Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
ΙΣεπτεμβρίου
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7465
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Άδεια άνευ
αποδοχν
για πρτη
φορά στον
ιδιωτικό
τομέα
Νέο Εξοικονομν
Έρχονται μεγάλες αλλαγές, Πότε ξεκινούν
οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με μοριοδό
τερων κατοικιν και
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ) με μι κρότερο
προκειμένου να επι
τευχθούν οι στόχοι γ
την ενεργειακή αποδοτικότητα που προβλέ .
ενεργειακν ,
οικονομικν και κοινω
νικν κριτηρίων , το
ποσοστό ενίσχυσης θα
φθάνει έως 75% και ο
συνολικός προϋπολο
γισμός του προγράμκόστος
Για rρτη φορά
πλέον θα δίνεται
άδεια άνευ αποδοχν
και στον ιδιωτικό
τομέα εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος.
Σύμφωνα με τις
νέες εργασιακές αλλαγές rou
έχουν τεθεί σε ισχύ ο
συνέχεια στην 11
ο ενεργειακός
προγραμματισμός.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:
Τα ποσοστά επιδότησης των naρεμβάσεων
ενεργειακής αναβά0 - 55 %
μισης κλιμα κνονται
ως εξής:
Για ατομικό εισόδημα
έως 5.000 ευρ και οι κογενειακό έως 10.000
ευρ, ποσοστό 75 %.
από τα οποία τα 632
εκατ. προέρχονται από
το Ταμείο Ανάκαμψης.
Αυτά ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλονγια την κύρια κατοικία
τους ή για νοικιασμένο
σπίτι πουχρησιμοποιεί .
ται ως κύρια κατοικία.
Στη δεύτερη περί
πτωση η επδότηση
είναι 40 % ανεξαρτήτως εισοδήματος.
ο μέγιστος επλέξιμος προϋπολογισμός
των επενδύσεων είναι
0,9 ευρ ανά κιλοβα.
τρα εξοικονομούμενης ενέργειας ανά
συνέχεια στην 10
πλέον
Σκρέκας
οποίος , μαζί με τη γε .
νική γραμματέα του
υπουργείου Αλεξάν.
δρα Σδού κου και τον
20.000-30.000
ατομικό
30.000-40.000 ευρ οι.
κογενειακό , ποσοστό
"Τρομάζουν" Ρόεδρο-του
45 %.
30.000-50.000
Γιργο Στασινό πα5.000-10.000
ευρ ατομικό
οι ανατιμήσεις ρουσίασαν τους βασι
40.000-60.000 ευρ οικογενειακό , ποσοστό
ατομικό και
κούς άξονες του νέου
προγράμματος, σημεινοντας ότι στόχος
είναι να υπάρξει μεγα.
10.000-20.000 οικογε
νειακό , ποσοστό 70 %.
ευρ ατομικό
στα καύσιμα
Στο πρόγραμμα μπο
ρούν να ενταχθούν
ίδιοκτήτες (όσοι έχουν
εμπράγματο δικαίωμα)
10.000-20.000
λύτερο αποτέλεσμα 20.000-30.000 ευρ οι.
( αναβάθμιση περισσό- κογενειακό , ποσoοστό
Τράπεζεs:
Μείωσαν
Σε κλοιό ανατιμήσεων έχει εισέλθει
πλέον το σύνολο της
οικονομίας
μετά την πίεση στα
κόστη κατασκευν
μεταποίησης ,
πλέον άρχισαν να γ .
νονται περισσότερο
εμφανείς και οι αυξή
σεις στο καλάθι της
νοικοκυράς , εν εδ
συνέχεια στην 2
κατά 52%
καθς ,
τα κόκκινα
δάνεια
Σελίδα 9