Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές . Διευθυντές: Μικαήn A. Δούκας ( 1916-1932)
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021
Αp. φύληou: 4291
Για Πρτη φορά Μονάδα
Αφαλάτωσης στην Ικαρία
Χρηματοδότηση
και για τους Φούρνους
Απόφαση για τη μοριοδότηση
των μαθητν της Σάμου
Στο θέμα αντιμετοισης τς Aεφυδρς και nv opooγιή xpon uoεvuν
nopων ανοφέρετoι ο δήμαρος καρίος, κ . Νίκος καλαμnόγος , με οφορμή δύο Με καθυστέρηση , nptnt vα ομoλογoουμε υπεγpόpn ond τmv umουργό naείoς, κ Nη κερομέως, η popoύτηoη tωv σεομόnnκτων μο0nτν tης Σάμου.
των της βρέθηκε σντιμέτωη με τη τεμβρίου , θα δημοσιευθεί όμεσα στην Εφημεpίδα tης Κυβέρνmoης (ΘΕΚ.
για μήνες άn μόνο για tnv εξεuρεon
Κχ τ vόμματος Αντνης Τρίκone: μέσο στο
3100.000 ευρ περinoυ και οφορό την
υδροδότnon tou νηoou nou ουτο κατονολωοης και Δο990ν στο Δκτυο
Διαμαρτυρία για την
υποστελέχωση της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου
Εnτέhouς! Μετά tηνnapAεuon 10 μονν , ono τον καταστροφικό σεισμό των 7Ρτερ, της 300ς Οκτωβρίου, η unοupγός naδείος nρoxiρησε σε unoγροφo
anόpoonς μοροδότnσης των μοθnτν. o0 έnpenε νο το είt npoξει ρou npv τις aavελnoκές εξετόσες
Nο oημεεθεί o στο τthoς Anpiοu της ρονιός nou διανύουμε unnpξε κon Οταν η mυβέρνηση ΣΥΡΙΑ μοροδοτούσε τους μαθητές Μσβου και Xίου
εnστολn των δημόροων Ανατοής κα Δυτκής Σομου , κκ Γργου Ετάτζου Eν ανομονή του Θεκ να την neρίπτωoη των μαθητν της Σάμου nou eα μορο
και Anξονδρου υμnpο οτίστοo . να τ eeoμοθέτηση εuεργετικν μέτρων 6οτη0ούν unevouμΚουμε το 6οο είeν oυμpευ μετο η oμκή 6όνmon tuv 6.3
Ενσ Αστυνομκν Υnoων Νομού aμυ με στολυ npoς τον Ynoupyo m τους μαθητές και τους nouτοτείς φοnτές της οομόnhnης tομου Eαv Ρatερ nou tnnEs τm Atepo στς 12 Ιουνίοu 2017. ο τοτε unoυργος naeίo, .
Κστος raβρόγθου , είε unoγpopει τη οκετιή anopoon nou δrμooεύθηε στο
Προστοσος τοu nΜin κ naναγτη Οεοδωpκoκο κα tov Αευmό της Ε poryneί Ο oλnες επιστοnέ ηpoς συτή την κατεύυνon ono τον κάθε δημαρο
rpoounxού onottΑεί toν ηuνo tης
οστυνόμευσης και την βοσκή npoύno
κν κα Enαγγεηματικν Λυκείν Λέοpοu , Nου, Ονουοο και Ψαρν . Εναι άξo
μα εκnoδευση μοθητν και anoφοτων των fενκν και Εnoyehμaτικν Λυκείν
της 1ομου Τη Λnφη nρόvοος τουλanστον γα την tnoμενη τρτα στε Ιομο στοpος γσεί n cnμερηm unouργές κoθυτέpnoε tόοους μηηνες νο npoβεί στην
uroeu τν οστυνομν
onouδν τους στν ίδι0 nn npoc διευεuνon των οκοtνεν Η υoοtto συς noνεπιστημoές σοtς και α μοnτές γνωρίζουν σε nοo τμήματα έχouν τη
onou ο μετατθέμενο ono ουτή είνα
σν oσ τος τΙατρικός Σύλλογος Σάμου:
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Μονόδρομος ο άμεσος εμβολιασμός... >
Εμβολιασμένοι
από την <πίσω Πόρτα
ο στρκός εύMoyoς και κατολήγοντος τονίζει το
cn Αστυνομιν Υnaλλήλων oημενει ενouon της επτpέnoντος έτα στους | νον κο, tuν διοοωnnvooεων noyu Cov -19 ε: tuvεnuς ο όμεοος tμβoooμός γα tους
otι npoxύπtει η ecpορotστη Εnnn οστυνομκούς της να txtελtoouν | αoμα και μεταξύ νων και οντμβολοστwν νοv Eομωτε, tους Ικ0pτες κοι tους Φοpνωτες ί
καττερου οστυνομκού npo0unκou , 05cnpenς το κοθήκοντό τους unn 6ρanwν μος , ο στρικός ΣύΛnoος Σάμου κολεί τους νοι μον6δρομος , στε να μη φτοοουν στο onμεο
ο γιατoού ν ανοκotoντα να εnhtyoυν nooς Ν
καθnμερνά στην npoin , με την ονε , tonou εν σε δοφορευκή nερintuon |Δκοtο νη εμβohοστούν αυτή την ngpοδο, να το noupovτ φpοντίδο στη Μον060 vτaτιής θερontί.
ων xρν ευδοομούν και εδ με μεγολη ευκοΜο .
κάτι όnnυστε το eneio aneeκνύετα ρετντος tnapis τους nonίτες του | ottς όwν των nκοκν ομόδων nou έτοuν το
όνευ ουoοστικν στοiων θεωρες κα φυοκό, μν
navτός επιστητού άμοοt και το αντεμβολιοστικό
δενόμενο κατάργησης ουτής , μος κα
τους εnoμενους μήνε
Εν τω μεταξύ , το Δοπτκό ΣυμβούΠιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα