Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΔευτέρα
13 Σεπτεμβοίου 2021
Πρό της Υψσεως. Κορνηλίου έκατοντάρχου.
Αριστείδου μάρτ. Ιεροθέου όσ. έκ Καλαμάτας
Σελήνης Πρτο Τέταρτο 1 Ανατολή ήλίου 7.05-Δύσις ήλίου 7.36
Άριθμ. φύλ . 42059
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 28β.
ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΙΣ ΜΕΣΥΡΙΖΑ-ΟΧΙΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΛΟΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ-ΤΑΛΟΠΟΥΛΑ ΟΤΣΠΡΑΣ
Στρατηγική διπλν έκλογν
μένέα ίδεολογική ταυτότητα
Μητσοτάκης: ΉΝΔ καλύπτει άπό την Δεξιά έως τό Κέντρο καί τήν Κεντροαριστερά
Δέν έχω άριστερόμετρο καί δεξιόμετρο όταν έπιλέγω ύπουργούς
Παροχές μέ χρονοδιάγραμμα έφαρμογής τό πρτο έξάμηνο του 2022
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ τοτέ δέν προαναγγέλλονται. Καίό Κυριάκος Μητσοτάκης έπέμεινε χθές ότι θά έξαντλήσει τήν τετραετίαΩστόσο για πρτη φορά άπό τήν έναρξη της θητεί
ας του ό Πρωθυπουργός ύπέκυψε στόν πειρασμό τής έκλογολογίας.Ανοιξε τάχαρτιά του και χρησιμοποίησε τόν δρο
κδιπλές κάλπερ, ξεκαθάρισε δτι δέν συζητεί συγκρότηση
Κυβερνήσεως συνεργασίας μέτον ΣΥΡΖΑ μετά άπό έκλογές μέ άναλογική, τόνισε ότι τόν χωρίζει τολιτικό, πολιτισμικό καί άξιακό χάσμαν μέ την Αριστερά , έν δέν δί στασε νά έπαναπροσδιορίσει την ίδεολογική φυσιογνωμία
της ΝΔ όπως κανείς άλλος προκάτοχός του στό παρελθόν .
πτει τόν πολιτικό χρο cάπό την Δεξιά και το Κέντρο έως καί τήν Κεντροαριστεράν . Πρτη φορά ήγέτης τής ΝΔ προσδιορίζει την ΝΔ
ς Κεντροαριστερν . Επιπροσθέ
τος ύπεγράμμισε ότι δέν συγκροτεϊ
κάριστερόμετρον ή δεξιόμετρον
όταν έπιλέγει ύπουργούς , άρκεί να
μπορούν νά ίκανοποιήσουν τήν πολιτική του Ως έφάνη, ή στρατηγική
Μητσοτάκη πρός τίς διπλές έκλογές
θά είναι ένας σκληρός μονομέτωπος άγν κατά του ΣΥΡΙΖΑ (στόν όποίο χρέωσε δτι έκοψε τίς γέφυρες μέ τίς ίσχυρή αυτοδυναμία και οίπρόωρες έκλογές άποτελουν ,
προσωπικές έπιθέσεις στήν οίκογένειά του ) , καθς και
ίκανοποίησις της έκλογικής βάσεως της ΝΔ μέ παρο χές , οι όποϊες για τήν μεσαία τάξη
έχουν μόνιμο χαρακτήρα, έν για
τίς είδικές δμάδες είναι μίας χρήσεως (διπλασιασμός έγγνημένου είσοδήματος γιά ένα μήνα) . Το σκληρό
ρόκ πού έχει ς στόχο τήν περιχαράκωση τής ΝΔ άπό τήν φθορά μόλις άρχίζει . Είδικτερα , δ Πρωθυπουργός έδέχθη άρκετές έρωτήσεις για τό έάν θά διεξαγάγει πρόωρες έκλογές και ή άπάντησις πού
έδωσε ήταν μία. Θά όλοκληρσει τήν τετραετία γιατί έχει
σουμε στό τέλος της τετραετίας οί συνθήκες θά είναι κατάλληλες. Δέν φαντάζομαι ότι πολλοί"Eληνες θέλουν νά
κυβερνήσει ό κ. Τσίτρας μέ τόν κ. Βαρουφάκη καί νάζήσουμε αυτά πού έγιναν τό 2015) σχολίασε. Καί προσέθεσε
μένοημα δτι έπειδή προσβλέπει νά έπικρατήσει έκ νέου
στίς έκλογές του 2023, σχεδιάζει άπό τρα τό μέλλον της
Έλλάδος σέ όρίζοντα δεκαετίας. Αναφερόμενος δέσέ δηλσεις του κ. Τσίπρα ότι θά στηθούν συντόμως κάλπες, σημείωσε πρός τούς δημοσιογράφους ότι πρέπει να μείνουν
στίς δικές του διαβεβαισεις καί νά θυμούνται ότι κκατά
κανόνα οί γαλοπούλες δέν βιάζονται νά έρθουν τά Χριστούγεννω. Στήν έρτηση έάν δέν έπιτευχθεΐ αύτοδυναμία στίς έπόμενες έκλογές, τί θά πράξει , όκ. Μητσοτάκης
Συνέχεια στήν σελ . 3
"Εως σήμεραή ΝΔ διεκδικούσε τόν χρο του Κέντρου
πέραν της Δεξιάς, Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε χθές ένα
άλμα προσδιορίζοντας τήν ΝΔ ς παράταξη του καλύοπως είπε, πολιτικό τακτικισμό , Είμαι πολύ αίσιόδοξος
καί για την πορεία της έλληνικής οίκονομίας. Όταν φτά
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οι 24 παροχές
Μητσοτάκη καί
οί έκκρεμότητες
για τό μέλλον
Ήκοινή είσοδος Καραμανλή -Σαμαρά
Οί βανδαλισμοί
των ΛΟΑΤΚΙ στίς
προτομές τν άρχαίων
Η ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ τό βράδυ του
Σαββάτου λίγο πρίν άπό
τήν έναρξη της όμιλίας του
Πρωθυπουργου Κυριάκου
Μητσοτάκη στό Βελλί
δειον ήταν περίεργη. Στήν
θέση της παλαιάς φρουράς
του κόμματος πού συνήθως φιγουράρει ένωτικά
στίς πρτες σειρές είχαν
αστρογγυλοκαθήσειν νέ οι καίνέες, ή παρουσία των
όποίων ήθελε νά έξυτηρετήσει τό άνοιγμα του Πρωθυπουργου στούς 18άρηδες. Οι όποιοι μετά τίς έκλογές πήραν διαζύγιο άπό αφορά , άρα υπάρχουν κάποιες μέ μονοψήφια, είς
τήν ΝΔ πού ψήφισαν τό 2019-τά ποσοστά του κόμ-γνωσιν του ίδίου άλλά άγνωστες στούς πολλούς .)
ματος στήν νεολαία είναι πλέον μονοψήφια. Στήν
<πλάτη- πού βρισκόταν τό πόντιουμ του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη φιγουράριζε-αο είχε δεί ποτέ στήν Διεθνή "Εκθεση στό πρόσφατο
περίεργο αυτό-ένα σύνθημα πού είχε χρησιμοποι - παρελθόνό κομματικός πυρήνας της ΝΔ Αίφνης ,
ήσει ό Κστας Σημίτης στίς έκλογές του 2000:< έμφανίστηκαν να άνεβαίνουν μαζί τά σκαλιά του
Έλλάδα άλλάζει . Στίς τάξεις των μασκοφορεμένων
ύπουργν και βουλευτν της ΝΔέπικρατούσε σχετική νευρικότης.Οχι μόνο λόγω της μή άξιοποίησής
τους στόν άνασχηματισμό . Υπήρχε και άλλος λο-μανλής και ό Άντνης Σαμαράς . Όπως ύποστηρίγος! Στούς διαδρόμους της ΔΕΘ κυκλοφοροϋσαν ζουν μάλιστα συνομιλητές του δεύτερου έχει άνοι τά τελευταία νέα έμπιστευτικς: ή φθορά του κόμ - ξει έσχάτως καί γραμμή έπικοινωνίας μεταξύ τους ,
ματος στίς μυστικές δημοσκοπήσεις λόγω πυρκατων και Αποστολάκη έφθασε συνολικς τις 4 μονά .
δες μετον. Πρίν άπό τίς
έξαγγελίες Μητσοτάκη,
οι όποιες στόχευαν στήν
άνάκαμψη , τό ποσοστό
τής διαφοράς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ είχε συρρικνωθεί στίς
7 μονάδες (άπό 11 ) , κάτι
που όμολόγησε έμμέσως
ό Πρωθυπουργός χθέ
( είπε πς στίς περισσότερες μετρήσεις ή ΝΔ προηγεϊται μέ διψήφια δι ΚΑΠΟΙΟΙ θέλησαν νά πουν ότι ή έπίδειξις
άνοχής πρός τήν κδιαφορετικότηταν είναι
δείγμα πολιτισμού . Δέν είναι ομως όλες οί
διαφορετικότητες ίδιες , Ίδιαίτερα όταν
πρόκειται περί σεξουαλικού προσανατολισμού, όπου οι διαφορετικοίν κάνουν 6,τι
μπορούν γιά νά προκαλέσουν . Πρόκληση
Αναλόγως μέ τίς έπιδόσεις
της οίκονομίας ή τήρησις τν
προεκλογικν ύποσχέσεων
ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ πού (κλείνουν τό μάτι στήν μεσαία τάξη, τίς έπι χειρήσεις και τούς μισθωτούς του ίδιω
τικού τομέως περιλαμβάνει τό πακέτο
τής ΔΕΘ. Στόν άντίποδα παραμένουν σέ
έκκρεμότητα μία σειρά άπό προεκλογικές δεσμεύσεις για τίς όποίες ό Πρωθυπουργός άπέφυγε νά τοποθετηθεί.
Συνέχεια στήν σελ . 3
Οι άρυθμοί
εύημερούν.
Έμείς πότε;
Τήν άναμονή γιά τήν έλευση του Πρωθυπουργου
κέσπασεν ένα άπροσδόκητο στιγμιότυπο πού δέν
( σελ. 2 )
Οι όμοφυλόφιλοι
καί οί άνεμβολίαστοι
του Γιργου Κουρή
Βελλιδείου% και νά είσέρχονται μαζί στήν αίθουσα οί δύο πρην Πρωθυπουργοί: Ο Κστας ΚαραΑΠΟ τήν στήλη αύτή πρό πολλου
έχουμε έκφράσει αίσιοδοξία γιά τή
θετική πορεία της οίκονομίας έφέ τος καί του χρόνου . Παράλληλα δμως
έπισημαίνουμε ότι άν δέν γίνουν τάχιστα δομικές άλλαγές σέ χρονίζοντα προβλήματα που βάζουν βαρίδια
στήν άνάππυξη, ή άνοδος της οίκονομικής δραστηριότητας θά είναι βραχύβια. Οι έξαγγελίες του πρωθυπουρ
γου άπό τή ΔΕΘ δίνουν έλπίδες για
ένα ένάρετο κύκλο άνόδου τά έπόμενα χρόνια . Ύπό προϋποθέσεις
όμως γιατί τίς παροχές πρέπει νά τις
δουμε στήν πράξη έφ' όσον οί άνατιμήσεις σέ βασικά άγαθά καί υπηρεσίες μαζί μέ τή φορολογία μπορεί
νά τίς άκυρσουν σέ μεγάλο βαθμό .
Τής Μαρίας Κορνάρου σελ. 8
Πανδημία καί
xομματική άλλαγή
Συνέχειαστήν σελ. 3
Του Κστα Κόλμερ σελ . 3
Νέος Αγιος Νικόλαος
διά χειρός Καλατράβα
Ή Γιάννα Μακεδονομάχος
στήν ΔΕΘ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΑΚΡΙΒΩΣ 20 έτη μετά τήν μεγαλύτερη τρομοκρατική έπίθεση όλων των
έποχν στήν Νέα 'Ύόρκη, δ έντυπωσιακός νέος Ιερός Ναός του Αγιου Νικολάου στό Σημείο Μηδέν )
πού είχε καταστραφεί όλοσχερς,
ύπεδέχθη έκατοντάδες πιστούς .
Άν και δέν έχουν τελεσθεί άκόμη
ΜΕ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ έμπνευσμένη άπό τήν στολή του Μακεδονομάχου έπεσκέφθη τά Περίπτερα
της Διεθνους Εκθέσεως Θεσσαλο νίκης ή Πρόεδρος τής Επιτροπής
ΚΕλλάδα 2021) Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη . Τήν κ . Άγγελοπούλου-Δασκαλάκη ύπεδέχθησαν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Φαντάζεσθε ότι ή παχυσαρκία τν πολιτικν μπο
ρε νά έχει σχέση μέ τήν διαφθορά, Καί όμως μέ τόβραβείο Ig , Τό λεγόμενο Νμπελ του Τρελλού έπιστήμονος , Εβραβεύθη καθηγητής ό όποιος άναλύοντας φωΤογραφίες πολιτικν μέ την χρήση ένος όλγορίθμου
ύπολογιστικής όράσεως βρήκε ότι ή παχυσορκία σw
δέεται στενά μέ τήν έθνική διαφθορά , δηλαδή όσο πιό
χοντροί είνα οί πολιτικοί μιας χρας τόσο μεγαλύτε
ρη είναι ή διαφθορά σέ αυτήν! Τά βραβεία Ig άπενεμήθησαν για 31η κατά σειρά χρονιά σε τελετή στό Πανε
πιστήμιο Χάρβαρντ. Πρόκειτα γιά βραβεία που άνα
δεικνύουν χιουμοριστικές άπρόσμενες ή και άχρηστες
άνακαλύψεις οί όπος όμως προωθουν τό πεύμα Τής
έπιστημονικής άναζητήσεως, Δίδοντα άπό πραγματικούς νομπελίστες , τιμούν έpευνες απού πρτα κάνουν
τους άνθρπους νά γελάσουν καί μετά νά σκεφθούν.
οι προθέσεις της κυβέρνησης
δέν άμφισβητοϋνται. Το μεγάλο ζητούμενο άπό τρα καί στό έξής είναι
ή αίσιοδοξία πού έκπέμπουν οι άριθμοί να μετουσιωθεί σέ πραγματικά
όφέλη γιά τήν τσέπη όλων , είτε για
τί τό διαθέσιμο είσόδημα αύξήθηκε,
είτε γιατί οί υπηρεσίες του κράτους
Συνέχεια στήν σελ .4
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Προβλήματα στά Σελήνια του Σόλωνος Κυδωνιάτη
Τήν Σαλαμίνα τήν άγα- μέ έξοχικές κατοικίς- κυρίως όμορφη αύτή πέριοχή , τήν
πούμε δλοι έμείς , τούς όποίοuς oί αυτόχθονες μάς άποκαλούν ξένους. "Έχουν πε
ράσει πολλές δεκαετίες άπό
τότε που ή οίκογένεια τής
μητέρας μου άνακάλυψε τό
νησί του Εύριπίδη.
Αργότερα , τό Άμπελάκι και τά Σελήνια έγιναν ένα ,
και ό Τραυλός , που έξλέγη,
τε πρόεδρoς Τής Κοινότη- παρ' δτι είναι ξένος, συνέχισε
τος Μάριος Τραυλός. Ήταν μέέπιτυχία τό έργο εύπρεπ σμού του χωριού, πού είχε
δποία άναμόρφωσε πλήρως ,
. Άλλο βραβείο, Τό όποϊο άπενεμήθη έφέτος, άφορά
μελέτη για τήν χρήση του όργασμού στό σέξ ς άποτελεσματικού μέσου άποσυμφορήσεως τής βουλωμέ
νης μύτης, γιά τούλάχιστον μία ρα μετά τό σέξ Μα
άλλη είχε νά κάνει μέ τό πόσο τάμούσια άπαλύνουν τις
μπουνές στό πρόσωπο, ένω ένας άκόμη βραβειθείς άνέ
λυε τά όφέλη άπό άποψη ύγείας πού έχει ή έναέρια με
ταφορά ρινόκερων κρεμασμένων άνάποδα μέ τόκεφάλι
κάτω καί τά πόδια έπάνω
στά Σελήνια καί στό Άμπε
λάκι . (Δέν ύπάρχει χωριό στήν δεκαετία του "90 6 το
Αμπελάκια στήν Σαλαμίνα .
Τόχωριό μας λέγεται Αμπε
λάκι . Τά Άμπελάκια βρίσκο- ή έποχή που ή Σαλαμίνα
νται στήν Θεσσαλία. ) Χtέs , είχε έναν Δήμο Σαλαμίνος) άρχίσει ό λόγιος Γιάννης
λοιπόν , πήγαμε μέ τόνφίλο
μου τόν Διονύση νά κολυΤρα
εχουμέφωνή!
Ανανεωμένη κανρκόμη Πιο δυνατή!
καί τρείς άνεξάρτητες κοινό τητες, Αμπελάκι, Aίάντειο
Τέρος μου έγκαταστάσθηκε -μπήσουμε στά Σελήνια Στήν ( Μούλκι) και Σλήνια
Μαγιάτης . Άργότερα , ήλθε
τό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, μέ τό
Τό κσόυ, λοιπόν , τής μη
PPontosnews
Συνέχεια στήν σελ. 4
13-9-202 1 .