Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 18 76
Σάββατο 11- Κυριακή 12
Σεπτεμβρίου 2021
Πρό τής Υψσεως . Θεοδρας όσίας.
Εύφροσύνου του μαγείρου
Σελήνη 4 ήμερν ! Άνατολή ήλίου 7.04-Δύσις ήλίου 7.39
ΑΙΚΗ Ηλιοφάνεια και νοτιοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 26β
Άριθμ . φύλ . 42058
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΚΟΜΕΝΕΣ ΟΙΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΝENΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΟΝΤΣΙΠΠΡΑΜΕΤΑ
ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΚΑΙΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ>
<Δέν έπείγομαι νά ψη φίσω
τά μνημόνια μέ τά Σκόπια>
Μετά τίς έκλογές ή κύρωσίς τους-Τλέει σέ συνεργάτες του δΠρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης-Γιά ποιούς
λέει ότι κθά τούς πάρουν μέ τίς πέτρες οί Νεοδημοκράτες, άν ..>- Πς οχεδιάζει νά oάψεν τήν άπλή άναλογική
ρα στήν Θεσσάλονίκη κθά π πράγματα πού θά ταράξουν τά νεράν ) , γιά την
πανδημία ( <ή όποία θά έχει σκαμπανεβάσματαν) , γιά τά έθνικά θέματα , όπως
τά έλληνοτουρκικά και τό Σκοπιανό , για τό πς θα έξελιχθεϊ ή άντιπαράθεσή
του μέ τόν άντίπαλό του Άλέξη Τσίπρα. Ο τρόπος πού έξελίχθηκε τό σήριαλ
τής ύπουργοποίησης Αποστολάκη τήν όποία χάλασεν μέ τίς δηλσεις περί
άποστασίας ο άρχηγός της άξιωματικής Αντιπολίτευσης, έχει ένοχλήσει βα θιά τόν Πρωθυπουργόδ όποίος δείχνει άποφασισμένος νά διακόψει την έπικοινωνία μέ την άξιωματική Αντιπολίτευση. Μόνο στήν Βουλή θά διαλέγεται μαζί της. Δέν θά είναι ή πρτη φορά άλλως τε . Ούτε την περίοδο 2016-2019
ύπήρχε δίαυλος έπικοινωνίας ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ μέ άπόφαση Τσίπρα . Αύτήν την
φορά δμως ή έπικοινωνία θά διακοπεί μέ άπόφαση Μητσοτάκη.
του Μανλη Κοττάκη
HATMΟΣΦΑΡΑ στό Μέγαρο Μαξίμου δέν έχει-φαινομενικς τούλάχιστον-καμ
μία σχέση μέ τίς φορτισμένες ήμέρες του περασμένου Αύγούστου . Ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε όλη τήν έβδομάδα ραντεβού προετοιμασίας για την
ΔΕΘ, έν οί συνεργάτες του τόν ένημέρωναν για τήν έκταση τής δημοσκοπικής ζημιάς
πού ύπέστη ή ΝΔ άπό τις φωτιές καί άπό το φιάσκο Αποστολάκη. Τρείς μονάδες μέ
τίς διαρροές νά κατευθύνονται κυρίως στά δεξιά του πολιτικού φάσματος καί όχι πρός
τόν ΣΥΡΙΖΑ. Μέ έδραία την έντύπωση λοιπόν ότι πράγματι έγινε ίσχυρή ζημιά άλλά
όχι άνεπανόρθωτη , καθς ή Αριστερά αυτήν τήν στιγμή μοιάζει άνίκανη νά καρπωθεί
τήν λαϊκή δυσαρέσκεια, ο Πρωθυπουργός κάνει αυτήν τήν στιγμή τόν σχεδιασμό του
για τό 2022. Τό όποιο μολονότι διαψεύδεται άρμοδίως θεωρείται άπό πολλούς έκλογικό έτος . Κάνει τούς σχεδιασμούς του γιά την οίκονομία (και προειδοποιεί δτι σήμεΣυνέχεια στήν σελ. 4
τής Ζέζας Ζήκου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ανατιμήσεις σόκ σέ
καύσιμα καί βασικά
είδη διατροφής
Ό ψεύτης> Σεπτέμβριος τής ΔΕΘ
Αίσιοδοξία για έσοδα
άνω τν 10 δισ. εύρ
άπό τόν τουρισμό
ΦΩΤΙΑ στόν οίκογενειακό προϋπολογι
σμό βάζουν οί μεγάλες άνατιμήσεις πού
καταγράφονται σέ ένέργεια και βασικά
είδη διατροφής όπως πιστοποίησαν τά
στοιχεία τής ΕΛΣΤΑΤ για τόν περασμένο Αύγουστο. Το νέο άλμα τού Δείκτου
Τιμν Καταναλωτού στό 1,9% άπό 1,4%
τόν 'Ιούλιο και 1% τόν 'Ιούνιο άποδει κνύει δτι τό φάντασμα του πληθωρισμού
είναι έδ, ένω άκόμη και άν τό φαινόμενο άποδειχθεί παροδικό όπως έπισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, οί τιμές
θά σταθεροποιηθούν σέ ύψηλότερο έπί πεδο άπό τήν πρό Covid έποχή ,Άλλως τε
ένα χρόνο πρίν δ πληθωρισμός έκινείτο
σέ άπολύτως άρνητικό έπίπεδο .
ΤΗΝ προπαγάνδα της απρωθυπουργικής άλήθειας χρι τήν άπογοήτευση είναι πολύ μικρή, "Ενας θαυπού έκπορεύεται άπό τό έπιτελικό κράτος του Με- ματοποιός μόνο μιά βέβαιη ύπόσχεση μπορεί νά δΥάρου Μαξίμου , τήν προσπερνω έπειδή τή βαριέμαι άφόρητα. Άλλά όταν ένα ύπουργικό Συμβούλιο τηθεί στόν άπόηχο της γοητευτικής ούτοπίας. Γιά
59 προσπων (ζωή νά χουνε καί νά τούς πληρ - έναν θαυματοποιό είναι σίγουρα μιά έντιμη υπόσχενουμε οι"Ελληνες φορολογούμενοι) μαζί μέ τόν φί- ση "Όχι, όμως , γιά τούς πρωθυπουργούς. Βλέπουμε
λο μου τόν Μπάμπη και άλλους βουλευτές (πού έπί- τόν Κυριάκο Μητσοτάκη να άγκαλιάζεν τήν κοινω
σης πληρνουμε) , ύποστηρίζουν έν χορφ έξοργι - νική διαμαρτυρία που στρέφεται ένάντια στίς δικές
στικές άνακρίβειες στά μίντια τής διαπλοκής , τότε
κάτι σάπιο υπάρχει στό Βασίλειο της Δανιμαρκίας . γενναιοδωρίαν σέ μιά καταχρεωμένη χρα .
ΑΚΟΜΗ και πάνω άπό τό 60% τν έσόδων
του 2019 μπορεί νά κυμανθούν τά έσοδα άπό
τόν τουρισμό όταν δ προϋπολογισμός προέβλεπε 45%, σύμφωνα μέ τις νετερες προβλέψεις πού κάνουν στό'Υπουργείο Οίκο
νομικν . Μέ έναν Αύγουστο ό όποίος σέ
κάποιους έλληνικούς προορισμούς πρτης
γραμμής, συμφνως πρός τούς ξενοδόχους ,
σει στόν λαό που τόν χειροκροτεϊ: πς θά έξαπατου πολιτικές καί νά ύπόσχεται τήν "σοσιαλιστική
Από τό "Λεφτά ύπάρχουν- του Γιωργάκη ΠαπανΚαί όταν άπό τό κανάλι της τσόντας μαζί μέ τήν
έφημερίδα του Οϊκαδε όλοι μαζί αύτοί παρουσιά- δρέου μέχρι τό Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης",
ζουν ς θαύμαν τήν άνάκαμψη του Άκαθάριστου οί" Ελληνες έχουν ύποφέρει καθς βασίστηκαν σέ
Έγχριου Προϊόντος ένός μόνο τριμήνου κατά κίβδηλες ύποσχέσεις. Όμως, αύτό πού χρειάζεται
16,2% , ς αθρίαμβον τής έλληνικηής οίκονομίας έπί σήμερα ή χρα και ή κοινωνία είναι τό ότι όφείλουν
διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, ένω γνωρί - νά δίνουν είλικρινείς ύποσχέσεις. Άν έχουν, προζουν τό πως μετριέται ή μεγέθυνση του ΑΕΠ (καθς φανς . Ή πολιτική του προέδρου της Ν.Δ άφορά
ή κατάρρευση σέ ποσοστό σχεδόν 10% του ΑΕΠ έπί όλους μας , άκόμη καί άν δέν τό καταλαβαίνουμε ή
έτησίας βάσεως τό 2020 έχει ματσει τήν πραγματι- δέν τό όμολογουμε, άκόμη καί άν ψηφίζουμε ή δέν
κή οίκονομία και έχει έπιδεινσει τίς άνοικτές άκό- ψηφίζουμε τό κόμμα αύτό. Μάς άφορά τό πρόσωπό
μη άπό τά Μνημόνια πληγές στήν κοινωνία) , τότε τό του , δηλαδή ή πολιτική του ίδεολογία , πού φαίνεσυμπέρασμα είναι ένα: ψευδολογουν οίκτρά.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Όλιγωρίες
στήν άμυντική
βιομηχανία
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Εύθ. Π Πέτρου
Υποχρεωτικός
ό έμβολιασμός στίς ΗΠΑ
ται καθαρότερα (δίδω έμφαση στό ρήμα "φαίνετα )
Ο Πλάτων έλεγε πς κάθε πολιτικός πρέπει νά κυρίως στήν έλλειψη πολιτικής ίδέας έξαίτίας ένός
έχει τή δική του φιλοσοφία . Ή φιλοσοφία υπαγο - διάχυτου ίδεολογικού πολιτικού κόμπλεξ. Ένός κόρεύει άρχές και οι άρχές ύπαγορεύουν πολιτικές , μπλεξ πού άναδεικνύεται άπό άρκετούς έντός και
Όμως . Αναρωτιέμαι τί θά σκέφτεται τρα ό Κυριά- έκτός της Ν.Δ.-πολιτικούς και δημοσιογράφουςκος Μητσοτάκης . Η άπόσταση άπό τήν έλπίδα μέ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ ή ύπαρξις άμυντικής
βιομηχανίας είναι γιά μιά χρα ζήτημα έθνικού κύρους. Γιά τήν Έλλάδα είναι ζήτη μα έθνικής άσφαλείας.
Αύτός είναι και ό λόγος για τόν όποιο
δέν μπορει νά άντιμετωπίζεται μέ τά
Τδια κριτήρια, που έφαρμόζονται πχ.
για την βιομηχανία σακχάρεως . Δέν
μπορεί οι έργαζόμενοι σέ αύτές , πού
πρέπει νά είναι ύψηλής έξειδικεύσε ως τεχνίτες, νά μπαίνουν στίς διαδικασίες ακινητικότητος" του Δημοσί
ου. Και δέν μπορεί τό ίδιο το Κράτος
νά ύπονομεύει τό μέλλον καί τίς προοπτικές έπιβισες τους.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 9
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κοιτική παρουσίασις
Τουρκικός <πύργος στήν
καρδιά τής Νέας Ύόρκης
ΩΝ ΑΡΑΤΟΥΜΗΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Των Δραγούμης
1912-13
ΑΙΣΘΗΤΗ κάνει την ταρουσία
της ή Τουρκία δπου μπορεί καί
όπως μπορεί . Στήν Νέα 'Ύόρκη
τό Σπίτι τής Τουρκίας καθς καί
τό Προξενείο της Άγκύρας πρό
κειται νά έγκατασταθούν σέ κτί ριο 35 όρόφων, ή κατασκευή του
όποίου άναμένεται σύντομα νά
. Στόν σταθμό
πυροσβεστικής.
του Λίβερμορ
τής Καλιφόρ-1
νια ύπάρχει ένας
ήλεκτρικός λαμπτήρας που
παραμένει συνεχς άναμμένος άπό τό 1901! Μάλιστα στίς 27
Τουνίου 2015 όργανθηκε έκδήλωσις για νά τιμηθεί ή συμπλήρωσις ένός έκατομμυρίου ρων λειτουργίας του λαμπτήρος. Όμως μέχρι τό 1971,
ούδείς είχε δσει σημασία στόν λαμπτήρα , άπό
Τότε όμως έγινε τουριστικό άξιοθέατο, τό όποιο
οί πυροσβέστες εύχαρίστως έπιδεικνύουν στούς
έπισκέτττες του σταθμού τους . Τό έντυπωσιακό
είναι ότι ένω ό λαμπτήρας συνεχίζει να άνάβει
120 χρόνια τρα , ή έταιρεία πού τόν κατεσκεύασε έκλεισε στό 18ο έτος Τής λειτουργίας της Ή
έταιρεία Shelby Electric Companyίδρύθηκε τό
1896 και άνέστειλε τήν λειτουργία της τό 1912
Καί όμως όλαμπτήρας συνεχίζει νάλειτουργεί ς
έκ θαύματος
Είσαγωγή-ΈτιμέλειαΣχόλια
Νόντας Τσίγκας
Πρόλογος
Μάρκος Φ.Δραγούμης
Πληροφορούμεθα τρα ότι τό
"Υπουργείο Οίκονομικν ζητεί διαβεβαισεις ότι θά άνατεθουν συμβόλαια
στά Ελληνικά Άμυντικά Συστήματα
άπό τό Υπουργείο Εθνικής Άμύνης,
προκειμένου νά έγκρίνει αύξηση με τοχικού κεφαλαίου 16 έκατομμυρίων
εύρ. "Δέν μπορ νά δίνω στό πουθενά τά λεφτά των φορολογουμένων.
"Εχετε πάρει 30 έκατ.ευρ καί ζητάτε
άλλα 16 μέ 4 έκατομμύρια τζίρο.. .
Φέρτε δουλειές άπό ΥΕΘAν φέρεται
Λεπτομέρειες στήν σελ. 9
Λεπτομέρειες στήν σελ. 11
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 9
ΌΜκης ό Γρηγόρης ό Χιτης, ό Μπόστ ή Παίζη καί ή Μυρτιά
παραλιακής στό σημίο που
βρίσκεται σήμερα τό ξενοδο- θικτση- πού είχε έκφράσει
χείο ""Ελληνικόν" , Απαίτηση του Μίκη ή όνομασία του
κέντρου πρός τιμή τής άγατημένης του συζύγου .
πική σχέση, πείθει τόν Μπ κτση . Είναι σχεδόν άγνω
στη καί έχα ένδιαφέρον .
Ανέσυρα μιά άνάμνηση
του φίλτατου συναδέλφου
Κστα Κατσιβαρδάκου , πα
λαιού και έμπειρου κυρίως είs
δ,Τι άφορά στά τηλεοπτικά
δρμενα . Άναφέρεται στόν
μεγάλο Μiκη Θεοδωράκη,
στήν συνεργασία του μέ τον Παίζη) , στό κέντρο "Μυρ Μπόστ, τον Μανλη Χιτη
καί τόν Γρηγόρη Τόν Μπιθ Τό 1961 παρουσιάστη
κΕό"Επιτάφιος", μέ τή μουσική του Μίκη Θεοδωράκη,
(τραγούδι Γρηγόρης Μπιθικτσης , άφήγηση Αλέκα
σοβαρές έπιφυλάξεις- νά γ
να ή ήχογράφηση του "Επταφίου" σέ δίσκο. Ο Μπιθ κτσης συνεργαζόταν μέ τήν
έχουμε φωνή!
. Τό Δικαστήριο τής Εύρωπαϊκής Ένσεως έτάχθη ύπέρ τν Γάλλων παραγωγν σαμπάνια ,
που ύπεστήριζαν ότι ή προστασία του προϊόντο
τους βάσει τής εύρωπαϊκής νομοθεσίας θά πρέπει
νά έκτείνεται πολύ πέρα άπό τό να άπαγορεύεται σέ άνταγωνιστικές έταιρείες άφρδους οίνου
Ο Ισχυρός άνδρας τής Εταιρεία και είχε μακροχρόColumbia , Τάκης Λαμπρό πουλος , μέ τόν όποο ό Π.
Κατσιβαρδάκος είχε προσω
Ανανεωμενη και gκομη mio δυνατη!
νια συνεργασία μέ τόν Κατσιβαρδάκο στό νυχτερινό
τιά" , Ιδιοκτησίας Παναγιο
τη Κατσιβαρδάκου, έπί τής
D pontostewy
Συνέχεια στήν σελ. 6
11-09-2021 .