόκλησις σέ σχολικό βιβλίο:
Ή άρχαία Έλλάς είχε σύνορα
στην Θεσσαλία
Έν οί Σχοπιανοί παραβιάζουν τήν συμφωνία τν Πρεσπν,
ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καλεί τόν όμόλογό της Πενταρόφοκι στήν Αθήνα
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ δ ένας μετά τόν άλλον οί μυθοι τούς όποίους καλλιέργησε ό ΣΥΡΙΖΑ σχετικς πρός την συμφωνία των
Πρεσπν . Είναι ήδη σαφές πς ούτε καπηλεία του όνόματος
τής Μακεδονίας έχει σταματήσει , ούτε βεβαίως ή τουρκική διείσδυσις στό γειτονικό μόρφωμα έχει άνακοπεϊ . Oί προβλέ
ψεις τής συμφωνίας ήσαν ήδη έπαχθείς γιά την Ελλάδα . Καί
δμως τά Σκόπια έπιμένουν νά την παραβιάζουν , διεκδικντας
όλο και περισσότερα , χωρίς νά άνταποκρίνονται στίς στοιχει .
δης ύποχρεσεις τους. "Εχουν δσει ήδη έπαρκή δικαιματα για καταγγελία της συμφωνίας και άσκηση όλων των διπλω ματικν καί άλλων μέσων πού έχει στήν διάθεσή της ή Ελλάς,
για να άνακόψει την εύρωπαϊκή πορεία τν Σκοπίων και νά τά
καταδικάσει σέ διεθνή άπομόνωση.
Καί όσο ή έλληνική Κυβέρνησις είναι διστακτική, όσο άποφεύγει τήν άνάληψη σοβαρν πρωτοβουλιν γιά νά σταματήσει ή
παραβίασις τής διεθνούς νομιμότητος, τά Σκόπια άποθρασύνονται.
Τελευταίο δείγμα τής κακοπιστίας τους είναι τά σχολικά έγχειρίδια
του δημοτικού, τά όποίαπεριέχουν κεφάλαια μέ δλως ψευδείς και
παραπλανητικές πληροφορίες σχετικς πρός ίστορικά γεγονότα .
Η καπηλεία της ίστορίας της Μακεδονίας συνεχίζεται .
Αύτά όμως είναι ψιλά γράμματων γιά τήν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ή όποία προσκαλεί στήν Άθήνα τόν Σκοπιανό Πρόεδρο Στέβο Πενταρόφσκι. Νά του πεί τι Άμφι
βάλλουμε πολύ σοβαρά, άν θά θέσει ύπ' όψιν τους τίς παραβιάσεις
Συνέχεια στήν σελ .4
:Στέβο Πενταρόφσκ
Κατερίνα
Σακελλαροτούλου
Η Όχάρτης στά σχολικά βιβλία
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νέος ένιαίος ΕΝΦΙΑ
καί σέ 10 δόσεις
Μόνο τά άη δόνια καίoί άρκούδες!
( άπό την Νάουσα μέ άγάπη)
Ό Κυριάκος στό
<Φάρ Ούέστν του Κάμπου
ΝΕΟ ΕΝΦΙΑ άπό μη δενική βάση πού
θά δίνει θηση στήν άγορά άκινήτων καθς δέν θά έπιβαρύνει ύπέρμετρα όσους
θέλουν νά έπενδύσουν , έπιδικει νά παρουσιάσει στά τέλη Νοεμβρίου μέ την
κατάθεση του τελικού σχεδίου τοϋ προυπολογισμού τό οίκονομικό έπιτελείο.
Στόχος είναι ή μεγάλη πλειοψηφία τν
ίδιοκτητν να πληρσει τόν ίδιο ή λιγτερο φόρο. Μετά την άναπροσαρμογή τν άντικειμενικν άξιων είναι σε
έξέλιξη μία δύσκολη άσκησις μέ ένσω
μάτωση τού συμπληρωματικού φόρου ,
στε οί φορολογούμενοι νά πληρνουν
ένα ποσόν άνά άκίνητο. Και άθροιστικς
νά έξακολουθήσουν νά πληρνουν περί
τά 2,5 δισ. εύρ , δσα και σήμερα. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ έπιβάλλεται
νά δείς τίγίνεται στόν μακεδονικό
κάμπον. Καί πήγα . Ταξίδι άστραπή
άπό τό πρωί έως τό άπόγευμα μαζ
μέ τό προσκύνημα στήν Παναγί ,
άλλά πήγα.
τΟ ΠΡΩ τής ήμέρας πού ό Κυριάκος Μητσοτάκης έπρόκειτο νά
έκφωνήσει την πράγματι βαρυσήμαντο όμιλία του άπό τό βήμα
της Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης άποφάσισα νά ταξιδέψω
όδικς στήν άγαπτημένη μου Δυτι κή Μακεδονία: Κοζάνη, Πτολεμαϊ δα, Κλεισούρα, Καστοριά ,"Εδεσσα ,
Νάουσα, Βέροια . Καί γιά λόγους
συναισθηματικούς (ό πατέρας
μου ύπηρέτησε στό Κλεισοχρι 'Εδέσσης και άπό έκει έπιστρατεύτηκε γιά την Κύπρο τό 196 )
καί για λόγους προσωπικούς (έπι σκέπτομαι τακτικά τήν Μονή Γενεθλίου τής Θεοτόκου στήν Κλει σούρα, ή όποία άνηγέρθη τόν 15ο
αίωνα και συνομιλ μέ τήν ήγουμένη Εύφραιμία) άλλά καί γία λόγους δημοσιογρα- οίντόπιοι. Άγιος Αθανάσιος καί Νυμφαίο δέν ζουν
φικούς: όση άγωνία έχω γία τήν έρημοποίηση τής τίς δόξες τού παρελθόντος . Εύτυχς πού ο ΜέρΘράκης καί τήν άπίσχνασή της άπό τοπικό πληθυ- τζος παρακίνησε πρίν άπό χρόνια τόν παπα-Γιάννη
σμό άλλη τόση άγωνία έχω καί γιά τήν Δυτική Μακε- νά έγκαταλείψει τήν κοσμική ζωή στήν Θεσσαλονίκη
δονία! Οί φίλοιμου άγρότες άπό τήν Νάουσα, ό Βασί λης καί ό Τάσος έπιμένουν κάθε φορά που τούς βλέ - χωριό . Ή Νάουσα πάλι, έπίσης πόλη συνταξιούχων.
πω στο Κλοσάρν του Γιργου Βασίλογλου: Ελα
Τόν Πρωθυπουργό τόν άκουσα
άπό τήν Βέροια στό ράδιο Θεσσαλονίκην του έξαιρετικού Στέφανου Διαμαντόπουλου . Πήγα λοιπόν, και τό κοντράστήταν έντυπω σιακό . Πέρασα μέσα άπό τήν Πτολεμαίδα , ή πόλη Σάββατο, άδεια.
Σπίτια πολλά κλειστά. Στήν Καστοριά τά ίδια Όμορφη ή πόλη, περήφανη άλλά και έκει πολλά σπίτια
κλειστά . Ζήτημα άν μένουν 6.0007.000 τόν χειμνα, άσε τά νού μερα της άπογραφής" μου λένε
( σελ. 3 )
Οίλιγνιτικές
μονάδες είναι
άπαραίτητες
Συνέχεια στήν σελ. 2
μ Παναγία στήν Κλεισούρα
του Προδρόμου Εμφιετζγλου*
Ανάκρισις: Τό Δίκαιον
άνθίσταται
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό Σενάριο Έξέλιξης
του Συστήματος Ήλεκτροπαραγωγής
( ΕΣΕΚ) της Μελέτης Επάρκειας 'Ισχύος 2020-2030 του ΑΔΜΗΕ , θά ένταχθούν στό Σύστημα τό χρονικό διάστημα 2020 έως 2028:1 μονάδα λιγνίτη 660 MW , 4 μονάδες φυσικού άερίου συνολικής ίσχύος 3.121 MW (μέ τόν
μετασχηματισμό της μονάδας Πτολεμαίδα ν ) καί 5 μονάδες YHΕ συνολικής
ίσχύος 952 MW. Άντίστοιχα στό ίδιο διάστημα θά άποσυρθουν 15 μονάδες
λιγνίτη συνολικής ίσχύος 4.564 MW,
έξ ν έχουν ήδη άποσυρθεί οί μονάδες Καρδιάς και Άμυνταίου (6 μονάδες ) συνολικής ίσχύος 1.648 MW.
"Ητοι, τό 2028 θά άποσυρθεί καί ή τελευταία μονάδα λιγνίτη έκτός έάν με ταβληθεί σέ μονάδα φυσικού άερίου
τό 2025, δηλαδή χρόνια νωρίτερα. Η
κάλυψη τν άναγκν τής χρας μέχρι
τό 2028 προβλέπεται κατά βάση άπό
ΑΠΕ (μέ πρόβλεψη έγκατεστημένης
ίσχύος στά 13,8 CW μονάδων ΑΠΕ) .
του Σπυρίδωνος Αλφαντάκη σελ. 8
καί να ένδυθεί τό ράσο, άλλις δέν θά είχε ίερέα τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
"Έτσι θά τσακίσετε
τάκυκλματα διακινητν
κύριε Ποωθυπουργές
Μέποινές χάδι;
Έκπτσεις στό ρεύμα,
γονικές παροχές καί
μείωσις έπιστρεπτέας
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ένας άκόμη δισεκατομμυριούχος έπιχειρημαΤίας πρόκειται νά ταξιδέψει στό διάστημα αύτήν
την έβδομάδα , έντός τής διαστημικής κάψουλας SpaceX συμμετέχοντας σέ μία όμάδα άστροτουριστν Ο Τζάρεντ Άιζάκμαν ό Άμερικανός
ίδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Τής έταιρείας ήλεκτρονικού έμπορίου Shit4 Payments , θά ήγηθεί
μιας όμάδος τριν άνθρπων που θά έτοξευθούν
για πρτη φορά στό διάστημα , σέ ένα τριήμερο
ταξίδι άπό τό σημείο έκτοξεύσεως στό Ακρωτήριο
Κανάβεραλ τής πολιτείας Φλόριντα, σέ ένα προκα
θορισμένο σημείο προσθαλασσσεως στόν ΑΤλα
ντικό κεανό . Τό πλήρωμα τής διαστημικής κάΨουλας Space Χέει τήν κωδική όνομασία Αντοχήν και έχει προγραμματισθεί νά έκτοξευθεί αύριο ,
άπό τό Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ τής NASA μέ
έναν έπαναχρησιμοποιούμενο πίραυλο Falcon 9.
ΑΠΟΛΥΤΩΣ σαφής γιά τό τί πρόκειται νά πράξει άπό
έδ και είς τό έξής ίδιος και ή Κυβέρνησίς του γιά νά
άντιμετωπίσει τάκυκλματα διακινήσεως λαθρομεταναστν , ήταν άπό τό βήμα της ΔΕΘ Πρωθυπουργός:
Είπα και διαμήνυσα ότι θά σπάσω, ότι θά τσακίσω τά
Συνέχεια στήν σελ.3
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ τν καταναλωτν μέ ποσόν ύνους 30
εύρ άνά μεγαβατρα ή κατά άντιστοιχία 3 λεπτά του
εύρ άνά κιλοβατρα, γιά κατανάλωση έως 300 κιλο βατρες τόν μήνα , προβλέπει τό σχέδιο του, Υπουργεί
ου'Ενεργείας . Επίσης καταργείταιδ φόρος άνά τέκνο
συγγενούς μέα βαθμό συγγενείας .
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Λόγω της τεράστιας σημασίας
που έχουν τόσο ή ύπερκάλυψη των
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Οίκονομίδης, Χαϊδάρι καί ή άλήθεια γιά τόν Μπόστ
ριαλένας Οίκονομίδου, ή
όποία μεταξύ άλλων άνέφε - εύρωβουλευτή του ΚΚΕ Τά
ρε δτι ό πατέρας της ύπήρξε
άντιστασιακός, βασανίσθηκε
άπό τους Γερμανούς στό Χαμουνιστές, δπως τόν πρην
Μεγάλη συζήτηση-καί
πολλές άλήθειες- προκάλεσε δωράκης, Άλέκα Παίζη ) . Στό
ή άναφορά μας (στό φύλλο
του Σαββάτου ) στό κέντρο
Μυρτιά και τόν Μίκη θ
οδωράκη .
γραμμα (Μπιθικτσης, Θεo.Όταν ή Βρεταννίς Ζόυ Στήβενς πέταξε στό νησί Τόνγκα του νοτίου Είρηνικού τόν περασμένο
Μάρτιο σχεδίαζε νά μείνει μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Οστόσο, ήταν άκόμα κολλημένη στό μικροσκοπικό άρχιπέλαγος-τό όποίο Τιχαίνει νά είναι ένα
άπό τάλίγα μέρη στόν κόσμο που έχει παραμείνει
έντελς άπαλλαγμένο άπό τόν Cονid-19-σχεδόν
18 μήνες άργότερα Τελικά, στίς άρχές του Σεπτεμβρίου, κατάφερε έππί τέλους να άπεγκλωβιστείν καί
νά ταξιδέψει πίσω στήν πατρίδα της.
δημοσίευμα ύπήρξε άνταπόκριση, άλλά ένας συνθέτης
(γνωστός) άναφέρθηε στόν
Οίκονομίδη, χαρακτηρίζο-Τδάρι και κρατήθηκε σέ πτe
ντές τον <χουντικό .
κη Αδάμο !
Τραγικά χρόνια καί
έμείς κινδυνεύαμε γιά τόν
άργότερα Εύρωβουλευτή του ΚΚE Τάκη Αδάμο
καί άλλους δύο Άλλά έτσι
είσθε, και τόν Μίκη προδότη
έχουμε φωνή!
ρυγα μελλοθανάτων έπί τέσσερις μήνες. Στήν Επτατία ,
δπως άνέφερε, δ πατέρος της
έκρυβε στό σπίτι του κομ Ανανεωμένη και οκόμη nio δυνατή!
Έκεί, άναφερθήκαμε καί
στόν άείμνηστο Γιργο
Oίκονομίδη , ό όποιος έστησε καί παρουσίαζε τό πρό Όργισμένη ήταν ή άντίδραση τής υγατέρας τού
άξέχαστου καλλιτέχνη , ΜαDpontosh ews
Συνέχεια στήν σελ. 4